Làm th? nào đ? thêm m?t bài vi?t v?i m?t b?n ch?p hi?n có ho?c m?t ?n ph?m giao d?ch b?ng cách s? d?ng h? th?ng lưu tr? th? t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830210 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Có hai cách đ? thêm m?t bài vi?t chưa đư?c công b? cho m?t hi?n có ?nh ch?p, m?t ?n ph?m giao d?ch, ho?c sáp nh?p công b?. B?n ho?c có th? s? d?ng SQL Server Enterprise Manager đ? thêm m?t bài vi?t chưa đư?c công b?, ho?c b?n có th? s? d?ng các th? t?c sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? đư?c cung c?p v?i SQL H? ph?c v? đ? thêm m?t bài vi?t chưa đư?c công b?.

N?u b?n thêm m?t chưa đư?c công b? bài vi?t cho m?t ?n ph?m hi?n có b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p, các gi?n đ? và d? li?u đư?c thêm vào bài vi?t tuyên truy?n t? đ?ng cho t?t c? các thuê bao khi b?n ch?y các tác nhân tương ?ng nhân r?ng l?n đ?u tiên sau khi b?n thêm các bài báo. N?u b?n thêm m?t bài vi?t cho m?t ?n ph?m ph?i b?i b?ng cách s? d?ng các sp_addmergearticle sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? d? li?u c?a, th? t?c và gi?n đ? bài vi?t thêm ph? bi?n t? đ?ng cho t?t c? các thuê bao. Tuy nhiên, N?u b?n s? d?ng các sp_addarticle sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? thêm m?t bài vi?t chưa đư?c công b? đ? m?t b?n ch?p ho?c m?t ?n ph?m giao d?ch, gi?n đ? và d? li?u c?a các thêm vào bài vi?t không tuyên truy?n t? đ?ng cho t?t c? các thuê bao khi b?n ch?y các tác nhân tương ?ng nhân r?ng l?n đ?u tiên sau khi b?n thêm các bài vi?t.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm m?t bài vi?t vào m?t hi?n có snapshot ho?c đ?n m?t ?n ph?m giao d?ch b?ng cách s? d?ng h? th?ng sao nhân b?n lưu tr? th? t?c đ? các d? li?u đư?c thêm vào bài vi?t và gi?n đ? là c?ng thành công ph? bi?n cho các thuê bao trong quá tr?nh đ?ng b? hóa.

Đ? bi?t thêm v? cách thêm m?t bài vi?t b?ng cách s? d?ng SQL Server Qu?n l? doanh nghi?p, xem các ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:

Làm th? nào đ? s?a đ?i các ?n ph?m và các bài vi?t (doanh nghi?p Giám đ?c)

THÔNG TIN THÊM

Thêm m?t bài vi?t m?t b?n ch?p hi?n có ho?c m?t ?n ph?m giao d?ch

Đ? thêm m?t bài vi?t v?i m?t ?nh ch?p ho?c m?t ?n ph?m giao d?ch, b?n có th? s? d?ng các sp_addarticle sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c. Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng các sp_addarticle th? t?c đư?c lưu tr?, vi?c đăng k? không đư?c c?p nh?t t? đ?ng. V? v?y, b?n r? ràng ph?i thêm vi?c đăng k? vào bài vi?t m?i. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p.
 2. Trong ngăn bên trái, xác đ?nh v? trí và ch?n ví d? SQL Server có ch?a các ?n ph?m.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Sao chép, sau đó b?m T?o và qu?n l? Các ?n ph?m.
 4. Trong các T?o và qu?n l? các ?n ph?m trên Tên d? h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n công b? c?a b?n. Nh?p vào K?ch b?n xu?t b?n.
 5. Trong các T?o t?p l?nh SQL-<publication name=""></publication> h?p tho?i h?p, dư?i các K?ch b?n tùy ch?nph?n, nh?n vào đây đ? ch?n các K?ch b?n các bư?c đ? t?o ra này ?n ph?m tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Xem trư?c.
 6. Trong các Sao nhân b?n thành ph?n k?ch b?n Xem trư?c h?p tho?i h?p, b?m vào Löu laøm.
 7. Trong các V? trí t?p script h?p tho?i h?p, lo?i NewArticle.sql trong các Tệp Tên h?p, và sau đó nh?p vào Lưu.
 8. B?t đ?u phân tích truy v?n SQL, và sau đó k?t n?i v?i các th? hi?n c?a SQL Server có ch?a các ?n ph?m.
 9. Đ? thêm m?t bài vi?t chưa đư?c công b? công b? c?a b?n, ch?y Giao d?ch SQL phát bi?u tương t? như sau trong SQL Query Analyzer t?i các nhà xu?t b?n trên cơ s? d? li?u công b?.
  • M? ví d? cho m?t ?n ph?m ?nh ch?p
   USE <Publication Database>
   GO
   
