S? d?ng ngư?i gi?i quy?t t?ng quát hóa gi?m thu?t toán Gradient

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 82890 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel Solver s? d?ng các t?ng quát hóa gi?m Gradient (GRG2) Thu?t toán đ? t?i ưu hóa v?n đ? phi tuy?n. Thu?t toán này đư?c phát tri?n b?i Leon Lasdon, c?a Đ?i h?c Texas t?i Austin, và Allan Waren, c?a Cleveland State University.

V?n đ? v? tuy?n tính và s? nguyên s? d?ng phương pháp simplex v?i gi?i h?n trên các các bi?n và các chi nhánh và ràng bu?c phương pháp, th?c hi?n b?i John Watson và Dan Fylstra, s? ti?n tuy?n Systems, Inc

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng Microsoft Excel Solver l?p các phương pháp s? liên quan đ?n "c?m trong" giá tr? th? nghi?m cho các t? bào đi?u ch?nh và quan sát các k?t qu? tính toán c?a các t? bào h?n ch? và di đ?ng t?i ưu. M?i Phiên t?a đư?c g?i là m?t "l?p." B?i v? m?t cách ti?p c?n tinh khi?t "th? nghi?m và báo l?i" s? có m?t th?i gian r?t dài (đ?c bi?t là cho các v?n đ? liên quan đ?n nhi?u ngư?i đi?u ch?nh các t? bào và nh?ng h?n ch?), Microsoft Excel Solver th?c hi?n phân tích r?ng l?n c?a các k?t qu? đ?u ra quan sát và t? giá c?a h? thay đ?i như đ?u vào đư?c nhau, đ? hư?ng d?n l?a ch?n các giá tr? th? nghi?m m?i.

Trong m?t v?n đ? đi?n h?nh, các khó khăn và di đ?ng t?i ưu là ch?c năng c?a (có ngh?a là, h? ph? thu?c vào) đi?u ch?nh t? bào. (Phái sinh đ?u tiên m?t ch?c năng c?a các bi?n pháp t?c đ? c?a nó thay đ?i đ?u vào đa d?ng. Khi có r?t nhi?u giá tr? đ? nh?p, các ch?c năng có nhi?u ph?n d?n xu?t đo t?c đ? c?a nó thay đ?i v?i m?i ngư?i trong s? các các giá tr? đ?u vào; cùng nhau, các d?n xu?t ph?n t?o thành m?t vector đư?c g?i là gradien c?a ch?c năng.

D?n xu?t (và gradient) đóng vai tr? quan tr?ng trong phương pháp l?p trong Microsoft Excel Solver. H? cung c?p manh m?i đ? làm th? nào các t? bào đi?u ch?nh nên đư?c khác nhau. Ví d?, n?u các t? bào t?i ưu đang đư?c t?i đa và c?a nó b?t ngu?n t? m?t ph?n đ?i v?i m?t đi?u ch?nh cell là m?t l?n s? dương, trong khi m?t partial derivative là g?n 0, Microsoft Excel Solver có l? s? làm tăng giá tr? c?a di đ?ng đ?u tiên đi?u ch?nh ngày l?p k? ti?p. M?t phái sinh m?t ph?n tiêu c?c cho th?y r?ng các giá tr? liên quan đ?n đi?u ch?nh c?a t? bào nên đư?c khác nhau trong các đ?i di?n hư?ng.

V? phía trư?c và trung tâm Differencing

Microsoft Excel Solver x?p x? các d?n xu?t numerically b?ng cách di chuy?n m?i đi?u ch?nh t? bào giá tr? hơi và quan sát m?c đ? thay đ?i c?a m?i t? bào h?n ch? và di đ?ng t?i ưu. Quá tr?nh này đư?c g?i là m?t h?u h?n ư?c tính khác bi?t c?a đ?o hàm. Microsoft Excel Solver có th? s? d?ng ho?c chuy?n ti?p differencing ho?c trung tâm differencing, như ki?m soát b?i các C? phái sinh l?a ch?n trên h?p tho?i tùy ch?n Solver.

Chuy?n ti?p differencing s? d?ng m?t đi?m duy nh?t (mà là, thi?t l?p c?a đi?u ch?nh t? bào các giá tr?) đó là hơi khác nhau t? đi?m hi?n t?i đ? tính toán các phái sinh, trong khi Trung tâm differencing s? d?ng hai đi?m trong đ?i di?n ch? đư?ng. Trung tâm differencing là chính xác hơn n?u đ?o hàm là thay đ?i nhanh chóng t?i đi?m hi?n t?i, nhưng đ?i h?i nhi?u hơn recalculations. Ch?n m?c đ?nh chuy?n ti?p differencing, mà là t?t trong h?u h?t t?nh hu?ng.

V?n đ? tuy?n tính có th? đư?c gi?i quy?t v?i công vi?c đ?n nay ít hơn so v?i phi tuy?n v?n đ?; Microsoft Excel Solver không c?n recompute d?n xu?t thay đ?i, và nó có th? ngo?i suy d?c theo đư?ng th?ng thay v? c?a recalculating các b?ng tính. Các kho?n ti?t ki?m th?i gian đư?c đưa vào chơi khi b?n ch?n các Gi? đ?nh tuy?n tính mô h?nh ki?m tra h?p trong h?p tho?i tùy ch?n Solver. N?u b?n không ch?n h?p này, Microsoft Excel Solver v?n c?n có th? gi?i quy?t v?n đ?, nhưng nó s? dành thêm th?i gian làm như v?y.

