Mô t? nh?ng ?nh hư?ng c?a các ch?c năng th?ng kê c?i ti?n cho ToolPak phân tích trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829208 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các hi?u ?ng s? c?i ti?n trong các ch?c năng th?ng kê c?a Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trên phân tích ToolPak (ATP) công c?. H?u h?t ATP công c? g?i ch?c năng th?ng kê Excel trong quá tr?nh c?a tính toán k?t qu?. Trong nhi?u trư?ng h?p, đi?u này ph?c v? như m?t con tr? đ?n bài vi?t trên các ch?c năng th?ng kê cá nhân Excel. Ngoài ra, th?o lu?n v? c?i ti?n trong tương lai mà h?u ích đư?c bao g?m cho m?t s? ATP công c?.

Microsoft Excel 2004 cho Mac thông tin

Các ch?c năng th?ng kê trong Excel 2004 cho Mac đ? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các thu?t toán tương t? đ? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t các ch?c năng th?ng kê trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. B?t k? thông tin nào trong bài vi?t này mô t? cách th?c m?t ch?c năng ho?t đ?ng ho?c làm th? nào m?t hàm đư?c l?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel c?ng áp d?ng cho Excel 2004 cho Mac.

THÔNG TIN THÊM

M? cho ATP không đ? đư?c ch?nh s?a tr?c ti?p ngo?i tr? đ? gi?i thi?u nh?ng c?i ti?n trong ba công c? ATP ANOVA.

Đ?i v?i m?t s? ATP công c?, s? hi?u su?t đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel b?i v? công c? các cu?c g?i m?t hàm Excel th?ng kê đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. Trong trư?ng h?p mà k?t qu? là khác nhau cho các phiên b?n trư?c c?a Excel và các phiên b?n sau c?a Excel, các giá tr? cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel là chính xác hơn.

H?u h?t ngư?i dùng s? không thông báo m?t s? khác bi?t trong k?t qu? gi?a các phiên b?n khác nhau c?a Excel. Đi?u này là do s? khác bi?t thư?ng đư?c gây ra b?i tr?n ra l?i đư?c đáng k? ch? có trong cùng c?c các trư?ng h?p. Tuy nhiên, bài vi?t này trư?c tiên ph?i ch? ra trư?ng h?p m?t nơi mà s? khác bi?t x?y ra do m?t công th?c sai trong Microsoft Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel. Tránh các công c? trong nh?ng phiên b?n.

M?t ví d? th? hai liên quan đ?n m?t công th?c không chính xác trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel v?n t?n t?i trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. Tránh công c? ATP trong này k?ch b?n cho m?i phiên b?n c?a Excel.

Trư?c tiên, tránh các công c? Regression khi b?n c?n ph?i nh?n vào đây đ? ki?m tra các H?ng s? là Zero ki?m tra h?p. Đi?u này đ? đư?c s?a ch?a trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. B?n không c?n ph?i tránh các H?i qui công c? khi các H?ng s? là Zero h?p ki?m tra là r? ràng (các trư?ng h?p đi?n h?nh hơn trong th?c t?).

Th? hai, ngư?i dùng thu?c m?i phiên b?n c?a Excel nên tránh ATP t-Test: c?p đôi hai m?u cho phương ti?n công c? tr? khi b?n có th? đ?m b?o r?ng không có không có không có trong b?ng d? li?u quan sát. Công c? cho câu tr? l?i không phù h?p (ho?c không có câu tr? l?i ? t?t c?) n?u không có m?t ho?c nhi?u thi?u các quan sát.

Đ? bi?t thêm v? các ATP k?t h?p c?p hai m?u th? nghi?m t công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829252B?n có th? có đư?c k?t qu? sai và gây hi?u nh?m nh?n khi b?n s? d?ng phân tích ToolPak t-Test trong Excel
N?u b?n mu?n s? d?ng công c? này, và n?u có thi?u d? li?u (ho?c n?u có th?m chí cơ h?i không có trong b?ng d? li?u), ch?c năng TTEST trong Excel s? x? l? nó m?t cách chính xác.

