Raksta ID: 829918 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
?? raksta versiju par programmu Microsoft Outlook 2002 skatiet: 287072. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? programm? Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 un Microsoft Office Outlook 2003 izveidot jaunu e-pasta profilu. Turkl?t ?aj? rakst? ir paskaidrots, k? konfigur?t programmu Outlook, lai atv?rtu taj? noteiktu e-pasta profilu, un k? konfigur?t programmu Outlook, lai, palai?ot programmu, tiktu par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu nor?d?t konkr?tu e-pasta profilu.

Piez?me. E-pasta profila izveido?ana at??iras no e-pasta konta iestat??anas programm? Outlook. Lai uzzin?tu, k?p?c programm? Outlook ir j?izveido vai j?konfigur? e-pasta profili, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
P?rskats par Outlook e-pasta profiliem
Ja v?laties programm? Outlook iestat?t e-pasta kontu, apmekl?jiet ?o vietni:
E-pasta konta pievieno?ana vai no?em?ana
?is raksts ir paredz?ts ies?c?jiem un vid?ja l?me?a lietot?jiem.

Papildindorm?cija

Video: K? izveidot un konfigur?t e-pasta profilu programm? Outlook (videoklips ir ang?u valod?)


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=2a3ef886-a3b7-4e34-a13d-65b7ffb41737 VideoUrl=http://aka.ms/y0njgx
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

K? izveidot jaunu e-pasta profilu programm? Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Profilos ir ietverti e-pasta konti. E-pasta profilu veido e-pasta konti, datu faili un inform?cija par e-pasta zi?ojumu atra?an?s vietu. Jauns profils tiek izveidots autom?tiski, pirmo reizi palai?ot programmu Outlook. P?c tam profils tiek aktiviz?ts, katru reizi start?jot programmu Outlook.

Liel?k? da?a lietot?ju izmanto tikai vienu profilu. Tom?r da?reiz var b?t noder?gi vair?ki profili. Piem?ram, vienu profilu var izmantot ar darbu saist?tiem e-pasta zi?ojumiem, bet otru ? personisk? e-pasta konta zi?ojumiem. Turkl?t, ja datoru izmanto citi lietot?ji, ?o lietot?ju kontus un iestat?jumus varat saglab?t atsevi??os profilos ar da??diem nosaukumiem.

Lai izveidotu jaunu e-pasta profilu programm? Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet vai ievadiet t?l?k nor?d?to komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  control panel
  Piez?me. Ja izmantojat Windows 64 bitu versiju, vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Skat?t 32 bitu vad?bas paneli, lai tiktu par?d?ta ikona Pasts.
 3. Atveriet dialoglodzi?u Pasta iestat??ana:

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts lielu ikonu vai mazu ikonu skat?, noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856078
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Skat?t p?c noklik??iniet, lai atlas?tu Lielas ikonas vai Mazas ikonas, un p?c tam noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856079
  Oper?t?jsist?m? Windows Vista vai Windows XP
  • Ja vad?bas panelis atv?rts klasiskaj? skat?, veiciet dubultklik??i uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Vad?bas panelis noklik??iniet uz P?rsl?gties uz klasisko skatu oper?t?jsist?m? Windows XP vai ar? noklik??iniet uz Klasiskais skats un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasts oper?t?jsist?m? Windows Vista. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
 4. Dialoglodzi?? Pasta iestat??ana noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856080
 5. Cilnes Visp?r?gi sada?? Start?jot Microsoft Office Outlook, lietot ?o profilu noklik??iniet uz Pied?v?t izv?l?ties lietojamo profilu un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot. Skat?t att?lu
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856081
 6. Lodzi?? Profila nosaukums ierakstiet nosaukumu, kuru v?laties izmantot jaunajam e-pasta profilam, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856082
 7. Dialoglodzi?? E-pasta konti noklik??iniet uz Pievienot jaunu e-pasta kontu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Noklik??iniet uz pareiz? servera tipa, kas ir paredz?ts jaunajam e-pasta kontam, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 9. Ierakstiet konta inform?ciju oblig?ti aizpild?majos lodzi?os un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 10. Noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Ja aprakst?to darb?bu veik?ana nenodro?ina v?lamo rezult?tu, l?dzu, mekl?jiet papildu pal?dz?bas ieteikumus sada?? ?N?kam?s darb?bas?.

Piez?me. P?c noklus?juma Outlook adre?u gr?matas un personisko mapju (.pst) faili tiek autom?tiski pievienoti katram jaunajam e-pasta profilam, iz?emot tos e-pasta profilus, kas izveidoti sist?m? Microsoft Exchange Server. P?c noklus?juma .pst faili netiek pievienoti katram jaunam Exchange Server e-pasta profilam.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? konfigur?t Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003, lai atv?rtu noteiktu e-pasta profilu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja j?su dator? ir vair?ki e-pasta profili un v?laties, lai Outlook atver noteiktu profilu, katru reizi palai?ot programmu, varat konfigur?t programmu Outlook, lai t? veiktu ??du darb?bu.

