Mô t? c?a Microsoft d? án 2002 gói d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft d? án 2002. B?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n b?o m?t và s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t các Microsoft d? án 2002 Service Pack 1 (SP1). Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? nh?ng g? các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Microsoft d? án 2002 SP1.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "cài đ?t Windows update yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t d? án 2002 t? đ?a CD-ROM, b?n có các Sau hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office Update Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? Microsoft d? án 2002 SP1 b?ng cách làm theo các các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng Update Web site. Văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n nói riêng c?a b?n cài đ?t c?a Microsoft Office và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng C?p nh?t trang web


Ph?i có văn ph?ng C?p nh?t trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t. Sau khi phát hi?n là hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? d? án 2002 SP1


Làm theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t các khách hàng C?p Nh?t:
 1. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Phiên b?n ti?ng Anh c?a d? án 2002 Service Pack 1 khách hàng gói bây gi?.

  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá khách hàng c?a d? án 2002 SP1, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = D64EA65B-9519-4061 ngư?i-9B3A-32AF1A9BF888
 2. Nh?p vào M? đ? b?t đ?u t?i v? và cài đ?t c?a d? án 2002 SP1.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM 2002 d? án c?a b?n n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Microsoft D? án năm 2002, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t d? án 2002 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i C?p Nh?t hành chính và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Trong Windows Explorer, t?o m?t thư m?c m?i trên ? C, và sau đó tên thư m?c kb830241.
 2. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Phiên b?n ti?ng Anh c?a d? án 2002 Service Pack 1 đ?y đ? t?p tin gói bây gi?.

  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá toàn b? t?p c?a d? án 2002 SP1, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = D64EA65B-9519-4061 ngư?i-9B3A-32AF1A9BF888
 3. Nh?p vào Lưu lưu d? án 2002 SP1 t?p tin cài đ?t (ví d?, đ? c?u các Project2002-kb830241-fullfile-ENU.exe t?p tin) đ? C:\kb830241 thư m?c.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i dây:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile -ngôn ng? Phiên b?nexe/c / /t:c:\kb830241


  Chú ý Phiên b?n ngôn ng? là ngôn ng? đ?nh danh c?a t?p tin cài đ?t mà b?n đ? t?i xu?ng trư?c đó.

  Cho Ví d?:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-ENU.exe, VIT.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb830241
 7. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 8. T?i d?u nh?c l?nh, g? exit, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh.
 9. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a AdminPath\MSI File p C:\Kb830241\MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính ch? cho d? án 2002 (ví d?, C:\Project2002), MSI File cơ s? d? li?u .msi gói cho d? án 2002, và MSP File là tên C?p Nh?t hành chính.

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các D? án 2002 Cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n c?p phép h?p tho?i không xu?t hi?n.
 10. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i AdminPath\MSI File CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính ch? cho d? án 2002 (ví d?, C:\Project2002), MSI File cơ s? d? li?u MSI gói cho d? án 2002, và FeatureList là các danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho các C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?.

Microsoft d? án 2002 Service Pack 1 (SP1) cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?

Đ? hoàn thành d? án 2002 SP1 ch?c năng, cài đ?t các Microsoft d? án 2002 Service Pack 1 (SP1) cho giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? Gói n?u b?n s? d?ng ngư?i dùng đa ng? Interface Pack (MUI). Đ? cài đ?t các D? án 2002 Service Pack 1 (SP1) cho Multilingual User Interface Pack, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
D? án 2002 Service Pack 1 (SP1) cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  ---------------------------
  Winproj.exe 10.0.2104.1305

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a d? án 2002 đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Winproj.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoWinproj.exe, sau đó b?mThu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n d? án năm 2002 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin theo đây:

  Atlconv.dll    Msorun.dll
  Bidi32.dll    Mssp3en.lex
  Blnmgr.dll    Mssp3ena.lex
  Blnmgrps.dll   Mssp3enl.dll
  Cdrimp32.flt   Mssp3pfr.dll
  Cgmimp32.flt   Msspell3.dll
  Epsimp32.flt   Olapuir.rll
  Fm20.dll     Owc10.dll    
  Fm20enu.dll    Owc10.mst
  Fp5autl.dll    Owci10.dll    
  Fp5awec.dll    Pcdimp32.flt
  Gifimp32.flt   Pictim32.flt
  Intldate.dll   Pj10od10.dll   
  Jpegim32.flt   Pj10tm10.dll   
  Mscdm.dll     Pjintl.dll    
  Mscomctl.ocx   Pjmn10g.chm
  Msconv97.dll   Pjmn10p.chm
  Msdaippd.dll   Pjmsgsdr.dll   
  Msdmeng.dll    Pjoledb.dll   
  Msdmine.dll    Pjspool.exe   
  Msdmine.rll    Png32.flt
  Msmdcb80.dll   Prjres.dll    
  Msmdgd80.dll   Prjsetup.htm
  Msmdun80.dll   Proflwiz.exe   
  Mso.dll      Riched20.dll
  Msoeuro.dll    Setlang.exe   
  Msohelp.exe    Setup.exe    
  Msointl.dll    Ucs20.dll
  Msolap80.dll   Vbapj10.chm
  Msolap80.rll   Vbe6.dll     
  Msolui80.dll   Winproj.exe   
  Msonsext.dll   Wpgimp32.flt
Chú ý N?u d? án 2002 SP1 đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t 2002 d? án SP1:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Yêu c?u b?n c?p nh?t Windows Installer

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows, truy c?p vào m?t trong các cách sau Các trang Web c?a Microsoft.

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en

V?n đ? có th? x?y ra sau khi gói d?ch v? cài đ?t

Khi b?n s? d?ng Microsoft d? án 2002 Professional Service Pack 1 (SP1) đ? k?t n?i v?i Microsoft Project Server 2002 và s?a đ?i các doanh nghi?p H? bơi tài nguyên, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
D? án máy ch? đ? không th? x? l? yêu c?u. M?t nút không h?p l? tên tham s? đư?c xác đ?nh.
B?n có kinh nghi?m v?n đ? này khi b?n đóng h? bơi tài nguyên doanh nghi?p, ngay c? khi b?n nh?p vào Ok ho?c H?y b? sau khi b?n s?a đ?i h? bơi tài nguyên c?a doanh nghi?p. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, t?t c? các ngu?n l?c đư?c ki?m tra ra. Các tài nguyên không th? s?a đ?i cho đ?n khi h? đư?c ki?m tra b?i ngư?i qu?n tr? thông qua các d? án Web truy c?p.

V?n đ? này x?y ra sau khi b?n cài đ?t Microsoft d? án 2002 Professional SP1. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) trên máy tính đó là ch?y Microsoft Project Server 2002. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
867830Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Project Server 2002 service pack m?i nh?t

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

D? án 2002 SP1 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các C?p Nh?t sau đây:

822211 Mô t? v? các b?n vá b?o m?t Microsoft d? án 2002: 3 tháng 9 năm 2003
825806 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 8 tháng 8 năm 2003
823340 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 25 tháng 6 năm 2003
823335 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 7 tháng 7 năm 2003
823334 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 7 tháng 7 năm 2003
827151 Mô t? c?a Microsoft d? án 2002 hotfix gói: 10 tháng 9 năm 2003
830010 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 30 tháng 10 năm 2003
830822 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 11 tháng 11 năm 2003
825806 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft d? án 2002: 8 tháng 8 năm 2003