Khi b?n bi?t r?ng m?t v?n đ? hoàn toàn tuy?n tính, vi?c l?a ch?n Assume Tuy?n tính mô h?nh tùy ch?n s? tăng t?c đ? quá tr?nh gi?i pháp b?i m?t nhân t? c?a 2-hai mươi l?n (tùy thu?c vào kích thư?c c?a b?ng tính). Như?c đi?m là, n?u công th?c b?ng tính th?c s? là phi tuy?n và tùy ch?n này là b?n đ? ch?n, gi?i quy?t v?n đ? sai.

M?c dù Microsoft Excel Solver ki?m tra gi?i pháp cu?i cùng khi gi? s? Mô h?nh tuy?n tính đư?c ki?m tra b?ng cách s? d?ng m?t tính toán h?n b?ng tính đ?y đ?, đi?u này không ph?i là m?t đ?m b?o tuy?t đ?i r?ng v?n đ? là tuy?n tính th?t s?. B?n có th? luôn luôn ki?m tra l?i gi?i pháp b?ng cách ch?y cùng m?t v?n đ? v?i h?p ki?m xóa.

Nhi?u doanh nghi?p b?ng ch?a ch? y?u là tuy?n tính công th?c c?ng v?i m?t vài phím phi tuy?n các m?i quan h?. Nh?ng v?n đ? này là không amenable đ? các phương pháp l?p tr?nh tuy?n tính ho?c các tùy ch?n gi? đ?nh mô h?nh tuy?n tính. H? yêu c?u toàn b? s?c m?nh c?a l?p tr?nh phi tuy?n. Các t?ng quát Gi?m Gradient phương pháp đư?c s? d?ng b?i Microsoft Excel Solver là khá hi?u qu? cho v?n đ? c?a lo?i h?nh này b?i v? nó s? d?ng tuy?n tính x?p x? đ? ch?c năng v?n đ? t?i m?t s? giai đo?n trong các quá tr?nh gi?i pháp; khi các ch?c năng th?c t? là tuy?n tính, nh?ng x?p x? r?t chính xác.

Đi?u ti?t

B?i v? các phái sinh đ?u tiên (ho?c chuy?n s?c) c?a các t? bào t?i ưu các bi?n pháp t?c đ? c?a nó thay đ?i v?i (m?i) đi?u ch?nh các t? bào, khi t?t c? các d?n xu?t m?t ph?n c?a di đ?ng t?i ưu là zero (có ngh?a là, gradient là vector s? không), ngư?i đ?u tiên đ?t hàng ti?t cho đi?u đ? đư?c hài l?ng (m?t s? th? hai b? sung đ? đi?u ki?n» ph?i đư?c ki?m tra là t?t) đ? t?m th?y là có th? (cao nh?t ho?c th?p nh?t) giá tr? cho di đ?ng t?i ưu.

Nhi?u đ?a phương t?i ưu đi?m

M?t s? v?n đ? có nhi?u đi?m t?i ưu t?i đ?a phương nơi mà ph?n d?n xu?t c?a các t? bào t?i ưu là zero. M?t đ? th? c?a các t? bào t?i ưu ch?c năng trong trư?ng h?p này s? hi?n th? nhi?u đ?i núi và thung l?ng c?a thay đ?i cao và đ? sâu. Khi b?t đ?u lúc nh?t đ?nh b? đi?u ch?nh t? bào các giá tr?, phương pháp đư?c s? d?ng b?i Microsoft Excel Solver s? có xu hư?ng h?i t? trên m?t đơn trên đ?nh đ?i hay thung l?ng sàn g?n v?i vi?c b?t đ?u đi?m. Nhưng Microsoft Excel Solver đ? không ch?c ch?n cách đ? bi?t li?u có m?t đ?nh đ?i cao, ví d?, m?t s? kho?ng cách xa.

Cách duy nh?t đ? t?m ki?m toàn c?u t?i ưu là đ? áp d?ng ki?n th?c bên ngoài c?a v?n đ?. Ho?c thông qua ? th?c chung l? lu?n v? v?n đ? ho?c thông qua các th? nghi?m, b?n ph?i xác đ?nh khu v?c chung trong đó t?i ưu toàn c?u n?m và b?t đ?u Microsoft Excel Solver v?i đi?u ch?nh giá tr? di đ?ng đang trong khu v?c đó. Ngoài ra, b?n có th? b?t đ?u Microsoft Excel Solver t? m?t vài ngư?i khác nhau, r?ng r?i tách đi?m và xem gi?i pháp mà là t?t nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh gi?i pháp n?i b? c?a Solver, xin liên l?c:

   Frontline Systems
   P.O. Box 4288
   Incline Village, Nevada  89450-4288
   (702) 831-0300
				


B?n c?ng có th? t?m th?y thông tin t?i http://www.frontsys.com/

Bên th? ba thông tin liên l?c bao g?m trong bài vi?t này đư?c cung c?p đ? giúp b?n t?m th?y s? h? tr? k? thu?t b?n c?n. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft trong không có cách nào b?o l?nh s? tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

M? chương tr?nh Microsoft Excel Solver là b?n quy?n 1990, 1991, 1992 b?i Ti?n tuy?n Systems, Inc. ph?n b?n quy?n năm 1989 b?i Optimal phương pháp, Inc

THAM KH?O

"Microsoft Excel Solver User's Guide" cho Macintosh, phiên b?n 3.0, Trang 2

"Microsoft Excel Solver User's Guide" cho Windows, phiên b?n 3.0, trang 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 82890 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
  • Microsoft Excel 95 Standard Edition
  • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
  • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB82890 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:82890

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com