Khách hàng không dây không th? k?t n?i vào m?t đi?m truy c?p không dây

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828940 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, b?n thành công k?t n?i m?ng không dây vào m?ng c?a b?n. Tuy nhiên, b?n m?t k?t n?i và b?n không th? k?t n?i l?i vào m?ng tr? khi b?n th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 • Đ?y ra và sau đó đ?t l?i card m?ng.
 • Vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i card m?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các đi?m truy c?p không dây s? nh?n đư?c m?t yêu c?u k?t n?i trong khi đi?m truy c?p đang c? g?ng re-authenticate khách hàng không dây cho cùng m?t m?ng không dây th?. Yêu c?u tái k?t n?i sau này đư?c coi là là m?t cu?c t?n công m?ng đi?m truy nh?p. Khi s? ki?n này x?y ra, đi?m truy c?p bác b? các k?t n?i t? máy s? d?ng không dây.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin v? t?p

Windows XP
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1264   99,840 Dhcpcsvc.dll
  26-Sep-2003 18:49 5.1.2600.1254  168,192 Ndis.sys
  02-Aug-2003 09:38 5.1.2600.1254   12,416 Ndisuio.sys
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1254 1,630,208 Netshell.dll
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   57,344 Wzcdlg.dll
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   31,232 Wzcsapi.dll
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276  281,088 Wzcsvc.dll
  22-Sep-2003 21:01 5.1.2600.1275  568,832 Xpsp2res.dll
Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1264  308,736 Dhcpcsvc.dll  IA-64
  02-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254  579,328 Ndis.sys
  02-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254   41,088 Ndisuio.sys
  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1254 2,736,128 Netshell.dll  IA-64
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1264   99,840 Wdhcpcsvc.dll x86
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1254 1,630,208 Wnetshell.dll x86
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   57,344 Wwzcdlg.dll  x86
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   31,232 Wwzcsapi.dll  x86
  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276  281,088 Wwzcsvc.dll  x86
  22-Sep-2003 21:02 5.1.2600.1275  568,832 Wxpsp2res.dll x86
  26-Sep-2003 18:56 5.1.2600.1276  117,760 Wzcdlg.dll   IA-64
  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1276   65,024 Wzcsapi.dll  IA-64
  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1276  685,056 Wzcsvc.dll   IA-64
  22-Sep-2003 21:02 5.1.2600.1275  568,320 Xpsp2res.dll  IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 828940 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbnetworkcard kbnetwork kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB828940 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828940

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com