D? án 2002 SP1 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

331672 Không có s? ch?m tr? lâu dài khi b?n ch?n đ? xây d?ng đ?i t? doanh nghi?p trong Microsoft d? án
812644 M?t k? ho?ch Microsoft d? án v?i m?t kh?u b? h?ng khi b?n lưu t?p vào m?t tên m?i trong Microsoft d? án 2002
329759 B?n nh?n đư?c m?t "t?p tin không th? đư?c t?m th?y" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng ch?n m?t l?nh v?c trong d? án 2002
329665 D? án d?ng đáp ?ng khi b?n sao chép tác v? t? k? ho?ch d? án đư?c chèn vào
329737 Các s? ki?n BeforeSave c?p ?ng d?ng không ch?y Microsoft Project Professional 2002
331209 In ?n xem trư?c v?n đ? v?i h?p văn b?n v? các đ?i tư?ng
815836 Nonworking th?i gian C?p Nh?t t? Microsoft d? án Web Access không lưu m?t cách chính xác trong Microsoft d? án 2002
331975 B?n nh?n đư?c m?t thông báo xung đ?t l?p l?ch tr?nh khi b?n c? g?ng tính toán l?i m?t d? án trong Microsoft d? án 2002
810615 Qua liên k?t v?i các d? án kinh nghi?m tính toán liên t?c trong Microsoft d? án 2002
817072 Chương tr?nh đ?t ng?t quits khi b?n lưu t?p tin Master Project Microsoft d? án 2002
329736 Giá tr? đư?ng cơ s? công vi?c b? m?t sau khi b?n thay đ?i các k? ho?ch d? án và b?n phát hành l?i
817271 "Các t?p tin không th? m?" l?i tin nh?n khi b?n lưu m?t t?p d? án 2000 trong d? án 2002
816631 B?n không th? t?t các m?c tr?nh đơn macro trong Microsoft d? án 2002
816632 B?n không th? t?t lư?i ki?m soát quy?n truy c?p vào doanh nghi?p d? án phác th?o m? trong Microsoft d? án 2002
821609 Thay đ?i đ?i v?i các doanh nghi?p s? trư?ng không đư?c C?p Nh?t trong k? ho?ch d? án
329734 B?n có kinh nghi?m m?t s? các thông báo l?i khi b?n có nhi?u hơn 32,767 d? án ID trong cơ s? d? li?u Microsoft Project Server
331972 V?n đ? v?i r?ng và in các bi?u tư?ng
331199 Khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t d? án t?ng th?, b?n đang liên t?c nh?c nh? đ? lưu các thay đ?i
306290 B?n tr?i nghi?m s? ch?m tr? lâu dài khi b?n th?c hi?n hành đ?ng b?ng cách s? d?ng cơ s? d? li?u doanh nghi?p Microsoft d? án 2002
331207 Mô t? m? phác th?o không đư?c hi?n th? trong picklist
331195 Doanh nghi?p trư?ng văn b?n không đư?c xoá kh?i b?ng cơ s? d? li?u Microsoft d? án 2002
331212 Thông báo l?i "[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver]" khi b?n ti?t ki?m m?t k? ho?ch d? án đ?n cơ s? d? li?u
331700 Các v?n đ? hi?u su?t sau khi b?n xóa đư?ng cơ s? thông tin
331204 Không th? thi?t l?p m?t phác th?o m? đ? bí danh b?ng tra c?u m?t phác th?o m?
830282 Th?i lư?ng đ?c nhi?m đư?c tính không chính xác n?u l?ch đ? không làm vi?c l?n mà kèm theo m?c đ?nh không làm vi?c l?n trong Microsoft Project Professional 2002


D? án 2002 SP1 s?a ch?a sau đây các v?n đ? đ? đư?c trư?c đó không tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Tùy ch?n đ? ?n bên ngoài nhi?m v? là không vinh d? khi b?n m? r?ng nhi?m v? đ? hi?n th? các subtasks

Khi b?n ch?n tùy ch?n đ? ?n bên ngoài nhi?m v? t?i Microsoft D? án, chương tr?nh không tôn vinh các cài đ?t. B?n có th? nh?n th?y v?n đ? này khi b?n m? r?ng nhi?m v? đ? hi?n th? các subtasks.

K? ho?ch d? án là ch?m đ? m?

Khi b?n c? g?ng m? k? ho?ch d? án c?a b?n, k? ho?ch có th? m?t m?t dài th?i gian đ? m?. V?n đ? này có th? x?y ra khi có r?t nhi?u k? ho?ch d? án t?i c?a b?n d? án cơ s? d? li?u.

B?n không th? xu?t b?n ho?c t?o ra m?t danh m?c đ?u tư Analyzer

Khi b?n th? m?t trong hai công b? m?t k? ho?ch d? án ho?c đ? t?o ra m?t Danh m?c đ?u tư phân tích xem t? m?t máy khách đó không ph?i là trên cùng m?t tên mi?n các máy ch? d? án cư trú, ho?c là b?n không th? xu?t b?n k? ho?ch d? án c?a b?n ho?c t?o tùy ch?nh danh m?c đ?u tư phân tích xem.

Thông báo không đư?c g?i khi th?i gian g?i lên b? t? ch?i b?i m?t ngư?i qu?n l? d? án

Trong m?t môi trư?ng máy ch? d? án nơi Simple Network Management D?ch v? thư Protocol (SNMP) không có s?n, thông báo không đư?c g?i m?t nhóm thành viên nh?ng ngư?i đ? g?i công vi?c th?c t? cho m?t nhi?m v? n?u n?p là b? t? ch?i b?i m?t ngư?i qu?n l? d? án.

C? gia tăng th?i h?n và gi?m th?i gian th?c hi?n văn b?n xu?t hi?n tương t? trong các phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha c?a Microsoft d? án

Khi b?n xem th? đo?n thông minh công vi?c trong phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha Microsoft d? án, văn b?n xu?t hi?n gi?ng nhau cho c? hai tăng th?i gian th?c hi?n và cho gi?m th?i gian th?c hi?n.

