Excel 2002 post-Service Pack 3 hotfix gói: 6 tháng 5 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829348 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành các Excel 2002 post-Service Pack 3 hotfix gói cho Microsoft Excel 2002. Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đăng k? s? d?ng m?t ho?c nhi?u hotfixes đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m hotfix
 • Các t?p tin đư?c ch?a trong gói hotfix

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? Microsoft Excel 2002 các v?n đ? mà đư?c c? đ?nh trong Excel 2002 post-Service Pack 3 hotfix gói có niên đ?i 6 Tháng 5 năm 2004.

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix

Các v?n đ? sau đư?c c? đ?nh trong gói hotfix này:
 • 838895 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t workbook đư?c m? c?a t? v? trí đư?c ánh x? ? đ?a trong Excel 2002
 • 835718 Đ?nh d?ng ngày là không chính xác khi b?n chuy?n đ?i m?t t?p tin CSV văn b?n trong Excel 2002 b?ng cách s? d?ng VBA macro
 • 840640 "'filename.xls' không th? đư?c truy c?p" l?i tin nh?n khi b?n m? m?t b?ng tính trong Excel 2002 trong m?t phiên h?p đ? bàn t? xa
 • 838910 Đi?u khi?n di chuy?n sang trái c?a b?ng tính trong Microsoft Excel 2002
 • 831824 Multilevel subtotals đang ? v? trí sai trong Excel 2002
Các v?n đ? sau đây c?ng đư?c c? đ?nh trong gói hotfix này:
 • N?u b?n lưu và sau đó đóng m?t b?ng tính Excel 2002 mà có m?t kích thư?c vô giá tr? t? m?t tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP) kh?i trong l?nh v?c trang PivotChart, Excel có th? thoát kh?i b?t ng? khi b?n m? l?i b?ng tính và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi đư?c xin l?i v? s? b?t ti?n này.

  Đ? xem nh?ng g? d? li?u báo cáo l?i này có, b?m vào đây.
  N?u b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t l?i là ch? k? gi?ng như sau:
  App Name  App Version Module Name Module Version Offset
  --------------------------------------------------------------
  Excel.exe 	10.0.4524.0 Excel.exe  10.0.4524.0   000cff95
  
 • Chương sau khi b?n nâng c?p lên Excel 2002, m?t thêm trong tr?nh mà b?n đư?c s? d?ng trong m?t phiên b?n c? c?a Microsoft Excel có th? gây ra các l?i sau thông đi?p khi add-in l?p tr?nh s? d?ng các Thêm phương pháp:
  Microsoft Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

  Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây.
  N?u b?n xem các chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? như sau đây:
   App Name  App Version Module Name Module Version Offset
   -------------------------------------------------------------
   Excel.exe 10.0.4929.0 Excel.exe  10.0.4929.0   0030963c
  
 • Khi b?n b?m đ? ch?n m?t bi?u đ? Excel 2002 là nhúng trong m?t b?n tr?nh bày Microsoft PowerPoint, và sau đó h?y b? vi?c l?a ch?n b?ng cách nh?n vào khác nơi trong tr?nh bày, t? l? khía c?nh c?a bi?u đ? có th? thay đ?i.
 • N?u b?n khóa máy tính c?a b?n sau khi ch?y m?t macro ho?c m?t lô t?p tin trong Excel 2002, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n m? khóa máy tính c?a b?n:
  Không đ? tài nguyên h? th?ng đ? hi?n th? hoàn toàn

 • Khi b?n s? d?ng ?ng d?ng khách ICA đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? có Citrix MetaFrame XP cài đ?t và b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p Excel 2002, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau.
  Microsoft Excel có g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.

  Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m ? đây.
  Khi b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t Ch? kí l?i tương t? như sau:
  App Name  App Version Module Name Module Version Offset
  -------------------------------------------------------------
  Excel.exe 10.0.5403.0 Excel.exe  10.0.5403.0   0070ae95
  
 • Excel 2002, khi b?n m? m?t b?ng tính có ch?a m?t h?p văn b?n có các T? đ?ng kích thư?c tùy ch?n ngày cácS?p x?p tab, b?ng tính có th? m? r?t t? t?.
 • N?u b?n s? d?ng các Bi?u đ? l?a ch?n c?a phân tích Toolpak add-in Excel 2002, Excel 2002 có th? thoát kh?i b?t ng?.
 • Khi b?n tính toán m?t l?a ch?n (nhi?u) c?a các t? bào trong m?t Excel 2002 b?ng tính có s? d?ng các Selection.calculate phương pháp, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong b?ng tính di đ?ng:
  Subscript ra kh?i ph?m vi
 • Khi cu?i cùng đo đư?c bao g?m trong m?t PivotTable trong Excel 2002 và đó g?n li?n v?i m?t kh?i tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP) là tr?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi đư?c xin l?i v? s? b?t ti?n này.

 • Khi b?n c? g?ng C?p Nh?t trao đ?i d? li?u đ?ng (DDE) liên k?t trong m?t b?ng tính Excel 2002, Excel 2002 có th? thoát kh?i b?t ng? và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Excel có g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.


  Khi b?n xem chi ti?t l?i tin nh?n, b?n t?m th?y m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
  App Name  App Version Module Name Module Version Offset
  -------------------------------------------------------------
  Excel.exe 10.0.5815.0 Excel.exe  10.0.5815.0   00455bab
  
 • Trên m?t máy tính khách hàng ch?m, khi b?n s? d?ng Excel 2002 trong m?t Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? môi trư?ng, Excel 2002 có th? ti?p t?c di chuy?n khi b?n s? d?ng con chu?t đ? di chuy?n m?t b?ng tính hơn 1000 hàng.
 • N?u b?n khóa các t? bào trong m?t b?ng tính Excel 2002 b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) v? mô, và sau đó lưu và đóng b?ng tính, b?n có th? b?m vào đ? ch?n m?t t? bào b? khóa sau khi b?n m? l?i các b?ng tính.
 • Khi b?n s? d?ng m?t Workbook_Open s? ki?n trong m?t v? mô VBA đ? m? m?t workbook sau m?t tùy ch?nh .xla Add-in đ? n?p, macro đư?c ch?a trong t?p tin .xla có th? không ch?c năng.
 • N?u b?n b?m phím SHIFT + F9 nhi?u l?n đ? tính toán l?i m?t b?ng tính, Excel 2002 có th? ng?ng đáp ?ng v?i 100 ph?n trăm CPU vi?c s? d?ng.
 • Khi b?n s? d?ng m?t v? mô VBA đ? m? m?t b?ng tính Excel 2002 có ch?a m?t tiêu đ? Microsoft Outlook Express, có th? quá tr?nh Excel 2002 ti?p t?c ch?y khi v? mô VBA s? d?ng các B? thu?c lá phương pháp đ? đóng b?ng tính.
 • Khi b?n s? d?ng m?t v? mô VBA unprotects b?ng tính, làm cho thay đ?i, reprotects b?ng tính và sau đó lưu các t?p tin trong khi đóng, các v?n đ? sau đây có th? x?y ra khi b?n m? l?i b?ng tính:
  • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
   Không th? đ?c t?p
  • Macro VBA đư?c g? b? kh?i các b?ng tính.
  • PivotCache đư?c l?y ra t? Excel 2002 b?ng tính.
 • Khi b?n l?p tr?nh r? ràng sáp nh?p các ô trong Excel 2002, và sau đó dán các giá tr? trong ph?m vi c?a các t? bào, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  Thao tác yêu c?u các t? bào sáp nh?p đư?c h?t có kích thư?c.

