วิธีการ ping ที่อยู่ IP โดยใช้ซ็อกเก็ตใน Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828993 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่ใช้ซ็อกเก็ตใน Microsoft Visual Basic .NET ping อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) PING จะสั่งโพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) ที่ใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เวลาตอบรับการ ping ip แอดเดรสที่เฉพาะจะคำนวณ และแสดงผล บทความนี้ใช้นั้นSystem.Net.SocketsAPI ของ Visual Basic .NET การ ping ที่อยู่ IP

ความต้องการ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • การเขียนโปรแกรม โดย Visual Basic .NET
 • ซ็อกเก็ต
รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Visual Basic .NET

โครงสร้างแพ็คเก็ต ICMP มีการประกาศได้

icmp รองรับแพ็คเก็ตที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด ข้อความการควบคุม และข้อความที่ให้ข้อมูล PING คำสั่งใช้ ICMP สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้รหัสดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดโครงสร้างของแพคเก็ตใช้ ICMP และวิธีการคำนวณจำนวนไบต์ในแพคเก็ตใช้ในการประกาศได้:
  Structure IcmpPacket
#Region "PUBLIC MEMBER VARIABLES"
   Dim type_message As Byte        ' Type of message.
   Dim subCode_type As Byte        ' Type of sub-code.
   Dim complement_checkSum As UInt16    ' One's complement checksum for the structure.
   Dim identifier As UInt16        ' Identifier.
   Dim sequenceNumber As UInt16      ' Sequence number.
   Dim data() As Byte           ' Data.
#End Region


#Region "PUBLIC MEMBER METHODS"
   Public Sub Initialize(ByVal type As Byte, ByVal subCode As Byte, ByVal payload() As Byte)
     Dim index As Integer
     Dim buffer_icmpPacket() As Byte
     Dim cksumBuffer() As UInt16
     Dim icmpHeaderBufferIndex As Int32 = 0
     Me.type_message = type
     Me.subCode_type = subCode
     complement_checkSum = UInt16.Parse("0")
     identifier = UInt16.Parse("45")
     sequenceNumber = UInt16.Parse("0")
     Data = payload

     ' Declare a variable to store the total packet size.
     ' Call the Serialize method to count the total number of bytes in the packet.
     buffer_icmpPacket = Serialize()

     ' Resize a UInt16 array to half the size of the packet.
     ReDim cksumBuffer((buffer_icmpPacket.Length() \ 2) - 1)

     ' Initialize the UInt16 array.
     For index = 0 To (cksumBuffer.Length() - 1)
      cksumBuffer(index) = BitConverter.ToUInt16(buffer_icmpPacket, icmpHeaderBufferIndex)
      icmpHeaderBufferIndex += 2
     Next index

     'Call a method that returns a checksum.
     complement_checkSum = MCheckSum.Calculate(cksumBuffer, cksumBuffer.Length())
   End Sub

   Public Function Size() As Integer
     Return (8 + Data.Length())
   End Function

   ' The Serialize method converts the packet to a byte array to calculate the total size.
   Public Function Serialize() As Byte()
     Dim b_seq() As Byte = BitConverter.GetBytes(sequenceNumber)
     Dim b_cksum() As Byte = BitConverter.GetBytes(complement_checkSum)
     Dim b_id() As Byte = BitConverter.GetBytes(identifier)
     Dim index As Int32 = 0
     Dim buffer() As Byte
     ReDim buffer(Size() - 1)

     ' Serialize the structure into the array.
     buffer(0) = type_message
     buffer(1) = subCode_type
     index += 2
     Array.Copy(b_cksum, 0, buffer, index, 2)
     index += 2
     Array.Copy(b_id, 0, buffer, index, 2)
     index += 2
     Array.Copy(b_seq, 0, buffer, index, 2)
     index += 2