Thay đ?i lo?i đ?t ph?ng d? án 2002 là khác nhau trong Microsoft Office Project 2003

Khi b?n thay đ?i lo?i đ?t m?t ngu?n l?c doanh nghi?p trong D? án 2002, lo?i đ?t ph?ng có th? khác nhau khi b?n xem các d? án Văn ph?ng d? án năm 2003.

Thi?t l?p tùy bi?n m?t n?u m?t chương tr?nh văn ph?ng ch?y trư?c khi d? án

Khi b?n cài đ?t c? Microsoft văn ph?ng tiêu chu?n và Microsoft D? án chuyên nghi?p 2002 trên m?t máy tính b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin MSI tu? ch?nh, tùy ch?nh đư?c th?c hi?n b?i t?p tin MSI b? m?t n?u b?n ch?y m?t trong các chương tr?nh Microsoft Office trư?c khi b?n ch?y d? án 2002.

M?t k? ho?ch d? án m? ch?m hơn k?t n?i t? xa

Khi b?n m? k? ho?ch d? án c?a b?n trên m?t k?t n?i t? xa c?a b?n k? ho?ch d? án có th? m? ch?m hơn nhi?u so v?i khi b?n m? k? ho?ch d? án t?i đ?a phương m?ng công ty c?a b?n.


Tài nguyên không đư?c đ?t tên nhân đôi khi b?n ti?t ki?m m?t doanh nghi?p k? ho?ch d? án

N?u b?n t?o ra ngu?n tài nguyên không đư?c đ?t tên, các ngu?n tài nguyên có th? nhân đôi khi b?n lưu k? ho?ch d? án doanh nghi?p c?a b?n.

Ngu?n l?c doanh nghi?p m?t m?t th?i gian dài đ? m?

Khi b?n c? g?ng m? nhi?u doanh nghi?p tài nguyên trong d? án c?a b?n k? ho?ch, các ngu?n tài nguyên có th? m?t m?t th?i gian dài b?t ng? đ? m?

Không có s? ch?m tr? khi b?n xu?t b?n k? ho?ch d? án c?a b?n đ?n m?t máy ch? d? án

Khi b?n c? g?ng phát hành k? ho?ch d? án c?a b?n đ?n máy ch? d? án c?a b?n, k? ho?ch d? án c?a b?n không đư?c phát hành ngay l?p t?c.

D? án Web Access (PWA) có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i khi b?n s? d?ng tùy ch?n tr? năng trong Microsoft Windows

Khi b?n s? d?ng tùy ch?n tr? năng trong Microsoft Windows, D? án Web Access (PWA) có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i.

Các giá tr? cho Flag1 và các l?nh v?c Duration1 không lưu các b?ng MSP_FLAG_FIELDS và MSP_DURATION_FIELDS trong k? ho?ch d? án c?a b?n

N?u b?n tùy ch?nh các Doanh nghi?p Flag1 và các Doanh nghi?p Duration1 các l?nh v?c và sau đó chèn các l?nh v?c trong m?t Gantt Chart, các giá tr? cho các Flag1 và các Duration1 các l?nh v?c không đư?c lưu vào các MSP_FLAG_FIELDS và MSP_DURATION_FIELDS b?ng trong k? ho?ch d? án c?a b?n.

Nhi?m v? tên có th? đư?c c?t ng?n khi b?n in báo cáo "Ngư?i nào nh?ng g?" N?u b?n đ? ch? đ?nh m?t kho?ng th?i gian đ? ch?n

Khi b?n in báo cáo "Ngư?i nào nh?ng g?", nhi?m v? tên có th? c?t ng?n khi b?n ch? đ?nh m?t kho?ng th?i gian đ? ch?n (ch?ng h?n như tháng).

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xoá b? l?ch t? doanh nghi?p toàn c?u

Khi b?n c? g?ng đ? xoá b? l?ch t? Global doanh nghi?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] nh?ng n? l?c chèn ho?c C?p Nh?t không thành công v? xem m?c tiêu ho?c ch? đ?nh v?i ki?m tra OPTION ho?c kéo dài m?t l?n xem đó xác đ?nh v?i ki?m tra OPTION và m?t ho?c nhi?u hàng do các ho?t đ?ng đ? không đ? đi?u ki?n theo các h?n ch? ki?m tra l?a ch?n.

