Raksta ID: 828958
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Instal?jot Microsoft Office komplektu vai atsevi??u programmu, sa?emat aicin?jumu aktiviz?t ?o komplektu vai programmu. ?aj? rakst? nor?d?ti resursi, kas var pal?dz?t aktiviz?t programmu komplektu Microsoft Office 2007 un Microsoft Office 2003. Apmekl?jiet Microsoft vietni, lai ieg?tu aktiviz?cijas inform?ciju savai Microsoft Office versijai:Lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar probl?mu nov?r?anu un papildu resursus par Microsoft Office aktiviz?ciju, skatiet sada?u "Papildinform?cija".

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.

PAPILDINDORM?CIJA

T?l?k nor?d?tie raksti un resursi sniedz inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, ja radu??s probl?mas saist?b? ar Microsoft Office sist?mas aktiviz?ciju, k? ar? papildinform?ciju par produkta aktiviz?ciju.

Inform?cija par probl?mu nov?r?anu saist?b? ar Microsoft Office aktiviz?ciju

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas, aktiviz?jot Microsoft Office 2007. gada sist?mas produktu, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
919895 K? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot aktiviz?t Microsoft Office 2007. gada sist?mas produktu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas, aktiviz?jot Office 2003 produktu, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
903275 K? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot aktiviz?t Office produktu

Papildu resursi par Microsoft Office aktiviz?ciju

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Office sist?mas produktu aktiviz??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://office.microsoft.com/lv-lv/help/HP030829921062.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Office aktiviz?cijas vedni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
293151 Microsoft Office aktiviz?cijas ved?a apraksts
Microsoft Genuine Advantage atbalsta lapa ir paredz?ta klientiem, kuriem ir jaut?jumi par Microsoft Genuine Advantage programmu, kuri v?las vair?k uzzin?t par valid?cijas procesu vai kuriem ir vajadz?ga pal?dz?ba, lai atrisin?tu k?du ar valid?ciju saist?tu probl?mu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/Support.aspx?displaylang=lv
Viltotas programmat?ras aktiviz?cija var neizdoties. Ja dom?jat, ka j?su kopija ir viltojums, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni, lai ieg?tu papildinform?ciju:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/default.aspx?displaylang=lv

Rekviz?ti

Raksta ID: 828958 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 13. septembris - P?rskat??ana: 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip kbactivation kbhowtomaster KB828958

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com