   EXEC sp_addarticle 
   	@publication = N'<Publication Name>', 
   	@article = N'<Article Name>', 
   	@source_owner = N'dbo', 
   	@source_object = N'<Article Object Name>', 
   	@destination_table = N'<Destination Table Name>', 
   	@type = N'logbased', 
   	@creation_script = null, 
   	@description = null, 
   	@pre_creation_cmd = N'drop', 
   	@schema_option = 0x00000000000000F1, 
   	@status = 0, 
   	@vertical_partition = N'false', 
   	@ins_cmd = N'SQL', 
   	@del_cmd = N'SQL', 
   	@upd_cmd = N'SQL', 
   	@filter = null, 
   	@sync_object = null, 
   	@auto_identity_range = N'false'
   GO
   
   Chú ý B?n ph?i sao chép m?t trong Transact-SQL phát bi?u có ch?a các sp_addarticle sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? đư?c s? d?ng đ? thêm m?t bài vi?t cho các ?n ph?m t? t?p l?nh NewArticle.sql đư?c t?o ra trong bư?c 7.

   Đ?m b?o r?ng b?n s?a đ?i các thông s? sau đây như đư?c ch? đ?nh trư?c khi b?n ch?y Transact-SQL phát bi?u.

   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tham s?Giá trị
   @ ?n ph?mTên hi?n hành ?n ph?m.
   @ bài vi?tTên m?i bài vi?t.
   @ source_objectTên c?a các l?p dư?i b?ng đó đư?c đ?i di?n b?i bài vi?t m?i.
   @ destination_tableTên c?a các đi?m đ?n b?ng s? đư?c t?o ra các thuê bao.
   @ force_invalidate_snapshot1 (N?u m?t ?nh ch?p đư?c đ? t?o cho các ?n ph?m.)


   Ngoài ra, n?u bài vi?t c?a b?n có ch?a m?t nh?n d?ng c?t và b?n mu?n SQL Server đ? qu?n l? vi?c x? l? nhi?u danh tính, b?n ph?i thi?t l?p các @ auto_identity_range tham s? s? th?t.
  • M? ví d? cho m?t ?n ph?m giao d?ch
   USE <Publication Database>
   GO
   
   EXEC sp_addarticle 
   	@publication = N'<Publication Name>', 
   	@article = N'<Article Name>', 
   	@source_owner = N'dbo', 
   	@source_object = N'<Article Object Name>', 
   	@destination_table = N'<Destination Table Name>', 
   	@type = N'logbased', 
   	@creation_script = null, 
   	@description = null, 
   	@pre_creation_cmd = N'drop', 
   	@schema_option = 0x00000000000000F3, 
   	@status = 16, 
   	@vertical_partition = N'false', 
   	@ins_cmd = N'CALL sp_MSins_<Article Name>', 
   	@del_cmd = N'CALL sp_MSdel_<Article Name>', 
   	@upd_cmd = N'MCALL sp_MSupd_<Article Name>', 
   	@filter = null, 
   	@sync_object = null, 
   	@auto_identity_range = N'false'
   GO

   Chú ý B?n ph?i sao chép m?t trong Transact-SQL phát bi?u có ch?a các sp_addarticle sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? đư?c s? d?ng đ? thêm m?t bài vi?t cho các ?n ph?m t? t?p l?nh NewArticle.sql đư?c t?o ra trong bư?c 7.

   Đ?m b?o r?ng b?n s?a đ?i các thông s? sau đây như đư?c ch? đ?nh trư?c khi b?n ch?y Transact-SQL phát bi?u.

   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tham s?Giá trị
   @ ?n ph?mTên hi?n hành ?n ph?m.
   @ bài vi?tTên m?i bài vi?t.
   @ source_objectTên c?a các l?p dư?i b?ng đó đư?c đ?i di?n b?i bài vi?t m?i.
   @ destination_tableTên c?a các đi?m đ?n b?ng s? đư?c t?o ra các thuê bao.
   @ ins_cmdG?I sp_MSins_<article name=""></article>
   @ del_cmdG?I sp_MSdel_<article name=""></article>
   @ upd_cmdMCALL sp_MSupd_<article name=""></article>
   @ force_invalidate_snapshot1 (N?u m?t ?nh ch?p đư?c đ? t?o cho các ?n ph?m.)


