Thông tin v? vi?c ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng v?i Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828956 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? m?t Microsoft Office 2010 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 2121447.

Đ? m?t Microsoft Office 2007 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 928091.

Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem290576.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xem 218861.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?c dù chúng tôi không khuyên b?n nên nó, b?n có th? cài đ?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a Microsoft Office trên m?t máy vi tính. Ví d?, b?n có th? cài đ?t và s? d?ng Microsoft Office 2003 và Microsoft văn ph?ng 97 trên cùng m?t máy tính. Bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? mà b?n có th? g?p n?u b?n làm đi?u này và cung c?p tư v?n đ? giúp ngăn ng?a các phiên b?n khác nhau c?a văn ph?ng t? xung đ?t v?i nhau.

Chú ý Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Office trên m?t máy ch? đ?u cu?i. Chung s?ng không đư?c h? tr? trên phiên b?n Windows đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i. N?u b?n ph?i ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng, vô hi?u hoá d?ch v? đ?u cu?i.

THÔNG TIN THÊM

Th? t? cài đ?t

Chú ý B? cài đ?t này c?ng áp d?ng cho s?n ph?m đ?c l?p văn ph?ng Microsoft--ví d?, Microsoft FrontPage.

N?u b?n mu?n cài đ?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính, b?n ph?i cài đ?t các phiên b?n s?m nh?t đ?u tiên. Ví d?, n?u b?n mu?n s? d?ng c? Office 97 và Microsoft Office XP trên cùng m?t máy tính, cài đ?t văn ph?ng 97 đ?u tiên. B?n ph?i làm theo bư?c này v? c?a quá tr?nh mà khóa registry, chương tr?nh đư?c chia s?, ph?n m? r?ng t?p và thi?t đ?t khác đư?c qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng, và cho các chương tr?nh này đư?c bao g?m trong m?i Phiên b?n c?a văn ph?ng.

B?ng dư?i đây cho th?y đơn đ?t hàng mà b?n ph?i s? d?ng cài đ?t m?i phiên b?n c?a văn ph?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên bản OfficeTrình tự Cài đặt
Văn ph?ng 97Đầu tiên
Office 2000Thứ hai
Office XPThứ ba
Office 2003Thứ tư
Quan tr?ng N?u b?n sau đó lo?i b? m?t trong các phiên b?n đư?c cài đ?t c?a văn ph?ng, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i phiên b?n c?n l?i c?a văn ph?ng này đ? cho m?i phiên b?n làm vi?c chính xác.

Ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này gi? đ?nh b?n đ? cài đ?t các phiên b?n c?a văn ph?ng trong b? này.

Văn ph?ng Bin thư m?c thay đ?i vào thư m?c \Office11

Khi b?n cài đ?t Office 2003, thư m?c m?c đ?nh cho thi?t l?p là v?n c?n \Program Files\Microsoft văn ph?ng. Tuy nhiên, văn ph?ng Bin c?p (các thư m?c mà t?p tin exe văn ph?ng đư?c cài đ?t) đ? thay đ?i đ? \Program Files\Microsoft Office\Office11. Đi?u này l?n đ?u tiên đư?c th?c hi?n v?i Office XP đ? cung c?p m?t kinh nghi?m ngư?i dùng t?t hơn cho ngư?i s? d?ng yêu c?u nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng cài đ?t trên cùng m?t máy tính. Không là không có cách đ? thay đ?i tên c?a các Văn ph?ng thư m?c rác.

Nhi?u phiên b?n c?a Outlook

Microsoft Office Outlook 2003 không th? cùng t?n t?i v?i b?t k? trư?c đó Phiên b?n c?a Microsoft Outlook. N?u b?n ch?n đ? cài đ?t Office Outlook 2003, các Chương tr?nh cài đ?t s? không cho phép b?n đ? gi? cho b?t k? phiên b?n trư?c đó. Microsoft Outlook Năm 2002, Microsoft Outlook 2000 ho?c Microsoft Outlook 98 s? b? lo?i b? ngay c? khi b?n b?m đ? ch?n các Gi? các chương tr?nh này ki?m tra h?p trong các Lo?i b? các phiên b?n trư?c h?p tho?i.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
826319Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Office 2003, phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c g? b? trong quá tr?nh thi?t l?p

S? d?ng văn ph?ng Shortcut Bar

Office 2003 không bao g?m các văn ph?ng Shortcut Bar; Tuy nhiên, khi phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t trên cùng m?t máy tính, văn ph?ng L?i t?t thanh s? đư?c gi? l?i v?i phiên b?n trư?c c?a Văn ph?ng.

