Làm th? nào đ? g? b? và làm th? nào đ? cài đ?t các c?a s? nh? Business Server 2003 SharePoint d?ch v? 2.0 companyweb trang web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829114 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? g? b? và làm th? nào đ? cài đ?t l?i trang Web Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 companyweb cho Microsoft Windows nh? Business Server 2003. Các bư?c sau có th? c?n thi?t n?u ti?n tr?nh cài đ?t ban đ?u c?a các thành ph?n c?a s? nh? Business Server 2003 Intranet không hoàn t?t thành công, ho?c n?u m?t v?n đ? v?i Microsoft Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server, ho?c Microsoft SQL Server Desktop Engine (c?n g?i là MSDE) gây ra các trang Web companyweb ng?ng làm vi?c đúng.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này th?o lu?n v? thay đ?i IIS, Windows SharePoint Services 2.0, Microsoft SQL Server Desktop công c? (WMSDE), SQL Server và s? đăng k?. B?n có th? sao lưu các thành ph?n này trư?c khi b?n b?t đ?u quá tr?nh này. Ví d?, t?o b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng cho registry, COM + database, và các thành ph?n quan tr?ng khác. T?o b?n sao lưu metabase đ? cài đ?t IIS. N?u b?n có d? li?u trên trang web http://companyweb ho?c trên b?t k? trang web Windows SharePoint Services 2.0 nào khác trên máy tính Windows máy ch? doanh nghi?p nh?, h?y ch?c ch?n đ? sao lưu cơ s? d? li?u SQL Server và WMSDE. Ví d?, sao lưu sts_config và sts_ServerName_1 cơ s? d? li?u. Sao lưu Windows SharePoint Services 2,0 trang web b?ng cách s? d?ng các công c? stsadmn ho?c smigrate.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu d? li?u http://companyweb, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829112Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c d? li?u http://companyweb trong c?a s? nh? Business Server 2003

Lo?i b? trang Web companyweb Windows SharePoint Services 2.0 cho doanh nghi?p nh? Windows Server 2003

Chú ý Các bư?c trong bài vi?t này hư?ng d?n b?n đ? t?m ki?m và b?ng tay g? b? b?t k? các trang Web SharePoint, ?ng d?ng h? bơi, t?p và các khóa registry là trái trên sau khi b?n g? cài đ?t chương tr?nh Windows SharePoint Services 2.0 và SharePoint MSDE. N?u các bư?c nói đ? lo?i b? m?t trong các thành ph?n này, và b?n phát hi?n ra các thành ph?n đ? đư?c g? b? đ?, ch? c?n đi bư?c ti?p theo.

G? cài đ?t các thành ph?n c?a s? nh? Business Server 2003 Intranet

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Ch?n C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2003, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b?. Thu?t s? thi?t l?p xu?t hi?n.
 3. Nh?p vào Ti?p theo đ? ch?y thu?t s?.
 4. Trên các C?u h?nh Windows Trang, nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các Thành ph?n l?a ch?n Trang, trong các Hành đ?ng c?t, bi?n đ?i Máy ch? công c? đ? B?o tr?, thay đ?i C?u ph?n m?ng n?i b? đ? Gỡ bỏ, sau đó b?m Ti?p theo.

  Chú ý N?u các thành ph?n m?ng n?i b? trư?c đây không cài đ?t thành công, các tùy ch?n đ? lo?i b? c?u ph?n m?ng n?i b? có th? không s?n dùng. Trong trư?ng h?p đó, đi đ?n "G? b? cài đ?t Microsoft SQL Server công c? máy tính đ? bàn (SHAREPOINT) và Windows SharePoint Services 2.0" bư?c.
 6. Trên các Thành ph?n tóm t?t Trang, nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào K?t thúc.

G? cài đ?t Microsoft SQL Server công c? máy tính đ? bàn (SHAREPOINT) và Windows SharePoint Services 2,0

 1. Trong Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, ch?n Microsoft SQL Server công c? máy tính đ? bàn (SHAREPOINT), sau đó b?m Gỡ bỏ.
 2. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.
 3. N?u D?ch v? Microsoft Windows SharePoint 2,0 xu?t hi?n trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t, ch?n chương tr?nh này, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
 4. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.