Ph?n riêng bi?t đư?c cung c?p sau này trong bài vi?t này cho cá nhân ATP công c?. Công c? không đư?c li?t kê có không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng c?i ti?n trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

ANOVA: Single y?u t?, hai nhân t? v?i sao nhân b?n, và hai nhân t? mà không c?n nhân r?ng

M?i ngư?i trong s? nh?ng công c? ANOVA ba đ? đư?c vi?t l?i đ? nâng c?p các tính toán th? t?c cho m?t thu?t toán thông hai là hơn đ?o m?nh m?. Các c?i ti?n này c?ng tương t? như c?i ti?n trong các ch?c năng th?ng kê mà tính toán b?nh phương sai v? m?t có ngh?a là m?t kho?n ti?n (ví d?: VAR, STDEV, Đ? D?C, PEARSON).

Đ? bi?t thêm thông tin v? ATP ANOVA, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829215Mô t? s? c?i thi?n công c? phân tích ToolPak ANOVA trong Excel

Tương quan

Công c? này đ? không đư?c thay đ?i. Tuy nhiên, có là m?t nh? s? khác bi?t gi?a các công c? tương quan và công c? hi?p phương sai v?n t?n t?i trong t?t c? các phiên b?n Excel. Các công c? tương quan tr? l?i th?p hơn tam giác tương quan b?ng v?i 1 trên đư?ng chéo và m?i tương quan ra đư?ng chéo. Công c? s? d?ng CORREL đ? tính toán ra theo đư?ng chéo m?c và l?p đ?y nh?ng m?c v?i giá tr? quay tr? l?i b?i CORREL. (do đó, n?u b?t c? m?c nh?p d? li?u nh?ng thay đ?i, không có m?c nh?p trong b?ng thay đ?i. Ngư?c l?i hành vi này v?i các hành vi c?a hi?p phương sai.)

Hi?p phương sai

Công c? này tr? v? m?t hi?p phương sai tam giác bàn th?p hơn v?i chênh l?ch v? đư?ng chéo và covariances ra đư?ng chéo. Các t? bào trên các theo đư?ng chéo ch?a m?t công th?c "= VARP(...)" do đó, r?ng n?u m?t nh?p d? li?u thay đ?i, các k?t qu? trong b?ng c?ng thay đ?i. VARP đ? đư?c c?i thi?n cho Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? VARP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826393Tr?i ch?c năng th?ng kê: VARP
Công c? hi?p phương sai s? d?ng COVAR đ? tính toán đi theo đư?ng chéo m?c và đi?n vào các bi?u v?i giá tr? đư?c tr? v? b?i COVAR. V? v?y n?u m?t nh?p d? li?u thay đ?i, các m?c t?t theo đư?ng chéo th? không thay đ?i.

Th?ng kê mô t?

Này công c? g?i Excel th?ng kê các ch?c năng cho t?t c? m?i th? mà nó tính. B?i v? VAR và STDEV đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel, giá tr? khác nhau có th? đư?c v? c?a v?ng ra sai sót trong trư?ng h?p c?c đoan.

Để biết thêm thông tin về VAR, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826112Tr?i ch?c năng th?ng kê: VAR

F-ki?m tra hai-m?u cho chênh l?ch

Gi?ng như các công c? th?ng kê mô t?, công c? này g?i VAR. M?t l?n n?a, giá tr? khác nhau là có th? v? c?a v?ng ra sai sót trong trư?ng h?p c?c đoan.

Ng?u nhiên s? Generation

Công c? này đi?n vào m?t lo?t v?i các quan sát ng?u nhiên. Giá tr? này các quan sát đư?c đ?t tr?c ti?p trong các t? bào đ? cho nh?ng giá tr? di đ?ng không ph?i là recomputed và thay th? v?i tươi observations khi t? tính toán l?i. RAND built-in ch?c năng trong Excel, m?t khác, thay th? hi?n t?i s? ng?u nhiên v?i nh?ng cái m?i m?i khi t? tính toán l?i. B?n có th? s? d?ng RAND đ? b?o t?n các giá tr?. Đ? làm như th?, sao chép các k?t qu? trong m?t ph?m vi, và sau đó s? d?ng các Dán đ?c bi?t l?nh đ? dán các giá tr? vào cùng ph?m vi.

