C?p Nh?t quan tr?ng cho SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) trên Windows Server 2003 có s?n đ? t?i v? trên trang web Windows Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829358 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft SQL Server 2000 Máy tính đ? bàn cơ (Windows) (WMSDE) trên Microsoft Windows Server 2003. Đi?u này C?p Nh?t đ?a ch? các v?n đ? v?i WMSDE khi đư?c dùng v?i Microsoft Windows SharePoint D?ch v? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i v? và làm th? nào đ? cài đ?t "Critical Update for SQL Server 2000 Desktop công c? (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "C?p Nh?t và ch?a thông tin v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

Chú ý Sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t cho WMSDE, m?t t?p s? ghi đư?c đ?t tên theo WMSDEHotfix.log đư?c t?o ra trong thư m?c g?c c?a ? nơi môi trư?ng bi?n, TMP, đư?c thi?t l?p đ?. Đ? xác đ?nh các ? đ?a mà các bi?n môi trư?ng TMP đư?c thi?t l?p, m? m?t d?u nh?c l?nh và sau đó g? thi?t l?p.

Làm th? nào đ? t?i v? và làm th? nào đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t

Đ? có đư?c và cài đ?t "Critical Update for SQL Server 2000 Công c? máy tính đ? bàn (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "C?p Nh?t trên các máy ch?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Cài đ?t b?n C?p Nh?t t? Microsoft Windows Update Web site

Đ? cài đ?t các "Critical Update for SQL Server 2000 máy tính đ? bàn c? (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "C?p Nh?t t? Windows Update Web Trang web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i đ?n Web site Windows Update. Đ? làm như v?y, th?c hi?n m?t trong sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, sau đó b?m Windows Update.
  • Trong tr?nh duy?t c?a b?n, k?t n?i v?i Microsoft sau đây Web site:
   http://update.microsoft.com
 2. Nh?p vào Quét các thông tin C?p Nh?t.
 3. Trong các Windows Update khu v?c ? phía bên trái c?a Trang, nh?p vào C?p Nh?t quan tr?ng và gói d?ch v?.
 4. Xác minh r?ng "Critical Update for SQL Server 2000 Công c? máy tính đ? bàn (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "b?n C?p Nh?t s? đư?c hi?n th? và đư?c ch?n trong danh sách.

  Quan tr?ng N?u b?n C?p Nh?t không đư?c li?t kê trong các C?p Nh?t quan tr?ng và Gói d?ch v? di?n tích, th?y s? "s?n có c?a các C?p Nh?t trên các c?a s? C?p nh?t trang web"ph?n sau này trong bài vi?t này.
 5. Nh?p vào Xem xét và cài đ?t bản cập nhật.
Tính kh? d?ng c?a các C?p Nh?t trên Windows Update Web siteN?u mi?n đ?a phương WMSDE là khác nhau t? mi?n đ?a phương đó là c?u h?nh Windows Server 2003, "Critical Update for SQL Server 2000 Công c? máy tính đ? bàn (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "b?n C?p Nh?t có th? không có li?t kê trong các C?p Nh?t quan tr?ng và gói d?ch v? khu v?c. Đ? có đư?c C?p Nh?t, b?n ph?i t?i xu?ng t? Windows Update c?a hàng Web Trang web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm như v?y, nh?n th?y "Download C?p Nh?t t? c?a hàng Web site Windows Update"ph?n sau này trong đi?u này bài vi?t.

Danh sách sau đây mô t? các k?ch b?n khác nhau nơi các b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê và nơi b?n C?p Nh?t không đư?c li?t kê trong các Nghiêm trọng C?p Nh?t và Service Pack di?n tích Web site Windows Update:
 • B?n C?p Nh?t đư?c li?t kê trong các C?p Nh?t quan tr?ng và Gói d?ch v? di?n tích N?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Ngôn ng? c?a WMSDE đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? là gi?ng như ngôn ng? c?a Windows Server 2003.
  • Ngôn ng? c?a WMSDE đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? là ti?ng Anh, cho t?t c? ngôn ng? c?a Windows Server 2003 trong trư?ng h?p m?t tương ?ng ngôn ng? c?a WMSDE không t?n t?i.
 • B?n C?p Nh?t không đư?c li?t kê trong các C?p Nh?t quan tr?ng và gói d?ch v? di?n tích N?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Ngôn ng? c?a WMSDE đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? khác v?i ngôn ng? c?a Windows Server 2003, cho t?t c? ngôn ng? c?a Windows Server 2003 mà t?n t?i c?a m?t ngôn ng? tương ?ng c?a WMSDE.
  • Ngôn ng? c?a WMSDE đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? không ph?i là ti?ng Anh, cho t?t c? ngôn ng? c?a Windows Server 2003 trong trư?ng h?p m?t tương ?ng ngôn ng? c?a WMSDE không t?n t?i.
WMSDE có s?n trong B? Đào Nha, ti?ng Hà Lan, ti?ng Anh, Pháp, Đ?c, ?, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Tây Ban Nha, Th?y Đi?n, ti?ng Trung Qu?c và ti?ng Trung Qu?c.

T?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng Web site

S? d?ng phương pháp này n?u b?n mu?n t?i v? b?n C?p Nh?t và cài đ?t nó sau này, ho?c n?u b?n C?p Nh?t không đư?c li?t kê trong các B?n c?p nh?t quan tr?ng cho SQL Server 2000 Desktop công c? (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358)di?n tích Web site Windows Update. Khi b?n s? d?ng phương pháp này, b?n t?i xu?ng các C?p Nh?t và lưu nó vào v? trí mà b?n mu?n. B?n có th? sau đó cài đ?t các C?p Nh?t khi b?n mu?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

Cài đ?t b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng tính năng t? đ?ng C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows Server 2003 đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t. Đ? thêm thông tin v? t? đ?ng Tính năng thông tin C?p Nh?t trong Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327838 Làm th? nào đ? l?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
324798 Làm th? nào đ? c?u h?nh t? đ?ng C?p Nh?t đ? nh?c b?n trư?c khi b?n t?i v? b?n C?p Nh?t trong Windows Server 2003

T?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t t? Microsoft Download Center

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n c?p nh?t quan tr?ng cho SQL Server 2000 máy tính đ? bàn c? (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) gói bây gi?.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào t?i t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

"Critical Update for SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (Windows) trên Windows Server 2003 (KB829358) "C?p Nh?t s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • 833183 "Không th? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u c?u h?nh" ho?c "Không th? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u" thông báo l?i khi b?n truy c?p Windows SharePoint Services Web site c?a b?n
 • 833019 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n cài đ?t Windows SharePoint Services, t?o ra m?t cơ s? d? li?u n?i dung m?i ho?c cung c?p m?t máy ch? m?i ?o

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows SharePoint Services và H? ph?c v? Microsoft SharePoint Portal, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/windowsserver/SharePoint/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 829358 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbdownload kbsetup kbwebservices kbinfo kbmt KB829358 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829358

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com