Macintosh ngư?i dùng không th? k?t n?i t?i Outlook Web Access (OWA) khi OWA đư?c lưu tr? trên Windows nh? Business Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Microsoft Internet Explorer cho Mac đ? k?t n?i đ? cài đ?t c?a Microsoft Outlook Web Access (OWA) đư?c lưu tr? trên Microsoft Windows nh? Business Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Gi?y ch?ng nh?n danh tính không h?p l?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các máy ch? Windows doanh nghi?p nh? C?u h?nh thư đi?n t? và thu?t s? k?t n?i Internet (đôi khi đư?c g?i là CEICW) c?u h?nh OWA yêu c?u Secure Sockets Layer (SSL) k?t n?i, và SSL k?t n?i yêu c?u m?t ch?ng ch? b?o m?t. C?u h?nh thư đi?n t? và Internet Thu?t s? k?t n?i t?o ra m?t ch?ng ch? chung chung mà Internet Explorer cho Mac không công nh?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n tin c?y cho các Trang web. Đ? th?c hi?n vi?c này, có đư?c và c?u h?nh m?t ch?ng ch? t? m?t tin c?y Nhà cung c?p b?o m?t Internet b?ng cách s? d?ng c?u h?nh thư đi?n t? và Internet Thu?t s? k?t n?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên máy tính đang ch?y Windows doanh nghi?p nh? H? ph?c v?, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, sau đó b?m Máy ch? qu?n l?.
  2. M? r?ng Tiêu chu?n qu?n l?, b?mXóa danh sách, sau đó b?m K?t n?i v?i các Internet.
  3. Th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s?. S? d?ng các thi?t l?p thích h?p cho m?ng Firewall và trao đ?i, và sau đó trong các Web Server Gi?y ch?ng nh?n h?p tho?i h?p, b?m vào S? d?ng ch?ng ch? máy ch? Web t? m?t cơ quan tin c?y.
  4. Nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí gi?y ch?ng nh?n.
  5. Nh?p vào Thông tin Bổ sung trong c?a s? này cho tr? giúp b? sung b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t tr?nh duy?t Web khác đ? k?t n?i t?i OWA. Ví d?, n?u b?n đang ch?y h? đi?u hành Mac OS X, s? d?ng Apple Safari 1.2 ho?c Netscape 7.1. N?u b?n đang ch?y Mac OS 9, s? d?ng Netscape 7.02. Các tr?nh duy?t s? công nh?n gi?y ch?ng nh?n c?u h?nh E-Mail và Internet Thu?t s? k?t n?i t?o ra.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Apple Safari 1.2, chơi Apple Computer Web site sau:
http://www.Apple.com/Safari
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Netscape 7.x, truy c?p vào sau đây Netscape Communications Web site:
http://Browser.Netscape.com/Releases
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y k? thu?t h? tr?. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830044 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbmt KB830044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com