Các công c? th? h? s? ng?u nhiên (RNG) c?ng s?n xu?t các quan sát ng?u nhiên t? phân ph?i xác su?t khác nhau trong khi RAND tương ?ng v?i các tùy ch?n duy nh?t trong các công c?: th?ng nh?t v?i ph?m vi trong kho?ng 0-1. Bài vi?t này mô t? cách k?t h?p các RAND v?i các th?ng kê ch?c năng trong Excel đ? t?o ra như v?y các quan sát.

V? v?y, trong đi?u kho?n c?a ch?c năng, b?n có th? thi đua The ATP ng?u nhiên s? tool b?ng cách s? d?ng RAND và m?t s? ngây thơ. Đôi khi đi?u này là h?u ích, đ?c bi?t là khi nhi?u s? ng?u nhiên mu?n có.

Cho Excel 2002 và trư?c đó, ATP máy phát đi?n s? ng?u nhiên và RAND đ? đư?c bi?t đ?n th?c hi?n kém trên tiêu chu?n các xét nghi?m s? ng?u nhiên. Hi?u su?t là ngư?i nghèo v? Chi?u dài c?a chu k? trư?c khi tr?nh t? c?a các con s? đ?oc b?t đ?u l?p đi l?p l?i đư?c quá ng?n. Đây là m?t v?n đ? ch? khi các con s? ng?u nhiên nhi?u là yêu c?u.

RAND đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel đ? các RAND bây gi? vư?t qua t?t c? các bài ki?m tra tiêu chu?n như v?y. RAND c?a d?y s? ng?u nhiên s? b?t đ?u l?p đi l?p l?i chính nó khi các con s? hơn 1000000000000 thu?.

Để biết thêm thông tin về RAND, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
828795Mô t? c?a hàm RAND Excel
Tuy nhiên, ATP c?a riêng bi?t s? ng?u nhiên máy phát đi?n không đư?c nâng c?p. Như trong các phiên b?n c?a RAND trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, các B? t?o s? ng?u nhiên riêng bi?t c?a ATP đư?c bi?t là th?c hi?n kém trên tiêu chu?n các xét nghi?m s? ng?u nhiên và đ? có m?t s? l?p l?i ng?n chu k?. Đi?u này không có tiêu c?c nh?ng tác đ?ng ch? khi b?n yêu c?u m?t d?y s? ng?u nhiên (cho r?t dài Ví d?, 1 tri?u).

