B?n không th? nh?n th?y m?t thanh công c?, m?t nút thanh công c? ho?c thanh menu c?a s? chương tr?nh Visio 2007 ho?c Visio 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 829914 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Visio 2002 c?a bài vi?t này, xem 305400.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Office Visio 2007 ho?c Microsoft văn ph?ng Visio 2003, b?n có th? g?p m?t trong ho?c nhi?u hơn các tri?u ch?ng sau khi b?n xem c?a s? chương tr?nh Visio:
 • M?t thanh công c? mà b?n bi?t là cho phép là không có th? nh?n th?y.
 • M?t ho?c nhi?u nút dư?ng như m?t tích t? m?t thanh công c?.
 • Thanh tr?nh đơn là m?t tích.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n vô t?nh kéo m?t thanh công c? ho?c m?t thanh tr?nh đơn ? bên ngoài khu v?c có th? nh?n th?y màn h?nh. V?n đ? tương t? c?ng có th? x?y ra n?u ho?c là m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đ? phân gi?i màn h?nh màn h?nh c?a b?n đư?c đ?t thành m?t giá tr? đó là quá th?p đ? hi?n th? t?t c? các nút trên thanh công c?.
 • Hai hay nhi?u thanh công c? đang đ?u bên c?nh v?i nhau trên các cùng m?t hàng, và không có đ? ch? đ? hi?n th? t?t c? các nút trên m?t thanh công c?. Trong t?nh hu?ng này, m?t Tùy ch?n thanh công c? nút là hi?n th? ? cu?i thanh công c?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp, phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh màn h?nh c?a b?n

Đ?t đ? phân gi?i màn h?nh màn h?nh c?a b?n thành m?t thi?t l?p mà là 800 x 600 pixels ho?c cao hơn. Đ? thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh màn h?nh c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab.
 3. Dư?i Đ? phân gi?i màn h?nh, di chuy?n con trư?t đ? thi?t l?p mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Cách 2: Đ?t l?i v? trí thanh công c?

Đ?t l?i v? trí thanh công c? trong c?a s? chương tr?nh Visio như v?y cho m?i thanh công c? s? đư?c hi?n th? trên m?t d?ng riêng bi?t. Đ? di chuy?n thanh công c?, kéo ch?t c?a thanh công c? vào v? trí mà b?n mu?n.

Phương pháp 3: Nh?p vào nút tùy ch?n thanh công c? trên thanh công c?

Trong nh?ng t?nh hu?ng khi hai hay nhi?u thanh công c? đang đ?u bên c?nh cho m?i khác trên cùng m?t d?ng, có th? không có đ? ch? đ? hi?n th? t?t c? các nút trên thanh công c?. Đ? xem các nút không phù h?p trên thanh công c?, b?m vào các Tùy ch?n thanh công c? nút ? cu?i thanh công c?.

Cách 4: Ch?nh s?a registry đ? khôi ph?c thanh công c? và tr?nh đơn thanh v? trí m?c đ?nh c?a h?

Khôi ph?c các thanh công c? và thanh tr?nh đơn chương tr?nh Visio c?a s? đ? s? d?ng cài đ?t m?c đ?nh. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. B? Visio (n?u nó đang ch?y).
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí, và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  Visio 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio\Toolbars
  Visio 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Visio\Toolbars
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoXóa b?.
 6. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vàoCó.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Sau khi b?n b?t đ?u Visio, Visio tái t?o registry subkey r?ng b?n s? b? xóa trư?c đó trong bư?c 4, và khôi ph?c l?i các thanh công c? và các tr?nh đơn quán bar đ? v? trí m?c đ?nh c?a h? trong c?a s? chương tr?nh Visio.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? Visio, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Visio

Thu?c tính

ID c?a bài: 829914 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
T? khóa: 
kbregistry kbtoolbar kbprb kbmt KB829914 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:829914

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com