PSSDIAG d? li?u b? sưu t?p Ti?n ích

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830232 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

PSSDIAG là m?t m?c đích chung ch?n đoán b? sưu t?p Ti?n ích d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft s? d?ng đ? thu th?p các b?n ghi và d? li?u khác nhau t?p tin. PSSDIAG nguyên b?n có th? thu th?p các b?n ghi màn h?nh hi?u su?t, SQL Profiler d?u v?t, SQL Server ch?n k?ch b?n đ?u ra, các b?n ghi s? ki?n c?a Windows và SQLDIAG đ?u ra. Thu th?p d? li?u có th? đư?c tùy ch?nh b?ng cách cho phép ho?c vô hi?u hóa b?t k? đây đăng lo?i, b?ng cách thay đ?i kho?ng m?u c?a các t?p l?nh ch?n và các Các b?n ghi màn h?nh hi?u su?t, và b?ng cách s?a đ?i các s? ki?n c? th? và qu?y cho SQL Profiler và theo d?i hi?u su?t đ? n?m b?t. PSSDIAG c?ng có th? ch?y tùy ch?nh Ti?n ích ho?c tùy ch?nh Transact-SQL script cho h? tr? trư?ng h?p yêu c?u d? li?u bên ngoài các lo?i ch?n đoán nguyên b?n đư?c h? tr?.

THÔNG TIN THÊM

Tài li?u này áp d?ng cho các phiên b?n c?a PSSDIAG mà D?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft s? g?i đ?n giúp đ? v? x? l? s? c? c?a h? tr? các trư?ng h?p. M?t phiên b?n hơi khác nhau c?a các công c? có s?n cho công chúng t?i v?. Đ?i v?i tài li?u hư?ng d?n mà t?p trung vào phiên b?n t?i v? công c?ng c?a công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa175399 (SQL.80) .aspx
Microsoft SQL Server 2000 và cho Microsoft SQL Server 7.0, t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? PSSDIAG d? li?u b? sưu t?p Ti?n ích gói bây gi?.

Ngày phát hành: 29 tháng 9 năm 2004

Đ?i v?i Microsoft SQL Server 2005 và phiên b?n m?i nh?t, s? d?ng tr?nh qu?n l? Pssdiag và Sqldiag có th? đư?c t?m th?y trên trang web codeplex sau đây:
http://diagmanager.CodePlex.com/

Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
http://blogs.MSDN.com/b/psssql/Archive/2011/05/24/pssdiag-sqldiag-Configuration-Manager-Released-to-CodePlex.aspx

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? b?t đ?u PSSDIAG

PSSDIAG m? r?ng vào thư m?c C:\PSSDIAG nó t?o ra ngày c?a b?n máy tính. C?p này s? c?n ph?i trên m?t ? đ?a có đ? không gian đ?a có s?n đ? ch?a d? li?u và t?p tin đăng nh?p r?ng PSSDIAG đ? đư?c c?u h?nh đ? n?m b?t. B?i v? PSSDIAG có th? đư?c c?u h?nh đ? thu th?p nhi?u đăng nh?p khác nhau các lo?i, không gian đ?a đó là c?n thi?t có th? khác nhau t? m?t megabyte ho?c hai, lên đ?n m?t vài Gigabyte. Lưu ? r?ng đôi khi lư?ng d? li?u d?u v?t thu th?p ph? thu?c vào b?n ch?t và kh?i lư?ng c?a kh?i lư?ng công vi?c mà các máy ch? ch? bi?n. V? v?y, m?t ư?c tính chính xác có th? không th?. D? li?u b? sưu t?p có liên quan đ?n các lo?i âm lư?ng cao d?u v?t như SQL Profiler truy t?m, H?y ch?c ch?n r?ng PSSDIAG ch?y t? m?t đ?a c?c b?, không ph?i t? m?t c?p m?ng ho?c m?t t? m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?.

Nói chung, b?n s? ch?y PSSDIAG t?i đ?a phương trên các máy ch? đang đư?c theo d?i. Tuy nhiên, b?n có th? c?u h?nh PSSDIAG đ? Giám sát m?t máy ch? t? xa. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ch?y PSSDIAG t? xa, nh?n th?y nh?ng "ch?y PSSDIAG t? xa ho?c trên m?t máy ch? SQL c?m" ph?n c?a bài vi?t này.