Xóa companyweb và SharePoint trung tâm qu?n tr? trang web

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. Trong qu?n l? IIS, m? r?ng ServerName, và sau đó m? r?ng Các trang web.
 3. Dư?i Các trang web, b?m chu?t ph?i vào Chính quy?n trung ương SharePoint, sau đó b?m Xóa b?.

  Chú ý Không xóa b? Microsoft SharePoint qu?n tr? trang web b?i v? trang web này là m?t ph?n c?a các thành ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v?.
 4. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.
 5. Dư?i Các trang web, b?m chu?t ph?i vào companyweb, sau đó b?m Xóa b?.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.

Xoá h? bơi ?ng d?ng

 1. Trong qu?n l? IIS, m? r?ng ServerName, và sau đó m? r?ng H? bơi ?ng d?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i StsAdminAppPool, và sau đó nh?n Delete.
 3. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n.
 4. N?u b?t k? h? bơi ?ng d?ng khác StsAdmin t?n t?i, xoá nh?ng quá. Ví d?, n?u có m?t h? bơi ?ng d?ng tên là StsAdminAppPool1, xóa nó.

  Chú ý Không xóa b? MSSharePointAppPool v? h? bơi ?ng d?ng này là m?t ph?n c?a các thành ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v?.

Đ?i tên các thư m?c Sharepoint và companyweb

 1. Kh?i đ?ng Windows Explorer, và sau đó t?m MSSQL$ SHAREPOINT c?p. Theo m?c đ?nh, c?p này n?m trong v? trí sau:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$ SHAREPOINT
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c SHAREPOINT $ MSSQL, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 3. Đ?i tên thư m?c đ? MSSQL$SHAREPOINT.old, và sau đó nh?n ENTER.
 4. T?m thư m?c companyweb. Theo m?c đ?nh, c?p này n?m trong v? trí sau:
  C:\Inetpub\companyweb
 5. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c companyweb, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 6. Đ?i tên thư m?c đ? companyweb.old, và sau đó nh?n ENTER.

Xóa khóa registry cho các c?u ph?n m?ng n?i b?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Xác đ?nh đ?nh d?ng trang Web cho t?t c? các trang Web đư?c c?u h?nh trong IIS. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
  2. Trong qu?n l? IIS, m? r?ng ServerName, sau đó b?m Các trang web.
  3. Trong ngăn bên ph?i, ki?m tra các Đ?nh danh c?t cho t?t c? các trang Web đư?c c?u h?nh, và vi?t nh?ng giá tr? này xu?ng.
 2. B?t đ?u k? biên so?n.
 3. Sao lưu và sau đó xóa các subkeys sau đây:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SHAREPOINT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Intranet

  Đ? sao lưu m?t khóa registry, b?m chu?t ph?i vào phím và b?m Xu?t kh?u. Đ? xóa m?t khóa registry, b?m chu?t ph?i vào phím, h?y nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có ñeå xaùc nhaän.
 4. M? r?ng subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web máy ch? Extensions\Ports


  Dư?i c?ng, b?n s? th?y m?t ho?c nhi?u subkeys đ?t tên C?ng /LM/W3SVC /n:. Trong tên subkey, n là nh?n d?ng cho SharePoint ho?c ph?n m? r?ng FrontPage Server cho phép trang Web. Ví d?, n?u các trang Web đư?c m? r?ng v?i ph?n m? r?ng FrontPage máy ch?, và nh?n d?ng trang Web là 1, b?n s? th?y m?t subkey đ?t tên C?ng /LM/W3SVC/1:.
 5. Xóa b? b?t k? subkey dư?i c?ng mà không tương ?ng v?i m?t trong các đ?nh d?ng trang Web mà b?n đ? vi?t trong bư?c 1 c. Ví d?, n?u m?t subkey đ?t tên C?ng /LM/W3SVC/3: t?n t?i, nhưng không có trang Web đư?c c?u h?nh v?i này đ?nh danh trong IIS, xóa các C?ng /LM/W3SVC/3: subkey.
Chú ý Trong b?n cài đ?t Windows nh? Business Server 2003 đi?n h?nh, trang web companyweb s? d?ng 4 như nó đ?nh danh trong IIS. N?u các thành ph?n c?a s? nh? Business Server 2003 Intranet không đư?c cài đ?t, có th? có m?t C?ng /LM/W3SVC/4: subkey t? trái qua cài đ?t không thành công, ngay c? khi các trang web companyweb đ? không đư?c t?o.

