Hata: Çalışma zamanı sırasında bir uzak istisna Soapsuds Proxy DLL ile bağlantılı, BIR istemci atar...

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 828987 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Bir istemci proxy DLL'SI (Soapsuds.exe) Soapsuds aracın oluşturduğu ile bağlandığında, istemci çalışma zamanında bir uzak hizmet özel durum atar. Aşağıdaki hata iletisine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
Işlenmeyen özel durum: System.Runtime.Remoting.RemotingException: izin türü soap: DenemeSınıfı, etkinleştirme için engellendi http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/EchoExeTest/ServerExe%2C%20Version%3D0.0.0.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull. Sunucu yığın izlemesi: System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationListener.Activate(IConstructionCallMessage ctorMsg) System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(MethodBase mb, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs) System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext) en altında en

Pratik Çözüm

Istemci bağlayarak bu soruna geçici bir çözüm için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Uzak sunucu uygulamasını çalıştırın ve sonra aşağıdaki komutu kullanarak proxy oluştur:
  soapsuds -url:<ServerUrl?wsdl> -oa:serverexe.dll
 2. Uzak sunucu çalıştırın.
  1. Aşağıdaki komutu kullanarak proxy kodu oluştur:
   soapsuds -url:<ServerUrl?wsdl> -gc
  2. Soapsuds.exe oluşturduğu .cs dosyasını sınıftan SoapType özniteliği kaldırın ve sonra da proxy oluşturun.
  3. Soapsuds.exe çalıştırın ve istemciye proxy bağlantı.

   Not Uzak sunucu çalıştırıyorsa, Soapsuds.exe hata üretir ve proxy kodu oluşturmaz.

Durum

Microsoft, bunun bu makalenin başında listelenen Microsoft ürünlerinde bir hata olduğunu onaylamıştır.

Daha fazla bilgi

Sorunu Yeniden Oluşturma Adımları

 1. Bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Dosyayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  <configuration>
   <system.runtime.remoting>
    <application name="ServerExe">
    
     <channels>
      <channel port="9998" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpChannel, System.Runtime.Remoting,Version=1.0.5000.00, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
       <serverProviders>
          <provider ref="wsdl" metadataEnabled="true" remoteApplicationMetadataEnabled="true" />
          <formatter ref="soap" typeFilterLevel="Full" />
          <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Low" />
       </serverProviders>
      </channel>
      <channel port="9999" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpChannel, System.Runtime.Remoting,Version=1.0.5000.00, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
     </channels>
    </application>
   </system.runtime.remoting>
  </configuration>
 2. Dosyayı C:\ServerChannels.config kaydedin.
 3. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Dosyayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  <configuration>
   <system.runtime.remoting>
    <application>
  
     <service>
      <activated type="EchoExeTest.TestClass, ServerExe" />
     </service>
  
    </application>
   </system.runtime.remoting>
  </configuration>
  
 4. Dosyayı C:\ServerCao.cfg kaydedin.
 5. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Paste the following code in the file:
  using System;
  using System.Runtime.Remoting;
  using System.Runtime.Remoting.Metadata;
  using System.Runtime.Remoting.Metadata.W3cXsd2001;
  
  namespace EchoExeTest{
    [Serializable]
    public class testObject 
    {
      public int x;
      public int y;
    }
    [Serializable]
    public struct testStruct
    {
      public int x;
      public int y;
    }
    public class Server {
  
      public static int Main(string [] args) {
    
        Server servObj = new Server();
        servObj.Initialize(args);
        System.Console.WriteLine("Press ENTER to exit.");
        System.Console.ReadLine();
        return 0;
      }
  
      public void Usage() {
        Console.WriteLine(" Usage : ServerExe -chan:channel.config -mode:mode.config");
      }
  
      public int Initialize(string[] args) {
        int ret=0; 
  
        if (args.Length == 0) 
          Usage();
        for (int i=0;i<args.Length;i++) {
          if (
            String.Compare(args[i],"HELP", true) == 0 ||
            String.Compare(args[i],"?", true) == 0 ||
            String.Compare(args[i],"/h", true) == 0 ||
            String.Compare(args[i],"-h", true) == 0 ||
            String.Compare(args[i],"-?", true) == 0 ||
            String.Compare(args[i],"/?", true) == 0
          ) {
            Usage();
            return -1;
          }
  
