Mô t? c?a Visio 2002 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830242 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Visio 2002. Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft Visio 2002. B?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n b?o m?t và s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n. B?n c?p nh?t này áp d?ng cho b?t k? m?c đ? Visio 2002. B?n c?p nh?t này ch?a t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Visio 2002 Service Release 1 (SR1), thêm vào b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành sau khi Visio 2002 SR1.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Microsoft Visio 2002 SP2. Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? nh?ng g? các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Microsoft Visio 2002 SP2.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "Windows Installer Update Yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.

C?p nh?t lúc máy vi tính

N?u b?n cài đ?t Microsoft Visio t? đ?a CD-ROM, b?n có các Sau hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các d?ch v? có s?n gói và thông tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? Microsoft Visio 2002 SP2 b?ng cách làm theo các các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n vi?c cài đ?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin C?p Nh?t Website


Ph?i có văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t. Sau khi phát hi?n là hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? Visio 2002 SP2


Làm theo các bư?c sau đ? t?i v? và cài đ?t các khách hàng C?p Nh?t:
 1. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói ph?n m?m máy khách Visio 2002 Service Pack 2 bây gi?.

  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? h? tr? c?a Microsoft tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá khách hàng c?a Visio 2002 SP2, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 00B9DFE4-ED08-4328-B355-4BC63D6267B2
 2. Nh?p vào M? đ? b?t đ?u t?i v? và cài đ?t c?a Visio 2002 SP2.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM 2002 Visio c?a b?n n?u b?n b? nh?c làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Visio 2002, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Visio 2002 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i C?p Nh?t hành chính và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, t?o m?t thư m?c m?i trên ? đ?a C, và sau đó tên thư m?c kb830242.
 2. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói ph?n m?m bây gi?.

  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? h? tr? c?a Microsoft tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá toàn b? t?p c?a Visio 2002 SP2, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 00B9DFE4-ED08-4328-B355-4BC63D6267B2
 3. Nh?p vào Lưu đ? ti?t ki?m Visio 2002 SP2 t?p tin cài đ?t (ví d?, các t?p tin Visio2002-kb830242-fullfile-ENU.exe, enu.exe) thư m?c C:\kb830242.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i dây:

  cd\kb830242

  Visio2002-kb830242-fullfile -ngôn ng? Phiên b?nexe/c / /t:c:\kb830242


  Chú ý Phiên b?n ngôn ng? là ngôn ng? đ?nh danh c?a t?p tin cài đ?t mà b?n đ? t?i xu?ng trư?c đó.

  Cho Ví d?:

  cd\kb830242

  Visio2002-kb830242-fullfile-ENU.exe, VIT.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb830242
 7. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 8. T?i d?u nh?c l?nh, g? exit, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh.
 9. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a AdminPath\MSI File p C:\Kb830242\MSP File
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Visio 2002 (ví d?, C:\Visio2002),MSI File là gói ph?n m?m cơ s? d? li?u .msi cho Visio 2002 (ví d?, Visio.msi), và MSP File là tên .msp hành chính C?p Nh?t t?p tin (ví d?, Visio2002-KB830242-FullFile-ENU.MSP).

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các Visio 2002 hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i không xu?t hi?n.
 10. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i AdminPath\MSI File CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Visio 2002 (ví d?, C:\Visio2002),MSI File MSI gói cơ s? d? li?u cho Visio 2002 (ví d?, Visio.msi), và FeatureList là các danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho các C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  -----------------------
  Visio.exe  10.0.5006.4
Đ? xác đ?nh phiên b?n năm 2002 Visio đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Visio.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoVisio.exe, sau đó b?mThu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n năm 2002 Visio đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin theo đây:
Pkmaxctl.dll
Pkmforms.dll
Pkmcore.dll
Gdiplus.dll
Promotescript.dll 
Pkmcdo.dll
Msdaipp.dll
Msvcp60.dll
Msdapml.dll
Secmanager.dll
Vaiddmanager.dll
Pkmws.dll
Pkmtrace.dll
Vaipkmmem.dll
Appr.gif
Category.htt
Classicfolder.htt
Cout.gif
Management.htt
Pend.gif
Pkmres.dll
Pkmsstlb.dll
Schema.htt
Search.htt
Smartf.htt
Workspace.htt
Msonsext.dll
Athprxy.dll
Mssadmin.dll
Mssadmws.dll
Msserror.dll
Mssitlb.dll
Mssrchadm.inf 
Srchadm.dll
Srchadmstp.exe
Chú ý N?u Visio 2002 SP2 đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Visio 2002 SP2:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Yêu c?u b?n c?p nh?t Windows Installer

