Tr?i ch?c năng th?ng kê: xu hư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828801 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? xu hư?ng hàm trong Microsoft Văn ph?ng Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel, minh ho? cách các ch?c năng đư?c s? d?ng, và so sánh các k?t qu? c?a các ch?c năng trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel v?i k?t qu? c?a xu hư?ng trong trư?c đó các phiên b?n c?a Excel.

Xu hư?ng đư?c đánh giá b?ng cách g?i các ch?c năng liên quan, LINEST. Thay đ?i sâu r?ng cho LINEST trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel đư?c tóm t?t, và c?a h? tác đ?ng đ?i v?i xu hư?ng đư?c ghi chú.

Microsoft Excel 2004 cho Macintosh thông tin

Các ch?c năng th?ng kê trong Microsoft Excel 2004 cho Macintosh đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các thu?t toán tương t? như Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. B?t k? thông tin nào trong bài vi?t này mô t? cách th?c m?t ch?c năng ho?t đ?ng ho?c làm th? nào m?t hàm đư?c l?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel c?ng áp d?ng cho Excel 2004 cho Macintosh.

THÔNG TIN THÊM

Ch?c năng xu hư?ng (c?a known_y, known_x c?a, c?a new_x, liên t?c) đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n các h?i quy tuy?n tính. M?t tiêu chí t?i thi?u đư?c s? d?ng và Xu hư?ng c? g?ng đ? t?m th?y phù h?p nh?t theo tiêu chu?n đó. Known_y c?a đ?i di?n cho d? li?u trên "ph? thu?c vào bi?n" và known_x c?a đ?i di?n cho d? li?u trên m?t ho?c nhi?u "các bi?n đ?c l?p". T?p tr? giúp xu hư?ng th?o lu?n v? trư?ng h?p hi?m nơi các đ?i s? th? hai ho?c th? ba có th? đư?c b? qua.

N?u đ?i s? cu?i cùng "liên t?c" đư?c đ?t thành TRUE, b?n mu?n h?i qui mô h?nh đ? bao g?m m?t h? s? cho đánh ch?n trong các h?i qui mô h?nh. N?u đ?i s? cu?i cùng đư?c đ?t thành FALSE, có h?n đánh ch?n là bao g?m; h?i qui đư?c trang b? bu?c ph?i đi qua ngu?n g?c. Cu?i cùng đ?i s? là tu? ch?n; N?u b? qua nó đư?c coi là là đúng s? th?t.

Đ? d? dàng c?a tr?nh bày trong ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này, gi? s? r?ng d? li?u đư?c s?p x?p trong c?t đ? cho known_y c?a là m?t c?t c?a y d? li?u và known_x c?a là m?t ho?c nhi?u c?t c?a x d? li?u. T?t nhiên các kích thư?c (chi?u dài) c?a m?i ngư?i trong s? các c?t ph?i đư?c b?nh đ?ng. New_x c?a c?ng s? đư?c gi? đ?nh đư?c s?p x?p theo c?t và có ph?i có cùng s? lư?ng c?t cho new_x đ?i v?i known_x c?a. T?t c? các các quan sát trong bài vi?t này đư?c b?nh đ?ng v?i đúng n?u d? li?u không đư?c s?p x?p theo c?t, nhưng đó là ch? d? dàng hơn đ? th?o lu?n v? đ?a đơn này (thư?ng xuyên nh?t đư?c s? d?ng) trư?ng h?p.

Sau khi máy tính t?t nh?t phù h?p v?i h?i qui mô h?nh (c?a cơ b?n g?i c?a Excel LINEST ch?c năng), xu hư?ng tr? v? các giá tr? d? đoán liên k?t v?i new_x.

Bài vi?t này s? d?ng các ví d? đ? hi?n th? như th? nào xu hư?ng liên quan đ?n LINEST và ch? ra nh?ng v?n đ? v?i LINEST trong Microsoft Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel. Nh?ng v?n đ? này d?ch nh?ng v?n đ? v?i xu hư?ng. Trong khi m? cho xu hư?ng đ? không vi?t l?i cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel, thay đ?i sâu r?ng (và c?i ti?n) trong LINEST m? đ? đư?c th?c hi?n.

Xu hư?ng có hi?u qu? các cu?c g?i LINEST, th?c hi?n m?t LINEST, s? d?ng h? s? h?i quy trong LINEST đ?u ra trong tính toán c?a d? đoán y giá tr? liên k?t v?i m?i d?ng c?a new_x, và tr?nh bày này c?t c?a d? đoán giá tr? y cho b?n. V? v?y, b?n ph?i bi?t v? v?n đ? trong các th?c hi?n c?a LINEST.