Lưu ? B?n có th? ph?i th?c hi?n m?t bư?c thêm n?u b?n đang thu th?p d? li?u t? m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server. H?y ch?c ch?n đ? đ?c các "làm th? nào đ? ch?y PSSDIAG t? xa ho?c trên m?t nhóm SQL Server "ph?n c?a bài vi?t này, n?u b?n đang k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server, ngay c? khi PSSDIAG s? ch?y c?c b? trên máy ch?.

Pssdiag.exe không có đáng k? yêu c?u v?n có b?o m?t. Tuy nhiên, qu?n tr? viên Microsoft Windows NT thông tin đăng nh?p đư?c yêu c?u cho nhi?u ngư?i trong s? các ch?n đoán PSSDIAG có th? tùy ch?n c?u h?nh đ? n?m b?t. Ngoài ra, b?n ph?i có Ilos thông tin đăng nh?p vào máy ch? SQL n?u PSSDIAG là đ? n?m b?t ch?n đoán t? SQL Server (có ngh?a là, n?u PSSDIAG không ch?y trong m?t ch? đ? "chung chung" v?i các /G chuy?n đ?i d?ng l?nh). Theo m?c đ?nh, PSSDIAG s? làm cho m?t c?a s? xác th?c k?t n?i đ?n máy ch? SQL; Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng SQL Server xác th?c n?u b?n mu?n.

PSSDIAG h? tr? m?t s? tùy ch?n d?ng l?nh các tham s?. Đ? bi?t thêm v? các tham s? tùy ch?n d?ng l?nh, H?y xem ph?n "Tham s? d?ng l?nh PSSDIAG". Tuy nhiên, nói chung nó không ph?i là c?n thi?t đ? s? d?ng các tham s? tùy ch?n. Sau khi b?n đ? trích xu?t PSSDIAG t?p tin thu?c v? gói trên trung tâm t?i v?, ch?y Pssdiag.exe đ? b?t đ?u thu th?p d? li?u.

Khi PSSDIAG b?t đ?u, nó l?n đ?u tiên m?, và sau đó c?u h?nh t?p tin đăng nh?p nó đ? đư?c c?u h?nh đ? n?m b?t. Quá tr?nh này có th? m?t m?t vài giây. Khi PSSDIAG đ?y đ? là b?t đ?u và t?t c? các b?n ghi ho?t đ?ng, nó s? s?n lư?ng thông bao sau trên bàn đi?u khi?n:

2003/10/02 12:30:14.90 PSSDIAG b? sưu t?p b?t đ?u. Nh?n Ctrl + C đ? ngăn ch?n.


N?u b?n đang ch?y PSSDIAG đ? thu th?p d? li?u v? m?t v?n đ? mà b?n có th? tái s?n xu?t t?i s?, ch? đ?i cho đ?n khi b?n nh?n đư?c tin nh?n trư?c khi b?n c? g?ng đ? t?o l?i v?n đ?.

Không đăng ra kh?i các nơi PSSDIAG đang ch?y trư?c khi thu th?p d? li?u là giao di?n đi?u khi?n phiên hoàn ch?nh, và PSSDIAG đ? b? t?t. B?i v? PSSDIAG là m?t ti?n ích giao di?n đi?u khi?n, không ph?i là m?t d?ch v?, khai thác g? ra c?a phiên h?p nơi PSSDIAG đang ch?y s? đóng xu?ng ti?n ích và cu?i cùng thu th?p d? li?u. B?n có th? ch?y PSSDIAG t? m?t nhà ga Phiên làm vi?c h? ph?c v? n?u b?n mu?n, và b?n có th? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c thay v? đăng nh?p đ? l?i PSSDIAG đang ch?y.

Làm th? nào đ? ngăn ch?n PSSDIAG

Đ? lo?i b? PSSDIAG, nh?n CTRL + C trong c?a s? giao di?n đi?u khi?n nơi PSSDIAG đang ch?y. Lưu ? r?ng nó c?ng có th? đ? hư?ng d?n PSSDIAG đ? đóng chính nó xu?ng t? đ?ng t?i m?t th?i đi?m c? th?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, xem ph?n "T? đ?ng b?t đ?u và d?ng PSSDIAG". N?u PSSDIAG t? đ?ng thêm t?p vào m?t t?p tin nén .cab, có th? m?t nhi?u th?i cho PSSDIAG đ? k?t thúc nén t?p nh?t k? cu?i cùng. Sau khi b?n nh?n CTRL + C, PSSDIAG s? g?i tin nh?n, đó là tương t? như sau, đ? bàn đi?u khi?n:
2003/10/02 12:24:00.69 PSSDIAG k?t thúc d? li?u b? sưu t?p. ch? đ?i trong khi t?t quá tr?nh và t?p tin đư?c nén (đi?u này có th? m?t vài phút)


Sau khi thông báo này xu?t hi?n, PSSDIAG không c?n thu d? li?u b? sung t? máy ch? c?a b?n, m?c dù nó có th? ti?p t?c đ? nén trư?c đó thu th?p d? li?u.

