Các mô t? v? C?p Nh?t cho Word 2003: 27 tháng m?t, 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830000
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office Word 2003. Có trong trư?ng h?p nh?t đ?nh, Word 2003 th? tr? nên không ph?n h?i khi các ngư?i dùng lưu m?t t?p tin ho?c khi t? s? lưu tự động m?t t?p tin AutoRecover. Đi?u này C?p Nh?t s?a ch?a các v?n đ? ti?m năng này.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2003: KB830000.

B?n c?p nh?t này là l?n đ?u tiên bao g?m trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Đ?i v?i b? sung thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003, h?y nh?p vào dư?i đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Word t? đ?a CD-ROM, th?c hi?n m?t trong các sau:
 • S? d?ng văn ph?ng Web site Microsoft Update đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói b?n ghi d?ch v? kh? d?ng và C?p Nh?t công c?ng.
 • cài đ?t chuyên bi?t ch? t? C?p Nh?t 2003: KB830000. Đ? làm đi?u này, sau khi các bư?c mà đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Lưu ? Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Các web site văn ph?ng C?p Nh?t web site. C?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office c? th? phát hi?n, và sau đó b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t t? văn ph?ng C?p Nh?t web site

Đ? có web site văn ph?ng C?p Nh?t web site phát hi?n các b?n C?p Nh?t mà b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: Sau khi phát hi?n hoàn t?t, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các nên C?p Nh?t cho s? ch?p thu?n c?a b?n. B?m chu?t B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

cài đ?t chuyên bi?t ch? t? C?p Nh?t 2003: KB830000

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Phiên b?n khách hàng C?p Nh?t 2003 t?: KB830000 gói bây gi?.

Ngày phát hành: Jan-27-2004

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft Support t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t ? Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đ? s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t Ti?t ki?m đ? ti?t ki?m các Office2003-kb830000-khách hàng-enu.exe các t?p tin vào m?c tin thư thoại đ? ch?n.
 2. Trong Microsoft Window Explorer, b?m đúp vàoOffice2003-kb830000-khách hàng-enu.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y nh?p vào.
 4. B?m chu?t ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn c?a b?n văn ph?ng Microsoft 2003 CD-ROM n?u b?n nh?c làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà ch? ra r?ng b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c, h?y nh?p vào.
Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i m?t cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i lo?i b? Office 2003, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Office 2003 c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t c?a b?n máy tính.

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

¢
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Phiên b?n hành chính c?a b?n C?p Nh?t t? 2003: KB830000 gói bây gi?.

Ngày phát hành: Jan-27-2004

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft Support t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t ? Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đ? s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

N?u b?n là quản trị viên máy phục vụ, th?c hi?n theo. Các bư?c sau đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t hành chính:
 1. B?m chu?t Ti?t ki?m đ? ti?t ki?m các office2003-kb830000-fullfile-enu.exe các t?p tin vào m?c tin thư thoại đ? ch?n.
 2. Trong Window Explorer, b?m đúp vàooffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y nh?p vào.
 4. B?m chu?t ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các H?y nh?p đ?a đi?m nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i C:\830000, và sau đó B?m chu?t Ok.
 6. B?m chu?t Khi b?n đư?c nh?c t?o Các m?c tin thư thoại.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?m vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  Msiexec/a Admin Đư?ng d?n\MSI t?p tin /p C:\Office2003\T?p tin MSPSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Đư?ng d?n admin là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003),MSI t?p tin là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u .msi cho văn ph?ng năm 2003 s?n ph?m (ví d?, Pro11.msi), và T?p tin MSPlà tên C?p Nh?t hành chính.

  Lưu ? B?n có th? thêm /qb+ vào dòng lệnh đ? các Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t hành chính hộp thoại và ngư?i dùng Th?a thu?n mức cấp phép hộp thoại không xu?t hi?n.
 8. Đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  Msiexec/i Admin Đư?ng d?n\MSI t?p tincài đ?t chuyên bi?t L?I =Danh sách tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Đư?ng d?n admin là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003),MSI t?p tin là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u MSI cho văn ph?ng năm 2003 s?n ph?m (ví d?, Pro11.msi), và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c?, ho?c b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các feature(s) sau đây:
  WORDFiles
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829197Làm th? nào đ?: cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính văn ph?ng 2003

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n C?p Nh?t ch?a m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  ------------------------
  Winword.exe 11.0.6113.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo bư?c này có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 2. Trong các K?t qu? tra c?u c?a s?, b?m vàoT?t c? các t?p tin và m?c tin thư thoại theo Hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Winword.exe, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoWinword.exe, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n t? đó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? xác đ?nh các Phiên b?n Office 2003 trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821549Làm th? nào đ?: Ki?m tra các phiên b?n c?a Office 2003
Lưu ? N?u C?p Nh?t t? năm 2003: KB830000 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các Word 2003 Update: KB830000:
B?n c?p nh?t này đ? áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i C?p Nh?t

C?p Nh?t 2003 t?: KB830000 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

832858 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t tài li?u, in m?t tài li?u, ho?c b? Word 2003


C?p Nh?t 2003 t?: KB830000 s?a ch?a các sau các v?n đ? trư?c đó không tài li?u trong Microsoft Knowledge Cơ s?.

hộp thoại t?p tin m? hóa chuy?n đ?i s? xu?t hi?n khi b?n m? m?t t?p tin văn b?n
Khi b?n m? m?t t?p tin văn b?n trong Microsoft Word, các T?p tin M? hóa chuy?n đ?i hộp thoại có th? xu?t hi?n.


