Mô t? c?a hàm RAND Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828795 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thu?t toán s?a đ?i đư?c s? d?ng trong máy phát đi?n s? ng?u nhiên hàm, RAND, trong Microsoft Office Excel.

THÔNG TIN THÊM

RAND ch?c năng trong phiên b?n trư?c c?a Excel s? d?ng m?t đ?oc s? thu?t toán th? h? có hi?u su?t trên các xét nghi?m tiêu chu?n ng?u nhiên đ? không đ?. M?c dù có th? ?nh hư?ng đ?n ch? có nh?ng ngư?i s? d?ng có th? làm cho m?t s? l?n các cu?c g?i đ?n RAND, ch?ng h?n như m?t tri?u ho?c nhi?u hơn, và không ph?i là m?t m?i quan tâm đ?i v?i h?u h?t m?i ngư?i s? d?ng, s? đ?oc thu?t toán th? h? đư?c miêu t? ? đây l?n đ?u tiên đư?c th?c hi?n cho Excel 2003. Nó ch?y pin cùng các bài ki?m tra tiêu chu?n.

Pin các xét nghi?m đ?t tên là Diehard (xem lưu ? 1). Các thu?t toán đư?c th?c hi?n trong Excel 2003 phát tri?n b?i ba Wichman và ID Hill (xem lưu ? 2 và lưu ? 3). Này ng?u nhiên s? máy phát đi?n c?ng đư?c s? d?ng trong gói ph?n m?m th?ng kê RAT, là cung c?p b?i văn ph?ng T?ng thanh tra, Hoa K? s? y t? và D?ch v? con ngư?i. Nó đ? đư?c ch? ra b?i Rotz et al (xem lưu ? 4) đ? vư?t qua các Các xét nghi?m c?c đoan và b? sung các bài ki?m tra đư?c phát tri?n b?i vi?n qu?c gia c?a Các tiêu chu?n và công ngh? (NIST, trư?c đây là C?c tiêu chu?n qu?c gia).

Chú ý

  • Các cu?c th? nghi?m đ? đư?c phát tri?n b?i giáo sư George Marsaglia, Vùng th?ng kê, đ?i h?c bang Florida và đang có s?n t?i các Web site sau:
    http://i.cs.hku.HK/~diehard
  • Wichman, b?ng c? nhân và ID Hill, Thu?t toán AS 183: M?t hi?u qu? và c?m tay đ?oc s? GeneratorÁp d?ng th?ng kê, 31, 188-190, 1982.
  • Wichman, b?ng c? nhân và ID Hill, Xây d?ng m?t máy phát đi?n s? ng?u nhiênBYTE, pp. 127-128, tháng 3 năm 1987.
  • Rotz, W. và E. Falk, D. g? và J. Mulrow, So sánh các máy phát đi?n s? ng?u nhiên đư?c s? d?ng trong kinh doanh, tr?nh bày t?i cu?c h?p chung th?ng kê, Atlanta, GA, năm 2001.
? tư?ng cơ b?n là n?u b?n có ba s? ng?u nhiên trên [0,1] và t?ng chúng, ph?n phân đo?n c?a t?ng là b?n thân m?t s? ng?u nhiên trên [0,1]. Các quan tr?ng phát bi?u trong m? Fortran li?t kê t? b?n g?c Wichman và Hill bài vi?t là:
C IX, IY, IZ SHOULD BE SET TO INTEGER VALUES BETWEEN 1 AND 30000 BEFORE FIRST ENTRY

IX = MOD(171 * IX, 30269)

IY = MOD(172 * IY, 30307)

IZ = MOD(170 * IZ, 30323)

RANDOM = AMOD(FLOAT(IX) / 30269.0 + FLOAT(IY) / 30307.0 + FLOAT(IZ) / 30323.0, 1.0)
Do đó IX, IY, KCN t?o ra các s? nguyên gi?a 0 và 30268, 0 và 30306, và 0 và 30322 tương ?ng. Chúng đư?c k?t h?p trong các báo cáo cu?i cùng đ? th?c hi?n theo nguyên t?c đơn gi?n đư?c th? hi?n trư?c đó: N?u b?n m?t ba s? ng?u nhiên trên [0,1] và t?ng chúng, ph?n phân đo?n c?a t?ng là chính nó m?t s? ng?u nhiên trên [0,1].

B?i v? s?n xu?t RAND đ?oc s?, N?u m?t chu?i dài c?a h? đư?c s?n xu?t, cu?i cùng ti?n tr?nh s? l?p l?i riêng c?a m?nh. K?t h?p s? ng?u nhiên như trong th? t?c Wichman-Hill đ?m b?o có nhi?u hơn 10 ^ con s? 13 s? đư?c t?o ra trư?c khi s? l?p l?i b?t đ?u. M?t vài ngư?i trong các bài ki?m tra c?c đoan k?t qu? không đ?t yêu c?u v?i trư?c đó các phiên b?n c?a RAND do chu k? trư?c khi con s? kh?i đ?ng l?p đi l?p l?i ch?y quá ng?n.

K?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel

Ch?c năng RAND trong phiên b?n trư?c c?a Excel đư?c t?t đ?p trong th?c hành cho ngư?i s? d?ng không yêu c?u m?t chu?i dài các s? ng?u nhiên (ví d? như m?t tri?u). Nó đ? th?t b?i nhi?u tiêu chu?n th? nghi?m ng?u nhiên, làm cho nó hi?u su?t m?t v?n đ? khi m?t chu?i dài các s? ng?u nhiên là c?n thi?t.

K?t qu? trong Excel 2003

Th?c hi?n m?t thu?t toán đơn gi?n và hi?u qu?. M?i máy phát đi?n ch?y t?t c? các bài ki?m tra tiêu chu?n ng?u nhiên.

K?t lu?n

Ngư?i s? d?ng quy?n l?c c?a RAND ngư?i c?n thi?t dài d?ng s? ng?u nhiên t?t hơn off v?i máy phát đi?n m?i c?a Excel 2003 và phiên b?n m?i nh?t. Nh?ng ngư?i dùng khác nên undeterred t? vi?c s? d?ng RAND trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t v?n đ? mà đ? đư?c tài li?u đ? x?y ra trong RAND, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834520RAND ch?c năng tr? v? tiêu c?c các con s? trong Excel 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 828795 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbfuncstat kbfunctions kbinfo kbmt KB828795 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828795

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com