Trư?c khi PSSDIAG shuts xu?ng hoàn toàn, nó có th? nh?c b?n v?i m?t tin nh?n tương t? như:

Các t?p tin trong F:\pssdiag\output\ đ? đư?c thêm vào đ? PSSDIAG.CAB. Xóa b? b?n sao lưu trong F:\pssdiag\output\backup\?


Khi có th?, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n tr? l?i v?i "N" đ? gi? l?i các t?p tin thu th?p d? li?u trong các Sao lưu folderuntil b?n có th? confirmthat Pssdiag.cab s?n lư?ng t?p tin là c?n nguyên v?n.

V? trí c?a PSSDIAG đ?u ra

Tr? khi b?n ch? đ?nh m?t thư m?c tùy ch?nh đ?u ra b?ng cách s? d?ng các /O tham s? d?ng l?nh, PSSDIAG t?o ra m?t thư m?c đư?c đ?t tên Đ?u ra trong thư m?c nơi nó đư?c ch?y. N?u b?n đang ch?y PSSDIAG v?i các / C0 (m?c đ?nh) ho?c các / C1 tham s? d?ng l?nh đ? vô hi?u hoá t? đ?ng nén, các t?p tin đ?u ra s? gi? trong c?p này. B?n có th? nén các Đ?u ra c?p v?i công c? c?a s? l?a ch?n c?a b?n n?u b?n c?n ph?i t?i lên các c?p v?i chuyên viên h? tr? Microsoft.

N?u PSSDIAG đang ho?t đ?ng trong ch? đ? t? đ?ng nén, nó s? thêm t?t c? các t?p tin đ?u ra vào m?t nén Pssdiag.cab t?p tin trong các Đ?u ra thư m?c. Theo m?c đ?nh, PSSDIAG s? không th?c hi?n b?t k? nén. Sau khi m?t t?p tin đ? đư?c thêm vào thành công vào t?p tin Pssdiag.cab, nó s? chuy?n đ?n m?t thư m?c riêng bi?t mà đư?c đ?t tên theo Sao lưu. Các Sao lưu thư m?c đư?c t?o ra trong các Đ?u ra thư m?c. Lưu ? r?ng s? ti?n t?i đa không nén d? li?u mà có th? đư?c thêm m?t CAB đơn t?p tin là 2-Gigabyte (GB). N?u các d? li?u thu th?p vư?t quá 2 GB, t?p CAB b? sung đư?c đ?t tên Pssdiag2.cab, Pssdiag3.cab, và như v?y, s? đư?c t?o ra.

Lo?i b? PSSDIAG

PSSDIAG không ph?i đăng k? b?t k? đ?i tư?ng COM, sao chép b?t k? t?p nào đ? h? th?ng thư m?c, ho?c s?a đ?i s? đăng k? h? th?ng. Đ? lo?i b? PSSDIAG khi d? li?u b? sưu t?p hoàn t?t, xóa thư m?c ch?a các t?p tin PSSDIAG. PSSDIAG cài đ?t nhi?u h? th?ng lưu tr? th? t?c trong các Th?c s? cơ s? d? li?u. Các th? t?c đư?c lưu tr? s? t? đ?ng b? lo?i b? khi PSSDIAG t?t.

