Mô t? v? các b?n vá b?o m?t Excel 2002: 11 tháng 11 năm 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá đ? Microsoft Excel 2002. Đi?u này vá này s?a m?t l? h?ng theo k?ch b?n nào đó trong trư?ng h?p m?t file Excel 2002 có th? s?a đ?i như v?y mà m?t v? mô bao g?m Microsoft Excel 4,0 V? mô ngôn ng? (XLM) l?nh có th? ch?y không có c?nh báo an ninh v? mô đ? ban hành. Ngoài ra, nhi?u v?n đ? khác c? đ?nh như đư?c di?n t? sau này trong bài vi?t này. Vá này Excel 2002 là m?t ph?n c?a n? l?c ti?p t?c c?a Microsoft cung c?p C?p Nh?t s?n ph?m m?i nh?t cho khách hàng.

Bài vi?t này mô t? như th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t Microsoft Excel 2002 Security Patch: KB830350.

Đ?p vá b?o m?t này l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong Office XP Service Gói 3. Đ? thêm thông tin v? m?i nh?t gói d?ch v? cho Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841Làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Gói d?ch v? Office XP

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t các b?n vá

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t đ?p vá này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0
  Trư?c khi cài đ?t này vá, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem các "Windows Installer Patch Yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Trư?c khi b?n cài đ?t đ?p vá này, cài đ?t Office XP SP-2.

  Đ? thêm thông tin v? cách cài đ?t Văn ph?ng XP Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325671OFFXP: T?ng quan v? Office XP Service Pack 2

Khách hàng Patch

N?u b?n cài đ?t Excel 2002 t? đ?a CD-ROM, b?n có sau đây hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các d?ch v? có s?n gói và thông tin C?p Nh?t công c?ng.
 • Cài đ?t ch? nh?ng Excel 2002 Security Patch: KB830350 b?i sau các bư?c mà đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t các b?n vá khách hàng b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n vi?c cài đ?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang Web

Đ? có s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t trang Web trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? nh?ng Excel 2002 Security Patch: KB830350

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Phiên b?n vá l?i b?o m?t Excel 2002 khách hàng: KB830350 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 11 Tháng 11 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Sau khi b?n nh?p vào liên k?t đ? t?i v? các b?n vá, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Lưu đ? c?u các Officexp-kb830350-khách hàng-ENU.exe, enu.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Microsoft Windows Explorer, b?m đúp vàoOfficexp-kb830350-khách hàng-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t các b?n vá, h?y nh?p vàoCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t các b?n vá l?i, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi các mi?ng vá đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Office XP, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính Patch

N?u b?n cài đ?t s?n ph?m Office XP c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính vá và tri?n khai đó C?p Nh?t cho b?n máy tính.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Phiên b?n hành chính c?a Excel 2002 Security Patch: KB830350 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 11 Tháng 11 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

N?u b?n là qu?n tr? viên máy ch?, sau khi b?n Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? hành chính vá làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Lưu đ? c?u các Officexp-kb830350-fullfile-ENU.exe, enu.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoOfficexp-kb830350-fullfile-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t các b?n vá, h?y nh?p vàoCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i c:\KB830350, và sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.

  G? l?nh sau đây trong cácM? h?p
  msiexec /a Admin Đường dẫn\MSI File p C:\KB830350\MSP FileSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là gói ph?n m?m cơ s? d? li?u .msi cho các văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, Proplus.msi), và MSP Filelà tên c?a các mi?ng vá hành chính (ví d?, EXCELff.msp).

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các Office XP hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i không xu?t hi?n.
 8. Tri?n khai các mi?ng vá cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.

  Lo?i các sau l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Đường dẫn\MSI FileCÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là MSI cơ s? d? li?u gói cho các văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, Proplus.msi), và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho các b?n vá. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?, ho?c b?n có th? cài đ?t các tính năng đư?c li?t kê trong sau đây b?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?m văn ph?ngTính năng tên
Microsoft Office XP (t?t c? các phiên b?n)EXCELFiles, WORDNonBootFiles
Excel 2002 EXCELFiles

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348LÀM TH? NÀO T?I: Cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng cho b?n cài đ?t hành chính văn ph?ng XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. B?n c?ng có th? th?y sau đây bài vi?t trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/admin/XP/exc1004a.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh n?u các b?n vá đư?c cài đ?t

Các mi?ng vá có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name   Version
  --------------------------
  Excel.exe   10.0.5815.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Excel đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n t?m ki?m.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Excel.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào cácExcel.exe t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a Excel đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Excel đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP
Chú ý N?u Excel 2002 Security Patch: KB830350 đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t đ?p vá b?o m?t Excel 2002: KB830350:
Đi?u này C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Windows Installer Patch yêu c?u

Đ? cài đ?t đ?p vá đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này.

Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (Me), chuy?n thăm các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i các mi?ng vá

Excel 2002 Security Patch: KB830350 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong các Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói sau:
822347 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 7 tháng 6 năm 2003
823338 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 11 tháng 7 năm 2003
823969 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 10 tháng 8 năm 2003
827134 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 22 tháng 8 năm 2003
827143 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 28 tháng 8 năm 2003
827978 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 19 tháng 9 năm 2003
827984 Excel 2002 Post-Service gói 2 Hotfix gói: 25 tháng 9 năm 2003
829340 Excel 2002 Post-Service Pack 2 hotfix gói: 6 tháng 10 năm 2003
Excel 2002 Security Patch: KB830350 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong Microsoft sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
325207 XL2002: Ch?nh s?a PivotTables không mang l?i m?i c?t
330157 XL2002: Excel Quits khi b?n b?m vào đi?u khi?n ActiveX
324491 B?n nh?n đư?c báo l?i "t?p tin có th? đ? đư?c thay đ?i..." thông báo khi b?n ti?t ki?m m?t workbook đ? máy ch? m?ng trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003
330345 Excel 2002: Tu? ch?nh thanh công c? b? m?t sau khi b?n thoát kh?i Excel
331401 XL2002: Excel May Stop đáp ?ng n?u b?n g?i tính toán t? m?t s? ki?n COM không đ?ng b?
811207 Không th? xem d? li?u mà b?n sao t? Excel 2002 trong b?n xem trư?c FrontPage 2002
811344 XL2002: M?t b?ng tính "Đ?i tư?ng" b? sung s? m? ra và Excel dư?ng như ng?ng đáp ?ng
811157 XL2002: Excel xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng khi b?n lo?i b? Subtotals
811161 D? li?u nh?n bi?n m?t n?u giá tr? l?n hơn t?i đa là tr?c
327365 XL2002: Workbook là ch?m đ? m?
812384 XL2002: "Không th? đ?c t?p tin" báo l?i khi b?n m? m?t Workbook
812647 XL2002: Liên k?t trong đ?i tư?ng OLE không c?p t? đ?ng Nh?t khi b?n m? m?t t?p tin trong Windows Explorer
812668 XL2002: Excel xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng trong khi chuy?n đ?i các văn b?n đ? c?t trong trư?c đó phiên b?n b?ng tính
814020 XL2002: Excel d? li?u thay đ?i Font d?ng sau khi b?n ch?nh s?a d? li?u Excel trong Word
815196 OFFXP: Nh?n trong dán Excel bi?u đ? đ?i tư?ng là méo, không th? đ?c đư?c ho?c không đ?y đ?
821272 OFFXP: Ngăn Office XP t?o m?i Org Charts trong Office XP Format
816997 XL2002: Tính toán th?i gian trong Pivot b?ng có th? không đư?c chính xác
820432 XL2002: ? ki?n xu?t hi?n ? v? trí sai trong Workbook lưu dư?i d?ng trang Web
819853 XL2002: "Không th? đ?c t?p tin" báo l?i khi b?n m? Excel t?p tin có ch?a m?t báo cáo PivotTable
821136 XL2002: Khách hàng DDE không th? s? d?ng m?t l?nh RUN đ? ch?y m?t Macro n?i tuy?n sau khi m?t C?p Nh?t b?o m?t
821292 XL2002: Thông báo l?i: th?i gian ch?y l?i: '13' g? Mismatch
821078 XL2002: Excel Quits khi b?n v? m?t đư?ng k?t n?i vào m?t bi?u đ?
821564 XL2002: Các đ?nh d?ng ngày b? m?t khi b?n l?p tr?nh di chuy?n d? li?u t? m?t ph?m vi khác
821273 XL2002: Workbook không in khi b?n s? d?ng Excel trên m?t viên thu?c PC
823026 Thông báo l?i "Không th? đ?c t?p tin" khi b?n m? m?t Workbook và c? g?ng đ? c?p nh?t liên k?t
831959 XL2002: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không th? m? t?p đư?c b?o v?" khi b?n m? m?t Tab-phân cách t?p tin văn b?n
Excel 2002 Security Patch: KB830350 s?a ch?a các v?n đ? sau đây mà trư?c đây không tài li?u trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
 • B?n không th? truy c?p m?t trang FTP Web aite khi b?n t? đ?ng trích m?t t?p tin.
 • D? li?u b? thi?u trong m?t m?t kh?u b?o v? file.
 • Excel quits b?t ng? khi b?n nh?p vào in Xem trư?c.
 • Excel d?ng đáp ?ng khi b?n ch?nh s?a m?t ch?ng đư?ng dài công th?c.
 • Excel không th? hoàn t?t công vi?c khi b?n s? d?ng theo d?i Thay đ?i.
 • Các giá tr? h?p combo hoàn nguyên giá tr? m?c đ?nh.
 • B?n không th? c?p nh?t liên k?t đ?n t?p tin trên m?t trang Web an toàn h? ph?c v?.
 • B?n nh?n đư?c các thông báo l?i v? mô khi b?n đ?t thu?c tính ngày m?t b?ng Pivot.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i không mong mu?n" trong trang Web tr?nh duy?t v?i xác th?c cơ b?n.
 • Excel quits b?t ng? khi b?n ch?y m?t v? mô đ? chèn Trang phá v?.
 • V? các đ?i tư?ng đang di chuy?n ho?c thay đ?i kích c? khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính.
 • Ngu?n g?c không chính xác t?p tin đư?c li?t kê khi b?n m? m?t văn b?n t?p tin.
 • Thông báo l?i "Không th? l?y đư?c tham s? thông tin..." khi b?n truy v?n máy ch? SQL.
 • Excel quits b?t ng? khi m?t kh?i OLAP ch?a Null các giá tr?.
 • Chia s? b?ng tính b? b?t ng? khi b?n c? g?ng ti?t ki?m.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Excel 2002.

