Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n c? g?ng t?i v? và nh?p m?t tuyên b? t? t? ch?c tài chính c?a b?n thành ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829143 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
N?u b?n đ? qu?n l? tài chính c?a b?n v?i s? giúp đ? c?a Microsoft ti?n, b?n nên bi?t r?ng Microsoft ngưng t?t c? các d?ch v? tr?c tuy?n và h? tr? h? tr? cho t?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngày 31 tháng 1 năm 2011. (Microsoft ng?ng bán hàng ti?n vào ngày 20 tháng sáu 2009.) N?u b?n đang t?m ki?m m?t chương tr?nh thay th?, Microsoft đ? làm cho các phiên b?n ti?n Plus Sunset có s?n như là m?t thay th? cho sau h?t h?n chương tr?nh: Microsoft ti?n Essentials, Microsoft ti?n Deluxe, phí b?o hi?m ti?n Microsoft, Microsoft ti?n nhà và kinh doanh ti?n Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n c?ng v?i hoàng hôn, đ? c?p đ?n bài vi?t này trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Microsoft ti?n c?ng v?i hoàng hôn là g??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?i v? và nh?p m?t tuyên b? t? c?a b?n tài chính t? ch?c giáo d?c b?ng cách s? d?ng m?t trong các chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?", b?n có th? g?p m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Hành đ?ng này ch? là h?p l? cho các s?n ph?m hi?n có cài đ?t.
  T?p b?n đ? c? nh?p có v? không h?p l? ho?c ch?a d? li?u tham nh?ng. Xin vui l?ng t?i các t?p tin m?t l?n n?a. N?u v?n b? l?i này, liên h? v?i t? ch?c tài chính c?a b?n.
 • Sau khi b?n t?i v? phát bi?u tr?c tuy?n t? tài chính c?a b?n t? ch?c giáo d?c, ti?n Microsoft cho th?y r?ng có nh?ng l?i tuyên b? đư?c đ?c. Tuy nhiên, b?n có th? xem các giao d?ch đư?c t?i xu?ng trong tài kho?n Đăng k?.
 • Quá tr?nh t?i v? dư?ng như làm vi?c chính xác. Tuy nhiên, các tuyên b? không m?.

  Chú ý B?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, và các trang Web ng?ng đáp ?ng.
 • B?n s? đư?c nh?c cho m?t chương tr?nh đ? m? các t?i v? t?p tin.
 • S? dư tài kho?n cho m?t màn h?nh tài kho?n c? th? m?t cách khác nhau gi?a tài kho?n đăng k? xem và xem danh sách tài kho?n.
 • Sau khi b?n t?i v? m?t tuyên b? và phù h?p v?i các giao d?ch, b?n có th? không th? ch?p nh?n c? th? các giao d?ch đ? là chuy?n t? tài kho?n khác.

  Chú ý B?n ph?i ch?y tính năng tiêu chu?n s?a ch?a trong ti?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này c? th?. Đ? th?c hi?n vi?c này, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong phương pháp 1 trong ph?n "Gi?i quy?t".

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Apple QuickTime cho Windows đư?c cài đ?t trên máy tính. Ph?n m? r?ng tên t?p tin QIF có th? đư?c liên k?t v?i c? ti?n b?c và QuickTime và Windows. Khi b?n c? g?ng nh?p kh?u m?t t?p tin QIF, QuickTime có th? chuy?n đ?i t?p tin vào m?t đ?nh d?ng ti?n không th? nh?n ra.
 • Kích thư?c t?p Internet t?m th?i là hơn cácS? lư?ng đ?a đ? s? d?ng thi?t l?p trong Internet c?a Microsoft Thám hi?m.
 • M?t t?p tin b? hư h?i n?m trong các t?p tin Internet t?m th?i thư m?c.
 • Các báo cáo không đư?c t?i xu?ng m?t cách chính xác.
 • Các t?p tin ti?n đ? b? h?ng.
 • Các t?p tin đ? đư?c t?i v? t? t? ch?c tài chính đư?c đ?nh d?ng không đúng.
 • Ki?u t?p tin t?p tin đ? t?i v? không ph?i là liên k?t v?i Ti?n.
N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?i v? các báo cáo t? các t? ch?c tài chính c?a b?n, b?n có th? ph?i s? d?ng bư?c x? l? s? c? khác nhau đ? gi?i quy?t s? c?.

Các t?p tin b?n đ? t?i v? ch?a ngo?c kép quanh tên ngư?i nh?n thanh toán. Đây là m?t v?n đ? đ?nh d?ng đư?c đi?u khi?n b?i t? ch?c tài chính cung c?p các t?p tin t?i xu?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Nâng cao x? l? s? c?".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179836Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i khi b?n nh?p OFX phát bi?u vào ti?n

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng phương pháp sau đây trong các Th? t? mà chúng xu?t hi?n trong.

