So sánh các tính năng đư?c bao g?m trong Windows SharePoint Services 2.0 và trong SharePoint Portal Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830320 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft SharePoint Portal Server 2001 và SharePoint đ?i d?ch v? t? Microsoft phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 288272.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê và so sánh các tính năng đư?c bao g?m trong Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 và trong Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Windows SharePoint Services 2.0 là m?t t?p h?p các d?ch v? dành cho Microsoft Windows Server 2003 b?n có th? s? d?ng đ? chia s? thông tin, c?ng tác v?i nh?ng ngư?i dùng khác trên các tài li?u và t?o ra danh sách và các trang Web Part. B?n c?ng có th? s? d?ng Windows SharePoint Services 2.0 như m?t n?n t?ng phát tri?n đ? t?o ra các ?ng d?ng nghiên c?u khoa h?c và các ?ng d?ng chia s? thông tin.

SharePoint Portal Server 2003 là máy ch? c?ng thông tin doanh nghi?p kh? năng m? r?ng, đư?c xây d?ng trên Windows SharePoint Services 2.0. B?n có th? s? d?ng SharePoint Portal Server 2003 t?ng h?p Windows SharePoint Services 2,0 các trang web, thông tin và ?ng d?ng trong t? ch?c c?a b?n đ? m?t c?ng duy nh?t. B?i v? SharePoint Portal Server 2003 yêu Windows SharePoint d?ch v? 2.0, t?t c? các tính năng c?a Windows SharePoint Services 2.0 có s?n trong SharePoint Portal Server 2003. Ngoài các tính năng c?a Windows SharePoint d?ch v? 2.0, SharePoint Portal Server 2003 bao g?m các tính năng sau đây:
  • Tin t?c và các ch? đ?
  • Trang web c?a tôi, v?i quan đi?m cá nhân và v?i quan đi?m công c?ng
  • Thông tin có th? đư?c nh?m m?c tiêu đ?n khán gi? c? th?
  • Ch? s? ch?c năng và t?m ki?m ch?c năng trên chia s? t?p tin, trên các máy ch? Web, trên toàn Microsoft Exchange thư m?c công c?ng, trên Lotus Notes và qua Windows SharePoint Services 2,0 các trang
  • C?nh báo thông báo cho b?n khi thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? có liên quan thông tin, tài li?u ho?c các chương tr?nh
  • Đơn đăng nh?p functionality cho ?ng d?ng doanh nghi?p h?i nh?p
  • Tích h?p v?i Microsoft BizTalk Server

So sánh các tính năng đư?c bao g?m trong Windows SharePoint Services 2.0 và trong SharePoint Portal Server 2003

B?ng sau so sánh các tính năng c?a Windows SharePoint Services 2.0 và SharePoint Portal Server 2003:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năngWindows SharePoint Services 2,0SharePoint Portal Server 2003
Cảnh báoCóCó
Tr?nh duy?t d?a trên tu? bi?nCóCó
H?i đ?ng th?o lu?nCóCó
Thư vi?n tài li?uCóCó
Tài li?u WorkspaceCóCó
Cu?c h?p WorkspaceCóCó
Danh sáchCóCó
BizTalk tích h?pCóKhông
Microsoft FrontPage 2003 h?i nh?pCóCó
Microsoft InfoPath 2003 h?i nh?pCóCó
Kh?o sát ? ki?nCóCó
Khuôn mẫuCóCó
M?t ph?n các trang webCóCó
T? đ?ng phân lo?iKhôngCó
Khán gi?KhôngCó
L?nh v?c ch? đ?KhôngCó
Tin t?cKhôngCó
Các trang web cá nhânKhôngCó
D?ch v? chia s?KhôngCó
Đăng nh?p đơnKhôngCó
Thư m?c trang webKhôngCó
H? sơ ngư?i dùngKhôngCó
B?ng cách s? d?ng các tính năng k?t h?p s? h?p tác c?a Windows SharePoint Services 2.0 và SharePoint Portal Server 2003, ngư?i s? d?ng trong t? ch?c c?a b?n có th? t?o, qu?n l?, và xây d?ng trang Web c?ng tác và làm cho chúng có s?n trong su?t t? ch?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SharePoint Portal Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Office/sharepointserver/bb267364.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows SharePoint d?ch v? 2.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/windowsserver/SharePoint/bb267377.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 830320 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbpubtypekc kbinfo kbmt KB830320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com