Mô t? c?a Visio 2000 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830243
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1). Microsoft Visio 2000 Service Pack 2 (SP2) cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft Visio 2000. B?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n b?o m?t và c?i thi?n s? ?n đ?nh. B?n c?p nh?t này ch? áp d?ng cho Visio 2000 SR1. B?n c?p nh?t này c?ng ch?a các b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành sau khi Visio 2000 SR1.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Visio 2000 Service Pack 2 (SP2). Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? mà đư?c c? đ?nh b?i Visio 2000 SP2.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đáp ?ng các yêu c?u sau đây:
 • Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1)
  Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Visio 2000 SR1.

  Chú ý Visio 2000 SR1 không c?n có s?n thông qua Microsoft Th? t? bàn 1 January 2004. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này là không có s?n đ? t?i v? t? trang Web c?a Microsoft.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visio 2000 SR1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  263721T?ng quan v? các b?n C?p Nh?t Visio 2000 Service Release 1 (SR-1)

C?p nh?t lúc máy vi tính

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t trên m?t máy vi tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? các gói ph?n m?m máy khách Visio 2000 Service Pack bây gi?.
  Ngày phát hành: 23 tháng 3 năm 2004

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá khách hàng c?a Visio 2000 SP2, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = FE6AA2D8-BE30-4F0B-B04B-35C30E4606F2
 2. Nh?p vào M? đ? b?t đ?u t?i v? và cài đ?t c?a Visio 2000 SP2.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 5. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Visio 2000, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Visio 2000 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i C?p Nh?t hành chính và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t.

Chú ý B?n c?p nh?t này s? c?p nh?t m?t hành chính cài đ?t đi?m mà đ? đư?c áp d?ng v?i phiên b?n cài đ?t im l?ng Visio năm 2000. M?t cài đ?t hành chính đi?m ch? có th? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t không giám sát cài đ?t.
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, t?o m?t thư m?c trên ? C, và sau đó đ?t tên là kb830243 thư m?c.
 2. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Visio 2000 Service Pack đ?y đ? t?p tin gói bây gi?.
  Ngày phát hành: 23 tháng 3 năm 2004

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
  Chú ý Đ? có đư?c m?t phiên b?n đ?y đ? t?p tin b?n đ?a hóa c?a Visio 2000 SP2, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = FE6AA2D8-BE30-4F0B-B04B-35C30E4606F2
 3. Nh?p vào Lưu đ? ti?t ki?m Visio 2000 SP2 t?p tin cài đ?t-ENU.exe (ví d?, Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe) đ? các C:\kb830243 thư m?c.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, nh?p văn b?n sau đây nơi Phiên b?n ngôn ng? là m? đ?nh danh ngôn ng? c?a ti?n tr?nh cài đ?t t?p tin mà b?n đ? t?i v? trư?c đó, và sau đó nh?p vàoOk:
  Visio2000-kb830243-fullfile -Phiên b?n ngôn ng?exe /t:c:\kb830243 /c installer.bat/c /q
  Ví d?, n?u b?n t?i v? b?n c?p nh?t này, ti?ng Anh trong các M? h?p, lo?iVisio2000-kb830243-fullfile-ENU.exe, enu.exe /t:c:\kb830243 /c installer.bat/c /q, sau đó b?m Ok.
 6. Trong file trích xu?t c?p (C:\kb830243), đ?i tên các t?p tin theo đây:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?p tin đư?c đ?i tên thànhĐ?i tên t?p tin đ?
  Adsiprov.dllVisio ADSI Provider.dll
  Crosfunc.vslQua Functional.vsl
  Dirmod.vslThư m?c d?ch v? Modeler.vsl
 7. T? thay th? các t?p Visio 2000 SR1 sau trong c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m v?i các file trích xu?t v?a đư?c như đư?c ch? đ?nh trong b?ng sau:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?p đư?c thay th?V? tríÁp d?ng Visio 2000 Edition
  CADAuth.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasK? thu?t, doanh nghi?p
  CADConv.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  Cross Functional.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\FlowchartTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và Doanh nghi?p
  DBEngr.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Thư m?c d?ch v? Modeler.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Sơ đ? Visio\Solutions\NetworkChuyên nghi?p, doanh nghi?p
  DWGCnvt.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasK? thu?t, doanh nghi?p
  ElemUtil.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Extract.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Ixacs.pdlđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Ixoracle.pdlđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Ixssrv.pdlđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  LnkDoc32.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  SQLShare.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Umlbkgnd.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasChuyên nghi?p, Doanh nghi?p
  Viscnv32.vslđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  Visio32.exeđư?ng d?n\Program Microsoft VisioTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và Doanh nghi?p
  Visio Adsi Provider.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Sơ đ? Visio\Solutions\NetworkChuyên nghi?p, doanh nghi?p
  VisioDWG.dllđư?ng d?n\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtrasTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  VisLib32.dllđư?ng d?n\Program Microsoft VisioTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và Doanh nghi?p
  VisRes32.dllđư?ng d?n\Program Microsoft VisioTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và Doanh nghi?p
 8. Trên máy tr?m khách hàng mà b?n mu?n đ? tri?n khai các C?p Nh?t, b?m B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.