B?n không th? truy c?p m?t trang web FTP Web khi b?n t? đ?ng phát hành l?i m?t t?p tin

Khi b?n lưu các thay đ?i đ?n m?t trang Web đư?c xu?t b?n trong Excel 2002, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thao tác T? đ?ng trích bài đ? c?nh báo các trang web đư?c t?o ra ho?c l?i.

Không th? Truy c?p Đ?a ch? trang web FTP khi Auto Republishing m?t t?p tin.

D? li?u b? thi?u trong m?t m?t kh?u b?o v? File

Khi b?n m? m?t kh?u b?o v? Excel file c?a b?n, t?t c? các d? li?u trong t?p b? thi?u.

Excel Quits b?t ng? khi b?n nh?p vào xem trư?c khi in

Trong Excel 2002, n?u b?n m? m?t b?ng tính XML t? m?t Office XP Thành ph?n Web b?ng tính, khi b?n nh?p vào Print Preview trên các Tệp tr?nh đơn, Excel có th? b?t ng? ra kh?i.

Tr?i đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n ch?nh s?a m?t công th?c dài

Excel 2002, khi b?n c? g?ng s?a m?t công th?c dài trong m?t t? bào mà có m?t liên k?t, Excel có th? ng?ng đáp ?ng (hàng).

Excel không th? hoàn t?t công vi?c khi b?n s? d?ng theo d?i thay đ?i

Khi b?n s? d?ng theo d?i thay đ?i và ch?n tùy ch?n đ? làm n?i b?t thay đ?i trên m?t b?ng tính m?i, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
Excel không th? hoàn t?t tác v? v?i có s?n tài nguyên. Ch?n ít d? li?u ho?c đóng khác các ?ng d?ng.

Các giá tr? h?p combo tr? l?i giá tr? m?c đ?nh

N?u m?t b?ng tính Excel 2002 có ch?a hai hay nhi?u ActiveX combo h?p, b?n thay đ?i giá tr? c?a h?p combo đ?u tiên và sau đó làm cho m?t s? thay đ?i m?t combo h?p, h?p đ?u tiên có th? tr? l?i m?c đ?nh c?a nó giá tr?.

B?n không th? c?p nh?t liên k?t đ?n t?p tin trên m?t máy ch? Web an toàn

B?n không th? c?p nh?t các liên k?t trong m?t Microsoft Excel workbook là n?m trên máy ch? Web an toàn s? d?ng c?p Web. Ví d?, b?n có th? kinh nghi?m m?t trong các hành vi sau đây:
 • Khi b?n b?m vào Liên kết trên cácCh?nh s?a Menu đ? c?p nh?t các liên k?t t? đ?ng, b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i tương t? như sau:
  Ngu?n không t?m th?y t?p.
 • Khi b?n m? b?ng tính đ? c?p nh?t các liên k?t t? đ?ng, các liên k?t không c?p nh?t các giá tr? m?i nh?t. M?T #REF! l?i có th? xu?t hi?n trong các t? bào.