Phương pháp 1: S?a ch?a các t?p tin ti?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a thi?t h?i cho t?p d? li?u ti?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182608Làm th? nào đ? ch?n đoán và s?a ch?a các hư h?ng trong m?t t?p tin d? li?u ti?n
Xác minh r?ng các giao d?ch đ? t?i v? đư?c li?t kê như mong đ?i trong văn b?n in đ?m trong đăng k? tài kho?n. N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Cách 2: R?ng c?p T?p Internet t?m th?i

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Mở Tuỳ chọn Internet. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i Tuỳ chọn Internet trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào Tuỳ chọn Internet trong các Chương tr?nh danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.

  M? Internet Options trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i InetCpl.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trong các T?p Internet t?m th?i c?a s?, Nh?p vào Xóa b? t?p.

  Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n Xoá, nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Internet Tuỳ chọn h?p tho?i này và sau đó đóng b?ng đi?u khi?n.
 4. B?t đ?u ti?n.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 3: Show chu?n hóa ngư?i nh?n thanh toán tên

 1. B?t đ?u ti?n.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Thiết đặt.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t d?ch v? tr?c tuy?n.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n tên ngư?i nh?n thanh toán tiêu chu?n mà k?t h?p tên không t?m th?y h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Đ?c tuyên b? c?a b?n.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? này, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 4: Xóa các tuyên b? già và t?i v? m?t b?n sao m?i c?a các báo cáo

Chú ý N?u b?n lưu l?i b?t k? OFX ho?c QIF tuyên b? t?p tin trên máy tính, xóa ho?c đ?i tên chúng trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau.
 1. B?t đ?u ti?n.
 2. M? các Danh sách tài kho?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Microsoft ti?n 2005 và phiên b?n m?i nh?t c?a ti?n, nh?p vào Danh sách tài kho?n trên trang ti?n ch?.
  2. Trong Microsoft ti?n năm 2001 thông qua Microsoft ti?n 2004, nh?p vào Các hóa đơn tài kho?n &, sau đó b?m Danh sách tài kho?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i Các giao d?ch đ? đ?c, và sau đó b?m Xóa tuyên b?.
 4. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? ti?p t?c đ? xóa nh?ng đi?u kho?n, Nh?p vào Ok.
 5. K?t n?i v?i các trang Web cho t? ch?c tài chính c?a b?n, và sau đó t?i v? các báo cáo m?i.

  Chú ý Các th? t?c đ? t?i v? m?t tuyên b? t? m?t trang Web có th? khác nhau. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? m?t tuyên b?, truy c?p vào tài chính c?a b?n t? ch?c giáo d?c c?a trang web.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? này, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Cách 5: Xác minh cài đ?t Microsoft Internet Explorer

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Mở Tuỳ chọn Internet. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i Tuỳ chọn Internet trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào Tuỳ chọn Internet trong các Chương tr?nh danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.

  M? Internet Options trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i InetCpl.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Nâng cao th? tab trong cácBảo mật ph?n, b?m vào đ? xóa các Không lưu các trang đư?c m?t m? hoá vào đ?a h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Internet Tuỳ chọn h?p tho?i này và sau đó đóng b?ng đi?u khi?n.
 4. B?t đ?u ti?n.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? này, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 6: Xác minh các Hi?p h?i t?p tin

 1. M? tùy ch?n c?p. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i Tùy ch?n c?p trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n c?p trong các Chương tr?nh danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.

  Đ? m? tùy ch?n c?p trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Ki?m soát thư m?c, sau đó b?m Ok.
 2. B?m đúp Tùy ch?n c?p.
 3. Trên các Lo?i t?p th? tab trong cácCác lo?i t?p đ? đăng k? danh sách, b?m vào OFX trong cácPh?n m? r?ng c?t.
 4. Nh?p vào Xóa b?, và khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xóa t?p, b?m vào Có.
 5. L?p l?i bư?c 3 và 4 cho các ph?n m? r?ng tên t?p tin QIF và OFC.

