C?i thi?n s? li?u Serialization và Remoting hi?u su?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829740 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? t?i ưu hóa hi?u su?t cho l?n hơn .NET Framework System.Data.DataSet các l?p h?c và cung c?p m?t m?u serialization wrapper l?p mà là t?i ưu hóa nhi?u hơn n?a hi?u qu? serialize và deserialize l?n hơn S? li?u các l?p h?c.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n vư?t qua m?t System.Data.DataSet đ?i tư?ng gi?a các quy tr?nh.NET Framework Remoting là s? d?ng serialize, v?n t?i, và deserialize các S? li?u l?p h?c. N?u b?n vư?t qua m?t S? li?ul?p tr? l?i t? m?t.NET Web d?ch v?, trong n?i b? c?a Microsoft.NET Framework System.xml.serialization.XMLSerializer l?p h?c đư?c s? d?ng đ? serialize các S? li?u d? li?u tr? l?i cho khách hàng. N?u b?n vư?t qua m?t S? li?u tr? l?i t? m?t đ?i tư?ng đư?c qu?n l? đư?c lưu tr? trong COM +, các BinaryFormatter l?p này đư?c dùng.NET Framework Remoting. B?t k? c?a cơ ch? remoting đư?c s? d?ng b?i các.NET Framework, các S? li?u l?p h?c luôn chuy?n d? li?u n?i b? XML khi serializing các d? li?u.

Các S? li?u l?p h?c đư?c bao g?m v?i Microsoft.NET Framework 1.0 và v?i các.NET Framework 1.1 ho?t đ?ng hi?u qu? cho serializing m?t lư?ng nh? d? li?u (hàng trăm hàng) trong các S? li?u qua.NET Framework Remoting. Cơ ch? serialization là không hi?u qu? v?i m?t l?n hơn S? li?u (hàng ngàn hàng) và ph?i gánh ch?u l?n c?p phát b? nh? (ng?n h?n s?ng) thoáng qua. Các c?p phát b? nh? gi?m kh? năng m? r?ng ?ng d?ng.

Chú ý C?p phát b? nh? t?m th?i m?t là m?t c?p phát b? nh? ng?n ng?i x?y ra trong khi ch? bi?n m?t s? đo?n M?. V? v?y, trong th?i gian serialization, trong remoting và trong deserialization c?a m?t S? li?u l?p, khác nhau qu?n l? các đ?i tư?ng đang đư?c giao và deallocated trong n?i b? b?ng .NET Framework Remoting đ? x? l? yêu c?u remoting. Phân b? và deallocating l?n hơn và l?n hơn các đ?i tư?ng đư?c qu?n l? đ?t thêm áp l?c trên các.NET h? th?ng qu?n l? b? nh? và làm gi?m kh? năng m? r?ng t?ng th?. Ví d?, m?t ?ng d?ng có nhi?u phương pháp trong chuy?n bay invocations mà t?o ra l?n b? nh? thoáng qua phân b? có th? ch?y ra kh?i b? nh? trư?c khi hoàn thành t?t c? các cu?c g?i phương pháp.

B?n có th? đáng k? c?i thi?n serialization và remoting hi?u su?t cho l?n hơn DataSets b?ng cách s? d?ng m?t thi?t k? chính xác thay th? lo?i ho?c serialization wrapper l?p. Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng m?t cơ ch? thay th? ho?c m?t wrapper cơ ch? (ho?c c? hai) v?i các.NET Framework S? li?u l?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/02/12/cuttingedge
Tuy nhiên, bài vi?t này không cung c?p m?t m?u hoàn ch?nh như th? nào đ? th?c hi?n m?t S? li?u thay th? lo?i ho?c m?t serialization wrapper l?p.

Bài vi?t này ch?a m?t m?u serialization wrapper l?p mà là t?i ưu hóa hi?u qu? hơn serialize và deserialize l?n hơn DataSets. Các l?p m?t cách đáng k? làm gi?m phân b? thoáng qua b? nh? so v?i remoting m?t đi?n h?nh S? li?u. C?t gi?m l?n ? c?p phát b? nh? t?m th?i c?ng c?i thi?n th?i gian k?t thúc đ? k?t thúc remoting và c?i thi?n kh? năng m? r?ng khi s? d?ng m?t l?n hơn S? li?u.

M?u cung c?p m?t serialization wrapper l?p mà là đ?t tên DataSetSurrogate. Các DataSetSurrogate l?p h?c đư?c s? d?ng như là m?t wrapper l?p cho b?t k? S? li?u b?n mu?n t? xa. Các thành ph?n máy ch? ch?y các S? li?u mà b?n mu?n các DataSetSurrogate nhà xây d?ng và sau đó vư?t qua các DataSetSurrogate l?p h?c l?i cho khách hàng. V? phía khách hàng, các DataSetSurrogate.ConvertToDataSet phương pháp đư?c s? d?ng đ? gi?i nén các S? li?u t? các DataSetSurrogate l?p h?c.

Các DataSetSurrogate l?p đư?c đánh d?u Serializable và t?t c? các l?nh v?c trong các DataSetSurrogate l?p c?ng có các l?p h?c serializable. V? v?y, khi b?n t? xa các DataSetSurrogate đ?i tư?ng, cơ s? h? t?ng remoting t? đ?ng công và deserializes các DataSetSurrogate đ?i tư?ng và t?t c? các l?nh v?c c?a m?nh. Các l?i th? chính serialization c?a các DataSetSurrogate l?p trên các S? li?u l?p h?c là nh?ng DataSetSurrogate l?p công d? li?u trong m?t đ?nh d?ng nh? phân. Serializing b?ng cách s? d?ng m?t đ?nh d?ng nh? phân là nhi?u hi?u qu? hơn c? b? nh? và CPU so v?i hi?n t?i S? li?u Đ?nh d?ng XML serialization.

Chú ý Đ? t?i đa hóa hi?u su?t l?i ích c?a này wrapper serialization l?p, s? d?ng các .NET Framework System.Runtime.serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatterl?p khi Remoting. Remoting b?ng cách s? d?ng các .NET Framework System.Runtime.serialization.Formatters.SOAP.SoapFormatter l?p không ph?i là như là hi?u qu? khi b?n s? d?ng các DataSetSurrogate l?p h?c.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói SurrogateSample.exe bây gi?. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào t?i t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Truy nh?p t?p m?u

Lưu các t?p tin SurrogateSample.exe vào ? c trên máy tính c?a b?n. T? đó b?n có th? gi?i nén c?u trúc thư m?c. Đó là m?t t?p tin readme trong m?i thư m?c ch?a hư?ng d?n b? sung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829740 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB829740 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829740

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com