Như là m?t b? sung cho bài vi?t này, bài vi?t sau v? LINEST cao đư?c đ? ngh?. Nó ch?a m?t vài ví d? và các tài li?u v?n đ? v?i LINEST trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
828533Mô t? các ch?c năng LINEST trong Excel 2003 và Excel 2004 cho Mac


V? tr?ng tâm ? đây là s? v?n đ? trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, bài vi?t này không có nhi?u ví d? th?c t? v? cách s? d?ng xu hư?ng. T?p tr? giúp c?a xu hư?ng có ví d? h?u ích.

Cú pháp

TREND(known_y's, known_x's, new_x's, constant)
Đ?i s?, c?a known_y, c?a known_x và new_x c?a ph?i là m?ng ho?c các d?y t? bào v?i kích thư?c có liên quan. N?u known_y c?a là m?t c?t b?i m hàng, sau đó known_x c?a các c?t c b?i m hàng nơi c là l?n hơn ho?c b?ng 1. Lưu ? r?ng c là s? d? báo bi?n; m là s? lư?ng d? li?u đi?m. New_x c?a sau đó ph?i là c c?t b?i r hàng nơi r là l?n hơn ho?c b?ng 1. (Tương t? như các m?i quan h? trong kích thư?c ph?i gi? n?u d? li?u đư?c đ?t ra trong hàng thay v? c?t.) H?ng s? là m?t đ?i s? h?p l? ph?i đ?t thành TRUE ho?c FALSE (ho?c 0 ho?c 1 đó Excel di?n gi?i như là gi? hay th?t s?, tương ?ng). Các đ?i s? cu?i ba xu hư?ng là t?t c? các tu? ch?n; xem các Xu hư?ng t?p tr? giúp cho các tùy ch?n c?a b? qua đ?i s? th? hai, th? ba đ?i s?, ho?c c? hai. B? qua đ?i s? th? tư đư?c coi là là ĐÚNG S? TH?T.

Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a xu hư?ng bao g?m hai d?y các t? bào đó ch?a d? li?u, ch?ng h?n như xu hư?ng (A1:A100, B1:F100, B101:F108, TRUE). Lưu ? r?ng b?i v? thư?ng là nhi?u hơn m?t d? báo bi?n, th? hai đ?i s? trong ví d? này ch?a nhi?u c?t. Trong ví d? này, có nh?ng m?t trăm đ?i tư?ng, m?t trong nh?ng giá tr? ph? thu?c vào bi?n (known_y) cho m?i môn, và năm ph? thu?c vào bi?n giá tr? (known_x) cho m?i ch? đ?. Không có Tám môn h?c gi? thuy?t b? sung mà b?n mu?n s? d?ng xu hư?ng đ? tính các giá tr? d? đoán y.

Ví d? v? cách s? d?ng

M?t ví d? b?ng tính Excel đư?c cung c?p đ? minh h?a phím sau đây khái ni?m:
 • Làm th? nào xu hư?ng tương tác v?i LINEST
 • V?n đ? x?y ra do ch?t known_x trong xu hư?ng (hay LINEST) cho Excel 2002 và Đ?i v?i phiên b?n trư?c c?a Excel
Th?o lu?n r?ng r?i c?a đi?m đ?n th? hai trong b?i c?nh c?a LINEST đư?c cung c?p trong bài vi?t v? LINEST.