     ' Copy the data.
     If (Data.Length() > 0) Then
      Array.Copy(Data, 0, buffer, index, Data.Length())
     End If
     Return buffer
   End Function
#End Region
  End Structure

กำหนดคลา CPing

กระบวนการCPingคลาประกอบไปด้วยวิธีการยอมรับชื่อโฮสต์หรือ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์เป็นการป้อนข้อมูล การ ping โฮสต์ชื่อหรือที่อยู่ IP และ จะแสดงเวลาการตอบสนอง
  ' The CPing class.
  Public Class CPing
#Region "MEMBER CONSTANTS"
   Private Const DEFAULT_TIMEOUT As Integer = 1000
   Private Const SOCKET_ERROR As Integer = -1
   Private Const PING_ERROR As Integer = -1
   Private Const ICMP_ECHO As Integer = 8
   Private Const DATA_SIZE As Integer = 32
   Private Const RECV_SIZE As Integer = 128
#End Region

#Region "MEMBER VARIABLES"
   Private _open As Boolean = False
   Private _initialized As Boolean
   Private _recvBuffer() As Byte
   Private _packet As IcmpPacket
   Private _hostName As String
   Private _server As EndPoint
   Private _local As EndPoint
   Private _socket As Socket

#End Region

#Region "CONSTRUCTORS & FINALIZER"
   Public Sub New(ByVal hostName As String)
     Me.HostName() = hostName
     ReDim _recvBuffer(RECV_SIZE - 1)
   End Sub

   Public Sub New()
     ' Set the default host name to the local host.
     Me.HostName() = Dns.GetHostName()
     ReDim _recvBuffer(RECV_SIZE - 1)
   End Sub

   Private Overloads Sub finalize()
     ' Make sure that you close the socket.
     Me.Close()
     Erase _recvBuffer
   End Sub
#End Region

#Region "MEMBER METHODS"
   ' Get and set the current host name.
   Public Property HostName() As String
     Get
      Return _hostName
     End Get
     Set(ByVal Value As String)
      _hostName = Value
      ' If the CPing object is already open, close it and then reopen it by using a new host name.
      If (_open) Then
        Me.Close()
        Me.Open()
      End If
     End Set
   End Property

   ' Get the state (open or closed).
   Public ReadOnly Property IsOpen() As Boolean
     Get
      Return _open
     End Get
   End Property

   ' Create a socket to host remote end points and local end points.
   Public Function Open() As Boolean
     Dim payload() As Byte

     If (Not _open) Then
      Try
        ' Initialize the packet.
        ReDim payload(DATA_SIZE)
        _packet.Initialize(ICMP_ECHO, 0, payload)

        ' Initialize an ICMP socket.
        _socket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw, ProtocolType.Icmp)

        ' Set the server end point.
        _server = New IPEndPoint(Dns.GetHostByName(_hostName).AddressList(0), 0)

        ' Set the receiving end point as your client computer.
        _local = New IPEndPoint(Dns.GetHostByName(Dns.GetHostName()).AddressList(0), 0)
        _open = True
      Catch
        Return False
      End Try
     End If
     Return True
   End Function

   ' Destroy the socket and the end points (if necessary).
   Public Function Close() As Boolean
     If (_open) Then
      _socket.Close()
      _socket = Nothing
      _server = Nothing
      _local = Nothing
      _open = False
     End If
     Return True
   End Function

   ' Perform a PING operation.
   Public Overloads Function Ping() As Integer
     Return Ping(DEFAULT_TIMEOUT)
   End Function

   ' The Ping method performs a PING operation.
   Public Overloads Function Ping(ByVal timeOutMilliSeconds As Integer) As Integer

     ' Initialize the time-out value.
     Dim timeOut As Integer = timeOutMilliSeconds + Environment.TickCount()

     ' Send the packet.
     If (SOCKET_ERROR = _socket.SendTo(_packet.Serialize(), _packet.Size(), 0, _server)) Then
      Return PING_ERROR
     End If