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows, truy c?p vào m?t trong các cách sau Các trang Web c?a Microsoft.

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

Visio 2002 SP2 đ?a ch? v?n đ? đư?c mô t? trong các sau đây Microsoft Security Bulletin:
http://www.Microsoft.com/Protect/Computer/Updates/Bulletins/Default.mspx
Visio 2002 SP2 bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t Microsoft Visio trư?c đây bao g?m các b?n phát hành d?ch v? sau đây:
 • Visio chu?n 2002 d?ch v? phát hành 1 (SR-1) C?p Nh?t
 • Visio Professional 2002 d?ch v? phát hành 1 (SR-1) C?p Nh?t
 • Visio cho d?ch v? doanh nghi?p ki?n trúc sư 2002 phát hành 1 C?p Nh?t (SR-1)
Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t c? th? có trong các phiên b?n d?ch v?, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310463Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Visio 2002 d?ch v? phát hành 1 (SR-1)
C?p Nh?t Visio sau đây đư?c bao g?m trong Visio 2002 SP2:
Visio 2002 Security Patch: KB822212
Visio 2002 SR-1 Update: GDI c?ng v?i
Visio 2002 SP2 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các sau Visio 2002 hotfix gói cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t:

823326 Mô t? c?a Visio 2002 post-Service Release 1 hotfix gói: 23 tháng b?y năm 2003
823804 Visio 2002 Post-Service Release 1 hotfix gói: ngày 24 tháng 6 năm 2003


Visio 2002 SP2 s?a ch?a các v?n đ? mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

315565 Phương pháp Window.Selection là ch?m khi b?n s? d?ng nó đ? ch?n h?nh d?ng
329478 Hi?u su?t gi?m khi b?n s? d?ng m?t s? đi?u khi?n ActiveX bên th? ba
320360 Tùy ch?n d?ng l?nh l?nh v?c siêu liên k?t không nh?p siêu liên k?t vào t? ch?c bi?u đ? h?nh t? m?t t?p tin d? li?u
320364 "Hành đ?ng này không th? hoàn t?t do chương tr?nh khác đang b?n" l?i tin nh?n khi b?n ch?nh s?a m?t đ?i tư?ng Visio 2002 trong WordPad ho?c trong Word 2002
320227 Thông báo l?i "chương tr?nh này đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?t h?p pháp và s? đư?c t?t" khi b?n kh?i đ?ng Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
321145 Kh?c ph?c: Cơ s? d? li?u mô h?nh hóa các đi?m d?ng đáp ?ng trong khi làm m?i ngu?n d? li?u SQL
818794 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Microsoft Visio c ++ l?i th?i gian ch?y" khi b?n di chuy?n m?t k?t n?i năng đ?ng đ?n m?t đi?m k?t n?i khác nhau
327605 M?t t? đ?ng hóa l?i x?y ra sau khi m?t cu?c g?i COM dài
811379 B?n không th? thêm m?t liên k?t t? m?t h?nh off-trang tham chi?u đ?n m?t trang m?i ho?c đ?n m?t trang hi?n t?i trong sơ đ? c?a b?n
811459 "DOS không nhi?u file" báo l?i khi b?n lưu b?n v? c?a b?n vào m?t thư m?c gián tuy?n
813959 Thay đ?i c?a b?n không đư?c lưu vào tài li?u hi?n t?i
814992 Visio quits b?t ng? khi b?n ch?nh s?a văn b?n trong m?t b?n v? Visio 2002
818051 Tên t?p và v? trí c?a m?t b?n v? Visio đư?c qu?n l? b?i DMS đư?c trưng bày t?i "Save As" h?p tho?i
323902 Visio 2002 d?ng đáp ?ng n?u b?n k?t n?i th? công h?nh d?ng bi?u đ? t? ch?c
327222 Cơ s? d? li?u ch?n ghi l?nh không ho?t đ?ng
328047 N?n trang không đư?c hi?n th? trong siêu d? li?u Xem trư?c
821274 Văn b?n ho?c s? đi?n tho?i đang b? bi?n d?ng trong AutoCAD DXF ho?c DWG file Visio 2002
822381 Thi?t l?p quy mô c?a b?n v? CAD là không chính xác khi b?n s? d?ng s? li?u trang cài đ?t
823326 Mô t? c?a Visio 2002 post-Service Release 1 hotfix gói: 23 tháng b?y năm 2003
823804 Visio 2002 Post-Service Release 1 hotfix gói: ngày 24 tháng 6 năm 2003
827806 K?t n?i s? không k?t n?i t?i đi?m k?t n?i trong Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
Visio 2002 SP2 s?a ch?a các v?n đ? sau đó tài đ? đư?c trư?c đó không li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Visio quits b?t ng? khi b?n thêm m?t COM add-in

