Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho Visio 2007 và Visio 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829913 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Phiên b?n c?a bài vi?t này t?i Visio 2002 xem 295283.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? nh?ng yêu c?u h? th?ng t?i thi?u Microsoft văn ph?ng Visio 2007 và Microsoft Office Visio 2003.

Thông tin thêm

Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u đ? ch?y Visio đư?c li?t kê như sau.

Máy tính và b? vi x? l?

Visio đ?i h?i m?t máy tính có m?t b? x? l? Intel Pentium v?i m?t t?c đ? đ?ng h? c?a ít 233 megahertz (MHz). Chúng tôi khuyên b?n nên máy s? d?ng m?t Pentium III ho?c x? l? nhanh hơn.

B? nh?

Chúng tôi đ? ngh? r?ng máy tính c?a b?n có 128 megabyte (MB) ho?c m?t s? b? nh? RAM.

Không gian có s?n đ?a c?ng

Đ?a c?ng yêu c?u khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a b?n. S? l?a ch?n cài đ?t chuyên bi?t có th? yêu c?u nhi?u hơn hay ít không gian đ?a c?ng. Các yêu c?u đ?a c?ng cho văn ph?ng Visio 2007 Standard, Office Visio Professional 2007, văn ph?ng Visio tiêu chu?n 2003 và văn ph?ng Visio chuyên nghi?p năm 2003 đư?c li?t kê như sau:
 • Visio tiêu chu?n 2007

  Visio tiêu chu?n 2007 đ?i h?i 1,5 gigabyte (GB) không gian đ?a c?ng.
 • Visio chuyên nghi?p 2003

  Visio Professional 2007 đ?i h?i 1,5 GB dung lư?ng đ?a c?ng.
 • Visio tiêu chu?n 2003

  Visio tiêu chu?n 2003 đ?i h?i 160 MB c?a không gian đ?a c?ng, bao g?m 75 MB trên đ?a c?ng nơi các hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  B? đ?m ?n t?p cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n yêu c?u m?t b? sung 155 MB không gian đ?a c?ng s?n dùng.
 • Visio chuyên nghi?p 2003

  Visio chuyên nghi?p 2003 đ?i h?i 210 MB có s?n không gian đ?a c?ng, bao g?m 75 MB trên đ?a c?ng mà hệ điều hành là cài đ?t chuyên bi?t.

  B? đ?m ?n t?p cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n đ?i h?i m?t b? sung 155 MB không gian đ?a c?ng s?n dùng.

hệ điều hành

B?n có th? ch?y Visio trên hệ điều hành sau.

Visio 2007
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i nh?t
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) ho?c phiên b?n m?i nh?t
Visio 2003
 • Windows Vista
 • Windows XP ho?c phiên b?n m?i nh?t
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c phiên b?n m?i nh?t

Hi?n th?

M?t màn h?nh Super VGA v?i ít 800 x 600 đ? phân gi?i là c?n thi?t.

trình duyệt Web

Visio yêu c?u Microsoft Internet Explorer 5.5 ho?c m?t phiên b?n sau này.

Yêu c?u khác

M?t s? tính năng Visio có yêu c?u b? sung. Đây các yêu c?u đư?c li?t kê như sau.

nhận dạng tiếng nói

nhận dạng tiếng nói yêu c?u sau đây:
 • M?t máy tính có m?t Pentium II 400 MHz ho?c m?t b? x? l? nhanh hơn.
 • M?t micro nói chuy?n đóng.
 • Thi?t b? ra âm thanh.

Internet

Internet ch?c năng yêu c?u dial-up ho?c băng thông r?ng Internet truy c?p. Lưu ? r?ng đ?a phương hay dài chi phí có th? áp d?ng.

Inking

M?t s? tính năng inking yêu c?u b?n ph?i ch?y Visio trên Windows XP máy tính bảng Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows XP máy tính bảng Edition, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/TabletPC/Default.mspx

Nghiên c?u khoa h?c nâng cao ch?c năng

Windows Server 2003 d?a trên máy tính đang ch?y Windows SharePoint Services là c?n thi?t đ?i v?i m?t s? nâng cao ch?c năng h?p tác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows SharePoint Services, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/windowsserver/SharePoint/Default.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visio, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Visio/Default.aspx
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 829913 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
T? khóa: 
kbconfig kbinfo kbmt KB829913 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 829913

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com