     ' Use the following loop to check the response time until you receive a time-out.
     Do
      ' Poll the read buffer every millisecond.
      ' If data exists, read the data and return the round-trip time.
      If (_socket.Poll(1000, SelectMode.SelectRead)) Then
        _socket.ReceiveFrom(_recvBuffer, RECV_SIZE, 0, _local)
        Return (timeOutMilliSeconds - (timeOut - Environment.TickCount()))
      ElseIf (Environment.TickCount() >= timeOut) Then
        Return PING_ERROR
      End If
     Loop While (True)
   End Function
#End Region
  End Class

คำนวณมูลค่า checksum

รหัสต่อไปนี้ประกอบด้วยคำคำนวณวิธีการคำนวณค่า checksum รหัสนี้ยังประกอบด้วยสหภาพที่นั้นคำนวณวิธีการใช้งาน
#Region "MEMBER METHODS"
   <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> _
         Structure UNION_INT16
     <FieldOffset(0)> Dim lsb As Byte   ' Least significant byte
     <FieldOffset(1)> Dim msb As Byte   ' Most significant byte
     <FieldOffset(0)> Dim w16 As Short
   End Structure

   <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> _
   Structure UNION_INT32
     <FieldOffset(0)> Dim lsw As UNION_INT16   ' Most significant word
     <FieldOffset(2)> Dim msw As UNION_INT16   ' Least significant word
     <FieldOffset(0)> Dim w32 As Integer
   End Structure

   ' The Calculate method calculates the checksum value.
   Public Function Calculate(ByRef buffer() As UInt16, ByVal size As Int32) As UInt16
     Dim counter As Int32 = 0
     Dim cksum32 As UNION_INT32
     Do While (size > 0)
      cksum32.w32 += Convert.ToInt32(buffer(counter))
      counter += 1
      size -= 1
     Loop

     cksum32.w32 = cksum32.msw.w16 + cksum32.lsw.w16 + cksum32.msw.w16
     Return Convert.ToUInt16(cksum32.lsw.w16 Xor &HFFFF)
   End Function
#End Region

ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

รหัสต่อไปนี้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ รหัสนี้กำหนดว่าชื่อโฮสต์หรือ ip แอดเด รสที่ ชนิดของผู้ใช้ว่างเปล่า และจากนั้น จะแจ้งเตือนผู้ใช้ให้พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ในรูปแบบที่ระบุ หลังจากที่ผู้ใช้ชนิดชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตสอดคล้องกันอยู่ IP (ถ้ามีที่อยู่นี้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน), และจากนั้น โปรแกรมประยุกต์ส่งแพคเก็ตข้อมูล โดยใช้ ICMP แอพลิเคชันแล้วคำนวณเวลาที่ถ่ายไว้ (ในมิลลิวินาที) เพื่อส่ง และรับแพคเก็ตข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ที่แสดงค่านี้ ถ้าชื่อโฮสต์หรืออยู่ IP ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน หรือ ถ้าชนิดผู้ใช้ที่อยู่ IP ไม่ถูกต้องหรือมีชื่อโฮสต์ที่ไม่ถูกต้อง แอพลิเคชันที่แสดงข้อความ
Sub Main()
  Dim Packet As New ICMP_Packet.CPing()
  Dim retValue

  Console.WriteLine("Enter the IP address or the host name to ping: ")

  ' Accept a host name or an IP address.
  Packet.HostName = Trim(Console.ReadLine())

  ' Determine whether the user has typed only spaces instead of a host name or an IP address.
  If Packet.HostName = "" Then
   Console.WriteLine("Please enter an IP address (in the N.N.N.N format) or a host name")
  Else
   ' Determine whether you can establish a socket connection to the IP address.
   If Packet.Open Then
     ' Establish a socket connection, and then send a packet using ICMP.
     retValue = Packet.Ping
     If retValue <> -1 Then
      ' Display the response time in milliseconds.
      Console.WriteLine("Approximate response time : " & retValue)
     Else
      Console.WriteLine("Host Unreachable")
     End If
   Else
     Console.WriteLine("No host found")
   End If
   
