M?t kh?u trương m?c d?ch v? c?m ph?i đư?c thi?t l?p đ? 15 ho?c hơn k? t? n?u chính sách NoLMHash đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng tham gia th? hai nút c?m các thi?t l?p thu?t s? tr? v? thông báo sau:
<csa>hi?n không có quy?n đ? qu?n l? các cluster.</csa>
Ngoài ra, n?u b?n b?t đ?u Cluster Administrator (CluAdmin.exe) trên m?t c?m ho?c t? m?t máy ch? t? xa, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Truy nh?p b? c?m

NGUYÊN NHÂN

Thay v? c?a lưu tr? m?t kh?u trương m?c ngư?i dùng c?a b?n trong văn b?n r? ràng, Microsoft Windows t?o ra và lưu tr? m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng hai kh?u khác đ?i di?n, nói chung đư?c g?i là "hashes." Khi b?n thi?t l?p ho?c b?n thay đ?i m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i s? d?ng m?t kh?u có ch?a ít hơn hơn 15 k? t?, Windows t?o ra c? m?t LAN Manager băm (LMHash) và m?t Microsoft Windows NT m?t kh?u băm (NT băm). Các hashes đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u b?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM) đ?a phương ho?c trong Active Directory.

Nếu An ninh m?ng: không lưu tr? giá tr? LAN Manager băm ngày hôm sau s? thay đ?i m?t kh?u chính sách đư?c thi?t l?p, không có LMHash trong c?m sao tài kho?n d?ch v? (CSA) trong Active Directory.

Khi m?t kh?u c?a ít hơn 15 k? t? đư?c s? d?ng cho CSA, khi b?n tham gia th? hai nút các quá tr?nh thi?t l?p s? t?o ra LMHash đ? xây d?ng m?t phiên làm vi?c chính xác th?c. B?i v? không có LMHash đư?c lưu tr? trong Active Directory, b? đi?u khi?n vùng không th? xây d?ng m?t phiên làm vi?c k?t h?p phím. Các truy c?p b? t? ch?i. Khi b?n s? d?ng m?t kh?u đó có 15 ho?c hơn k? t? cho CSA, m?t LMHash không th? đư?c t?o ra b?i quá tr?nh thi?t l?p. Thay vào đó, các hash m?t kh?u Windows NT s? đư?c s? d?ng đ? l?y đư?c ch?a khóa phiên làm vi?c. B? đi?u khi?n tên mi?n s? có th? t?o ra m?t k?t h?p Phiên làm vi?c khóa. Vi?c xác th?c s? thành công. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n m?t kh?u c?a b?n đư?c lưu tr? như m?t băm LAN Manager, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299656Làm th? nào đ? ngăn ch?n Windows t? lưu tr? m?t m?ng LAN qu?n l? băm c?a m?t kh?u trong Active Directory và đ?a phương SAM cơ s? d? li?u

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, ch?n các phương pháp hay nh?t phù h?p t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t m?t kh?u là ít nh?t 15 k? t?

Khi chính sách NoLMHash đư?c thi?t l?p trong Active Directory và không th? b? vô hi?u v? cân nh?c an ninh, s? d?ng m?t m?t kh?u là ít nh?t 15 k? t? dài đ? ngăn ng?a thu?t s? thi?t l?p c?m t? b?ng cách s? d?ng m?t LMHash cho xác th?c.

Cách 2: Kích ho?t tính năng lưu tr? LMHash trong Active Directory

Kích ho?t tính năng lưu tr? LMHash c?a m?t m?t kh?u ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng Group Chính sách trong Active Directory. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. ? các m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n Group Policy, m? r?ngC?u h?nh máy tính, m? r?ng Windows Thiết đặt, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ngChính sách đ?a phương, sau đó b?m Bảo mật Tuỳ chọn.
 2. Trong danh sách các chính sách có s?n, b?m đúp vàoAn ninh m?ng: không lưu tr? giá tr? băm LAN Manager ngày ti?p theo m?t kh?u thay đ?i.
 3. Nh?p vào B? vô hi?u hoá, sau đó b?mOk.
 4. Đ?m b?o r?ng các chính sách đư?c nhân r?ng và đư?c áp d?ng.
 5. Đ?t l?i m?t kh?u c?a CSA (chi?u dài có th? ít hơn 15 k? t?) đ? đ?m b?o r?ng LMHash đư?c vi?t SAM/qu?ng cáo.

Phương pháp 3: Cài đ?t m?t hotfix

M?t hotfix có s?n t? Microsoft gi?i quy?t v?n đ? này đ? các m?t kh?u mư?i lăm nhân v?t này không c?n thi?t khi chính sách NoLMHash đư?c thi?t l?p trong Active Directory.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
890761B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i 0x8007042b" khi b?n thêm ho?c tham gia m?t nút đ? m?t c?m n?u b?n s? d?ng NTLM Phiên b?n 2 trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 828861 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB828861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com