  G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec/i AdminPath\MSI File /QB cài đ?t l?i =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = emu
  Trong l?nh này, Admin Path là con đư?ng s? đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Visio 2000, MSI Tệp là MSI gói cơ s? d? li?u cho Visio 2000 (ví d?, Vis2000.msi), và FeatureList là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C? ho?c b?n có th? cài đ?t các tính năng tùy thu?c vào c?a b?n Phiên b?n Visio năm 2000:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tính năng tênVisio 2000 Edition
  CAD_Drawing_ConverterK? thu?t và Doanh nghi?p
  CAD_Drawing_DisplayTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  FlowchartsTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và Doanh nghi?p
  Database_Design_EnterpriseDoanh nghi?p
  Directory_ServicesChuyên nghi?p và doanh nghi?p
  Visio_Core_FilesTiêu chu?n, chuyên nghi?p, K? thu?t, và các doanh nghi?p
  Software_Design_EnterpriseDoanh nghi?p
  Program_FilesTiêu chu?n, chuyên nghi?p, k? thu?t, và doanh nghi?p

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  -----------------------
  Visio32.exe 6.1.0.4530
Đ? xác đ?nh phiên b?n năm 2000 Visio đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, dư?iHư?ng d?n t?m ki?m, b?m T?t c? các file và thư m?c.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Visio32.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoVisio32.exe, sau đó b?mThu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n Visio năm 2000 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Ngoài ra, b?n c?p nh?t này có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin theo đây:

  Adsiprov.dll   Ixssrv.pdl
  Advpack.dll    Lnkdoc32.vsl
  Cadauth.dll    Sqlshare.dll
  Cadconv.vsl    Umlbkgnd.vsl 
  Crosfunc.vsl   Vba64-en.exe
  Dbengr.vsl    Viscnv32.vsl
  Dirmod.vsl    Visent32.dll 
  Dwgcnvt.dll    Visio2~1.inf 
  Elemutil.dll   Visiodwg.dll
  Extract.dll    Vislib32.dll
  Ixacs.pdl     Visres32.dll
  Ixoracle.pdl
Chú ý N?u Visio 2000 SP2 đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Visio 2000 SP2:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Danh sách các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

Visio 2000 SP2 đ?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong các Theo Microsoft Security Bulletin. Xem MS03-037 Security Update cho Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/Protect/Computer/Updates/Bulletins/Default.mspx
Visio 2000 SP2 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