Khi phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t v?i văn ph?ng năm 2003, các phím t?t thanh có th? đư?c b?t đ?u m?t cách riêng bi?t m?c dù không ph?i ? cùng m?t th?i gian, và m?i ngư?i có th? có c?a riêng h? t?p h?p các tùy ch?nh thanh công c? và các nút. Đây thanh công c? và các nút không th? đư?c chia s? gi?a hai văn ph?ng l?i t?t thanh.

Phím t?t trên menu b?t đ?u

Văn ph?ng 97, Office 2000 và Office XP s? d?ng cùng m?t tên l?i t?t trên các B?t đ?u tr?nh đơn đ? b?t đ?u chương tr?nh. Office 2003 bây gi? t? đ?ng cài đ?t các l?i t?t t?i c?p con văn ph?ng trên các B?t đ?u tr?nh đơn. M?i Office 2003 phím t?t là versioned. Tuy nhiên, đ? tránh nh?m l?n, Microsoft đ? ngh? b?n thêm s? phiên b?n cho m?i l?i t?t cho các s?n ph?m trư?c đó. Ví d?, đ?i tên l?i t?t tr? đ? truy c?p vào Microsoft Microsoft truy c?p 97 trư?c khi b?n cài đ?t Office 2003. B?n có th? c?ng chuy?n văn ph?ng 97 t?t đ?n m?t thư m?c con khác nhau các B?t đ?u tr?nh đơn.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
292584Chương trình Thiết lập Office XP ghi đè các mục trong menu Start từ các phiên bản Office trước đó

N?u b?n t? di chuy?n các phím t?t cho m?t trong hai Office XP ho?c Office 2000 và b?n cài đ?t l?i các s?n ph?m ho?c s?a ch?a các phím t?t, các phím t?t s? đư?c tái t?o trên các Chương tr?nh tr?nh đơn ra các B?t đ?u tr?nh đơn.

Chú ý B?n có th? tùy ch?nh Office 2003, Office XP ho?c Office 2000 thi?t l?p đ? cài đ?t l?i t?t vào v? trí khác vào các B?t đ?u Menu b?i b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t tu? ch?nh đư?c ch?a trong Microsoft Office 2003 Resource Kit.

Đ? bi?t thêm v? Microsoft Office 2003 Resource Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/Default.aspx

Microsoft Office Binder

Khi văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t trên cùng m?t máy tính như Office 2000, các Thêm ph?n hi?n th? h?p tho?i trong văn ph?ng Binder tài li?u lo?i đ?i v?i h?u h?t các g?n đây đ? cài đ?t phiên b?n c?a văn ph?ng đ?n Office 2000. Như m?t k?t qu? là, khi b?n đưa m?t ph?n vào m?t t?p tin ch?t k?t dính, m?t tài li?u Office 2000 lo?i đư?c s? d?ng. Hành vi này có th? gây ra v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? chia s? m?t ch?t k?t dính t?p tin v?i ngư?i dùng khác ngư?i có phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng.

Chú ý B?t đ?u v?i Office XP, Microsoft Office không đư?c bao g?m v?i Microsoft Office Binder. Tuy nhiên, m?t ti?n ích đ? gi?i nén t?t c? các tài li?u văn ph?ng t? m?t ch?t k?t dính t?p tin đư?c bao g?m.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
281931Thông báo lỗi "Tệp này không có chương trình nào liên kết để thực hiện tác vụ này" khi bạn mở tệp Binder