  
          String arg = args[i];  
          String value = null;
  
          if (args[i][0] == '/' || args[i][0] == '-'){  
            int index = args[i].IndexOf(':');
            if (index != -1) {
  
              arg = args[i].Substring(1, index-1);
                //Make sure that a colon (:) is not the last character.
              if (index == (args[i].Length - 1))
                throw new Exception("Argument cannot be empty -> " + args[i]);
              value = args[i].Substring(index+1);
            }
            else    
              arg = args[i].Substring(1);   
          }
  
          //Process the input sources.
          if (String.Compare(arg, "chan", true) == 0) {
            RemotingConfiguration.Configure(value);
          }
          else if (String.Compare(arg, "mode", true) == 0) {
            RemotingConfiguration.Configure(value);
          }  
        }  
        ret=100;
        return ret;
      }
  
    }
  
    
    public class TestClass : MarshalByRefObject {
    
      public int EchoInt(int intval) {  
        Console.WriteLine("Method Called");
        return intval;
      }   
      public string EchoString(string strval) {  
        Console.WriteLine("Method Called");  
        return strval;
      }
      public DateTime EchoDateTime(DateTime dval) {
        return dval;
      }
      public void voidFunc(){
        return;
      }
      public int EchoParam(int intval) {
        return intval;
      }
      public void SendParam(int intval) {
        return;
      }
      public int GetParam() {
        return 10;
      }
      public int EchoRefParam(ref int intval) {
        intval++;
        return 100;
      }
      public void SendRefParam(ref int intval) {
        intval++;
        return;
      }
      public void OutParam(out int intval) {
        intval=100;
      }  
      public testStruct echoStruct(testStruct ts) {
        return ts;
      }
      public testObject echoObject(testObject to) {
        Console.WriteLine("Method Called");
        return to;
      }
      public int[] echoArray(int[] intArray) {
        return intArray;
      }
      
    }
  
  }
  
 6. Dosyayı ServerExe.cs kaydedin.
 7. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Dosyayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  <configuration>
   <system.runtime.remoting>
    <application name="ClientExe">
    
     <channels>
      <channel port="0" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpChannel, System.Runtime.Remoting,Version=1.0.5000.00, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
      <channel port="0" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpChannel, System.Runtime.Remoting,Version=1.0.5000.00, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
     </channels>
  
    </application>
   </system.runtime.remoting>
  </configuration>
 8. Dosyayı C:\ClientChannels.config kaydedin.
 9. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Dosyayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  <configuration>
   <system.runtime.remoting>
    <application >
  
      <client url="http://localhost:9998/" >
      <activated type="EchoExeTest.TestClass, ServerExe" url="http://localhost:9998/TestClass.soap" />
      </client>
    </application>
   </system.runtime.remoting>
  </configuration>
 10. Dosyayı C:\HttpCaoClient.cfg kaydedin.
 11. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Paste the following code in the file:
  using System;
  using System.Runtime.Remoting;
  using EchoExeTest;
  
  public class ClientExeClass
  {
    public static int Main(String[] args)
    {
      const int PASS = 0xABBA;
      int parint = 12, outInt;
      string parstring = "hello";
      DateTime pardatetime = DateTime.Now;
      testStruct tStruct = new testStruct();
      tStruct.x = 100 ; tStruct.y = 200;
      testObject tObject = new testObject();
      tObject.x = 100 ; tObject.y = 200;
  
      Console.WriteLine("Start initiating the object.");
      ClientExeClass cec = new ClientExeClass();
      cec.Initialize(args);
      TestClass tClass = new TestClass();
      if(tClass == null){
        Console.WriteLine("Object not activated.");
        return 0;
      }
  
      try{    
        Console.WriteLine("Calling methods on the object.");
        
        int retInt = tClass.EchoInt(parint);
        if(retInt != parint)
          throw new Exception("Failure in EchoInt method.");
        
        String retString = tClass.EchoString(parstring);
        if(retString != parstring)
          throw new Exception("Failure in EchoString method.");
  