Đ? minh h?a cho xu hư?ng collinearity, t?o m?t b?ng tính Excel tr?ng, sao chép b?ng dư?i đây, ch?n di đ?ng A1 tr?ng m?c c?a b?n Excel b?ng tính, và sau đó dán các m?c đ? các b?ng sau l?p đ?y các t? bào A1:K35 trong b?ng tính c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
y:x:
1121
2341
3451
4671
5781
m?i x:911
1214
Xu hư?ng s? d?ng cols B, C:pre-Excel 2003 giá tr?:Các giá tr? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel:
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)# NUM!6.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)# NUM!8.13157894736842
Xu hư?ng s? d?ng col b ch?
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)6.15789473684216.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)8.131578947368428.13157894736842
Trang b? các giá tr? t? Excel 2003 và t? các phiên b?n sau c?a Excel LINEST k?t qu?
B?ng cách s? d?ng cols B, CB?ng cách s? d?ng Col B
= K24 * 1 + J24 * B7 + I24 * C7= J31 * 1 + I31 * B7
= K24 * 1 + J24 * B8 + I24 * C8= J31 * 1 + I31 * B8
LINEST s? d?ng cols B, C:pre-Excel 2003 giá tr?:Các giá tr? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel:
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!00.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!00.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!0.9868421052631580.209426954145848# N/A
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!2253# N/A
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!9.868421052631580.131578947368421# N/A
LINEST s? d?ng col b ch?
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.6578947368421050.2368421052631590.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.04385964912280710.2066529647261360.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.9868421052631580.2094269541458480.9868421052631580.209426954145848
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)224.99999999999932253
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)9.868421052631580.1315789473684219.868421052631580.131578947368421
Sau khi b?n dán b?ng này vào b?ng tính Excel m?i c?a b?n, b?m Tùy ch?n dán, sau đó b?m Tr?n đ?u Đi?m đ?n đ?nh d?ng. Nh?n dán kho?ng v?n đư?c ch?n, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n Excel b?n đang ch?y:
 • Trong Microsoft Office Excel 2007 và 2010, b?m cácTrang ch? tab, b?m vào Định dạng trong các Các t? bào nhóm, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.
 • Trong Excel 2003, đi?m đ?n C?t trên các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào L?a ch?n AutoFit.
D? li?u cho xu hư?ng là trong các t? bào A1:C8. (M?c trong các t? bào D2:D6 không ph?i là m?t ph?n c?a d? li?u, nhưng đư?c s? d?ng cho tác gi? sau này trong bài vi?t này.) K?t qu? c?a xu hư?ng cho hai mô h?nh khác nhau cho c? hai phiên b?n trư?c c?a Excel và các phiên b?n sau c?a Excel đư?c tr?nh bày trong các t? bào E10:E16 và các t? bào I10:116, tương ?ng. K?t qu? trong các t? bào A10:A16 s? tương ?ng v?i các Phiên b?n Excel mà b?n đang s? d?ng. Hi?n nay, bài vi?t này t?p trung vào k?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel khi đi?u tra làm th? nào xu hư?ng các cu?c g?i LINEST và làm th? nào xu hư?ng s? d?ng LINEST k?t qu?.

Xu hư?ng và LINEST có th? đư?c xem như là tương tác như sau:
 1. B?n g?i cho xu hư?ng (c?a known_y, c?a known_x, new_x, h?ng s?).
 2. Xu hư?ng các cu?c g?i LINEST (c?a known_y, c?a known_x, liên t?c, S? TH?T).
 3. H? s? h?i qui t? cu?c g?i này đ? LINEST thu đư?c; các h? s? xu?t hi?n trong hàng đ?u c?a LINEST c?a đ?u ra b?ng.
 4. Đ?i v?i m?i new_x hàng, y d? đoán giá tr? đư?c tính toán d?a trên nh?ng h? s? LINEST và giá tr? c?a new_x trong đó hàng.
 5. Giá tr? đư?c tính trong bư?c 4 tr? l?i trong các t? bào thích h?p cho xu hư?ng đ?u ra tương ?ng v?i đó new_x hàng.
N?u xu hư?ng nào s? tr? l?i k?t qu? thích h?p, sau đó LINEST có t?t hơn t?o ra k?t qu? thích h?p trong bư?c 3. V?n đ? ? đây đ?n t? d? báo ch?t c?t.

D? báo c?t (known_x) đang ch?t n?u ít nh?t m?t c?t, c, có th? đư?c th? hi?n như m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác, c1, c2 và c?t khác. C?t c thư?ng xuyên đư?c đ?t tên d? ph?ng b?i v? các thông tin mà nó ch?a có th? đư?c xây d?ng t? các c?t C1, c2 và c?t khác. Nguyên t?c cơ b?n trong s? hi?n di?n c?a collinearity là k?t qu? nên đư?c không b? ?nh hư?ng b?i bao g?m ho?c lo?i b? m?t d? ph?ng c?t t? d? li?u g?c. B?i v? LINEST trong Excel 2002 và trong trư?c đó các phiên b?n Excel không nh?n cho collinearity, nguyên t?c này là m?t cách d? dàng vi ph?m. D? báo c?t là g?n như ch?t n?u ít nh?t m?t c?t, c, có th? đư?c th? hi?n như là g?n như tương đương v?i m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác, c1, c2, và khác c?t. Trong trư?ng h?p này "g?n như b?ng nhau" ngh?a là m?t kho?n ti?n r?t nh? c?a b?nh phương đ? l?ch m?c trong c t? m?c tương ?ng trong t?ng tr?ng s? c?a C1, c2 và c?t khác; "r?t nh?" có th? ít hơn 10^(-12) cho Ví d?.