Thay đ?i c?ng TCP đ?i v?i Symantec Mail an ninh cho Microsoft Exchange Web site

N?u máy ch? đang ch?y Symantec thư b?o m?t cho Microsoft Exchange 4.5, b?n ph?i thay đ?i c?ng TCP cho thư b?o m?t trang web trư?c khi b?n cài đ?t l?i các thành ph?n c?a s? nh? kinh doanh máy ch? m?ng n?i b?. Đi?u này là b?i v? trang web thư b?o m?t Web s? d?ng TCP c?ng 8081 theo m?c đ?nh. TCP c?ng này là c?ng cùng m?t trang web SharePoint trung tâm qu?n tr? Web s? d?ng.

Quan tr?ng Không dùng qu?n l? IIS-theo đ? thay đ?i c?ng TCP cho trang Web b?o m?t thư. Làm đi?u này có th? gây ra các chương tr?nh b?o m?t thư ng?ng ho?t đ?ng. Thay vào đó, cài đ?t b?o m?t thư Symantec cho giao di?n đi?u khi?n Microsoft Exchange, và sau đó s? d?ng bàn giao ti?p này đ? thay đ?i c?ng TCP cho trang Web.

Thông tin v? cài đ?t b?o m?t thư Symantec cho giao di?n đi?u khi?n Microsoft Exchange, xem các ch? đ? làm th? nào đ? có tiêu đ? "đ? cài đ?t b?o m?t Symantec Mail cho Microsoft Exchange giao di?n đi?u khi?n" trong b?o m?t thư Symantec for Microsoft Exchange tr? giúp.

Đ? bi?t thông tin v? vi?c thay đ?i c?ng TCP, xem ch? đ? làm th? nào đ? có tiêu đ? "đ? thay đ?i c?ng TCP và s? d?ng SSL" trong b?o m?t thư Symantec for Microsoft Exchange tr? giúp.

Cài đ?t Windows SharePoint Services 2.0 companyweb trang web cho c?a s? nh? Business Server 2003

Xác đ?nh xem b?n sao c?a b?n c?a s? nh? Business Server 2003 đ?a 3 là m?t b?n g?c ho?c b?n sao C?p Nh?t

B?n sao g?c c?a c?a s? nh? Business Server 2003 đ?a 3 ch?a m?t DLL v?i m?t gi?y ch?ng nh?n h?t h?n k? thu?t s?. V? v?y, khi b?n cài đ?t Windows nh? Business Server 2003 v?i m?t 3 đ?a g?c, các thành ph?n m?ng n?i b? không cài đ?t thành công. Đ? xác đ?nh xem b?n sao c?a b?n c?a s? nh? Business Server 2003 đ?a 3 là m?t b?n g?c ho?c b?n sao C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i Windows nh? Business Server 2003 đ?a 3 trong ? CD.
 2. M? Ổ đĩa: \SBS\CLIENTAPPS\SHAREPT. Trong tên con đư?ng này, Ổ đĩa là k? t? ? đ?a cho các ? đ?a CD.
 3. Trong thư m?c SHAREPT, h?y m? t?p tin Sts.cab và sau đó gi?i nén t?p tin Sqmcfg.dll vào ? đ?a c?ng. Sts.cab t?p là m?t t?p tin ?n, và b?n s? ph?i kích ho?t các Hi?n th? các t?p và c?p ?n thi?t l?p trong tùy ch?n c?p, n?u cài đ?t này không đư?c phép đ?.
 4. M? thư m?c nơi b?n trích xu?t các t?p tin Sqmcfg.dll, b?m chu?t Sqmcfg.dll, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các Ch? k? s? tab.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n ch? k? đi?n t?, b?m Thông tin chi ti?t, sau đó b?m Xem ch?ng ch?.
 7. Trên tab chung, t?m s? h?p l? cho ngày.