Khi b?n c? g?ng thêm m?t COM thêm vào t? Microsoft Office XP, Visio năm 2002 có th? thoát kh?i b?t ng?, và b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
Microsoft Visio đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem các chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n nh?n đư?c m?t ch? k? l?i tương t? như sau đây:
  AppName  AppVer   ModName ModVer  Offset
  -------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.525.4 Unknown 0.0.0.0 00000017

ACLs và m?t m? hoá t?p tin có th? b? m?t khi b?n lưu m?t t?p Visio trên m?t phân vùng NTFS

Khi b?n lưu t?p Visio trên m?t phân vùng NTFS, truy c?p ki?m soát danh sách (ACLs) và m? hóa t?p tin có th? b? m?t.

Không ph?i t?t c? ngư?i dùng đư?c nh?p kh?u cho các sơ đ? t? ch?c t? máy ch? trao đ?i

Khi b?n s? d?ng sơ đ? t? ch?c đ? chuy?n nh?p thông tin t? m?t Máy ch? Microsoft Exchange có ch?a m?t s? tương đ?i ít ngư?i s? d?ng, không t?t c? ngư?i dùng có th? đư?c chuy?n nh?p vào bi?u đ? t? ch?c.

Visio 2002 quits b?t ng? v?i m?t thông báo l?i cho các t?p tin Vislib.dll

Khi b?n làm vi?c trong Visio 2002, Visio 2002 có th? b? b?t ng?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Visio g?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.
N?u b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n có th? t?m m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
  AppName  AppVer   ModName   ModVer   Offset
  -------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.525.4 Vislib.dll 10.0.525.4 00164986

Công th?c trong m?t ShapeSheet không ph?i tính toán l?i như mong đ?i

Khi b?n s? d?ng m?t công th?c trong ShapeSheet c?a b?n Visio v?, công th?c có th? không ph?i tính toán l?i như mong đ?i khi các giá tr? di đ?ng đư?c ch?a trong s? thay đ?i công th?c.

Tùy ch?n đ?o ngư?c k? thu?t không đư?c thêm vào tr?nh đơn d? án trong Visual Studio.NET sau khi b?n cài đ?t Visio 2002

Khi b?n cài đ?t Visio 2002, tùy ch?n đ?o ngư?c k? thu?t không ph?i là thêm vào tr?nh đơn d? án trong Visual Studio.NET.

