ID c?a bài: 830119 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 239652.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2002 c?a bài vi?t này, xin xem 290847.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các tính năng AutoArchive trong Microsoft Outlook 2013, trong Microsoft Outlook 2010, trong Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003.

Thông tin thêm

H?p thư Microsoft Outlook c?a b?n phát tri?n như kho?n m?c đư?c t?o ra trong cùng m?t cách mà gi?y t? ch?ng ch?t lên trên bàn làm vi?c c?a b?n. Trong th? gi?i trên gi?y, b?n đôi khi có th? tr?n thông qua các tài li?u c?a b?n và lưu tr? nh?ng ngư?i mà quan tr?ng nhưng mà hi?m khi đư?c s? d?ng. B?n có th? lo?i b? tài li?u ít quan tr?ng, ch?ng h?n như báo và t?p chí, d?a trên tu?i tác c?a h?.

B?n có th? nhanh chóng hoàn t?t quá tr?nh tương t? trong Outlook 2003 và phiên b?n m?i hơn. B?n có th? t? chuy?n m?c c? vào m?t t?p tin lưu tr? b?ng cách nh?p vàolưu tr? trên t?ptr?nh đơn, ho?c b?n có th? c? m?c t? đ?ng chuy?n b?ng cách s? d?ng các tính năng AutoArchive. Kho?n m?c đư?c coi là c? khi h? đ?n tu?i mà b?n ch? đ?nh. V?i tính năng AutoArchive, b?n có th? xóa ho?c di chuy?n các m?c c?. Outlook có th? lưu tr? t?t c? các lo?i m?t hàng, nhưng nó ch? có th? xác đ?nh t?p tin đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại e-mail, ch?ng h?n như m?t b?ng tính Microsoft Excel ho?c m?t tài li?u Microsoft Word, đính kèm vào b?c e-mail. M?t t?p tin không đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại b?c e-mail không th? đư?c lưu tr?.

Các tính năng AutoArchive có m?t quá tr?nh hai bư?c. Trư?c tiên, b?n b?t tính năng AutoArchive. Th? hai, b?n đ?t thu?c tính cho các tính năng AutoArchive cho m?i m?c tin thư thoại mà b?n mu?n lưu tr?.

? m?c đ? m?c tin thư thoại, b?n có th? xác đ?nh nh?ng m?t hàng mà ph?i đư?c lưu tr? và m?c đ? thư?ng xuyên chúng đư?c lưu tr?. B?n có th? lưu tự động tr? m?c tin thư thoại cá nhân, ho?c b?n có th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t AutoArchive m?c đ?nh cho t?t c? các m?c tin thư thoại và sau đó c?u h?nh AutoArchive cài đ?t chuyên bi?t cho m?c tin thư thoại cá nhân mà b?n không mu?n s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh AutoArchive. Các tính năng AutoArchive ch?y t? đ?ng m?i khi b?n kh?i đ?ng Outlook. Outlook s? ki?m tra các thu?c tính AutoArchive c?a m?i m?c tin thư thoại theo ngày và di chuy?n các m?c c? đ? t?p tin lưu tr? c?a b?n. M?t hàng s? đư?c chuy?n đ?n m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa s? b? xóa.

Outlook 2003 và Outlook 2007
theo m?c đ?nh, m?t s? các m?c tin thư thoại Outlook đư?c thi?t l?p v?i các tính năng AutoArchive b?t. Sau đây là m?t danh sách các m?c tin thư thoại có các tính năng AutoArchive b?t và m?i thư mục mặc định l?o hóa giai đo?n:

m?c tin thư thoại l?ch (6 tháng)
m?c tin thư thoại tác v? (6 tháng)
m?c tin thư thoại t?p chí (6 tháng)
m?c tin thư thoại m?c đ? g?i (2 tháng)
m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa (2 tháng)

H?p thư đ?n, các ghi chú, các s? liên l?c, và các m?c tin thư thoại b?n th?o không có các tính năng AutoArchive b?t t? đ?ng. B?n không th? s? d?ng các tính năng AutoArchive v?i c?p liên h?, như m?c tin thư thoại danh b? không có m?t b?t đ?ng s?n lưu tr?.

Outlook 2010 và Outlook 2013
theo m?c đ?nh, tính năng AutoArchive đư?c b?t trong Outlook 2010 và Outlook 2013. Tuy nhiên, theo m?c đ?nh, các tính năng AutoArchive đư?c kích ho?t trong Outlook 2003 và Outlook 2007. Do đó, n?u b?n không vô hi?u hóa tính năng AutoArchive trong Outlook 2003 ho?c Outlook 2007 và nâng c?p lên Outlook 2010 ho?c Outlook 2013, các tính năng AutoArchive v?n c?n đư?c kích ho?t.

S? khác bi?t gi?a lưu tr? và xu?t kh?u m?t hàng

Khi b?n lưu tr? m?c, b?n ch? có th? lưu tr? các m?c vào m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst). Khi b?n xu?t kh?u m?t hàng, b?n có th? xu?t các m?c cho nhi?u lo?i t?p tin khác nhau, bao g?m c? .pst t?p tin và t?p tin văn b?n delimited. C?u trúc m?c tin thư thoại hi?n t?i c?a b?n đư?c duy tr? trong t?p tin lưu tr? m?i c?a b?n. N?u không có m?t m?c tin thư thoại ph? huynh trên m?c tin thư thoại mà b?n lưu tr?, c?p cha m? đư?c t?o ra trong các t?p tin lưu tr?, nhưng các m?c trong m?c tin thư thoại chính không đư?c lưu tr?. B?ng cách này, c?u trúc m?c tin thư thoại cùng t?n t?i gi?a các t?p tin lưu tr? và h?p thư c?a b?n. m?c tin thư thoại đư?c trái t?i ch? sau khi đư?c lưu tr?, ngay c? khi h? đang có s?n ph?m nào. B?n ch? có th? lưu tr? m?t t?p tin lo?i, m?t t?p tin PST.

