"Stop k??das kodu 0xc0000415" notiek tad, kad j?s darbin?t Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 829884 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Windows XP var tika neparedz?ti beidz?ts, un varat sa?emt ??das aptur??anas k??das:
0xc0000415 0xe1035170 0x00000000 0x00000000 0x00000000

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.

Windows XP

  Date     Time  Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------------------------------------
  07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1254  69,120 Dxg.sys
  06-Oct-2003 22:39 5.1.2600.1302  71,168 Videoprt.sys
  06-Oct-2003 22:39 5.1.2600.1302  17,024 Watchdog.sys
  07-Oct-2003 19:34 5.3.16.5    280,152 Windowsxp-kb829884-x86-enu-express.exe 
  07-Oct-2003 18:33 5.3.23.4    83,552 Windowsxp-kb829884-x86-enu-symbols.exe 
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    361,568 Windowsxp-kb829884-x86-enu.exe 
  07-Oct-2003 19:28         139,776 Windowsxp-kb829884-x86-enu.psf

Windows XP 64-bit Edition

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------------------------------------
  07-Oct-2003 01:19 5.1.2600.1254 253,184 Dxg.sys
  06-Oct-2003 22:29 5.1.2600.1302 284,672 Videoprt.sys
  06-Oct-2003 22:29 5.1.2600.1302  35,840 Watchdog.sys
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    94,304 Windowsxp-kb829884-ia64-enu-symbols.exe 
  07-Oct-2003 18:34 5.3.23.4    688,224 Windowsxp-kb829884-ia64-enu.exe 

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows XP Service Pack 2.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 829884 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 25. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB829884 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 829884

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com