B?n nh?n đư?c các thông báo l?i v? mô khi b?n đ?t thu?c tính trên m?t b?ng Pivot

Excel 2002, khi b?n ch?y m?t m? v? mô đ? đư?c chuy?n đ?i t? m?t phiên b?n c? c?a Excel, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau đây khi v? mô là thi?t l?p các thu?c tính c?a m?t Pivot Table:
-2147417848 Phương pháp 'Phong cách' đ?i tư?ng 'Ph?m vi' th?t b?i
Không th? đ? có đư?c tài s?n TableRange2 c?a L?p PivotTable

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i không mong mu?n" trong tr?nh duy?t Web v?i xác th?c cơ b?n

Khi b?n C?p Nh?t m?t liên k?t t? m?t Excel t? v?i m?t Excel b?ng, b?n có th? nh?n m?t thông báo l?i "L?i không mong mu?n" N?u các t?p tin là đ?t trên m?t máy ch? IIS v?i xác th?c cơ b?n và đư?c m? t?i Microsoft Internet Explorer.

Excel Quits b?t ng? khi b?n ch?y m?t v? mô đ? chèn trang Breaks

Khi b?n ch?y m?t Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) v? mô đ? Chèn Ng?t trang trong b?ng tính Excel c?a b?n, Excel có th? thoát kh?i b?t ng? sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Th?i gian ch?y l?i '-2147417848 (80010108)':

T? đ?ng hóa l?i
Đ?i tư?ng vi?n d?n đ? ng?t k?t n?i t? khách hàng c?a m?nh.

V? các đ?i tư?ng đang di chuy?n ho?c thay đ?i kích c? khi b?n ti?t ki?m m?t Workbook

Khi b?n lưu m?t b?ng tính trong khi m?t b?ng tính khác nhau là các ho?t đ?ng b?ng tính, b?n v? các đ?i tư?ng đư?c đ?t trên m?t bi?u đ? có th? di chuy?n ho?c có th? thay đ?i kích c?.

Không chính xác t?p tin ngu?n g?c đư?c li?t kê khi b?n m? m?t t?p tin văn b?n

Khi b?n m? m?t t?p tin văn b?n (*.txt) trong Excel 2002, nh?p văn b?n Thu?t s? có th? li?t kê m?t ngu?n g?c t?p tin không chính xác (ví d?: Trung Qu?c đơn gi?n, Nh?t B?n, hay Ky-ril).


Thông báo l?i "không th? đ? l?y đư?c tham s? thông tin... Truy "khi b?n v?n m?t máy ch? SQL

Trong năm 2002, khi b?n truy v?n m?t máy ch? Microsoft Windows 2000 SQL, Excel b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Không th? l?y đư?c tham s? thông tin khi đánh d?u thông s? là m?t đ?i s? ch?c năng
Khi b?n Nh?p vào Ok, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Mô t? không h?p l? ch? s?

Excel Quits b?t ng? khi m?t Cube OLAP ch?a các giá tr? Null

N?u b?n lưu và đóng m?t t?p tin Excel 2002 có ch?a m?t Null các giá tr? kích thư?c t? m?t kh?i OLAP trong l?nh v?c trang m?t bi?u đ? Pivot, khi b?n m? l?i b?ng tính c?a b?n, Excel có th? thoát kh?i b?t ng?.

B?ng tính đư?c chia s? thoát kh?i b?t ng? khi b?n c? g?ng ti?t ki?m

Khi b?n m? ho?c lưu m?t b?ng tính Excel 2002 đư?c chia s?, Excel có th? b? thu?c lá b?t ng?, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Excel đ? t?o ra l?i và s? t?t máy

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Excel 2002

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau Excel 2002:
Microsoft Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Đ? xem nh?ng g? d? li?u này báo cáo l?i có, b?m vào đây.
Khi b?n xem các d? li?u trong các báo cáo l?i, báo cáo ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong ch? k? l?i sau đây:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset
------------------------------------------------------------------------
Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll    2.1.7017.1   0000f2e2
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   70898
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00149a67
Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0001518e
Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   1.82E+04
Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   18200
Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   18245
Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   0001823f
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   0001828a
Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   18030
Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   000181d0
Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18118
Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   001c50df
Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18127
Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   0001811c
Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   00024d90
Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0   00448F45
Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449134
Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449131
Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   0044912e
Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448b01
Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afb
Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afe
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a70
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6d
Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6a
Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   448147
Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   0044814d
Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a4
Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   0044609e
Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a1
Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   0044795c
Ngoài ra, các chương tr?nh Phiên b?n, phiên b?n mô-đun và offsets có th? đư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830350 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate kbmt KB830350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com