        DateTime retDval = tClass.EchoDateTime(pardatetime);
        if(retDval != pardatetime)
          throw new Exception("Failure in EchoDateTime method.");
  
        tClass.voidFunc();
        tClass.SendParam(parint);
        retInt = tClass.GetParam();
        if(retInt != 10)
          throw new Exception("Failure in GetParam method.");
  
        tClass.SendRefParam(ref parint);
        if(parint != 13)
          throw new Exception("Failure in SendRefParam method.");
  
        retInt = tClass.EchoRefParam( ref parint);
        if((retInt != 100) || (parint != 14))
          throw new Exception("Failure in EchoRefParam method.");
  
        tClass.OutParam(out outInt);
        if(outInt != 100)
          throw new Exception("Failure in OutParam method.");
  
        testStruct retStruct = tClass.echoStruct(tStruct);
        if( (retStruct.x != tStruct.x) ||
          (retStruct.y != tStruct.y))
          throw new Exception("Failure in echoStruct method.");
  
        testObject retObject = tClass.echoObject(tObject);
        if( (retObject.x != tObject.x) ||
          (retObject.y != tObject.y))
          throw new Exception("Failure in echoObject method.");
  
        int[] parArray = new int[2];
        parArray[0]=1;
        parArray[1]=2;
  
        int[] retArray = tClass.echoArray(parArray);
        if( (retArray[0] != parArray[0]) ||
          (retArray[1] != parArray[1]))
          throw new Exception("Failure in echoArray method.");       
  
      }catch (Exception e) {
        Console.WriteLine(e);
        return 0;
      }
  
      return PASS;
    }
    
    public void Usage() {
      Console.WriteLine(" Usage : ClientExe -chan:Client.config -mode:wko/cao?client.config");
    }
  
    public void Initialize(string[] args) {
      int ret=0; 
  
      if (args.Length == 0) 
      Usage();
      for (int i=0;i<args.Length;i++) {
      if (
        String.Compare(args[i],"HELP", true) == 0 ||
        String.Compare(args[i],"?", true) == 0 ||
        String.Compare(args[i],"/h", true) == 0 ||
        String.Compare(args[i],"-h", true) == 0 ||
        String.Compare(args[i],"-?", true) == 0 ||
        String.Compare(args[i],"/?", true) == 0
      ) {
        Usage();
        return;
      }
  
  
        String arg = args[i];  
      String value = null;
  
      if (args[i][0] == '/' || args[i][0] == '-'){  
        int index = args[i].IndexOf(':');
        if (index != -1) {
  
        arg = args[i].Substring(1, index-1);
          //Make sure that a colon (:) is not the last character.
        if (index == (args[i].Length - 1))
          throw new Exception("Argument cannot be empty. -> " + args[i]);
        value = args[i].Substring(index+1);
        }
        else  
        arg = args[i].Substring(1); 
      }
  
      //Process the input sources.
      if (String.Compare(arg, "chan", true) == 0) {
        Console.WriteLine(value);
        RemotingConfiguration.Configure(value);
          }
      else if (String.Compare(arg, "mode", true) == 0) {
        Console.WriteLine(value);
        RemotingConfiguration.Configure(value);
      }  
      }  
      return;
    }
  
  }
  
 12. Dosyayı C:\ClientExe.cs kaydedin.
 13. Yeni bir metin dosyas? olu?turmak için Not Defteri'ni kullanın. Dosyayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  csc ServerExe.cs
  start serverexe -chan:serverchannels.config -mode:servercao.cfg
  soapsuds -url:http://localhost:9998/remoteapplicationmetadata.rem?Wsdl -oa:serverexe.dll
  csc /r:serverexe.dll clientexe.cs
  clientexe -chan:clientchannels.config -mode:httpcaoclient.cfg
  
 14. Dosyayı c:\Build.bat kaydedin.
 15. Visual Studio .NET 2002 için Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Visual Studio.NET ' i işaretleyin, Visual Studio .NET araçları ' nın üzerine gelin ve Visual Studio .NET komut istemi ' ni tıklatın.

  Visual Studio .NET 2003 için Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Visual Studio .NET 2003 ' e işaret, Visual Studio .NET araçları ' nın üzerine gelin ve Visual Studio .NET 2003 komut istemi ' ni tıklatın.
 16. Komut isteminde, C: yazın ve ENTER tuşuna basın.
 17. Build.bat yazın ve ENTER tuşuna basın.
 18. Uzak sunucu uygulaması ve uzak istemci uygulamasını çalıştırın.

  Bu makalenin "Belirtiler" bölümünde açıklanan hata iletisini alabilirsiniz.

Referanslar

Soapsuds.exe hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network(MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/xd176a6c(vs.71).aspx

Özellikler

Makale numarası: 828987 - Last Review: 19 Nisan 2007 Perşembe - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbproxydev kbcominterop kbremoting kbbug KB828987 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:828987

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com