Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 ho?c Office XP trên máy tính đang ch?y Windows Terminal Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828955 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2003 ho?c Microsoft Office XP trên m?t máy tính sau:
 • Microsoft Windows Server 2003 d?a trên máy tính v?i thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? kích ho?t
 • Máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server v?i thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? kích ho?t
Lưu ? Thi?t b? đ?u cu?i máy ch? cài đ?t chuyên bi?t đư?c h? tr? ch? trên doanh nghi?p phiên b?n c?a Office XP. Tuy nhiên, trong Office 2003, phiên b?n bán l? và doanh nghi?p có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào m?t máy ch? b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i cho phép n?u t?n t?i m?t gi?y phép cho m?i ngư?i dùng có ngư?i s? ch?y b?t k? chương tr?nh Office 2003. Xem th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cho văn ph?ng đ? bi?t thêm thông tin.

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office cho Windows 2000 ho?c Windows Máy ch? 2003 b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i máy tính, máy tính ph?i đư?c c?u h?nh như là sau:
 • b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t
 • b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i đư?c c?u h?nh cho ch? đ? máy phục vụ ứng dụng Đ?i v?i nhi?u khách hàng máy ch? đ?u cu?i ch?y văn ph?ng

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Office trên máy tính đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 v?i b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i cho phép

Đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng trên máy tính đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 Server v?i b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i cho phép, làm theo các Các bư?c.

Lưu ? Trong Windows Server 2003, t?t c? ngư?i dùng nhóm đ? có đ?c quy?n g?c đ? thành công B?t đ?u chương tr?nh Office. (Thông thư?ng, các g?c là ? C.) theo m?c đ?nh, t?t c? Nhóm ngư?i dùng không đư?c phép đ?c n?i dung c?a ? C.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Ki?m soát Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?m vàoThêm chương tr?nh m?i, và sau đó nh?p vào CD ho?c đĩa mềm.
 3. B?m chu?t Ti?p theo.
 4. B?m chu?t Tr?nh duy?t.
 5. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại g?c c?a v? trí ngu?n văn ph?ng, B?m chu?t Setup.exe, và sau đó nh?p vàoM?.

  Setup.exe s? đư?c thêm vào dòng lệnh đó xu?t hi?n trong các M? h?p c?a các Ch?y cài đ?t chuyên bi?t Chương tr?nh hộp thoại.
 6. B?m chu?t K?t thúc đ? ch?y văn ph?ng Thi?t l?p.
 7. N?u đư?c yêu c?u, h?y nh?p c?a b?n khách hàng tên và ch?a khoá s?n ph?m (CD Các thông tin quan tr?ng) trong h?p thích h?p, và sau đó b?m vàoTi?p theo.

  Lưu ? Các Ti?p theo nút ch?n m?t là không có s?n cho đ?n khi b?n g? m?t khóa s?n ph?m h?p l?.
 8. Ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 9. Xác đ?nh v? trí nơi b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 10. Trên các Ch?n các ?ng d?ng cho các thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.

  N?u b?n nh?p vàoCh?n tùy ch?n chi ti?t cài đ?t chuyên bi?t cho m?i ?ng d?ng Ngày Các Ch?n các ?ng d?ng cho các thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo, cây tính năng xu?t hi?n trên cácCh?n cài đ?t chuyên bi?t tu? ch?n cho t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng và công c? Trang. B?i v? thi?t l?p văn ph?ng phát hi?n r?ng b?n đang s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v?, Hoa cài đ?t chuyên bi?t ch? s?n có Không Có s?nCh?y t? Máy tính c?a tôi. theo m?c đ?nh, m?t s? tính năng đư?c thi?t l?p đ? Không có s?n. Không thay đ?i các cài đ?t chuyên bi?t trạm đậu c?a các tính năng này đ? Ch?y t? Máy tính c?a tôi, b?i v? b?n có th? g?p v?n đ? v?i các chương tr?nh văn ph?ng s? d?ng Các tính năng này.

  C?nh báo theo m?c đ?nh, m?t s? tính năng đư?c thi?t l?p đ? Không Có s?n đ? đ?m b?o r?ng không có hi?u su?t t?i ưu trong m?t nhà ga Môi trư?ng máy ch?, bao g?m c? vi?c lo?i b? l?i b?t ng?. Không thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t, bang các tính năng đ? ch?y t? Máy tính c?a tôi.

  Lưu ? N?u v? trí ngu?n văn ph?ng c?a b?n là m?t đi?u hành chính cài đ?t chuyên bi?t, Ch?y t? m?ng c?ng hi?n th? như m?t trạm đậu cài đ?t chuyên bi?t.
 11. Trên các B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t Trang, h?y nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t.
 12. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t thành công, b?m vào Ok, b?m vào Ti?p theo, và sau đó B?m chu?t K?t thúc.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i, xem tài li?u Microsoft Windows 2000 Server ho?c Windows Server 2003 và Microsoft c?a b?n Tr? giúp tr?c tuy?n c?a Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và tu? ch?nh Office 2003 trên các b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402071033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và tu? ch?nh Office XP trên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA011363351033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh văn ph?ng cho các b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311241Làm th? nào đ? tùy ch?nh văn ph?ng cho các b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 trên m?t máy tính đang ch?y b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web Trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402071033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Office 2003, h?y xem các Microsoft Office 2003 tài nguyên Kit. Đ? làm như v?y, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web Trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/CH011466251033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Office XP, h?y xem các Microsoft Office XP tài nguyên Kit. Đ? làm như v?y, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web Trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA011363051033.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 828955 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB828955 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 828955

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com