Ki?u đ?u tiên, ? hàng 10 đ?n 12, s? d?ng c?t b và c là d? đoán và yêu c?u Excel đ? mô h?nh không đ?i (tác đ?i s? thi?t l?p đ? S? TH?T). Excel sau đó có hi?u qu? chèn m?t c?t b? sung predictor trông ch? gi?ng như các t? bào D2:D6. Nó r?t d? dàng đ? thông báo r?ng m?c trong c?t c trong hàng 2 6 là chính xác b?ng v?i s? ti?n tương ?ng m?c trong c?t b và m?t V? v?y, không có collinearity hi?n nay b?i v? c?t c là m?t kho?n b?i c?a:
 • C?t B
 • C?t b? sung c?a Excel c?a 1s đư?c đưa vào b?i v? th? ba đ?i s? đ? LINEST (gi?ng như là đ?i s? th? tư vào xu hư?ng) đư?c b? qua ho?c đúng (các trư?ng h?p "b?nh thư?ng")
Đi?u này gây ra nh?ng v?n đ? s? đó Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n Excel không th? tính toán k?t qu? và xu hư?ng đ?u ra b?ng đư?c làm đ?y v?i # NUM!.

Mô h?nh th? hai, trong hàng 14 t?i 16, là m?t trong đó b?t k? phiên b?n nào c?a Excel có th? x? l? thành công. Không có collinearity, và b?n có th? m?t l?n n?a yêu c?u Excel đ? mô h?nh không đ?i. Mô h?nh này đư?c bao g?m ? đây cho hai l? do.

Đ?u tiên, nó có l? là đi?n h?nh nh?t trư?ng h?p th?c t?: không có collinearity hi?n nay. Các trư?ng h?p đư?c x? l? t?t trong t?t c? các phiên b?n Excel. Nó nên đư?c yên tâm đ? bi?t r?ng s? v?n đ? là không có kh? năng x?y ra trong th?c hành ph? bi?n nh?t trư?ng h?p n?u b?n có m?t phiên b?n c? c?a Excel.

Th? hai, ví d? này đư?c s? d?ng đ? so sánh các hành vi c?a Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trong hai mô h?nh. H?u h?t ngư?i gói chính th?ng kê phân tích collinearity, lo?i b? m?t c?t mà là m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác t? các mô h?nh, và c?nh báo b?n v?i m?t tin nh?n như"c?t c linearly ph? thu?c vào c?t d? báo khác "và đ? đư?c g? b? t? các phân tích."

Trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel, m?t tin nh?n đư?c chuy?n t?i không ph?i trong m?t c?nh báo ho?c m?t chu?i văn b?n, nhưng trong LINEST đ?u ra b?ng. Xu hư?ng đ? không có cơ ch? cho vi?c cung c?p m?t thông báo cho b?n. Trong các LINEST đ?u ra bàn, m?t h? s? h?i qui đó là s? không và có l?i chu?n là Zero tương ?ng v?i m?t h? s? cho m?t c?t đ? đư?c lo?i b? kh?i các mô h?nh. LINEST đ?u ra b?ng đư?c bao g?m trong các hàng 23 đ?n 35 tương ?ng v?i các Xu hư?ng s?n lư?ng ? hàng 20s. Các m?c trong các t? bào I24:I25 hi?n th? m?t lo?i b? d? báo d? ph?ng c?t. Trong trư?ng h?p này, LINEST đ? ch?n đ? lo?i b? c?t c tương (h? s? trong các t? bào I24, J24, K24 ?ng v?i c?t C, B và Excel thư?ng xuyên c?t, tương ?ng). Khi không có collinearity hi?n nay, b?t k? m?t trong các c?t tham gia có th? đư?c g? b? và s? l?a ch?n là tùy ?.

Trong mô h?nh th? hai ? hàng around 30, đó là không có collinearity và không có c?t g? b?. B?n có th? th?y r?ng các giá tr? d? đoán y tương t? trong c? hai mô h?nh. V?n đ? này x?y ra b?i v? lo?i b? m?t c?t d? ph?ng đó là m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác không làm gi?m t?t đ?p c?a s? phù h?p c?a các k?t qu? m?u. Các c?t đư?c xóa chính xác v? h? đ?i di?n cho không có giá tr? gia tăng trong c? g?ng đ? t?m thi?u t?t nh?t phù h?p v?i.

Ngoài ra, n?u b?n ki?m tra Đ?u ra LINEST trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trong các t? bào I23:K35, b?n s? nh?n th?y r?ng cu?i ba hàng c?a b?ng đ?u ra là cùng m?t r?ng các m?c trong các t? bào I31:J32 và các t? bào J24:K25 trùng. Đi?u này ch?ng t? r?ng k?t qu? tương t? thu đư?c khi c?t c đư?c bao g?m trong các mô h?nh, nhưng t?m th?y là d? ph?ng đ?u (ra trong các t? bào I24:K28) như khi c?t c b? lo?i trư?c khi LINEST đư?c ch?y (đ?u ra trong các t? bào I31:J35). Đi?u này đáp ?ng nguyên t?c cơ b?n trong các s? hi?n di?n c?a collinearity.

