"Stop k??das kodu 0x000000D5" notiek modul? Win32k. sys

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 829808
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Palai?ot displeja sader?bas tests (DCT), Microsoft Windows NetMeeting un att?l?s darbvirsmas koplieto?anas pakalpojumu, taj? pa?? laik? uz Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotni (SP4)-pamatojoties datora, stop k??da 0xd5 var rasties Win32k. sys modul?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Ir nepiecie?ama Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) uzst?d?tas pirms ?? labojumfaila.

Restart?jiet pras?bas

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   42,256 Basesrv.dll  
  21-Sep-2003 00:45 5.00.2195.6824  236,304 Cmd.exe    
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824  222,992 Gdi32.dll   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6867  711,440 Kernel32.dll  
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   54,032 Mpr.dll    
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6860  334,096 Msgina.dll   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys   
  30-Sep-2003 20:56 5.00.2195.6826 5,298,176 Sp3res.dll   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6869  380,176 User32.dll   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6825  389,392 Userenv.dll  
  31-Oct-2003 03:02 5.00.2195.6869 1,628,816 Win32k.sys   
  21-Sep-2003 00:44 5.00.2195.6824  182,032 Winlogon.exe  
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6826  243,984 Winsrv.dll   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6867  711,440 Kernel32.dll  
  31-Oct-2003 03:02 5.00.2195.6869 1,628,816 Win32k.sys   
  31-Oct-2003 18:06 5.00.2195.6826  243,984 Winsrv.dll   

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? k??da Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jaunu failu nosaukumdo?anas sh?ma Microsoft Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotnes
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 829808 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 25. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbwin2000presp5fix kboswin2000fix kbbug kbmt KB829808 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 829808

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com