Làm ch?m hi?u su?t m?ng khi b?n m? m?t t?p tin n?m trong thư m?c đư?c chia s? trên máy tính m?ng t? xa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829700 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Windows Explorer đ? k?t n?i t?i c?p chia s? trên máy tính t? xa trên m?ng c?a b?n, và b?n nh?p đúp vào m?t t?p tin trong thư m?c đư?c chia s? đ? m? nó, có th? m?t m?t th?i gian lâu hơn so v?i d? ki?n m? t?p. Ví d?, b?n có th? g?p v?n đ? này khi b?n m? m?t tài li?u Microsoft Office trên k?t n?i ch?m, ch?ng h?n như m?t 64-kilobits-m?i-giây (kbps) tích h?p d?ch v? k? thu?t s? m?ng (ISDN) k?t n?i m?ng di?n r?ng (WAN).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Explorer c? g?ng đ? có đư?c thông tin chi ti?t v? vi?c chia s? t? xa và v? các t?p tin mà b?n đang m?. Thao tác này có th? m?t m?t th?i gian dài hơn m?t k?t n?i ch?m.

GI?I PHÁP

Windows XP và Windows 7

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Microsoft Windows XP, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Thay đ?i s? đăng k?".

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Microsoft Windows 2000, l?n đ?u tiên có đư?c và cài đ?t service pack m?i nh?t cho Windows 2000, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong ph?n "Thay đ?i s? đăng k?". Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thay đ?i s? đăng k?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Thêm các
  SuppressionPolicy
  Giá tr? DWORD đ? khóa registry sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\CryptoSignMenu
  Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\CryptoSignMenu
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  5. Lo?i SuppressionPolicy, sau đó nh?n ENTER.
  6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  7. Nh?p vào H? th?p l?c phân, lo?i 100000 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Thêm các
  SuppressionPolicy
  Giá tr? DWORD đ? khóa registry sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}
  Đ? th?c hi?n:
  1. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  3. Lo?i SuppressionPolicy, sau đó nh?n ENTER.
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  5. Nh?p vào H? th?p l?c phân, lo?i 100000 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Thêm các
  SuppressionPolicy
  Giá tr? DWORD đ? khóa registry sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}
  Đ? th?c hi?n:
  1. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  3. Lo?i SuppressionPolicy, sau đó nh?n ENTER.
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  5. Nh?p vào H? th?p l?c phân, lo?i 100000 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Thêm các
  Lá c?
  Giá tr? DWORD đ? khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SCAPI
  Đ? th?c hi?n:
  1. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SCAPI
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  3. Lo?i Lá c?, sau đó nh?n ENTER.
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  5. Nh?p vào H? th?p l?c phân, lo?i 00100c02 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Thoát kh?i Registry Editor.

Thêm m?t chính sách nhóm

Bên c?nh nh?ng s?a đ?i đăng k? tr?c ti?p đư?c mô t? trong ph?n "Thay đ?i s? đăng k?", b?n c?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng m?t chính sách nhóm. Qu?n tr? viên có th? ki?m soát v? ti?n ích m? r?ng có th? ch?y b?ng cách s? d?ng các
Ch?p thu?n
khóa và các EnforceShellExtensionSecurity chính sách. Các SuppressionPolicy giá tr? đư?c g?n v?i các EnforceShellExtensionSecurity chính sách. B?n có th? thêm chính sách này đ? cho phép hành vi s?a đ?i tr?nh bao.

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng trong ngăn bên trái, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng C?u ph?n c?a Windows, sau đó b?m Windows Explorer.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Cho phép ch? cho m?i ngư?i s? d?ng ho?c ph?n m? r?ng v? đư?c ch?p thu?n, b?m Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? hi?u su?t tương t? như m?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321126"T?m trong" và "Save As" h?p chung h?p đư?c làm ch?m
265396 M?ng ch?m hi?u su?t x?y ra khi b?n ch?n m?t t?p tin trên m?t chia s? s? d?ng NTFS

Thu?c tính

ID c?a bài: 829700 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbproductlink kbnofix kbbug kbmt KB829700 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829700

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com