  Nếu h?p l? cho ngày 11/24/2003, b?n có m?t b?n sao g?c c?a đ?a 3. Nếu h?p l? cho ngày 24-11-2009 ho?c m?t ngày sau đó, b?n có m?t b?n C?p Nh?t c?a đ?a 3.
N?u b?n có m?t b?n sao g?c c?a đ?a 3, b?n v?n có th? dùng đ?a này đ? cài đ?t. Tuy nhiên, sau khi chương tr?nh nh? Business Server 2003 Setup c?a Windows đ? k?t thúc ho?t đ?ng, b?n s? ph?i cài đ?t b?n C?p Nh?t 832880.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng C?p Nh?t 832880, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832880B?n không th? thành công cài đ?t c?u ph?n m?ng n?i b? ho?c k?t n?i v?i http://companyweb trong c?a s? nh? Business Server 2003

S? d?ng chương tr?nh Windows nh? kinh doanh máy ch? năm 2003 thi?t l?p đ? cài đ?t c?u ph?n m?ng n?i b?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, b?m vào Máy ch? doanh nghi?p nh? Microsoft Windows 2003, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b?.
 3. Trong các Microsoft Windows nh? kinh doanh Server Setup Wizard, b?m Ti?p theo nhi?u l?n cho đ?n khi các Thành ph?n l?a ch?n Trang đư?c hi?n th?.
 4. Trong các Máy ch? công c? danh sách, b?m vào B?o tr?.
 5. Trong các M?ng n?i b? danh sách, b?m vào Cài đ?t.
 6. T?i các Thông tin đăng nh?p màn h?nh, b?m vào Đăng nh?p t? đ?ng, r?i g? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng mà b?n hi?n đang đăng nh?p v?i. M?t kh?u c?a b?n đư?c lưu tr? t?m th?i cho đ?n khi quá tr?nh thi?t l?p hoàn t?t ho?c h?y b?.
 7. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t cài đ?t c?u ph?n m?ng n?i b?. Nh?n ra r?ng n?u b?n đang s? d?ng m?t b?n sao g?c c?a c?a s? nh? Business Server 2003 đ?a 3, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau trên các Thành ph?n tóm t?t Trang:
  Xu?t hi?n l?i trong khi cài đ?t Windows SharePoint Services 2.0 và t?o ra các trang web m?ng n?i b? c?a b?n.
  Thông đi?p này d? ki?n khi b?n đang s? d?ng m?t 3 đ?a g?c.
 8. Trên các Thành ph?n tóm t?t Trang, nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy ch? khi b?n đư?c nh?c.
 10. N?u b?n đang s? d?ng m?t 3 đ?a g?c, cài đ?t b?n C?p Nh?t 832880 sau khi kh?i đ?ng l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t này, ghé thăm Web site sau:

  http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 21951
 11. Ghé thăm companyweb Web site (http://companyweb) đ? xác minh r?ng b?n có th? truy c?p vào các trang web.
 12. N?u b?n có đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u companyweb, nh?ng cơ s? d? li?u t?p tin n?m trong thư m?c MSSQL$SHAREPOINT.old.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u companyweb sau khi cài đ?t l?i các thành ph?n c?a s? nh? Business Server 2003 Intranet, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  829113Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u companyweb Windows SharePoint Services sau khi các thành ph?n m?ng n?i b? và SQL Server hay MSDE 2000 đ? đư?c g? b? trên máy ch? Windows doanh nghi?p nh?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows SharePoint Products and Technologies 2003 ph?n m?m b? phát tri?n (SDK), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = aa3e7fe5-daee-4 d 10-980f-789b827967b0 & DisplayLang = en

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Windows SharePoint Services qu?n tr? hư?ng d?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en

Thu?c tính

ID c?a bài: 829114 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB829114 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829114

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com