Visio quits mà không có m?t thông báo l?i khi b?n nh?p vào nút hi?n th? b?n v? trang

Khi b?n b?m vào các Hi?n th? b?n v? trang nút đ? quay tr? l?i m?t trang khác nhau c?a b?n v? c?a b?n, Visio có th? b? thu?c lá mà không có b?t ng? m?t thông báo l?i.

Visio quits b?t ng? v?i m?t thông báo l?i cho các t?p tin qua Functional.dll

Khi b?n c? g?ng đ? m? c?a b?n v? trong Visio 2002, Visio có th? b? thu?c lá b?t ng?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Visio đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi đư?c xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem chi ti?t l?i tin nh?n, b?n có th? t?m th?y m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
  AppName  AppVer    ModName        ModVer    Offset
  -------------------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Cross Functional.dll 10.0.2210.4 0000f8c9

B?n không th? đ?o ngư?c k? sư m?t doanh nghi?p m?u d? án

Khi b?n c? g?ng ngư?c m?t gi?i pháp, k? sư đ?o ngư?c m?u không không s?n dùng cho m?u doanh nghi?p c?a b?n d? án.

Visio quits b?t ng? khi b?n công vi?c chuy?n đ?i gi?a các c?a s?

Khi b?n liên t?c chuy?n đ?i gi?a các c?a s? trong khi các Visio Löu laøm h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, Visio có th? thoát kh?i b?t ng?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Visio có g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.

Thông báo n?i b? l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t Visio b?n v? như là m?t Stencil XML

Khi b?n b?m vào Lưu đ? ti?t ki?m c?a b?n Visio b?n v? như là XML Stencil (*.vsx) (trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau
Visio l?i bên trong: #-1
Hành đ?ng: 1005: ti?t ki?m Như

Đ?u tiên th? đóng c?a và m? c?a l?i các t?p tin. Ti?p theo th? kh?i đ?ng l?i Visio.

Phía truy v?n c?a siêu liên k?t URL có th? b? m?t khi b?n ti?t ki?m m?t b?n v? Visio

Khi b?n ti?t ki?m m?t Visio v? đó ch?a m?t h?nh v?i m?t siêu liên k?t th?c hi?n m?t truy v?n như là m?t trang Web, ph?n truy v?n c?a các siêu liên k?t URL có th? b? m?t (không lưu).

B?n nh?n đư?c thông báo l?i "tham s? không đúng" khi b?n ti?t ki?m m?t b?n v? có ch?a m?t d?ng ngư?i s? d?ng

Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t Visio v? đó ch?a m?t h?nh th?c s? d?ng v?i m?t đi?u khi?n Microsoft Office b?ng tính 10,0, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Microsoft Visual Basic:

Các vấn đề L?i & H80070057(-2147024809).
Các tham s? không chính xác.

Nh?ng h?nh ?nh b? thi?u khi b?n xem m?t trang đư?c xu?t b?n trên m?t máy ch? Unix

Khi b?n ti?t ki?m m?t nhi?u trang Visio b?n v? như là m?t trang Web v?i các file ph?n m? r?ng tên vi?t hoa (ch?ng h?n như *.EMZ) và sau đó xu?t b?n các b?n v? máy ch? Unix Web, nh?ng h?nh ?nh trên trang không xu?t hi?n. N?u b?n t?m d?ng v? và sau đó nh?p chu?t vào m?t liên k?t trên trang, ch?c năng ch?p liên k?t như mong đ?i.

Visio bi?n m?t khi c? g?ng lưu thay đ?i cho m?t gi?i pháp Visio UML

Khi b?n c? g?ng đ? lưu các thay đ?i đ?n m?t gi?i pháp Visio UML, Visio có th? bi?n m?t. N?u b?n xem Task Manager, Visio không đư?c li?t kê như là m?t chương tr?nh đang ch?y trên các Các ?ng d?ng tab. Tuy nhiên, m?t quá tr?nh Visio v?n có đang ho?t đ?ng trên các Quy tr?nh tab.