Công c? RNG cung c?p các quan sát ng?u nhiên t? phân ph?i xác su?t khác nhau và đ?ng ph?c [0,1], b?n phân ph?i đư?c s? d?ng cho outputting s? ng?u nhiên thông qua các RAND. Công c? ATP l?n đ?u tiên rút ra m?t Th?ng nh?t [0,1] s? ng?u nhiên (ho?c nhi?u hơn m?t s? như v?y) và sau đó chuy?n đ?i các tr? l?i thành m?t quan sát t? m?t trong nh?ng b?n phát hành c? th? sau đây. V? l?i ích c?a nh?ng ngư?i thích RAND v? h? s? t?o ra các quan sát nhi?u, bài vi?t này cho th?y công th?c s? d?ng RAND trong b?ng dư?i đây. Sau b?ng, có là m?t s? ? ki?n c?nh báo v? nh?ng Trư?ng h?p b?nh thư?ng phân ph?i phân tích ToolPak.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phân ph?iExcel công th?c b?ng cách s? d?ng RAND()
Bernoulli(p)=IF(RAND()<= p,="" 1,=""></=>
Binomial(n,p)= CRITBINOM(n, p, RAND())
R?i r?cXem dư?i đây
Normal (mu, sigma)= NORMINV(RAND(), mu, sigma)
Khuôn m?uKhông th?c s? ng?u nhiên
Poisson(Mean)Xem dư?i đây
Đ?ng ph?c (th?p, cao)= th?p + (high-th?p) * RAND()
Có hai l? do mà b?n có th? thích RAND và công th?c trong b?ng này thay v? c?a công c? s? ng?u nhiên ATP trong các Trư?ng h?p b?nh thư?ng (mu, sigma). Trư?c tiên, RAND là m?t s? ng?u nhiên đ?ng ph?c [0,1] t?t hơn máy phát đi?n hơn c?a ATP. Th? hai, các ATP công c? không g?i Excel NORMINV ch?c năng, nhưng thay vào đó có phiên b?n riêng c?a nó đư?c xây d?ng trong ngh?ch đ?o b?nh thư?ng phân ph?i. Đi?u này không ph?i là chính xác như các phiên b?n c?a NORMINV trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel. Nó là kém hơn c? v? tính chính xác c?a x?p x? phân ph?i b?nh thư?ng mà nó s? d?ng (Excel s? d?ng ch?c năng NORMSDIST nhi?u c?i ti?n) và trong sàng l?c t?m ki?m nh? phân (Excel mang nó nhi?u hơn n?a đ? đ?m b?o m?t giá tr? là g?n g?i hơn v?i đ?i s? xác su?t c?a NORMINV). Tóm l?i, b?ng cách s? d?ng ATP trong này trư?ng h?p không t?n d?ng c?i ti?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trong NORMINV, NORMSDIST, và các ch?c năng RAND.

Đ?i v?i các quan sát t? m?t r?i r?c phân ph?i, gi? đ?nh r?ng các giá tr? n?m trong c?t b và r?ng c?a h? xác su?t đang trong c?t C. M?t trong nh?ng sau đó mu?n đi?n vào m?i hàng c?t a v?i xác su?t c?a các quan sát m?t giá tr? nghiêm ít hơn so v?i giá tr? trong c?t b trong đó hàng. Gi? đ?nh r?ng không có giá tr? 10, cho r?ng d? li?u này là trong các t? bào A1:C10. Sau đó, b?i v? A1 có xác su?t c?a các quan sát m?t giá tr? nghiêm ít hơn so v?i giá tr? đ?u tiên, nó ph?i đư?c đ?t v? 0. B?n có th? s? d?ng VLOOKUP(RAND(), A1:C10, 2); đ?i s? th? tư đ? VLOOKUP là tùy ch?n và ph?i đư?c b? qua ho?c đ?t thành TRUE. Có ngh?a là "2", và b?n mu?n tr? v? giá tr? trong c?t th? hai (c?t b trong ví d? này).

S? d?ng ATP m?t thích ?ng c?a phương pháp t?o ra quan sát Poisson trong báo chí, W.H., Sa Teukolsky, W. T. Vetterling và BP Flannery, S? công th?c n?u ăn t?i C, ngh? thu?t khoa h?c máy tính2nd ed., Cambridge University Press, 1992, tr. 293-295. Có hai phương pháp đ? l?i d?ng d? dàng hi?n có Excel ch?c năng.

L?n đ?u tiên s? d?ng các quan sát mà m?t ng?u nhiên POISSON bi?n v?i m có ngh?a là có m?t phân ph?i t?t đư?c ư?c ch?ng b?ng m?t Nh? th?c (n, m/n) l?n n. B?n có th? sau đó g?i CRITBINOM (n, m/n, RAND()). S? l?a ch?n c?a n ph? thu?c vào m; n l?n hơn 1.000 l?n m nên đư?c l?n đ?.