Tham s? d?ng l?nh PSSDIAG

B?n có th? ch?y PSSDIAG /? t? các d?ng l?nh đ? xem danh sách các tham s? d?ng l?nh PSSDIAG r?ng h? tr?. Các tham s? đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t đư?c mô t? ? đây b?ng. T?t c? các tham s? d?ng l?nh là tùy ch?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tham s?Mô t?
/QCh? đ? im l?ng. Ngăn ch?n thông báo yêu c?u ngư?i s? d?ng tương tác, ch?ng h?n như d?u nh?c đ? xóa các t?p tin sao lưu.
/C#/ C0 vô hi?u hoá t? đ?ng nén, và / C1 cho phép nén NTFS cho các t?p tin trong thư m?c đ?u ra. / C0 (không nén) là m?c đ?nh.
/B YYYYMMDD_HH:MM:SS
Ch? đ?nh m?t kh?i đ?u trong tương lai th?i gian đ? b?t đ?u b? sưu t?p. PSSDIAG s? v?n nhàn r?i cho đ?n khi th?i gian này đư?c đ?t t?i. Ngày và th?i gian ph?i đư?c cung c?p dư?i h?nh th?c chính xác, và đư?c ch? đ?nh ? đây. Ngày và th?i gian có th? đư?c xác đ?nh v?i nhau ho?c riêng r?. Ví d?, b?n có th? ch? r? th?i gian ch? ho?c ch? ngày.
/E YYYYMMDD_HH:MM:SS
Ch? đ?nh m?t t? đ?ng t?t máy th?i gian. Khi th?i gian này đư?c đ?t t?i, PSSDIAG s? t? đ?ng ng?ng d? li?u b? sưu t?p và t?t chính nó. Ngày và th?i gian có th? đư?c xác đ?nh v?i nhau ho?c riêng r?. Ví d?, b?n có th? xác đ?nh th?i gian ch? và ngày ch?.
/GCh? đ? chung chung. PSSDIAG m?c đ?nh là m?t SQL Server-trung tâm d? li?u t?p h?p ch? đ? đ?i h?i m?t th? hi?n đang ch?y c?a SQL Server. Các /G tham s? vô hi?u hóa SQL máy ch? c? th? thu th?p d? li?u, do đó PSSDIAG có th? đư?c s? d?ng cho các k?ch b?n khác.


T? đ?ng b?t đ?u và ng?ng PSSDIAG

Đôi khi, nó có th? đư?c thu?n ti?n đ? có PSSDIAG t? đ?ng b?t đ?u thu th?p d? li?u t?i m?t th?i gian nh?t đ?nh, ho?c t? đ?ng d?ng l?i sau khi thu th?p d? li?u trong m?t th?i gian đ? ch? r?. Ví d?, b?n có th? x? l? s? c? m?t v?n đ? m?t cách nh?t quán xu?t hi?n lúc 02: 00. Trong trư?ng h?p như th? này, b?n có th? mu?n PSSDIAG đ? b?t đ?u thu th?p d? li?u lúc 01: 00, và đ? t? đ?ng đóng c?a lúc 3: 00 am. Cách d? nh?t đ? b?t đ?u và ng?ng thu th?p d? li?u t? đ?ng ? m?t ch? ra th?i gian là s? d?ng các / B và các E tham s? d?ng l?nh. H?y ch?c ch?n đ? s? d?ng đ?nh d?ng ngày chính xác cho các tham s? đư?c xác đ?nh trong "Tham s? d?ng l?nh PSSDIAG" keá tieáp. Th?i gian ph?i đư?c xác đ?nh liên quan đ?n local time trên máy tính nơi PSSDIAG đang ch?y.

PSSDIAG c?ng s? đóng c?a t? đ?ng b?t c? khi nào nó t?m th?y m?t t?p tin tên Pssdiag.stop trong các ti?n ích c?a đ?u ra thư m?c. Đi?u này có th? h?u ích cho các t?nh hu?ng khi b?n mu?n l?p tr?nh đóng c?a PSSDIAG sau khi m?t s? s? ki?n x?y ra, nhưng b?n không bi?t ? trư?c th?i gian đó s? ki?n này s? x?y ra. N?i dung c?a các t?p tin Pssdiag.stop là không thích h?p. M?t tùy ch?n là s? d?ng m?t l?nh như sau trong m?t t?p tin th?c thi:
ECHO abc > F:\PSSDIAG\Output\PSSDIAG.STOP

Tác đ?ng hi?u su?t c?a PSSDIAG

B?i v? PSSDIAG là ch? m?t wrapper quanh thu th?p d? li?u khác API và các ti?n ích, tác đ?ng hi?u qu? c?a ch?y PSSDIAG nói chung là b?ng v?i tác đ?ng c?a các PSSDIAG đ? đư?c c?u h?nh đ? n?m b?t. Tác đ?ng hi?u qu? tương t? s? đư?c nh?n th?y n?u cùng m?t d? li?u d?u v?t b? b?t b?ng tay, mà không s? d?ng PSSDIAG.

