Dsget.exe công c? ra có th? th?t b?i khi đư?c dùng v?i m?t công c? ho?c script trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét trư?ng h?p này: b?n s? d?ng các công c? Dsget.exe đ? vi?t nh?t đ?nh đ?i tư?ng d?ch v? thư m?c Active Directory vào m?t t?p tin văn b?n trên m?t máy tính đó ch?y Microsoft Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows XP. Khi b?n s? d?ng t?p văn b?n này v?i m?t công c? ho?c script, ch?ng h?n như v?i Ldifde.exe công c? ho?c v?i Dsquery.exe công c?, công c? ho?c script có th? th?t b?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? s?n lư?ng t? Dsget.exe công c? có d?u không gian đó đư?c hi?n th? sau khi m?t danh sách các nhóm tên, và đ?u ra không bao g?m các nhân v?t "\".

T?p tin văn b?n đó là đư?c t?o ra b?i Dsget.exe công c? có th? bao g?m m?t ho?c nhi?u sau đây đang ho?t đ?ng Các đ?i tư?ng thư m?c:
 • Thu?c tính c?a máy tính
 • Thu?c tính c?a m?t s? liên l?c
 • Thu?c tính c?a m?t nhóm
 • Thu?c tính c?a các đơn v? t? ch?c
 • Thu?c tính c?a m?t máy ch?
 • Thu?c tính c?a ngư?i dùng

GI?I PHÁP

Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size File name   Platform
  -----------------------------------------------------------------
  23-Oct-2003 01:15 5.2.3790.83  29,696 Wmspatcha.dll x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 144,384 Dsadd.exe   x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 218,624 Dsget.exe   x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 179,200 Dsmod.exe   x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95  33,280 Dsmove.exe   x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95 224,768 Dsquery.exe  x86
  23-Oct-2003 00:15 5.2.3790.95  37,376 Dsrm.exe    x86
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 238,080 Dsadd.exe   IA-64
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 332,288 Dsget.exe   IA-64
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 265,216 Dsmod.exe   IA-64
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95  79,360 Dsmove.exe   IA-64
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95 341,504 Dsquery.exe  IA-64
  23-Oct-2003 00:49 5.2.3790.95  90,112 Dsrm.exe    IA-64

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 238,080 Dsadd.exe   IA-64
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 332,288 Dsget.exe   IA-64
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 265,216 Dsmod.exe   IA-64
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97  79,360 Dsmove.exe  IA-64
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97 341,504 Dsquery.exe  IA-64
  25-Oct-2003 10:58 5.2.3790.97  90,112 Dsrm.exe   IA-64
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 144,384 Wdsadd.exe  x86
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 218,624 Wdsget.exe  x86
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 179,200 Wdsmod.exe  x86
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95  33,280 Wdsmove.exe  x86
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95 224,768 Wdsquery.exe x86
  22-Oct-2003 23:49 5.2.3790.95  37,376 Wdsrm.exe   x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows XP Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft C?p nh?t ph?n m?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 830170 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinservds kbactivedirectory kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbmt KB830170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com