Làm th? nào đ? vô hi?u hóa thông đi?p c?nh báo siêu liên k?t trong Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829072 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? ngăn ch?n Microsoft Các chương tr?nh Office 2003 hi?n th? m?t c?nh báo tin nh?n m?i th?i gian mà b?n Click vào m?t siêu liên k?t trong m?t chương tr?nh Office 2003.

THÔNG TIN THÊM

Trong Office 2003, khi b?n b?m vào m?t siêu liên k?t ho?c m?t đ?i tư?ng mà liên k?t đ?n m?t t?p tin th?c thi, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
M? đ?u đư?ng d?n/tên t?p tin.

Siêu liên k?t có th? gây h?i cho máy tính và d? li?u c?a b?n. Đ? b?o v? máy tính c?a b?n, b?m vào ch? là nh?ng siêu liên k?t t? các ngu?n đáng tin c?y. B?n có mu?n ti?p t?c?
Chú ý Hành vi này x?y ra b?t k? c?a thi?t đ?t m?c b?o m?t. Xác đ?nh v? trí c?a b?n thi?t l?p m?c đ? b?o m?t, trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, sau đó b?m Bảo mật. Đ? vô hi?u hoá c?nh báo siêu liên k?t trong Office 2003 khi m?t HTTP:// ho?c m?t FTP: / / Đ?a ch? đư?c s? d?ng, b?n c?n ph?i t?o m?t subkey đăng k? m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p tho?i, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m vào m?t trong nh?ng đi?u sau đây s? đăng k? subkeys:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  Chú ý
  • B?n ch? c?n ph?i s?a đ?i m?t trong nh?ng subkeys đăng k?, không ph?i c? hai.
  • Nếu
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
   registry subkey không t?n t?i, b?n có th? ph?i t? t?o ra nó.
 4. Sau khi b?n nh?p vào registry subkey, đi?m đ?n m?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Key.
 5. Lo?i Bảo mật, sau đó nh?n ENTER Tên khoá.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 7. Lo?i DisableHyperlinkWarning, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên m?c.
 8. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?iDisableHyperlinkWarning, sau đó b?mS?a đ?i.
 9. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i h?p, b?m vàoTh?p phân, r?i g? 1 dư?iDữ liệu giá trị.

  Chú ý M?t giá tr? c?a 0 cho phép thông báo c?nh báo siêu liên k?t và giá tr? là 1 vô hi?u hoá c?nh báo.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Thoát kh?i Registry Editor.
Khi b?n m? ho?c đ? h?a TIF ho?c Microsoft Document Imaging (MDI) t?p tin, b?n có th? nh?n thông đi?p c?nh báo sau đây ngay c? khi b?n đ? th?c hi?n khóa registry trong bài vi?t này:
M? đ?u đư?ng d?n/tên t?p tin.
M?t s? t?p có th? ch?a vi-rút ho?c n?u không gây h?i cho máy tính c?a b?n.
It 's quan tr?ng là ch?c r?ng t?p này đ?n t? m?t ngu?n đáng tin c?y.
S? b?n mu?n m? t?p này?
Thông đi?p c?nh báo b? sung này xu?t phát t? HLINK.dll khi chuy?n hư?ng liên k?t đư?c x? l?. B?n có th? phân bi?t Microsoft Office siêu liên k?t c?nh báo t? thông đi?p c?nh báo HLINK b?ng cách t?m ki?m d?u ngo?c kép quanh đư?ng d?n c?a t?p trong thông đi?p c?nh báo. Văn ph?ng thư ch?a d?u ngo?c kép, thư HLINK th? không. Thông đi?p c?nh báo c? g?ng đ? xác đ?nh n?u lo?i t?p chính nó là không an toàn b?ng cách ki?m tra m? r?ng, progid, classid và ki?u mime c?a tài li?u.

Chú ý B?n v?n có th? nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo t? Microsoft Windows. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo sau khi b?n th?c hi?n theo các phương pháp descibed trong bài này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Phương pháp 1: T?t tùy ch?n "Xác nh?n m? sau khi t?i v?" cho lo?i t?p b?n đang c? g?ng m?

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. Trên các Lo?i t?p tab, ch?n ph?n m? r?ng t?p tin thích h?p (ví d?, WMV) trong các Lo?i t?p đ? đăng k? h?p, sau đó b?m vào các Nâng cao nút.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Xác nh?n m? sau khi t?i v? ki?m tra h?p, sau đó b?m vào các Ok nút.
 5. B?m vào các Đóng nút trên các Tùy ch?n c?p h?p tho?i.

Cách 2: Vô hi?u hoá c?nh báo b?ng cách s?a đ?i HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags registry subkey

S? d?ng phương pháp này n?u thông đi?p c?nh báo ?nh hư?ng đ?n nhi?u máy tính. Đ? vô hi?u hóa thông đi?p c?nh báo, làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đây registry subkey:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. B?m vào các EditFlags Giá tr? DWORD, và sau đó nh?p vào Đ?i tên trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 4. G? tên m?i cho các giá tr? DWORD và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 6. Lo?i EditFlags, sau đó nh?n ENTER.
 7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 8. Lo?i 10000 (Th?p l?c phân), sau đó b?m Ok.
Đ? kích ho?t l?i thông đi?p c?nh báo, làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đây registry subkey:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Nh?p vào EditFlags, sau đó b?m S?a đ?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 4. Lo?i 0 (Th?p l?c phân), sau đó b?m Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829072 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbmt KB829072 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829072

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com