B?m đúp vào m?t t?p trong Microsoft Windows Explorer

Khi b?n nh?p đúp vào m?t tài li?u văn ph?ng trong Windows Explorer, ho?c t? c?p tài li?u g?n đây c?a Windows, các quy t?c sau áp d?ng:
 • N?u m?t phiên b?n c?a chương tr?nh mà các tài li?u đư?c t?o ra đang ch?y, các tài li?u đư?c m? ra trong phiên b?n đó.
 • V?i văn ph?ng 97, Office 2000 ho?c Office XP, n?u không có phiên b?n ch?y chương tr?nh mà các tài li?u đư?c t?o ra, tài li?u m? trong các phiên b?n c?a chương tr?nh b?n g?n đây nh?t cài đ?t.
 • V?i Microsoft Access và Microsoft Word (Word cho Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 ho?c Word 2003), n?u không có phiên b?n c?a chương tr?nh nơi các tài li?u đư?c t?o ra ch?y, các tài li?u đư?c m? ra trong các Phiên b?n c?a chương tr?nh đ? nh?t g?n đây đ? m?.
 • Đ? re-associate tài li?u v?i nh?ng chương tr?nh đi kèm v?i m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a văn ph?ng, ch?y chương tr?nh cài đ?t văn ph?ng, và sau đó b?m Cài đ?t l?i (cho phiên b?n 97) ho?c b?m S?a ch?a Office (đ?i v?i Office 2000 ho?c Office XP). Làm đi?u này thanh ghi t?p các Hi?p h?i cho r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng.
Chú ý Đi?u này không s?a hành vi n?u b?n đang s? d?ng quy?n truy c?p ho?c Word.

Chèn văn ph?ng OLE đ?i tư?ng vào các chương tr?nh khác

N?u b?n cài đ?t nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính và b?n chèn m?t đ?i tư?ng văn ph?ng, ch?ng h?n như Microsoft Excel b?ng tính đ?i tư?ng, vào m?t chương tr?nh khác, ch?ng h?n như m?t tài li?u Word, phiên b?n m?i nh?t c?a các chương tr?nh đư?c s? d?ng. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u b?n chia s? t?p tin kho ch?a v?i ngư?i s? d?ng không s? d?ng Office 2003, ví d?, m?t tài li?u Word có ch?a m?t đ?i tư?ng b?ng tính Excel.

Chương tr?nh chia s?

N?u b?n cài đ?t các phiên b?n c?a văn ph?ng theo th? t? đư?c mô t? trong "B? cài đ?t" ph?n, b?n thư?ng không c?n kinh nghi?m b?t k? v?n đ? khi b?n s? d?ng chia s? các chương tr?nh như Equation Editor và Clip Gallery. Lưu ? r?ng các Đ?i tư?ng h?p tho?i có th? hi?n th? nhi?u hơn m?t m?c nh?p cho m?i chương tr?nh đư?c chia s?. Hành vi này x?y ra v? nhi?u phiên b?n chương tr?nh chia s? có th? đư?c cài đ?t trên máy tính.

"Chu?n b? cài đ?t" tin nh?n khi b?n kh?i đ?ng t?

N?u b?n có nhi?u phiên b?n c?a Word đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, khi b?n kh?i đ?ng Office Word 2003, tr?nh cài đ?t Windows có th? ch?y và hi?n th? m?t thông báo nói r?ng nó đang chu?n b? cài đ?t trư?c khi th?c s? b?t đ?u Word.

Đ? đư?c hư?ng d?n v? cách cài đ?t nhi?u phiên b?n như là m?t Dual kh?i đ?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;en-us;828957

Gi?i đáp th?c m?c M?o đ? s?a ch?a l?i hay v?n đ? v?i b?n cài đ?t c?nh nhau

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>
 3. Nh?p chu?t ph?i B?n sao chính tên.
 4. Thoát kh?i Registry Editor mà không th?c hi?n b?t k? s?a đ?i.
 5. Dán tên quan tr?ng mà b?n đ? sao chép vào Notepad.
 6. Nh?p vào ch?
  <guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>
  t? Notepad, và sau đó sao chép nó.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Msiexec.exe /fm<guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>, sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý D?ng l?nh này đ? s?a ch?a đăng k? c?a Microsoft Office 2003 c?u ph?n và các bi?u tư?ng. M?t s?a ch?a ti?p theo c?a s?n ph?m 2003 pre-Office đ? đư?c th? nghi?m và xác nh?n đ? duy tr? s? ?n đ?nh s?n ph?m cho Office 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828956 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB828956 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828956

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com