   Packet.Close()

  End If

  Console.WriteLine("Press ENTER to quit.")
  Console.ReadLine()

End Sub

สร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซล

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject. กระบวนการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกvisual โครงการพื้นฐาน.
 4. ภายใต้แม่แบบคลิกคอนโซลแอพลิเคชัน.
 5. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดMyConsoleApplication.

  หมายเหตุ:MyConsoleApplication คือ ตัวอย่าง Visual Basic .NET แอพลิเคชัน
 6. ในการตำแหน่ง:กล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การบันทึกโครงการ MyConsoleApplication แล้ว คลิกตกลง.

  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 7. ในแฟ้ม Module1.vb แทนรหัสที่มีอยู่ ด้วยรหัสต่อไปนี้:
  Imports System.Net.Sockets
  Imports System.Net
  Imports System
  Imports System.Runtime.InteropServices
  
  Namespace ICMP_Packet
  
    ' Define the structure of an ICMP packet.
    ' This structure contains packet information.
    Structure IcmpPacket
  #Region "PUBLIC MEMBER VARIABLES"
     Dim type_message As Byte        ' type of message
     Dim subCode_type As Byte        ' type of sub-code
     Dim complement_checkSum As UInt16    ' one's complement checksum for the structure
     Dim identifier As UInt16        ' identifier
     Dim sequenceNumber As UInt16      ' sequence number 
     Dim data() As Byte           ' data
  #End Region
  
  
  #Region "PUBLIC MEMBER METHODS"
     Public Sub Initialize(ByVal type As Byte, ByVal subCode As Byte, ByVal payload() As Byte)
       Dim index As Integer
       Dim buffer_icmpPacket() As Byte
       Dim cksumBuffer() As UInt16
       Dim icmpHeaderBufferIndex As Int32 = 0
       Me.type_message = type
       Me.subCode_type = subCode
       complement_checkSum = UInt16.Parse("0")
       identifier = UInt16.Parse("45")
       sequenceNumber = UInt16.Parse("0")
       Data = payload
  
       ' Declare a variable to store the total packet size.
       ' Call the Serialize method to count the total number of bytes in the packet.
       buffer_icmpPacket = Serialize()
  
       ' Resize a UInt16 array to half the size of the packet.
       ReDim cksumBuffer((buffer_icmpPacket.Length() \ 2) - 1)
  
       ' Initialize the UInt16 array.
       For index = 0 To (cksumBuffer.Length() - 1)
        cksumBuffer(index) = BitConverter.ToUInt16(buffer_icmpPacket, icmpHeaderBufferIndex)
        icmpHeaderBufferIndex += 2
       Next index
  
       'Call a method that returns a checksum.
       complement_checkSum = MCheckSum.Calculate(cksumBuffer, cksumBuffer.Length())
     End Sub
  
     Public Function Size() As Integer
       Return (8 + Data.Length())
     End Function
  
     ' The Serialize method converts the packet to a byte array to calculate the total size.
     Public Function Serialize() As Byte()
       Dim b_seq() As Byte = BitConverter.GetBytes(sequenceNumber)
       Dim b_cksum() As Byte = BitConverter.GetBytes(complement_checkSum)
       Dim b_id() As Byte = BitConverter.GetBytes(identifier)
       Dim index As Int32 = 0
       Dim buffer() As Byte
       ReDim buffer(Size() - 1)
  
       ' Serialize the structure into the array.
       buffer(0) = type_message
       buffer(1) = subCode_type
       index += 2
       Array.Copy(b_cksum, 0, buffer, index, 2)
       index += 2
       Array.Copy(b_id, 0, buffer, index, 2)
       index += 2
       Array.Copy(b_seq, 0, buffer, index, 2)
       index += 2
  