Th? hai liên quan đ?n phân ph?i POISSON v?i các Hàm m?. N?u các s? ki?n x?y ra theo m?t quy tr?nh POISSON l? m cho m?i đơn v? th?i gian, th?i gian gi?a các s? ki?n có m?t phân ph?i m? có ngh?a là 1/m. Cho m?t quan sát POISSON, b?n có th? m?t m?t chu?i các quan sát t? đây Phân ph?i m? và đ?m bao nhiêu ngư?i trong chúng x?y ra trư?c khi s? ti?n c?a h? vư?t quá 1. Đ? có đư?c m?t s? quan sát t? này phân ph?i m?, s? d?ng GAMMAINV(Rand(), 1, 1/m). Phương pháp này s? phù h?p khi m là tương đ?i g?n 0.

H?i qui

Công c? h?i quy cu?c g?i c?a Excel LINEST. Các bài vi?t v? LINEST mô t? r?ng l?n c?i ti?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

Để biết thêm thông tin về LINEST, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
828533Mô t? v? các ch?c năng LINEST trong Excel
N?u b?n s? d?ng Excel 2002 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Excel, lưu ? các cùng m?t hai thi?u sót ATP Regression công c? theo s? LINEST:
  • H?i quy t?ng s? Squares, r b?nh phương và th?ng kê f các giá tr? không luôn luôn đúng đ?i v?i trư?ng h?p nơi h?i quy bu?c ph?i thông qua ngu?n g?c.

    Cho LINEST, đi?u này có ngh?a là "đ?i s? th? ba đ?t thành FALSE Thay vào đó đ?t thành TRUE ho?c b? qua." Đ?i v?i công c? ATP, nó có ngh?a là"H?ng s? là Zero ki?m tra h?p đư?c ki?m tra."
  • LINEST và các công c? ATP đư?c insensitive đ? collinearity các v?n đ?. Các bài vi?t v? LINEST th?o lu?n v? các phương pháp tính toán đ? LINEST trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel đư?c thi?t k? đ? t?m collinearity ho?c g?n collinearity khi nó t?n t?i và hành đ?ng m?t cách thích h?p.
C? hai nh?ng thi?u sót LINEST đ? đư?c kh?c ph?c trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. Hi?u su?t c?a các công c? ATP Regression s? đư?c c?i thi?n tương t? như v?y. Có không có thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các công c? m?; nó đ? đư?c c?i thi?n b?ng cách g?i m?t c?i thi?n ch?c năng Excel. Tác gi? này s? xem xét nh?ng c?i ti?n trong LINEST đư?c quan tr?ng nh?t c?a c?i ti?n ch?c năng th?ng kê.

Các b?ng dư?i đây cho th?y công c? h?i qui đ?u ra cho các phiên b?n trư?c đó c?a Excel và cho các phiên b?n sau c?a Excel v?i các H?ng s? là Zero h?p ki?m l?a ch?n. Nó minh h?a thi?u sót đ?u tiên đư?c đ? c?p trư?c đó. Trong Phiên b?n trư?c c?a Excel, h?i quy t?ng c?a h?nh vuông là tiêu c?c như là các Giá tr? R Square.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
XY c?a
111
212
313
Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n
TÓM T?T Đ?U RA
H?i qui Th?ng kê
Nhi?u R65535
R Qu?ng trư?ng-20.4285714
Đi?u ch?nh r Qu?ng trư?ng-20.9285714
Tiêu chuẩn L?i4.629100499
Các quan sát3
ANOVA
DFSSMSF? ngh?a F
H?i qui1-40.85714286-40.85714286-1.90666667# NUM!
242.8571428621.42857143
T?ng c?ng32
Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel Phiên b?n
TÓM T?T Đ?U RA
H?i qui Th?ng kê
Nhi?u R0.949342311
R Qu?ng trư?ng0.901250823
Đi?u ch?nh r Qu?ng trư?ng0.401250823
Tiêu chuẩn L?i4.629100499
Các quan sát3
ANOVA
DFSSMSF? ngh?a F
H?i qui1391.1428571391.142857118.253333330.14637279
242.8571428621.42857143
T?ng c?ng3434

