Câu h?i thư?ng g?p v? tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n trong Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830168 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a các câu tr? l?i cho m?t s? các chi ti?t câu h?i thư?ng g?p v? m? ngu?n cài đ?t đ?a phương tính năng.

THÔNG TIN THÊM

Q1: Vào cu?i thi?t l?p Microsoft Office 2003, b?n nh?n th?y các Xóa t?p tin cài đ?t h?p ki?m tra trên trang cài đ?t hoàn t?t. Ngoài ra, b?n th?y m?t thông báo nói r?ng nó đư?c khuy?n khích là b?n gi? các t?p tin cài đ?t đ? giúp đ? v?i văn ph?ng b?o tr? và C?p Nh?t. T?i sao b?n mu?n làm theo đ? ngh? này và ti?p t?c t?p tin cài đ?t?

A1: Các tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n là m?t tính năng m?i trong Office 2003 thi?t l?p. Trong khi tính năng này m?t thêm không gian trên đ?a c?ng đ?a phương (thông báo up đ?n 290 megabyte (MB) tùy thu?c vào s?n ph?m Microsoft Office mà b?n cài đ?t), b?ng cách đ? l?i các t?p tin trên đ?a c?ng c?a b?n, b?n không c?n ph?i cung c?p đ?a CD-ROM văn ph?ng sau này n?u b?n có thêm m?t thành ph?n văn ph?ng, đ? th?c hi?n m?t S?a ch?a cài đ?t văn ph?ng, ho?c cài đ?t m?t C?p Nh?t văn ph?ng cho c?a b?n cài đ?t t? Microsoft Office Online (http://office.microsoft.com). N?u b?n nh?n vào đây đ? ch?n các Xóa t?p tin cài đ?t h?p ki?m tra, b?n có th? có đ? cung c?p đ?a CD-ROM văn ph?ng c?a b?n c?ng gi?ng như b?n đ? làm v?i phiên b?n trư?c c?a Microsoft Office.

Q2: N?u b?n đ? th?p trên không gian đ?a, và b?n c? g?ng s? d?ng tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n? B?n s? ch?y không gian đ?a trên ? đ?a c?ng và có th? di chuy?n t?p ho?c lo?i b? chương tr?nh?

A2: Tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n đ? đư?c xây d?ng trong logic đ? phát hi?n th?p dung lư?ng đ?a. Khi không có ? đ?a c?a b?n có nhi?u hơn 1,5 gigabyte (GB) c?a vùng đ?a tr?ng, các tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n t? đ?ng vô hi?u hoá.

Khi m?t ho?c nhi?u ? đ?a c?a b?n có nhi?u hơn 1,5 GB không gian mi?n phí, các ? đ?a v?i không gian nh?t có đư?c s? d?ng cho các đ?a phương Cài đ?t tính năng m? ngu?n. Khi m?t ho?c nhi?u ? đ?a c?a b?n có nhi?u hơn 1,5 GB mi?n phí không gian, và khi m?t trong các ? đ?a có hơn 1,5 GB dung lư?ng tr?ng s? d?ng h? th?ng t?p tin NTFS, ? đ?a NTFS l?n nh?t trên máy tính c?a b?n đư?c s? d?ng cho tính năng cài đ?t ngu?n đ?a phương, th?m chí n?u nó không ph?i là ? đ?a l?n nh?t trên c?a b?n máy tính.

Khi tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n đư?c s? d?ng, các t?p tin mà đư?c sao chép vào ? đ?a c?a b?n đư?c sao chép vào m?t thư m?c ?n m?i t?i các thư m?c g?c c?a ? đ?a và thư m?c có tên \MSOCACHE. Ch? local ? đ?a mà đang không r?i đ? đi?u ki?n đ? lưu tr? các t?p tin sao chép b?ng cách cài đ?t đ?a phương Tính năng m? ngu?n.

Q3: N?u b?n cài đ?t nhi?u Office 2003 s?n ph?m? Có th? k?t thúc v?i m?t thư m?c \MSOCACHE trên nhi?u hơn m?t ? đ?a ho?c phân vùng ? đ?a?

A3: Trong khi m?i s?n ph?m văn ph?ng đư?c cài đ?t sau đó s? th?c hi?n các cùng m?t ki?m tra cho không gian đ?a s?n dùng, cài đ?t Office 2003 s? ch?n các \MSOCACHE c?p đ? lưu tr? các t?p tin đư?c yêu c?u cho các đ?a phương Cài đ?t tính năng m? ngu?n. Khi thi?t l?p phát hi?n r?ng không ph?i là m?t ? đ?a v?i hơn 1,5 GB dung lư?ng đ?a tr?ng, tính năng m? ngu?n cài đ?t đ?a phương s? vô hi?u hoá cho các s?n ph?m Office 2003 b?n mu?n cài đ?t. Thi?t l?p vô hi?u hóa cài đ?t ngu?n đ?a phương tính năng khi không có m?t đ?a lái xe mà có hơn 1,5 GB dung lư?ng đ?a tr?ng đ? giúp ngăn ng?a các v?n đ? có th? x?y ra khi máy tính có dung lư?ng th?p đ?a.

Q4: Khi b?n mu?n đ? ti?t ki?m dung lư?ng đ?a, có th? b?n xóa các t?p tin đư?c sao chép vào đ?a c?ng c?a b?n khi b?n đang s? d?ng các tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n?