 • Khi b?n di chuy?n m?t ToolTip trên con đư?ng trong Excel 2002, Excel năm 2002 có th? thoát kh?i b?t ng? và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Office Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
  V?n đ? này có th? x?y ra khi t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các d? li?u xác nh?n đ?u vào h?p tho?i xu?t hi?n.
  • B?n đang ? ch? đ? m?c nh?p d? li?u.
  • B?n thay đ?i t? s? d?ng d?y đi?m và nh?p chu?t l?i vào.
  • B?n chuy?n nh?p thư ToolTip.
 • Khi b?n xoá m?t b? l?c trong Excel 2002 t? m?t c?t c?a VLookUp công th?c trong m?t b?ng tính mà m?t đi?n đư?c th?c hi?n đ? overtype các công th?c v?i m?t giá tr? s? không, Excel 2002 có th? thoát kh?i b?t ng?.
 • Khi b?n g? bư?c đ?u tiên và tên cu?i cùng c?a m?t ngư?i nh?n vào đ?n, CC ho?c BCC c?a m?t thư đi?n t?, tên là không gi?i quy?t khi b?n làm vi?c off-line trong Microsoft Outlook 2002.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này là m?t post-Microsoft Văn ph?ng XP Service Pack 3 (SP3) hotfix. Đ? cài đ?t các hotfix, b?n ph?i có Văn ph?ng XP SP3 đư?c cài đ?t.

  Cho thông tin thêm v? Office XP SP3, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  832671Mô t? v? văn ph?ng Microsoft XP Service Pack 3
 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này đ?i h?i Microsoft Windows Installer 2.0 ho?c sau này.

  Đ? thêm thông tin v? cài đ?t Windows yêu c?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  330537OFFXP: Office XP b?n C?p Nh?t và các đ?p vá phát hành sau tháng 9 năm 2002 có th? yêu c?u Windows Installer 2,0
 • Phiên b?n đ?y đ? t?p tin hotfix này c?ng là phiên b?n hành chính c?a hotfix này. B?n có th? cài đ?t phiên b?n này c?a các hotfix v?i Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2). Tuy nhiên, Microsoft đ? không th? nghi?m s?a ch?a trên Office XP SP2 trong ph?m vi tương t? như trên Office XP Service Pack 3. N?u b?n đ? cài đ?t hotfix này vào m?t máy tính v?i Office XP SP2 cài đ?t, m?t s? cu?c xung đ?t t?p tin có th? x?y ra. Microsoft h? tr? c?u h?nh này, nhưng chúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này đư?c thay th? b?i m?t hotfix sau này.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
841366Excel 2002 post-Service Pack 3 hotfix gói: ngày 13 tháng 5 năm 2004


Đăng k? thông tin

B?n ph?i t?o ho?c s?a đ?i m?t khóa registry đ? s? d?ng m?t ho?c nhi?u các Hotfixes đư?c ch?a trong gói này.

835718 Đ?nh d?ng ngày là không chính xác khi b?n chuy?n đ?i m?t t?p tin CSV văn b?n trong Excel 2002 b?ng cách s? d?ng VBA macro
838895 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t workbook đư?c m? c?a t? v? trí đư?c ánh x? ? đ?a trong Excel 2002

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin mà b?n ph?i có đ? S?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m m?i nh?t xây d?ng.

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Size    File name
  ----------------------------------------------------------------------
  06-May-2004 21:12 16,572,416 Excelff.msp (Full-File/Administrative)
  06-May-2004 20:00  2,424,320 Excelop.msp (Optimized)
Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, phiên b?n toàn c?u s?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
  Date     Time  Version   Size    File name
  -----------------------------------------------------
  05-May-2004 01:47 10.0.6713.0 9,190,080 Excel.exe
Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t hotfix này, xem các T?p tin readme.txt đư?c bao g?m trong các gói.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng khi s?a ch?a ph?n m?m sau khi nó đư?c phát hành, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829348 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kberrmsg kbofficexppostsp3fix kbfix kbhotfixrollup kbmt KB829348 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829348

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com