M?t b?n sao m?i c?a các <guid></guid>.mpt t?p tin đư?c t?o ra trên máy tính khách hàng c?a b?n m?i khi b?n b?t đ?u d? án chuyên nghi?p t? m?t d?ng l?nh

M?i khi b?n b?t đ?u d? án chuyên nghi?p t? m?t d?ng l?nh đ? t? đ?ng k?t n?i v?i máy ch? d? án c?a b?n, m?t b?n sao m?i c?a các <guid></guid>.mpt t?p tin đư?c t?o ra trên khách hàng c?a b?n máy tính.

M?t k? ho?ch d? án trùng l?p xu?t b?n máy ch? d? án c?a b?n

N?u b?n C?p Nh?t m?t k? ho?ch d? án trong khi k? ho?ch d? án cùng là m? trong m?t d? án t?ng th?, m?t k? ho?ch trùng l?p d? án có th? đư?c công b? cho d? án c?a b?n h? ph?c v?.

Công vi?c th?c t? không xu?t hi?n trong d?ng xem phân công c?a b?n tùy ch?nh

Khi b?n thêm công vi?c th?c t? cho m?t l?n xem phân công c?a b?n tùy ch?nh và sau đó b?n xem xem phân công c?a b?n tùy ch?nh c?a b?n, l?nh v?c công vi?c th?c hi?n không xu?t hi?n.

Chi phí cho m?t ngu?n tài nguyên không đư?c C?p Nh?t khi b?n thay th? m?t trong nh?ng ngu?n l?c v?i m?t ngu?n tài nguyên

Khi b?n thay th? m?t trong nh?ng ngu?n l?c v?i m?t ngu?n tài nguyên khác nhau, chi phí cho các ngu?n tài nguyên có th? không th? đúng C?p.

Các đư?ng vi?n tóm t?t phân công c?a b?n xu?t hi?n không chính xác sau khi b?n gán m?t ngu?n l?c cho m?t s? ki?n quan tr?ng

Khi b?n gán m?t ngu?n l?c cho m?t nhi?m v? c?t m?c quan tr?ng, tóm t?t phân công đư?ng vi?n xu?t hi?n không chính xác, b?n có th? không th? lo?i b? bài t?p, và vi?c chuy?n như?ng tài nguyên b?n tóm t?t có th? hi?n th? công vi?c cho bài t?p mà đ? đư?c g? b?.

Hi?u su?t máy tính gi?m khi b?n m? xây d?ng đ?i t? doanh nghi?p

Khi b?n m? xây d?ng đ?i t? doanh nghi?p, máy tính c?a b?n có th? xu?t hi?n đ? làm gi?m (gi?m xu?ng). V?n đ? này có th? x?y ra sau khi b?n C?p Nh?t đ? MDAC 2.7.

Chi phí đư?ng cơ s? đư?c báo cáo trong phân tích danh m?c đ?u tư c?a d? án ph?c v? có th? khác v?i chi phí đư?ng cơ s? trong k? ho?ch d? án c?a b?n

Khi b?n có m?t công vi?c ngày 0 th?i gian th?c hi?n d? án doanh nghi?p c?a b?n k? ho?ch, chi phí đư?ng cơ s? đư?c báo cáo trong d? án máy ch? phân tích danh m?c đ?u tư có th? khác v?i chi phí đư?ng cơ s? trong k? ho?ch d? án c?a b?n.

B?n nh?n đư?c k?t qu? b?t ng? khi b?n s? d?ng đ?nh d?ng ngày tu?n

Khi b?n s? d?ng đ?nh d?ng ngày "Tu?n" (W5/1), b?n có th? nh?n k?t qu? b?t ng?.

Đ? cương tùy ch?nh m? không b? s?p đ? theo m?c đ?nh

Khi phác th?o tùy ch?nh m? dân cư c?a d?ch v? d? li?u d? án (PDS) trong k? ho?ch d? án c?a b?n, tùy ch?nh phác th?o m? b? không b? b?i m?c đ?nh.

D? án quits b?t ng? khi b?n c? g?ng l?ch l?i công vi?c uncompleted

Khi b?n c? g?ng l?ch l?i công vi?c uncompleted, d? án có th? b? thu?c lá b?t ng? và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Project đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi đư?c xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem chi ti?t l?i tin nh?n, b?n t?m th?y m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
 AppName   AppVer     ModName   ModVer     Offset
  ----------------------------------------------------------------
  Winproj.exe 11.0.2003.816 Winproj.exe 11.0.2003.816 0068f42f

Thu?c tính

ID c?a bài: 830241 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
T? khóa: 
kbsetup atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB830241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com