Lai konfigur?tu programmu Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003 konkr?ta e-pasta profila palai?anai, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet vai ievadiet t?l?k nor?d?to komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  control panel
  Piez?me. Ja izmantojat Windows 64 bitu versiju, vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Skat?t 32 bitu vad?bas paneli, lai tiktu par?d?ta ikona Pasts.
 3. Atveriet dialoglodzi?u Pasta iestat??ana:

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts lielu ikonu vai mazu ikonu skat?, noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856083
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Skat?t p?c noklik??iniet, lai atlas?tu Lielas ikonas vai Mazas ikonas, un p?c tam noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856084
  Oper?t?jsist?m? Windows Vista vai Windows XP
  • Ja vad?bas panelis atv?rts klasiskaj? skat?, veiciet dubultklik??i uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Vad?bas panelis noklik??iniet uz P?rsl?gties uz klasisko skatu oper?t?jsist?m? Windows XP vai ar? noklik??iniet uz Klasiskais skats un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasts oper?t?jsist?m? Windows Vista. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
 4. Dialoglodzi?? Pasta iestat??ana noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856085
 5. Cilnes Visp?r?gi sada?? Start?jot Microsoft Office Outlook, lietot ?o profilu noklik??iniet uz Vienm?r lietot ?o profilu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856086
 6. Sarakst? Vienm?r lietot ?o profilu atlasiet izmanto?anai paredz?to profilu un tad noklik??iniet uz Labi.
Ja aprakst?to darb?bu veik?ana nenodro?ina v?lamo rezult?tu, l?dzu, mekl?jiet papildu pal?dz?bas ieteikumus sada?? ?N?kam?s darb?bas?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? konfigur?t, lai programm? Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003 tiek par?d?ta uzvedne par noteiktu e-pasta profilu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja j?su dator? ir vair?ki e-pasta profili un v?laties, lai, start?jot programmu Outlook, tiktu par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu atlas?t noteiktu profilu, varat to iestat?t.

Ja v?laties konfigur?t programmu Outlook 2010, Outlook 2007 un Outlook 2003 t?, lai tiktu par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu nor?d?t konkr?tu e-pasta profilu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Kop?jiet un iel?m?jiet vai ievadiet t?l?k nor?d?to komandu lodzi?? Atv?rt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  control panel
  Piez?me. Ja izmantojat Windows 64 bitu versiju, vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Skat?t 32 bitu vad?bas paneli, lai tiktu par?d?ta ikona Pasts.
 3. Atveriet dialoglodzi?u Pasta iestat??ana:

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts lielu ikonu vai mazu ikonu skat?, noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856087
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Skat?t p?c noklik??iniet, lai atlas?tu Lielas ikonas vai Mazas ikonas, un p?c tam noklik??iniet uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2856088
  Oper?t?jsist?m? Windows Vista vai Windows XP
  • Ja vad?bas panelis atv?rts klasiskaj? skat?, veiciet dubultklik??i uz Pasts. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
  • Ja vad?bas panelis ir atv?rts kategoriju skat?, sada?? Vad?bas panelis noklik??iniet uz P?rsl?gties uz klasisko skatu oper?t?jsist?m? Windows XP vai ar? noklik??iniet uz Klasiskais skats un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasts oper?t?jsist?m? Windows Vista. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Pasta iestat??ana.
 4. Dialoglodzi?? Pasta iestat??ana noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856089
 5. Cilnes Visp?r?gi sada?? Start?jot Microsoft Office Outlook, lietot ?o profilu noklik??iniet uz Pied?v?t izv?l?ties lietojamo profilu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2856090
 6. Noklik??iniet uz Labi.
Ja aprakst?to darb?bu veik?ana nenodro?ina v?lamo rezult?tu, l?dzu, mekl?jiet papildu pal?dz?bas ieteikumus sada?? ?N?kam?s darb?bas?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

N?kam?s darb?bas

Ja ??s darb?bas jauna e-pasta profila izveidei programm? Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 un Microsoft Office Outlook 2003 nepal?dz, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta centra vietni, lai atrastu citus probl?mas risin?jumus. T?l?k ir nor?d?ti da?i no Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn? nodro?in?tajiem pakalpojumiem.
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 829918 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbPubTypeKC kbprofiles kbstartprogram kbemail kbconfig kbhowto kbinfo vkbportal231 vkbportal237 kbcip kbvideocontent KB829918

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com