       ' Copy the data.
       If (Data.Length() > 0) Then
        Array.Copy(Data, 0, buffer, index, Data.Length())
       End If
       Return buffer
     End Function
  #End Region
    End Structure
  
    ' The CPing class.
    Public Class CPing
  #Region "MEMBER CONSTANTS"
     Private Const DEFAULT_TIMEOUT As Integer = 1000
     Private Const SOCKET_ERROR As Integer = -1
     Private Const PING_ERROR As Integer = -1
     Private Const ICMP_ECHO As Integer = 8
     Private Const DATA_SIZE As Integer = 32
     Private Const RECV_SIZE As Integer = 128
  #End Region
  
  #Region "MEMBER VARIABLES"
     Private _open As Boolean = False
     Private _initialized As Boolean
     Private _recvBuffer() As Byte
     Private _packet As IcmpPacket
     Private _hostName As String
     Private _server As EndPoint
     Private _local As EndPoint
     Private _socket As Socket
  
  #End Region
  
  #Region "CONSTRUCTORS & FINALIZER"
     Public Sub New(ByVal hostName As String)
       Me.HostName() = hostName
       ReDim _recvBuffer(RECV_SIZE - 1)
     End Sub
  
     Public Sub New()
       ' Set the default host name to the local host.
       Me.HostName() = Dns.GetHostName()
       ReDim _recvBuffer(RECV_SIZE - 1)
     End Sub
  
     Private Overloads Sub finalize()
       ' Ensure that you close the socket.
       Me.Close()
       Erase _recvBuffer
     End Sub
  #End Region
  
  #Region "MEMBER METHODS"
     ' Get and set the current host name.
     Public Property HostName() As String
       Get
        Return _hostName
       End Get
       Set(ByVal Value As String)
        _hostName = Value
        ' If the CPing object is already open, close it and then reopen it by using a new host name.
        If (_open) Then
          Me.Close()
          Me.Open()
        End If
       End Set
     End Property
  
     ' Get the state (open or closed).
     Public ReadOnly Property IsOpen() As Boolean
       Get
        Return _open
       End Get
     End Property
  
     ' Create a socket to host remote end points and local end points.
     Public Function Open() As Boolean
       Dim payload() As Byte
  
       If (Not _open) Then
        Try
          ' Initialize the packet.
          ReDim payload(DATA_SIZE)
          _packet.Initialize(ICMP_ECHO, 0, payload)
  
          ' Initialize an ICMP socket.
          _socket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw, ProtocolType.Icmp)
  
          ' Set the server end point.
          _server = New IPEndPoint(Dns.GetHostByName(_hostName).AddressList(0), 0)
  
          ' Set the receiving end point as your client computer.
          _local = New IPEndPoint(Dns.GetHostByName(Dns.GetHostName()).AddressList(0), 0)
          _open = True
        Catch
          Return False
        End Try
       End If
       Return True
     End Function
  
     ' Destroy the socket and end points (if necessary).
     Public Function Close() As Boolean
       If (_open) Then
        _socket.Close()
        _socket = Nothing
        _server = Nothing
        _local = Nothing
        _open = False
       End If
       Return True
     End Function
  
     ' Perform a PING operation.
     Public Overloads Function Ping() As Integer
       Return Ping(DEFAULT_TIMEOUT)
     End Function
  
     ' The Ping method performs a PING operation.
     Public Overloads Function Ping(ByVal timeOutMilliSeconds As Integer) As Integer
  
       ' Initialize the time-out value.
       Dim timeOut As Integer = timeOutMilliSeconds + Environment.TickCount()
  
       ' Send the packet.
       If (SOCKET_ERROR = _socket.SendTo(_packet.Serialize(), _packet.Size(), 0, _server)) Then
        Return PING_ERROR
       End If
  
