"Stop k??das kods 0x0000001E" notiek tad, ja j?su server? ir iesp?jota termin??a servera

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 828804 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad m??in?t izmantot Microsoft Windows 2000 server, kas ir iesp?jots termin??a serveris, servera var negaid?ti p?rtraukt un Stop k??das kods 0x1E zilaj? ekr?n? var sa?emt. Parametri Stop k??das kods: {0xc0000005, 0x804ef7fd, 0x1, 0xa0dc7005}.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.

Piez?me Sakar? ar failu atkar?bas p?d?j? labojumfailu vai l?dzekli, kur? ir faili var satur?t ar? papildu failus.
Date     Time  Version    Size    File name
----------------------------------------------------------
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll 
20-Sep-2003 09:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe   
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  222,992 Gdi32.dll  
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll
20-Sep-2003 09:36 5.0.2195.6824   29,712 Mountmgr.sys
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  333,584 Msgina.dll 
22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,698,432 Ntkrnlmp.exe
22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,697,792 Ntkrnlpa.exe
22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,718,464 Ntkrpamp.exe
22-Sep-2003 05:10 5.0.2195.6824 1,676,096 Ntoskrnl.exe
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys
20-Sep-2003 03:58 5.0.2195.6813 5,280,768 Sp3res.dll 
19-Sep-2003 07:51 5.3.23.4      6,656 Spmsg.dll  
20-Sep-2003 06:09 5.3.23.4     140,800 Spuninst.exe
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  380,176 User32.dll 
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  385,808 Userenv.dll 
22-Sep-2003 05:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys
20-Sep-2003 09:44 5.0.2195.6824  182,032 Winlogon.exe
22-Sep-2003 07:10 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll 
20-Sep-2003 06:09 5.3.23.4     22,016 Spcustom.dll

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jaunu nosaukumu sh?mu par Microsoft Windows labojumfailu pakotnes

Rekviz?ti

Raksta ID: 828804 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB828804 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 828804

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com