.Pst t?p tin có đ?nh d?ng khác nhau và gi?i h?n kích thư?c m?c tin thư thoại trong Outlook 2007 và Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830336 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003 có m?t đ?nh d?ng khác nhau và m?t kích thư?c t?ng th? l?n hơn gi?i h?n cho các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) hơn .pst t?p tin trong các phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Outlook. Trong Outlook 2002 và trư?c đó, .pst t?p tin n?m trong đ?nh d?ng ngư?i M? qu?c gia tiêu chu?n vi?n (ANSI), và kích thư?c t?ng th? có m?t gi?i h?n 2 gigabyte (GB).

theo m?c đ?nh, .pst t?p tin có đ?nh d?ng Unicode trong Outlook 2007 và Outlook 2003. Ngoài ra, kích thư?c t?ng th? c?a các t?p tin PST có m?t gi?i h?n nhi?u hơn gi?i h?n 2 GB áp đ?t b?i các ANSI PST t?p tin. theo m?c đ?nh, gi?i h?n cho m?t t?p tin Unicode PST trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003 đư?c c?u h?nh là 20 GB. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832925 Làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n kích thư?c cho c? hai (.pst) và (OST) t?p tin trong Outlook 2003
Như trong các phiên b?n trư?c c?a Outlook, Outlook 2003 Internet thư Access Protocol phiên b?n 4rev1 (IMAP4) tài kho?n và tài kho?n HTTP s? d?ng .pst t?p tin không s? d?ng đ?nh d?ng Unicode. Do đó, các t?p tin PST cho tài kho?n IMAP ho?c HTTP trong Outlook 2003 đư?c gi?i h?n đ?n 2 GB. Trong Outlook 2007, Internet tin thư thoại Access Protocol phiên b?n 4rev1 (IMAP4) tài kho?n và tài kho?n HTTP s? d?ng Unicode PST d?ng th?c t?p và không gi?i h?n 2 GB.

Thông tin thêm

N?u b?n mu?n truy c?p vào m?t t?p tin PST Outlook 2007 ho?c Outlook 2003 t? m?t máy tính khác nhau có m?t phiên b?n c? c?a Outlook cài đ?t chuyên bi?t, ho?c n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2007 ho?c Outlook 2003 và đ? quy?t đ?nh đ? lo?i b? nó và s? d?ng Outlook 2002 ho?c trư?c đó, b?n ph?i thay đ?i t?p .pst tr? l?i sang m?t đ?nh d?ng ANSI. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook 2007 ho?c Outlook 2003.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào qu?n l? t?p tin d? li?u, và sau đó b?m vào Thêm.
 3. B?m vào t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân Outlook 97-2002 (PST).
 4. Nh?p vào OK.
 5. Tên t?p .pst, ho?c b?m OK đ? ch?p nh?n tên m?c đ?nh.
 6. Nh?p vào OK.
 7. Nh?p vào đóng.
 8. Nh?p vào cặp danh sách ? cu?i Ngăn dẫn hướng.
 9. Trong Ngăn dẫn hướng, bây gi? b?n s? th?y t?p .pst m?i mà b?n đ?t tên ? bư?c 5.
 10. Kéo .pst t?p tin thông tin t? m?c tin thư thoại hi?n t?i c?a b?n Outlook 2007 ho?c Outlook 2003 sang t?p .pst m?i b?n t?o.

  Lưu ? N?u b?n có b?c e-mail ho?c các m?t hàng khác có ch?a kí t? đ?i di?n Unicode, chúng không xu?t hi?n trong các t?p tin PST m?i mà b?n t?o ra.
B?n có th? s? d?ng t?p .pst b?n t?o trong phiên b?n trư?c c?a Outlook.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830336 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB830336 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830336

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com