  Chú ý Đ?nh d?ng OFC không c?n đư?c h? tr? trong ti?n 2005 và phiên b?n m?i nh?t c?a ti?n b?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? OFC lư?t t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  890400Chuy?n nh?p t?p .ofc l?i khi b?n c? g?ng t?i v? và sau đó nh?p m?t tuyên b? m? tài chính k?t n?i (OFC) t? t? ch?c tài chính c?a b?n ti?n 2005
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. T?i file t? t? ch?c tài chính c?a b?n, ch?nTi?n Microsoft khi b?n đư?c nh?c nh? cho m?t chương tr?nh đ? s? d?ng đ? m? file, nh?n vào đây đ? ch?n các Luôn dùng chương tr?nh này đ? m? đi?u này t?p tin ki?m tra h?p và b?m Ok.
N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 7: S? d?ng tiêu chu?n hóa ngư?i nh?n thanh toán tên

 1. B?t đ?u ti?n 2006 và b?m Thiết đặt trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Nh?p vào Thi?t đ?t d?ch v? tr?c tuy?n, sau đó b?m đ? ch?n các Hi?n tên ngư?i nh?n thanh toán tiêu chu?n mà k?t h?p tên không ph?i là found h?p ki?m.
 3. 3. Click Ok, và sau đó ki?m tra xem li?u v?n đ? v?n c?n x?y ra.

Phương pháp 8: H?y b? và sau đó cài đ?t l?i ti?n

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i ti?n Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
895866Làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i ti?n Microsoft


Chú ý N?u b?n đang ch?y b?t k? chương tr?nh ch?ng vi-rút, t?m th?i vô hi?u hóa chúng khi b?n cài đ?t ti?n.

Kh?c ph?c s? c? nâng cao

Ki?m tra các đ?nh d?ng c?a báo cáo tài chính cơ s? giáo d?c

Chú ý B?n có th? mu?n xem t?p này cùng v?i các t? ch?c tài chính c?a b?n.

N?u tuyên b? c?a b?n ch?a các k? t? đ?c bi?t trong các ngư?i nh?n thanh toán ho?c tên tài kho?n ho?c trong ngư?i nh?n thanh toán ho?c b?n ghi nh? tài kho?n ho?c mô t?, ti?n b?c có th? không th? đ?c thông tin này. Đ? t?m các k? t? đ?c bi?t, t? l?a ch?n thư m?c, thay đ?i các lo?i t?p tin OFX đ? xác nh?n sau khi t?i v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tùy ch?n c?p.
 2. Trên các Lo?i t?p tab, b?m vào lo?i t?p tin (OFX) mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xác nh?n m? sau khi t?i v? ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. T?i file t? t? ch?c tài chính c?a b?n. Khi b?n đư?c nh?c đ?n, lưu t?p tin trên máy tính.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó m? t?p OFX b?ng cách s? d?ng WordPad.
 6. T?m ki?m cho b?t k? k? t? đ?c bi?t trong <name>, <desc>và <memo>tags. N?u t?p tin l?n, b?n có th? s? d?ng các<b00> </b00> </memo> </desc> </name>T?m tùy ch?n trong WordPad đ? t?m ki?m các k? t? đ?c bi?t sau:
  • < (greater="">
  • > (Ít hơn)
  • [(Trái square bracket)
  • ] (Đúng square bracket)
  • "(D?u ngo?c kép)
  • : (Ru?t)
  • & (Ampersands)
  N?u b?t k? k? t? đ?c bi?t đư?c t?m th?y, thay th? t?t c? trư?ng h?p c?a các k? t? đ?c bi?t v?i m?t không gian.
Khi b?n hoàn t?t, lưu t?p tin OFX. M? t?p tin d? li?u Microsoft ti?n, và sau đó m? các Danh sách tài kho?n. B?n s? th?y tùy ch?n cho Các giao d?ch đ? đ?c đư?c li?t kê bên c?nh vào tài kho?n. Nh?p chu?t ph?i Các giao d?ch đ? đ?c, và ch?n Xóa tuyên b?. Re-Import t?p tin mà b?n đ? lưu ? bư?c 6.