Visual Basic Editor Menu và l?nh xu?t hi?n trong ti?ng Hà Lan trong phiên b?n ti?ng Hà Lan MUI cài đ?t

N?u b?n cài đ?t các Hà Lan Multilingual User Interface Pack (MUI) t? Office XP v?i phiên b?n ti?ng Anh c?a Visio 2002, và sau đó b?t đ?u các Biên t?p viên Visual Basic, Visual Basic Editor Menu và l?nh xu?t hi?n trong Ti?ng Hà Lan. Tuy nhiên, n?u b?n b?t đ?u Visual Basic Editor t? Microsoft khác nhau Văn ph?ng chương tr?nh, Visual Basic Editor Menu và l?nh đang ? Ti?ng Anh.

Visio 2002 quits b?t ng? v?i m?t thông báo l?i cho các t?p tin Sg.dll

Khi b?n làm vi?c v?i h?nh d?ng trong m?t b?n v? Visio 2002, Visio 2002 có th? thoát kh?i b?t ng?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Visio đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi đư?c xin l?i v? s? b?t ti?n này.
N?u b?n xem chi ti?t l?i tin nh?n, b?n có th? t?m th?y m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
  AppName  AppVer    ModName ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Sg.dll  10.0.2210.4 00036e8f

Visio quits b?t ng? khi b?n sao chép m?t bi?u đ? Gantt

Khi b?n c? g?ng sao chép m?t bi?u đ? Gantt trong m?t Visio v? t?i đây là văn b?n b? sung vào b?ng t?m, Visio có th? thoát kh?i b?t ng?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Visio có g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.
N?u b?n xem chi ti?t c?a các thông báo l?i, b?n có th? t?m m?t ch? k? l?i tương t? như dư?i đây:
  AppName  AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ---------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Vislib.dll 10.0.2514.4 00001bf0

M?i quan h? không đư?c l?y ra t? các mô h?nh khi b?n xoá m?t b?ng có ch?a m?t m?i quan h? trong m?t cơ s? d? li?u m?u bi?u đ? trong Visio EA

Khi b?n xoá m?t b?ng có ch?a m?t m?i quan h? trong cơ s? d? li?u M?u bi?u đ? trong Visio đ?i v?i doanh nghi?p ki?n trúc sư (EA), m?i quan h? không ph?i là lo?i b? kh?i các mô h?nh.

Visio quits b?t ng? khi b?n nh?p Hàn Qu?c k? t? t?i thi?u ho?c t?i đa là h?p văn b?n trong th?c t? biên t?p c?a cơ s? d? li?u - gi?i pháp ORM ngu?n m?u

Khi b?n nh?p Hàn Qu?c k? t? b?ng cách s? d?ng phương th?c nh?p Hàn Qu?c Biên t?p viên trong các h?p văn b?n t?i thi?u ho?c t?i đa cho m?t h?n ch? t?n su?t m?i trong biên t?p viên th?c t? c?a m?t cơ s? d? li?u - gi?i pháp ORM ngu?n m?u, Visio có th? b? thu?c lá b?t ng?.

Visio quits b?t ng? khi b?n c? g?ng s?a m? trên toàn c?u

Khi b?n c? g?ng s?a m? trên toàn c?u l?n th? hai trong m?t EA Visio Sơ đ? trong phiên Visio, Visio, cùng có th? b? thu?c lá b?t ng?.

Visio quits b?t ng? khi b?n kéo m?t b?n v? m?t c?a s? Microsoft Internet Explorer

Khi b?n kéo m?t Visio v? m?t c?a s? Internet Explorer, Visio có th? thoát kh?i b?t ng?.

Visio d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t m?t b?ng cơ s? d? li?u

Khi b?n c? g?ng C?p Nh?t m?t b?ng cơ s? d? li?u trong m?t mô h?nh cơ s? d? li?u Visio v?i m?t cơ s? d? li?u Oracle, Visio có th? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).