t-Test: c?p đôi hai m?u cho các phương ti?n

Như đ? đ? c?p trư?c đó, tránh công c? này n?u có b?t k? cơ h?i m?t ho?c nhi?u không có trong b?ng d? li?u values. Vi?c áp d?ng nguyên m?u th? nghi?m này là m?t th? nghi?m v?i các phép đo trên đ?i tư?ng trư?c và sau khi đi?u tr? (như v?y theo tr?ng lư?ng trư?c và sau khi m?t k? ho?ch ch? đ? ăn u?ng ngày 60). N?u không có không có thi?u các quan sát, các công c? s? ho?t đ?ng t?t. N?u có nh?ng con s? khác nhau c?a thi?u trư?c và sau khi quan sát, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i và các công c? s? không tính toán b?t c? đi?u g?. N?u có thi?u quan sát và các s? lư?ng c?a thi?u trư?c khi và sau khi quan sát đ?u b?nh đ?ng, công c? s? tr? v? câu tr? l?i có ch?a m?t s? l?i.

Th? t?c tiêu chu?n là đ? lo?i b? m?t ch? đ? t? các d? li?u n?u m?t trong hai t?nh trư?c ho?c sau khi đo lư?ng là m?t tích và phân tích các d? li?u có ch?a ch? là nh?ng đ?i tư?ng có c? hai trư?c và sau khi các phép đo. Excel TTEST ch?c năng x? l? d? li?u b? thi?u theo th? t?c tiêu chu?n này.

Các khác hai t-bài ki?m tra c?, Hai-m?u gi? đ?nh b?ng chênh l?ch và hai-m?u gi? s? chênh l?ch b?t b?nh đ?ng, không chia s? các khi?m khuy?t này.

z-Test: hai m?u cho các phương ti?n

Bài vi?t này lưu ? r?ng trư?ng h?p b?nh thư?ng phân ph?i c?a các ng?u nhiên công c? th? h? s? không g?i các ch?c năng NORMSINV (hay chính xác hơn, NORMINV r?ng các cu?c g?i NORMSINV) nhưng có c?a riêng c?a nó th? t?c kém hơn cho vi?c t?m ki?m b?nh thư?ng giá tr? ngh?ch đ?o.

Công c? ki?m tra z g?i hàm NORMSINV và m?t l?i th? c?a c?i ti?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

K?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel

Có các công c? ATP có hi?u su?t đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel v? h? g?i Excel ch?c năng th?ng kê đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và cho các phiên b?n sau c?a Excel. M?t trong nh?ng c?i ti?n đ? LINEST, khi đ?i s? th? ba đư?c thi?t l?p false, ng? ? r?ng công c? h?i qui ATP tr? v? k?t qu? không chính xác trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel khi các H?ng s? là Zeroch?n h?p ki?m. Trong trư?ng h?p khác, nơi mà ch?c năng Excel có c?i thi?n, ngư?i dùng các phiên b?n trư?c đó là không có kh? năng nh?n th?y s? khác bi?t (nh?t nh?ng đi?m khác nhau liên quan đ?n v?ng ra sai sót trong cùng c?c t?nh hu?ng).

ATP ANOVA ba công c? đ? đư?c c?i thi?n b?ng cách ch?nh s?a ATP m? đ? thay th? m?t thu?t toán m?nh m? hơn đ?o (trong cùng m?t tinh th?n như là c?i ti?n trong Excel VAR). Ngư?i s? d?ng nh?ng công c? này trong phiên b?n trư?c c?a Excel có kh? năng nh?n th?y s? khác bi?t ch? có trong cùng c?c t?nh hu?ng.

C?nh báo cho ngư?i dùng thu?c m?i phiên b?n: tránh t-bài ki?m tra: C?p đôi hai m?u cho các phương ti?n n?u có cơ h?i nh? nh?t c?a d? li?u b? thi?u.