   Ngoài ra, n?u bài vi?t c?a b?n có ch?a m?t nh?n d?ng c?t và b?n mu?n SQL Server đ? qu?n l? vi?c x? l? nhi?u danh tính, b?n ph?i thi?t l?p các @ auto_identity_range tham s? s? th?t.
  Sau khi b?n thêm bài vi?t chưa đư?c công b? vào hi?n t?i xu?t b?n, b?n có th? nh?n th?y r?ng các Đăng k? đ?y đ? b?t đ?ng s?n cho m?i thuê bao mà gia vào hi?n t?i xu?t b?n đư?c thi?t l?p đ? Không:

  Đăng k? đ?y đ?: Không, đăng k? này ch?a ch? là m?t s? bài vi?t trong ?n ph?m này.
 10. Thêm m?c đăng k? vào bài vi?t đ? đư?c thêm vào c?a b?n ?n ph?m.
  • M? ví d? cho m?t thuê bao đ?y

   Cho m?i thuê bao đ?y mà gia vào các ?n ph?m hi?n t?i, ch?y Transact-SQL phát bi?u trong SQL Query Analyzer lúc nhà xu?t b?n trên cơ s? d? li?u công b?. Đây là m?t ví d?:
   USE <Publication Database>
   GO
   
   EXEC sp_addsubscription 
   	@publication = N'<publication Name>', 
   	@article = N'<Article Name>', 
   	@subscriber = N'<Subscriber Name>', 
   	@destination_db = N'<Destination Database>', 
   	@sync_type = N'automatic', 
   	@update_mode = N'read only', 
   	@offloadagent = 0, 
   	@dts_package_location = N'distributor'
   GO
   Chú ý B?n ph?i sao chép m?t trong Transact-SQL phát bi?u có ch?a các sp_addsubscription sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? đư?c s? d?ng đ? thêm các đăng k? cho m?t bài báo t? t?p l?nh NewArticle.sql thành l?p năm bư?c 7.

   Đ?m b?o r?ng b?n s?a đ?i các thông s? sau đây trư?c khi b?n ch?y các l?nh Transact-SQL.

   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tham s?Giá trị
   @ ?n ph?mTên hi?n hành ?n ph?m.
   @ bài vi?tTên m?i bài vi?t.
   @ ngư?i đăng kíTên c?a các thuê bao.
   @ destination_dbTên c?a các đi?m đ?n s? d? li?u có ch?a các thuê bao.


   B?n ph?i c?ng đ?m b?o r?ng các tham s? có th? thay đ?i các tài s?n hi?n có c?a các thuê bao không th? đư?c s?a đ?i.
  • M? ví d? cho m?t thuê bao kéo

   Đ? thêm các m?c đăng k? vào bài vi?t m?i trong kéo đăng k? cho t?t c? hi?n có đăng k? vào các ?n ph?m, ch?y Giao d?ch SQL phát bi?u trong SQL Query Analyzer t?i nhà xu?t b?n trên các ?n ph?m cơ s? d? li?u. Đây là m?t ví d?:
   USE <Publication Database>
   GO
   
   EXEC sp_refreshsubscriptions 
   	@publication = N'<Publication Name>'
   GO
  B?n có th? nh?n th?y r?ng các Đăng k? đ?y đ? b?t đ?ng s?n cho m?i thuê bao mà gia vào hi?n t?i xu?t b?n đư?c thi?t l?p đ? Có:

  Đăng k? đ?y đ?: Có, đăng k? này ch?a t?t c? các bài vi?t trong ?n ph?m này.
 11. Ch?y các đ?i l? ?nh ch?p tương ?ng vào hi?n t?i ?n ph?m và các nhà phân ph?i.
 12. Ch?y các đ?i l? phân ph?i tương ?ng cho m?i đăng k? mà gia vào các ?n ph?m hi?n t?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? sao nhân b?n h? th?ng lưu tr? th? t?c đư?c s? d?ng đ? thêm nhân r?ng, xem các ch? đ? sau trong SQL Máy ch? sách tr?c tuy?n:
sp_addsubscription

sp_refreshsubscriptions

sp_addarticle


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? danh tính các giá tr?, xem ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:
Qu?n l? Các giá tr? danh tính


Cho thông tin b? sung sp_addmergearticle lưu tr? th? t?c, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
297369Kh?c ph?c: Không đúng l?i x?y ra khi b?n thêm h?p nh?t bài cho m?t ?n ph?m v?i thuê bao không đ?ng b?

269204 L?I: Vi?c b? sung các đi?u h?p nh?t v?i m?t b? l?c t?p con có th? gây ra các đ?i l? ?nh ch?p th?t b?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 830210 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbreplication kbhowtomaster kbcodesnippet kbhowto kbmt KB830210 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830210

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com