Chú ý V?n đ? này gây ra b?ng cách thông tin đư?c đóng gói trong t?p tin OFX. N?u v?n đ? này v?n ti?p t?c x?y ra, h?y liên h? v?i t? ch?c tài chính c?a b?n đ? thông báo v?i h? là m?t nhân v?t không chính xác đư?c s? d?ng trong các t?p tin OFX. M?t s? phiên b?n c?a ti?n là nghiêm ng?t đ?i v?i các chi ti?t k? thu?t OFX cho k? t? đ?c bi?t so v?i các phiên b?n khác. V? v?y, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t phiên b?n ti?n có th? chuy?n nh?p t?p M? nơi m?t phiên b?n khác th? không.
 1. S? d?ng m?t chương tr?nh như Notepad ho?c WordPad b?ng tay m? OFX file.
 2. Xóa m?t n?a các đư?ng giao d?ch, và sau đó nh?p kh?u các báo cáo tr?c tuy?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, xác đ?nh v? trí Tệp, và ch?n Nh?p kh?u trong ti?n.
N?u các bư?c gi?i quy?t s? c?, chúng tôi bi?t r?ng d?ng có v?n đ? là m?t ph?n c?a nh?ng d?ng mà chúng tôi đ? xóa. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c, chúng tôi bi?t r?ng có v?n đ? d?ng là v?n c?n trong các t?p tin. Ti?p t?c bư?c 1 và 2 cho đ?n khi b?n xác đ?nh đư?ng dây giao d?ch. T?i th?i đi?m này, b?n có hai l?a ch?n. B?n có th? xoá d?ng giao d?ch đ?y đ?, ho?c b?n có th? ki?m tra d?ng đ? xác đ?nh nhân v?t này n?m trong d?ng này đó là gây ra v?n đ?. N?u b?n xoá d?ng, t? g? nó trong. N?u b?n xóa b? các k? t? đó gây ra v?n đ?, lưu t?p tin. Sau khi b?n lưu các t?p tin, h?y th? re-import t?p tin vào ti?n.

Chú ý V?n đ? này gây ra b?ng cách thông tin đư?c đóng gói trong t?p tin OFX. N?u v?n đ? này v?n ti?p t?c x?y ra, h?y liên h? v?i t? ch?c tài chính c?a b?n đ? thông báo v?i h? là m?t nhân v?t không chính xác đư?c s? d?ng trong các t?p tin OFX.

N?u tuyên b? c?a b?n ch?a các k? t? đ?c bi?t trong tên ngư?i nh?n thanh toán, ti?n b?c có th? không th? đ?c thông tin này.

Đ? t?m các k? t? đ?c bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Các tùy ch?n c?p, thay đ?i lo?i t?p tin OFX đ? Xác nh?n sau khi t?i v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tùy ch?n c?p.
  2. Trên các Lo?i t?p tab, b?m vào lo?i t?p tin (OFX) mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xác nh?n m? sau khi t?i v? ki?m tra h?p và b?m Ok.
 2. T?i file t? t? ch?c tài chính c?a b?n. Khi b?n đư?c nh?c đ?n, lưu t?p tin trên máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó m? t?p OFX b?ng cách s? d?ng WordPad.
 4. T?m ki?m cho b?t k? k? t? đ?c bi?t trong <name>và <memo>tags. N?u t?p tin l?n, b?n có th? s? d?ng các<b00> </b00> </memo> </name>T?m tùy ch?n trong WordPad đ? t?m ki?m các k? t? đ?c bi?t sau:
  • < (greater="">
  • > (Ít hơn)
  • "(D?u ngo?c kép)
  • & (Ampersands)
 5. N?u b?t k? k? t? đ?c bi?t đư?c t?m th?y, thay th? t?t c? trư?ng h?p c?a các k? t? đ?c bi?t v?i m?t không gian.
 6. Khi b?n hoàn t?t, lưu t?p tin OFX.
 7. M? t?p tin d? li?u Microsoft ti?n, và sau đó m? các Danh sách tài kho?n.
 8. B?n s? th?y tùy ch?n cho các giao d?ch đ? đ?c li?t kê bên c?nh vào tài kho?n. Nh?p chu?t ph?i Các giao d?ch đ? đ?c, và ch?n Xóa tuyên b?.
 9. Re-Import t?p tin mà b?n đ? lưu ? bư?c 6.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp x? l? s? c? khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178830Làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin tài kho?n trong Microsoft ti?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y m?t m?c đ? sâu s?c hơn v? s?a ch?a trên t?p d? li?u ti?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
902466Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Microsoft ti?n tiêu chu?n t?p tin s?a ch?a
N?u b?n g?p v?n đ? khi b?n thi?t l?p d?ch v? tr?c tuy?n c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246544 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t l?p ho?c k?t n?i c?a b?n t? ch?c tài chính
N?u v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i th?c s? có thông tin tài kho?n trùng l?p đang đư?c t?i v?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889926 Tài kho?n trùng l?p đư?c t?o ra sau khi b?n thi?t l?p ti?n 2005 ho?c ti?n 2006 t?i v? thông tin tr?c tuy?n c?a b?n
N?u v?n đ? mà b?n đang g?p v?i tuyên b? c?a b?n đang đư?c truy c?p vào tài kho?n không chính xác, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
179836Làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i khi b?n nh?p OFX phát bi?u vào ti?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 829143 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition
T? khóa: 
kbui kberrmsg kbprb kbmt KB829143 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829143

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com