Trong các t? bào A18:C21, bài vi?t này dùng d? li?u cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel đ? minh h?a như th? nào xu hư?ng m?t đ?u ra LINEST và tính là có liên quan d? đoán y-giá tr?. B?ng cách ki?m tra các công th?c trong các t? bào A20:A21 và các t? bào C20:C21, b?n có th? xem như th? nào h? s? LINEST đư?c k?t h?p v?i new_x c?a d? li?u trong các t? bào B7:C8 cho m?i hai mô h?nh (b?ng cách s? d?ng c?t B, C như d? đoán; b?ng cách s? d?ng ch? c?t b như là m?t d? báo).

Collinearity đư?c xác đ?nh trong LINEST trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel v? c?a m?t cách ti?p c?n hoàn toàn khác nhau đ? gi?i quy?t cho h? s? h?i qui. Cách ti?p c?n này đư?c g?i là phân h?y QR. LINEST bài vi?t mô t? m?t Walkthrough c?a thu?t toán phân h?y QR cho m?t ví d? nh?.

B?n tóm t?t k?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel

Xu hư?ng k?t qu? b? ?nh ?nh hư?ng b?i k?t qu? không chính xác trong LINEST trong Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n c?a Excel.

LINEST đư?c tính toán b?ng b?ng cách s? d?ng m?t cách ti?p c?n đó tr? ti?n không chú ? đ?n các v?n đ? collinearity. S? t?n t?i c?a collinearity gây ra v?ng ra sai sót, l?i chu?n không phù h?p c?a h? s? h?i qui, và đ? t? do không thích h?p. Đôi khi v?ng-ra v?n đ? đ? nghiêm tr?ng LINEST đ?y b?ng đ?u ra c?a nó v?i # NUM!.

N?u, như trong ph?n l?n các trư?ng h?p trong th?c t?, b?n có th? t? tin mà không có d? báo ch?t (ho?c g?n như ch?t) c?t, sau đó LINEST nói chung cung c?p ch?p nh?n đư?c k?t qu?. V? v?y, n?u b?n s? d?ng xu hư?ng, b?n có th? đư?c tương t? như v?y yên tâm n?u b?n đang t? tin r?ng không có ch?t (ho?c g?n như ch?t) d? báo c?t.

B?n tóm t?t k?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel

C?i ti?n trong LINEST bao g?m chuy?n sang s? phân h?y QR phương pháp xác đ?nh h?i qui h? s?. QR phân h?y có nh?ng ưu đi?m sau:
 • S? ?n đ?nh s? t?t hơn (thư?ng nh? hơn v?ng-off l?i)
 • Phân tích v? các v?n đ? collinearity
T?t c? các v?n đ? v?i Excel 2002 và v?i phiên b?n trư?c c?a Excel đư?c minh ho? trong bài vi?t này đ? đư?c s?a ch?a cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

K?t lu?n

Xu hư?ng c?a hi?u su?t đ? đư?c c?i thi?n b?i v? LINEST đ? c?i thi?n đáng k? cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Excel, xác minh r?ng d? báo c?t này không ch?t trư?c khi s? d?ng xu hư?ng.

Có r?t nhi?u các v?t li?u đư?c tr?nh bày trong bài vi?t này và trong bài vi?t LINEST có th? ban đ?u xu?t hi?n đáng báo đ?ng cho ngư?i dùng c?a Excel 2002 và phiên b?n trư?c c?a Excel. Tuy nhiên, lưu ? r?ng collinearity là m?t v?n đ? ? m?t t? l? nh? các trư?ng h?p. Phiên b?n trư?c c?a Excel cung c?p cho ch?p nh?n đư?c xu hư?ng k?t qu? khi không có không có collinearity.

May m?n thay, nh?ng c?i ti?n trong LINEST c?ng tích c?c ?nh hư?ng đ?n ToolPak phân tích h?i qui tuy?n tính công c? (đi?u này g?i là LINEST) và hai khác liên quan đ?n ch?c năng Excel: LOGEST và T?C Đ? TĂNG TRƯ?NG.


T? khoá: Công th?c xu hư?ng tăng trư?ng Linest Logest XL2003 XL2007 XL2010Thu?c tính

ID c?a bài: 828801 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbformula kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828801 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828801

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com