278390 Visio 2000: Cơ s? d? li?u truy c?p đư?c t?o ra không ch?a thác C?p Nh?t và xoá b? quy t?c
281301 Visio2000: L?i khi b?n thoát kh?i Visio ho?c đóng rút v?i nhi?u m?t hàng th?c đơn ho?c thanh công c? tu? ch?nh
281890 Visio2000: Các Hi?p h?i UML và khuôn m?t khi lưu vào kho lưu tr?
282590 Visio2000: Hotspot là m?t tích khi b?n lưu dư?i d?ng HTML v?i VML đ?nh d?ng đ? h?a
287464 Visio2000: Update đ? hi?n th?, chuy?n đ?i, nh?p kh?u và xu?t kh?u c?a k? t? Kanji trong DWG/DXF file
286026 Visio2000: Cơ s? d? li?u thi?t k? tính năng C?p Nh?t cho SQL Server 2000
288537 Visio2000: K?t qu? không phù h?p v?i kéo và th? trong thư m?c tiêu
289815 Visio2000: Chéo ch?c năng sơ đ? h?nh d?ng không chính xác liên khi b?n m? rút
300402 Visio2000: L?i nh?p AF3 t?p t? ABC Flowcharter
286424 Visio2000: Visio d?ng đáp ?ng khi b?n C?p Nh?t m?t gi?n đ? Oracle DB Phiên
305279 Visio2000: L?i 1430 khi b?n c? g?ng ti?t ki?m Visio 5.0 v? đ?nh d?ng t?p tin
815422 Visio 2000: Thay đ?i c?a b?n không đư?c lưu vào tài li?u hi?n t?i
264660 Visio2000: L?i 100 khi b?n m? m?t b?n v? Visio đ? lưu
822715 MS03-037: L? h?ng trong Visual Basic cho các ?ng d?ng có th? cho phép th?c thi m? tùy ?
Visio 2000 SP2 s?a ch?a các v?n đ? sau đ? trư?c đó, không tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

M?t kho?ng cách có th? xu?t hi?n gi?a các h?nh d?ng và h?p bounding xung quanh h?nh d?ng

Khi b?n chèn ho?c m? m?t Microsoft Visio v? đó ch?a m?t Microsoft Windows Metafile (WMF), m?t kho?ng cách có th? xu?t hi?n gi?a các h?nh d?ng và các các giáp ranh h?p xung quanh h?nh d?ng.

S? màu s?c tu? ch?nh tăng v?i m?i s? d?ng

M?i khi b?n s? d?ng m?t màu tùy ch?nh trong Visio 2000, tùy ch?nh màu s?c đư?c thêm m?t l?n n?a vào các b?ng màu tùy ch?nh. Đi?u này làm cho s? lư?ng tùy ch?nh màu s?c vào b?ng màu tùy ch?nh đ? tăng m?i khi b?n s? d?ng m?t tùy ch?nh màu s?c.

Các thu?c tính l?p văn b?n c?a t?p tin AutoCAD không chuy?n đ?i trong Visio 2000 SR1

Khi b?n m? m?t AutoCAD v? trong Visio 2000 SR1, các thu?c tính l?p văn b?n không đư?c chuy?n đ?i.

Bi?u đ? mô h?nh cơ s? d? li?u có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác

Visio 2000, n?u tên c?t c?a các th?c th? có byte đôi k? t?, bi?u đ? mô h?nh cơ s? d? li?u có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác khi t?t c? các các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • C?t khái ni?m tên ho?c tên t? ch?c v?t l? là s? d?ng hai byte k? t? đ?t (DBCS).
 • Các c?t đư?c thi?t l?p như PK (Chính Key).
 • Bi?u tư?ng thi?t l?p baïn caøi laøQuan h? trên các T?ng quát Tab (trên cácCo? so?̉ du?̃ liẹ?u tr?nh đơn, nh?p vào Tài li?u Tuỳ chọn).
 • Tên hi?n th? trên bi?u đ? trên cácT?ng quát Tab (trên các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n tài li?u) đư?c thi?t l?p đ? tên c?t đang dùng DBCS.
 • Loại dữ liệu trên các B?ngTab (trên các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u tr?nh đơn, nh?p vào Tài li?u Tuỳ chọn) đư?c thi?t l?p đ? Hi?n v?t l? ho?c đư?c thi?t l?p đ?Hi?n th? c?m tay.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830243 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB830243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830243
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com