Kh?c ph?c: B?n cant ci ?t MSDE 2000 n?u d?ch v? h? ph?c v? khng ch?y

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 829386 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng ? ci ?t Microsoft SQL Server 2000 Desktop cng c? (c?ng g?i l MSDE 2000) trn m?t my tnh m khng c cc d?ch v? my ch? ang ch?y, MSDE 2000 c th? khng thnh cng ci. N?u b?n ch? ?nh m?t t?p s? ghi ti?t ? thi?t l?p, cc thng bo l?i sau y c th? ?c ng trong ng nh?p ci ?t:
B?t ?u hnh ?ng ty ch?nh InstallSQLAgentSecurity InstallSQLAgentSecurity th?t b?i (MyComputerName, LocalSystem, 87).
Hnh ?ng ch?m d?t 11: 26: 02: InstallFinalize. Gi tr? tr? l?i 3.
Chu y B?n c th? cho php ghi s? ti?t ? thi?t l?p b?ng cch s? d?ng cc / L * v chuy?n ?i. V d?, xem cc bo co d?ng l?nh sau y:
setup.exe /L*v <Setup Log File Path>

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, cho php cc d?ch v? my ch? trn my tnh ni b?n mu?n ci ?t MSDE 2000. Tr?c ? kch ho?t cc d?ch v? Server, b?n ph?i tin ci ?t chia s? my in v t?p cho m?ng c?a Microsoft. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? kch ho?t tnh nng chia s? my in v t?p, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
325860Lm th? no ? ci ?t v c?u h?nh my ph?c v? in v t?p trong Windows Server 2003

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
290211 Lm th? no ? c ?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thng tin hotfix

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe
  02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0 1,905,216 Dtspkg.dll
  26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0  528,960 Dtspump.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll
  04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql
  12-Sep-2003 00:37          12,305 Qfe469315.sql
  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql
  06-Sep-2003 01:36         1,090,932 Replmerg.sql
  06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0  221,768 Replprov.dll
  06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0  307,784 Replrec.dll
  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql
  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql
  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   57,916 Semnt.dll
  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0  492,096 Semobj.dll
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  27-Sep-2003 04:42 2000.80.865.0  180,792 Sqlmap70.dll
  03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0  188,992 Sqlmmc.dll
  02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0  479,232 Sqlmmc.rll
  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0  401,984 Sqlqry.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0 7,602,257 Sqlservr.exe
  25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0  590,396 Sqlsort.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
  02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  158,240 Svrnetcn.dll
  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
Chu y V? c?a ph? thu?c t?p tin, g?n y nh?t hotfix ho?c tnh nng c ch?a nh?ng t?p tin ny c?ng c th? ch?a t?p b? sung.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THNG TIN THM

? ci ?t hotfix ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Gi?i nn t?t c? cc t?p tin t? tr?nh ci ?t hotfix, v sau xc ?nh v? tr t?p Semnt.dll.
 2. T?o sau hai th m?c trn my tnh ch (ni InstallPath v? tr ni b?n mu?n ci ?t MSDE 2000 [th?ng c: Program Files Microsoft SQL Server] v Instance_Name l tn c?a tr?ng h?p m b?n mu?n s? d?ng):
  • InstallPath>\Instance_Name> \Binn
  • InstallPath> \80\Tools\Binn
 3. Sao chp cc t?p tin Semnt.dll cho c? hai c?a cc th m?c m b?n ? t?o ? b?c 2.
 4. Ch?y thi?t l?p 2000 MSDE.
? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 829386 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB829386 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:829386

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com