K?t qu? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel

Nh?ng c?i ti?n đáng k? đ? đư?c th?c hi?n trong Excel c?a th?ng kê ch?c năng. D?ch này vào nh?ng c?i ti?n trong nhi?u công c? khác c?a ATP g?i các ch?c năng này. Đó là m?t công c? ATP, máy phát đi?n s? ng?u nhiên, mà không m?t l?i th? m?t ch?c năng c?i ti?n c?a RAND (b?i v? nó đư?c th?c hi?n trong m?t khép kín cách và không g?i RAND). Đi?u này là không may, nhưng không may th?m chí nhi?u hơn là trư?ng h?p đ?c bi?t c?a các quan sát ng?u nhiên phân ph?i b?nh thư?ng. Ngh?ch đ?o phân ph?i chu?n c?ng tri?n khai th?c hi?n m?t cách khép kín và không g?i hàm NORMSINV nhi?u c?i ti?n.

Danh sách b?ng sau đây ATP công c? và nh?ng ch?c năng Excel mà h? g?i đó đ? đư?c c?i thi?n cho Excel 2003 và cho các phiên b?n sau c?a Excel. Ngư?i đ?c đư?c g?i đ? tách các bài vi?t v? m?i ch?c năng Excel mà đư?c g?i là.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
ATP công c?Ch?c năng Excel đư?c g?i là
ANOVA: Y?u t?VAR, FINV
ANOVA: Hai nhân t? v?i sao chépVAR, FINV
ANOVA: Hai nhân t? mà không c?n nhân r?ngVAR, FINV
Tương quan
Hi?p phương sai
Th?ng kê mô t?STDEV, TINV, VAR
Làm m?n hàm m?
F-ki?m tra hai-m?u cho chênh l?chVAR, FINV
Bi?n đ?i Fourier phân tích
Bi?u đ?
Di chuy?n trung b?nh
Ng?u nhiên s? Generation
X?p h?ng và Percentile
H?i quiLINEST
L?y m?uRAND
t-Test: c?p đôi hai m?u cho các phương ti?nVAR, PEARSON, TINV
t-Test: hai-m?u gi? đ?nh b?ng chênh l?chVAR, TINV
t-Test: hai-m?u gi? s? chênh l?ch b?t b?nh đ?ngVAR, TINV
z-Test: hai m?u cho các phương ti?nNORMSDIST, NORMSINV
Cho t?t c? các ch?c năng xu?t hi?n trong b?ng này khác hơn LINEST và RAND, b?n có th? th?y s? khác bi?t gi?a các phiên b?n trư?c c?a Excel và các phiên b?n sau c?a Excel ch? v? c?a v?ng ra sai sót trong t?nh hu?ng c?c đ?. LINEST đ? đư?c c?i nhi?u ti?n, như đư?c th?o lu?n trư?c đó. RAND đ? đư?c c?i thi?n c?ng. Curiously, các công c? l?y m?u g?i RAND, nhưng công c? RNG d?a vào m?t máy phát đi?n t? ch?a s? cung c?p cho hi?u su?t kém hơn khi m?t dài tr?nh t? c?a các quan sát ng?u nhiên là c?n thi?t.

K?t lu?n

Ngo?i tr? nh?ng thay đ?i đ? ATP m? cho m?i ba công c? ANOVA, ATP m? đ? không đư?c vi?t l?i. Tuy nhiên, nó có l?i ích t? kêu g?i c?i ti?n Excel ch?c năng như đư?c hi?n th? trong b?ng công c? ATP. Sai sót trong t-Test: c?p đôi hai M?u cho phương ti?n th? nghi?m đ? không đư?c c? đ?nh cho Excel 2003 ho?c các phiên b?n sau c?a Excel. Đáng chú ? nh?t c?i ti?n có kh? năng trong công c? Regression nơi LINEST không c?n tr? v? k?t qu? không chính xác khi các H?ng s? là Zero h?p ki?m đư?c ch?n và nơi LINEST đư?c thi?t k? đ? x? l? collinearity m?t cách thích h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829208 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
T? khóa: 
kbformula kbexpertisebeginner kbfunctions kbfuncstat kbinfo kbmt KB829208 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829208

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com