A4: Không. Khi b?n s? d?ng tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n đ? xóa các t?p tin đư?c sao chép vào ? đ?a c?ng c?a b?n, và sau đó b?n th?c hi?n b?t k? lo?i ho?t đ?ng thi?t l?p, b?n s? đư?c nh?c cho Office 2003 CD-ROM c?a và b?t k? yêu c?u ngu?n t?p tin đó đư?c sao chép vào đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n m?t l?n n?a.

Phương pháp khuy?n khích đ? lo?i b? các tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n t? ? đ?a c?ng c?a b?n là s? d?ng công c? ngu?n cài đ?t đ?a phương đ? lo?i b? các t?p tin t? ? đ?a c?ng đ?a phương. Công c? này có s?n t? các văn ph?ng tài nguyên Kit t?a l?c t?i Web site sau Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
N?u b?n s? d?ng các công c? ngu?n cài đ?t đ?a phương đ? lo?i b? các t?p tin đư?c lưu tr? t?i đ?a phương, các m?c đăng k? tham kh?o các t?p tin đư?c c?ng g? b? do đó lo?i b? các t?p tin không gây ra v?n đ? tương lai.

Q5: Trong quá kh?, b?n đ? có th? đ? t?o ra m?t h?nh ?nh cài đ?t hành chính trên m?ng và s? d?ng h?nh ?nh đ? tri?n khai các văn ph?ng cho ngư?i dùng trên m?ng c?a b?n. Khi b?n s? d?ng phương pháp này cho vi?c tri?n khai, b?n có th? dùng tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n trong Office 2003?

A5: Không. S? d?ng tính năng đ?a phương cài đ?t ngu?n t?p tin là nén vào n?i các t?p tin. Khi b?n cài đ?t văn ph?ng b?ng cách s? d?ng các Thi?t l?p /a d?ng l?nh, các t?p tin đư?c trích xu?t t? các t?p tin n?i các. Tuy nhiên, b?n có th? tri?n khai t? m?t ?nh đ?a CD đ? đư?c sao chép vào m?ng. Các công c? đư?c cung c?p trong Office 2003 Resource Kit có b? thay đ?i đ? cung c?p cho cùng m?t m?c đ? tu? bi?n khi b?n tri?n khai các văn ph?ng 2003 b?ng cách s? d?ng phương pháp này.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng nâng cao công c?, xem Microsoft Office 2003 Resource Kit. Đ? xem Microsoft Office 2003 Resource Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Assistance/HA011402031033.aspx

Q6: Trong quá kh?, b?n c?p nh?t các cài đ?t hành chính đi?m v?i m?t b?n C?p Nh?t hành chính đ? tri?n khai các gói d?ch v? và b?n C?p Nh?t khác đ? ngư?i dùng c?a b?n. B?n có th? s? d?ng phương pháp này n?u b?n đ? tri?n khai Office 2003 t? m?t ?nh đ?a CD trên máy ch? m?ng?

A6: Không. Ngu?n cài đ?t g?c trên h? ph?c v? ph?i c?n l?i không thay đ?i. B?n ph?i tri?n khai các gói d?ch v? và b?n C?p Nh?t khác b?ng cách áp d?ng các máy khách Phiên b?n c?a các gói d?ch v? ho?c c?p nh?t tr?c ti?p cho ngư?i s? d?ng máy tính. Đi?u này là th?c s? là m?t l?i th? th?c s? cho băng thông m?ng c?a t? ch?c c?a b?n b?i v? nó s? ch? đư?c c?n thi?t đ? đ?y khách hàng gói d?ch v? ho?c C?p Nh?t trên m?ng. Thông thư?ng, recache và cài đ?t l?i đó x?y ra b?ng cách s? d?ng các phương pháp c? đ?i h?i nhi?u băng thông m?ng hơn sao chép cài đ?t gói.

Q7: Làm th? nào đ? b?n có th? ki?m soát v? trí thư m?c \MSOCACHE?

A7: Đ? xác đ?nh v? trí thư m?c \MSOCACHE, s? d?ng các LOCALCACHEDRIVE thi?t l?p tài s?n. B?n có th? b?t các LOCALCACHEDRIVE b?t đ?ng s?n t? m?t d?ng l?nh hay t? m?t thi?t l?p cài đ?t file (t?p tin Setup.ini). Các LOCALCACHEDRIVE b?t đ?ng s?n đư?c di?n t? trong t?p tin Setup.htm n?m trên Microsoft Office 2003 CD.

Chú ý B?n không th? ki?m soát v? trí thư m?c \MSOCACHE trong giao di?n ngư?i dùng thi?t l?p. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng công c? ngu?n cài đ?t đ?a phương đ? thay đ?i ? đ?a c?ng đang đư?c s? d?ng đ? lưu tr? các t?p tin đư?c lưu tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t đ?a phương ngu?n công c?, h?y truy c?p b? tài nguyên văn ph?ng đư?c đ?t t?i Web site sau Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
H8: N?u b?n đ? xoá các thư m?c \MSOCACHE và b?n mu?n đưa nó tr? l?i, làm th? nào đ? b?n làm đi?u đó?

A8: Cách t?t nh?t đ? s?a ch?a cài đ?t ngu?n đ?a phương là v?i các đ?a phương cài đ?t công c? m? ngu?n có s?n trong b? tài nguyên văn ph?ng đư?c đ?t t?i Web site sau:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
S? d?ng tính năng kích ho?t tính năng c?a công c? này đ? hoàn t?t vi?c s?a ch?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830168 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbpubtypekc kbwindowsinstaller kbsetup kbinfo kbmt KB830168 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830168

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com