Văn b?n có th? b? m?t khi b?n xem m?t tài li?u Word trong quan đi?m khác nhau ho?c khi b?n di chuy?n qua các tài li?u
Khi b?n thay đ?i quan đi?m ho?c b?n di chuy?n qua t? tài li?u, văn b?n s? xu?t hi?n trên d?ng cu?i cùng c?a m?t trang có th? chuy?n đ?n các Trang ti?p theo, có th? nh?y quay l?i trang trư?c đó, ho?c có th? không liên t?c không hi?n th? trên m?t trong hai trang.


Ch? có s? xu?t hi?n đ?u tiên c?a trư?ng NUMPAGES, cơ th? tài li?u c?a b?n đư?c C?p Nh?t khi b?n c?p nh?t các l?nh v?c
Khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các l?nh v?c trong cơ th? c?a b?n t? tài li?u, ch? có s? xu?t hi?n đ?u tiên c?a trư?ng NUMPAGES đư?c C?p Nh?t. N?u b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các l?nh v?c trong tài li?u cơ th? m?t th?i gian th? hai, ch? là s? xu?t hi?n th? hai c?a trư?ng NUMPAGES đư?c C?p Nh?t. Đ? c?p nh?t t?t c? các l?nh v?c NUMPAGES đư?c ch?a trong cơ th? c?a tài li?u c?a b?n, b?n ph?i nhi?u l?n b?m F9 nhi?u l?n v? có NUMPAGES l?nh v?c trong cơ th? c?a tài li?u c?a b?n.


Thumbnail không hi?n th? khi b?n s? d?ng bánh xe chu?t đ? di chuy?n
Khi b?n gi? nút ch?n m?t CTRL và liên t?c s? d?ng chu?t các bánh xe đ? di chuy?n qua các tài li?u Word c?a b?n trong ch? đ? xem đ?c b? trí, h?nh thu nhỏ c?a h?nh ?nh trong tài li?u c?a b?n có th? không xu?t hi?n.


Ph?n đính kèm trong b?c e-mail RTF xu?t hi?n sáp nh?p v?i nhau
N?u b?n chèn t?p tin đính kèm nhi?u như siêu liên k?t trong m?t phong phú Văn b?n b?c e-mail đ?nh d?ng (RTF) khi b?n s? d?ng các t? như là tr?nh so?n th?o b?c e-mail c?a b?n trong Microsoft Outlook, t?p tin đính kèm (liên k?t) không xu?t hi?n tách bi?t nhau. Xu?t thay vào đó, các siêu liên k?t hi?n sáp nh?p v?i nhau.


? ki?n xu?t hi?n bên trong các bong bóng đang ? r?a c?a tài li?u này là không chính xác
Khi b?n m? m?t tài li?u Word, ? ki?n xu?t hi?n bên trong nh?ng qu? bóng đang ? r?a c?a tài li?u không ph?i là chính xác.

V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n t?o m?t tài li?u Word vào m?t Microsoft d?a-trên-Windows máy tính.
 • B?n g?i tài li?u t? đó như b?n đính kèm b?c e-mail đ?n m?t ngư?i dùng đang s? d?ng m?t máy tính Macintosh Apple.
 • Ngư?i nh?n m? ph?n đính kèm b?c e-mail, làm cho nh?ng thay đ?i Các tài li?u v?i các tính năng thay đ?i đư?c theo d?i trong phiên b?n Macintosh c?a Word, và sau đó g?i các tài li?u tr? l?i cho b?n như ph?n đính kèm b?c e-mail.
 • B?n m? ph?n đính kèm b?c e-mail tr? l?i t? và k?t h?p Các tài li?u thay đ?i v?i tài li?u g?c trong Microsoft Windows Phiên b?n c?a Word.
Ngoài ra, các văn b?n đ? xóa trong quá tr?nh thay đ?i đ?i v?i các Các tài li?u trong phiên b?n Macintosh t? có th? xu?t hi?n khi b?n m? t? tài li?u trong các phiên b?n Windows c?a Word.


Các l?nh v?c {NUMPAGES} trong tài li?u c?a b?n tr? l?i sai s?
Khi b?n chèn các l?nh v?c {trang}{NUMPAGES} trư?ng trong tiêu đ? tài li?u c?a b?n và sau đó in các tài li?u, trư?ng {NUMPAGES} tr? v? s? th?c t? trang và không s? T?t c? các trang trong tài li?u. Ví d?, các web site danh sách "Trang 1 c?a 1", "Trang 2 2 ", và"Trang 3 / 3".


T? b?t ng? thoát khi b?n b?t d?ng cho phép đ? phá v? trên trang tùy ch?n
Khi b?n c? g?ng đ? bi?n các Cho phép hàng đ? phá v? qua Trang tùy ch?n trên các Hàng th? t? (vào các B?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính b?ng), T? tháng b?t ng? thoát, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Word đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem chi ti?t thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? như các sau:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------------
  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


B? nh? gi?m khi b?n thay đ?i ch?t lư?ng màn h?nh màu
Khi b?n liên t?c thay đ?i các Ch?t lư?ng màucài đ?t chuyên bi?t màn h?nh c?a b?n (nh?p chu?t ph?i vào các máy tính đ? bàn, b?m vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các cài đ?t chuyên bi?t tab) trong khi b?n có m?t tài li?u Word m?, b? nh? kh? d?ng c?a máy tính c?a b?n có th? gi?m.


Thông báo l?i trong Word

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong Word:
Microsoft Word đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Đ? xem nh?ng g? d? li?u l?i này báo cáo có ch?a, b?m vào đây.
Khi b?n xem d? li?u trong các l?i báo cáo, báo cáo ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong các ch? k? l?i sau:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset
  -------------------------------------------------------------------

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869
 
  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Ngoài ra, các chương tr?nh phiên b?n, phiên b?n mô-đun và offsets là có th?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830000 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830000

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com