PSSDIAG có th? đư?c c?u h?nh đ? n?m b?t m?t lư?ng nh? d? li?u ho?c m?t s? lư?ng l?n, và các lo?i d? li?u mà là b? b?t thư?ng là tùy ch?nh cho m?i v? vi?c. V? nó là không th? đ? th?c hi?n m?t tuyên b? chung v? hi?u qu? mà ch?y PSSDIAG có th? có mà không c?n dùng vào tài kho?n đăng nh?p các lo?i và các s? ki?n water đang thu th?p. N?u b?n lo l?ng v? nh?ng tác đ?ng ti?m năng c?a thu th?p d? li?u trên m?t máy ch?, liên h? v?i chuyên viên h? tr? đó g?i cho b?n PSSDIAG đ? làm r? ch?n đoán lo?i r?ng nó đ? đư?c c?u h?nh đ? n?m b?t.

M?t trong nh?ng nhi?m v? mà Pssdiag.exe th?c hi?n tr?c ti?p mà có th? tiêu th? đáng k? CPU tài nguyên là nén t?p tin d? li?u trong CAB, t? đ?ng lưu tr?. B?i m?c đ?nh, tính năng này b? vô hi?u hóa. Tuy nhiên, nó có th? đư?c kích ho?t v?i các /C INSTALLER.BAT/C tham s? d?ng l?nh. Các /C INSTALLER.BAT/C tham s? d?ng l?nh đư?c th?o lu?n chi ti?t trong "PSSDIAG Tham s? d?ng l?nh"ph?n.

Ch?y PSSDIAG t? xa ho?c trên m?t máy ch? SQL c?m

Cho PSSDIAG đ? thu th?p d? li?u t? m?t máy ch? t? xa ho?c t? m?t nhóm th? hi?n c?a SQL Server, t?p tin Pssdiag.ini ph?i đư?c s?a đ?i. Nó ph?i ch? đ?nh tên c?a h? ph?c v? PSSDIAG nên k?t n?i v?i. Cho bi?t các Chuyên gia h? tr? b?n đang làm vi?c v?i tên c?a h? ph?c v? như v?y đi?u này có th? đư?c c?u h?nh đúng trư?c khi PSSDIAG đư?c g?i đ?n b?n.

N?u b?n là th?c hi?n thay đ?i này cho m?nh, xác đ?nh v? trí các t?p tin Pssdiag.ini trong cùng m?t thư m?c như Pssdiag.exe. m? Pssdiag.ini trong Notepad. D?ng đ?u tiên trong t?p tin ch?a chu?i ".". Thay th? kho?ng th?i gian gi?a các d?u ngo?c vuông v?i các tên máy ch? t? xa. N?u b?n đang thu th?p d? li?u t? m?t th? hi?n đư?c đ?t tên c?a SQL Máy ch?, lưu ? r?ng tên máy ch? không ph?i là tên đ?y đ? c?a th? hi?n c?a SQL H? ph?c v?. Ví d?, n?u tên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server "MYSERVER\MyInstance", b?n s? thay th? d?ng đ?u tiên c?a các t?p tin Pssdiag.ini v?i "[MYSERVER]".

SQL Profiler truy t?m đư?c luôn luôn th?c hi?n trên các h? ph?c v?. V? n?u PSSDIAG đ? đư?c c?u h?nh đ? thu th?p Profiler d? li?u, có nh?ng bi?n ch?ng thêm liên quan v?i ch?y PSSDIAG t? xa. Trong nh?ng trư?ng h?p này, Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ch?y PSSDIAG t?i đ?a phương h? ph?c v?. N?u b?n mu?n xem xét tùy ch?n thu th?p d? li?u t? xa khi Profiler d?u v?t đư?c yêu c?u, h?y h?i các chuyên gia h? tr? b?n đang làm vi?c v?i đ? bi?t chi ti?t.

N?u trư?ng h?p c?a SQL Server t?p trung, s? d?ng các tên máy ch? ?o thay v? tên máy tính c?a m?t nút c?m.

Quan tr?ng B?n ph?i luôn luôn r? ràng ch? đ?nh tên máy ch? ?o trong các Pssdiag.ini t?p tin khi b?n k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server, th?m chí khi PSSDIAG s? đư?c ch?y c?c b? trên m?t trong các nút c?m.
Các ti?n ích PSSDiag trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho SQL Server 7.0 và SQL Server 2000. M?t phiên b?n đ? đư?c t?o ra cho SQL Server 2005. Phiên b?n m?i đư?c đ?t tên theo SQLDiag và đư?c bao g?m v?i SQL Server 2005. Đ? bi?t thêm thông tin v? SQLDiag, xem các ch? đ? "SQLDiag" trong SQL Server 2005 sách Tr?c tuy?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830232 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB830232 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830232

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com