       ' Use the following loop to check the response time until you receive a time-out.
       Do
        ' Poll the read buffer every millisecond.
        ' If data exists, read the data and return the round-trip time.
        If (_socket.Poll(1000, SelectMode.SelectRead)) Then
          _socket.ReceiveFrom(_recvBuffer, RECV_SIZE, 0, _local)
          Return (timeOutMilliSeconds - (timeOut - Environment.TickCount()))
        ElseIf (Environment.TickCount() >= timeOut) Then
          Return PING_ERROR
        End If
       Loop While (True)
     End Function
  #End Region
    End Class
  
    ' The MCheckSum module contains the static Calculate method.
    Module MCheckSum
  #Region "MEMBER METHODS"
     <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> _
           Structure UNION_INT16
       <FieldOffset(0)> Dim lsb As Byte   ' Least significant byte
       <FieldOffset(1)> Dim msb As Byte   ' Most significant byte
       <FieldOffset(0)> Dim w16 As Short
     End Structure
  
     <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> _
     Structure UNION_INT32
       <FieldOffset(0)> Dim lsw As UNION_INT16   ' Most significant word
       <FieldOffset(2)> Dim msw As UNION_INT16   ' Least significant word
       <FieldOffset(0)> Dim w32 As Integer
     End Structure
  
     ' The Calculate method calculates the checksum value.
     Public Function Calculate(ByRef buffer() As UInt16, ByVal size As Int32) As UInt16
       Dim counter As Int32 = 0
       Dim cksum32 As UNION_INT32
       Do While (size > 0)
        cksum32.w32 += Convert.ToInt32(buffer(counter))
        counter += 1
        size -= 1
       Loop
  
       cksum32.w32 = cksum32.msw.w16 + cksum32.lsw.w16 + cksum32.msw.w16
       Return Convert.ToUInt16(cksum32.lsw.w16 Xor &HFFFF)
     End Function
  #End Region
  
     Sub Main()
       Dim Packet As New ICMP_Packet.CPing()
       Dim retValue
  
       Console.WriteLine("Enter the IP address or the host name to ping: ")
  
       ' Accept a host name or an IP address.
       Packet.HostName = Trim(Console.ReadLine())
  
       ' Determine whether the user has typed only spaces instead of a host name or an IP address.
       If Packet.HostName = "" Then
        Console.WriteLine("Please enter an IP address (in the N.N.N.N format) or a host name")
       Else
        ' Determine whether you can establish a socket connection to the IP address.
        If Packet.Open Then
          ' Establish a socket connection, and then send a packet by using ICMP.
          retValue = Packet.Ping
          If retValue <> -1 Then
           ' Display the response time in milliseconds.
           Console.WriteLine("Approximate response time : " & retValue)
          Else
           Console.WriteLine("Host Unreachable")
          End If
        Else
          Console.WriteLine("No host found")
        End If
        
        Packet.Close()
  
       End If
  
       Console.WriteLine("Press ENTER to quit.")
       Console.ReadLine()
  
     End Sub
    End Module
  
  End Namespace
 8. ในโซลูชัน Explorer คลิกการMyConsoleApplicationProject
 9. ในการProjectเมนู คลิกคุณสมบัติ.
 10. ในการหน้าคุณสมบัติ MyConsoleApplicationกล่องโต้ตอบ เลือกหลักการย่อยจากนั้นเริ่มต้นใช้งานวัตถุรายการหล่นลงกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 11. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงาน.
 12. ที่พรอมต์คำสั่งที่ปรากฏ พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP และกด enter

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปไซต์เว็บ Network (MSDN) นักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets (vs.71)

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/b6xa24z5 (vs.71)

.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.socket (vs.71)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
300197HOW TO: Ping ที่อยู่ IP กับ Visual Basic โดยใช้ ICMP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828993 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbnetwork kbhowtomaster kbwinsock kbmt KB828993 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828993

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com