B?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo khi b?n m? m?t h?nh ?nh hi?n th? đư?ng d?n không chính xác thông tin

Khi b?n nh?p đúp vào h?nh d?ng trong m?t b?n v? Visio có s? d?ng các EventDblClk s? ki?n đư?c liên k?t v?i m?t h?nh ?nh (ví d? như m?t JPEG ho?c GIF h?nh ?nh), c?nh báo tin nh?n h?p tho?i mà b?n nh?n đư?c s? hi?n th? đư?ng d?n c?a các chương tr?nh đư?c s? d?ng đ? m? h?nh ?nh, thay v? c?a đư?ng d?n th?c t? c?a các h?nh ?nh.

Đ?o ngư?c ch?c năng k? thu?t không đư?c cài đ?t v?i Visio 2002 SR-1

Sau khi b?n cài đ?t Visio 2002 SR-1, đ?o ngư?c k? thu?t ch?c năng không b?t (trên các Dự án tr?nh đơn) trong các các phiên b?n không - doanh nghi?p ki?n trúc c?a Visual Studio.NET 2003.

C?a s? mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng VBA macro không đ?i c? như mong đ?i

Khi b?n t?o m?t c?a s? m?i b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic cho ?ng d?ng (VBA) v? mô trong Visio, c?a s? có th? không đ?i c? như d? ki?n.

T?p c?p phép là khác nhau khi b?n lưu m?t t?p Visio 2002 trên m?t phân vùng NTFS

Khi b?n lưu t?p Visio 2002 trên m?t phân vùng NTFS, t?p có th? không có đư?c s? cho phép cùng m?t c?p lưu t?p đ?.

Giá tr? cu?i cùng gi? l?i sau khi b?n xóa b? m?t t? bào tham chi?u

N?u b?n xóa m?t t? bào tham chi?u trong cùng m?t ho?c trong m?t khác nhau Visio h?nh d?ng, các t? bào tham chi?u các t? bào b? xoá v?n gi? giá tr? cu?i tham chi?u. Trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Visio, giá tr? di đ?ng s? xu?t hi?n dư?i d?ng REF().

M?t CAD v? không thu nh? m?t cách chính xác trong m?t Visio v? v?i metric cài đ?t

Khi b?n chèn m?t CAD v? trong m?t Visio v? v?i đ? đo cài đ?t, CAD v? không thu nh? l?i m?t cách chính xác.

B?n b? nh?c cho đ?a CD-ROM Visio khi b?n cài đ?t đ?p vá b?o m?t Visio 2002: 3 tháng 9 năm 2003

Khi b?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t Visio 2002: ngày 3 tháng 9 năm 2003 b?n có th? đư?c nh?c đ? chèn đ?a CD-ROM 2002 Visio.

Văn b?n ti?ng Anh s? xu?t hi?n cho c?p qu?n l? các trang Web và thư m?c ph?n trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Microsoft Windows sau khi b?n cài đ?t Visio 2002 SR-1

Sau khi b?n nâng c?p phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Visio 2002 lên Visio 2002 SR-1 máy tính đang ch?y phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Windows, các văn b?n trong Tùy ch?n c?p (trên các Công cụ tr?nh đơn) c?a Máy tính của tôi có th? hi?n th? văn b?n ti?ng Anh trên các Xem tab dư?i các Qu?n l? các c?p c?a các trang Web và thư m?c keá tieáp.

M?T.VDX t?p tin đư?c lưu b?ng c?p phép không ph?n ánh các quy?n truy c?p vào thư m?c đích

Khi b?n ti?t ki?m c?a b?n 2002 Visio b?n v? như là m?t XML v? (*.vdx), b?n v? đư?c lưu b?ng c?p phép không ph?n ánh các quy?n c?a c?p đích.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830242 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio for Enterprise Architects 2002
T? khóa: 
atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB830242 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830242

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com