Microsoft Update Windows và thông tin C?p Nh?t cho các chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t cung c?p.

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830335 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n truy c?p vào Microsoft Update web site ho?c B?t đ?u Windows Update đ? quét cho các b?n C?p Nh?t cho các chương tr?nh Microsoft Office, Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n C?p Nh?t cho chương tr?nh mà b?n không có cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Ví d?, b?n có th? đư?c cung c?p m?t b?n C?p Nh?t cho m?t s?n ph?m văn ph?ng ngay c? khi b?n không có s?n ph?m văn ph?ng c? th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Ngoài ra, b?n có th? đư?c cung c?p m?t b?n C?p Nh?t b?o m?t văn ph?ng ngay c? khi các b?n tin b?o m?t liên quan cho th?y r?ng các s?n ph?m văn ph?ng mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t không b? ?nh hư?ng.

Đ? t?m thông tin C?p Nh?t cho các văn ph?ng, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Trên Windows 7, Windows Vista ho?c trên m?t khách hàng Windows Server 2008, nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh và sau đó nh?p vào C?p nh?t Windows.
 • Trên Windows XP ho?c trên m?t khách hàng Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/default.aspx

Nguyên nhân

K?ch b?n 1

Hành vi này có th? x?y ra khi b?n nâng c?p các chương tr?nh Microsoft Office t? m?t văn ph?ng Phiên b?n khác.

Trong trư?ng h?p này, m?t s? thành ph?n có th? đư?c đ? l?i trên máy tính t? các phiên b?n trư?c đó. Ví d?: theo m?c đ?nh, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft văn ph?ng doanh nghi?p chuyên nghi?p năm 2003, Microsoft InfoPath đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Office Professional 2007, các phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft InfoPath có th? đư?c đ? l?i trên máy tính, b?i v? InfoPath không đư?c nâng c?p c?a Microsoft Office Professional 2007. Ngoài ra, InfoPath không đư?c g? b? b?ng cách nâng c?p.

Do đó, m?t s? thành ph?n Microsoft Office đư?c trái trên máy tính. Khi b?n truy c?p vào Microsoft Update ho?c c?a s? C?p Nh?t và quét cho các b?n C?p Nh?t, các thành ph?n t? các phiên b?n trư?c đó có th? đư?c t?m th?y, và b?t k? c?p nh?t nào cho r?ng phiên b?n có th? đư?c cung c?p cho b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t.

K?ch b?n 2

Hành vi này có th? x?y ra khi C?p Nh?t tr? nên có s?n cho các thành ph?n có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, hành vi này có th? x?y ra khi ngư?i dùng ch?n không cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n nh?t đ?nh.

Microsoft Update ho?c b?n c?p nh?t Windows phát hi?n chương tr?nh ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m. Chương tr?nh làm cho các khuy?n ngh? đ? c?p nh?t cho b?t k? ph?n nào c?a t?t c? các s?n ph?m văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ví d?, các phiên b?n ti?ng Anh c?a Microsoft Office ch? cài đ?t chuyên bi?t các ngôn ng? ti?ng Anh công cụ kiểm l?i tr? khi b?n có thi?t l?p chuyên bi?t c?a b?n.

Khi b?n truy c?p vào Microsoft Update ho?c Windows Update, và sau đó b?n quét cho các b?n C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t cho các ngôn ng? pháp công cụ kiểm l?i là đ? ngh? n?u có m?t C?p Nh?t cho công c? hi?u đinh Pháp. Đ? ngh? này đư?c th?c hi?n b?t k? cho dù các công c? hi?u đinh pháp đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Trư?ng h?p 3

Hành vi này có th? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office s?n ph?m s? d?ng chia s? các thành ph?n.

Ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t năm 2007 d? án nhưng không ph?i là h? th?ng Microsoft Office 2007, b?n có th? v?n c?n đư?c cung c?p m?t b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007, b?i v? văn ph?ng C?p Nh?t nh?m m?c tiêu m?i s?n ph?m trong đó m?t ph?n đư?c bao g?m. Đi?u này duy tr? tính nh?t quán cho các t?p tin chia s? trên các s?n ph?m văn ph?ng. Ví d?, tùy thu?c vào các phiên b?n c?a văn ph?ng, các t?p tin MSO.DLL và OGL.DLL đư?c chia s? trên văn ph?ng ph?m. Khi m?t b?n C?p Nh?t áp d?ng cho MSO.DLL ho?c OGL.DLL, t?t c? các s?n ph?m văn ph?ng v?i m?t trong các thành ph?n này chia s? s? đư?c cung c?p các b?n C?p Nh?t. B?n C?p Nh?t b?o m?t, b?n có th? có m?t s?n ph?m ch? ra trong b?n tin b?o m?t như không b? ?nh hư?ng. Tuy nhiên, b?n s? v?n đư?c cung c?p các b?n C?p Nh?t b?i v? các s?n ph?m bao g?m các thành ph?n chung b? ?nh hư?ng.

Gi?i pháp

Đ? phân gi?i cho k?ch b?n 1

Đ? gi?i quy?t s? c? đư?c mô t? trong k?ch b?n 1, lo?i b? các thành ph?n văn ph?ng trư?c đó mà b?n không mu?n trên máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 3. B?m chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 4. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách, b?m vào các phiên b?n trư?c đó c?a chương tr?nh văn ph?ng mà b?n không c?n mu?n trên máy tính, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.

Đ? phân gi?i cho k?ch b?n 2 và k?ch b?n 3

Đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong k?ch b?n 2 và trong k?ch b?n 3, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo


cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo ngay c? khi các tính năng không đư?c s? d?ng.

Phương pháp 2: Ch? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t mà b?n mu?n


Đ? ngăn các b?n C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm cho C?p Nh?t Microsoft Update ho?c Windows danh sách cập nhật k?t qu? phát hi?n. Ch? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t mà b?n mu?n. Ti?p theo th?i gian b?n truy c?p vào Microsoft Update ho?c Windows Update, C?p Nh?t mà b?n đ? ch?n không cài đ?t chuyên bi?t s? đư?c đ? ngh? m?t l?n n?a.

Lưu ?  N?u b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t cho m?t thành ph?n mà không đư?c cài đ?t chuyên bi?t nhưng n?u đó là đi kèm v?i các phiên b?n c?a Microsoft Office suite ho?c m?t s?n ph?m Microsoft Office, đó là không có ?nh hư?ng x?u đ?n an ninh ho?c hi?u su?t c?a h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830335 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft InfoPath 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync Basic 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbsetup kbupdate kbprb kbmt KB830335 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830335

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com