Khi b?n xu?t kh?u m?t hàng, các b?n g?c đư?c sao chép vào t?p tin xu?t kh?u, nhưng h? không đư?c g? b? t? c?p hi?n th?i.

Làm th? nào đ? b?t tính năng AutoArchive

Cho Outlook 2010 và Outlook 2013:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab, và sau đó nh?p vào các tùy ch?n tab trên menu t?p .
 2. Nh?p vào các nâng cao tab.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t AutoArchive.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các AutoArchive m?i ki?m tra h?p, và sau đó g? m?t s? trong ngày h?p đ? xác đ?nh m?c đ? thư?ng xuyên quá tr?nh AutoArchive ch?y.
 5. N?u b?n mu?n đư?c thông báo trư?c khi các m?c đư?c lưu tr?, b?m đ? ch?n các nhanh chóng trư?c khi AutoArchive hộp kiểm.
 6. Trong các t?p tin m?c đ?nh lưu tr? h?p, g? t?p đ? đ?t tên tin cho các m?c lưu tr? đ? đư?c chuy?n giao cho, ho?c b?m vào tr?nh duy?t đ? ch?n t? danh sách.
 7. Nh?p vào OK hai l?n.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên menu công c? , b?m vàotu? ch?n, và sau đó nh?p vào tab khác .
 2. Nh?p vào AutoArchive.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các AutoArchive m?iki?m tra h?p, và sau đó xác đ?nh m?c đ? thư?ng xuyên AutoArchive quá tr?nh s? ch?y bytyping m?t s? trong ngày h?p.
 4. N?u b?n mu?n đư?c thông báo trư?c khi các m?c đư?c lưu tr?, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm L?i nh?c trư?c khi AutoArchive .
 5. Trong m?c đ?nh t?p tin lưu tr? h?p, g? afile tên cho các m?c lưu tr? đ? đư?c chuy?n giao cho, ho?c b?mduy?t đ? ch?n t? danh sách.
 6. Nh?p vào OK hai l?n.
Bây gi? mà b?n đ? b?t tính năng AutoArchive, b?n ph?i thi?t l?p các thu?c tính AutoArchive cho m?i m?c tin thư thoại.

Quan tr?ngCác t?p tin d? li?u Outlook (.pst) mà b?n ch?n là các t?p tin lưu tr? m?c đ?nh ph?i đư?c đ?t trên máy tính c?c b?. Vi?c s? d?ng c?a m?ng .pst t?p tin ch? đư?c h? tr? v?i Outlook 2010 và trong đi?u ki?n r?t c? th?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các gi?i h?n đ? s? d?ng .pst t?p tin qua m?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

297019 Gi?i h?n đ? s? d?ng t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) qua liên k?t m?ng LAN và WAN

Làm th? nào đ? thi?t l?p các thu?c tính AutoArchive cho m?t m?c tin thư thoại

Cho Outlook 2010 và Outlook 2013:

Phương pháp 1:
 1. Ch?n m?c tin thư thoại mà b?n mu?n AutoArchive.
 2. Nh?p vào các m?c tin thư thoại tab, và sau đó nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t AutoArchive.
Phương pháp 2:
 1. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại mà b?n mu?n AutoArchive, và sau đó b?m thu?c tính.
 2. Nh?p vào các AutoArchive tab.
 3. Đ? thi?t l?p các AutoArchive thu?c tính cho c?p này, b?m đ? ch?n cáclàm s?ch m?c c? hơn hộp kiểm.
 4. Đ? xác đ?nh khi các m?c ph?i đư?c t? đ?ng chuy?n giao cho các t?p tin lưu tr? c?a b?n, g? m?t s? trong nh?ng vài tháng h?p.
 5. Đ? ch? đ?nh m?t t?p tin cho các m?c đ? lưu tr? đư?c chuy?n đ?n, h?y nh?p vào di chuy?n các kho?n m?c c? đ?.
 6. Trong các di chuy?n các kho?n m?c c? đ? h?p, g? t?p đ? đ?t tên tin cho các m?c lưu tr?, ho?c nh?p vào tr?nh duy?t đ? ch?n t? danh sách, và sau đó nh?p vào OK.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trong cặp danh sách, B?m chu?t ph?i vào thefolder mà b?n mu?n AutoArchive, và sau đó b?mthu?c tính.
 2. Nh?p vào AutoArchive tab.
 3. Đ? thi?t l?p các thu?c tính AutoArchive cho c?p này, th? tr?n này có clickto ch?n làm s?ch m?c c? hơn.
 4. Đ? xác đ?nh khi các m?c ph?i là automaticallytransferred vào t?p tin lưu tr? c?a b?n, nh?p m?t s? vào h?p vài tháng.
 5. Đ? ch? đ?nh m?t t?p tin cho các m?c đ? lưu tr? đư?c transferredto, b?m di chuy?n các kho?n m?c c? đ?.
 6. Trong di chuy?n các kho?n m?c c? đ? h?p, g? m?t t?p đ? đ?t tên tin cho các m?c lưu tr?, ho?c b?m vào duy?t đ? ch?n t? alist, và sau đó nh?p vào OK.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830119 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbconfig kbemail kbbackup kbinfo kbmt KB830119 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830119

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com