B?n nh?n đư?c thông báo "m?t b?n sao c?a tài li?u này đư?c lưu gi? trong m?t tài li?u" khi b?n nh?p vào nh?n đư?c thông tin C?p Nh?t hay m? m?t tài li?u đư?c đính kèm vào thư đi?n t?, văn...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830421 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t tài li?u đư?c g?n v?i m?t e-mail tin nh?n trong m?t chương tr?nh Microsoft Office 2007 ho?c trong m?t chương tr?nh Microsoft Office 2003, b?n có th? nh?n đư?c sau thông báo:
M?t b?n sao c?a tài li?u này đư?c lưu gi? trong m?t tài li?u Workspace.

Microsoft Office có th? ki?m tra workspace theo đ?nh k? đ? có đư?c c?p nh?t các tài li?u và ngăn tác v? chia s? không gian làm vi?c. B?n có mu?n Văn ph?ng đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t trong khi b?n làm vi?c?
N?u b?n b?m vào Có đư?c B?n C?p Nh?t, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p sau đây:
Này không gian làm vi?c tài li?u không c?n ch?a m?t b?n sao c?a tên t?p tin.
- hay -
Các Tài li?u Workspace liên k?t v?i tài li?u này không th? đư?c t?m th?y. Liên h? c?a b?n ngư?i qu?n tr? cho bi?t thêm thông tin.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi tài li?u chia s? Workspace đ? b? xóa.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i ch? s? h?u tài li?u và có h? lưu tr? các bài vi?t trong m?t không gian làm vi?c tài li?u m?i.

Đ? lưu tr? các tài li?u trong m?t không gian làm vi?c tài li?u m?i, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Ch? s? h?u tài li?u hoàn t?t các bư?c sau.

D?y ph?ng văn ph?ng 2007

 1. Trong Word 2007, m? tài li?u này có Workspace tài li?u đ? b? xóa.
 2. Nh?p vào Đ?ng h?i l?i khi b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
  M?t b?n sao c?a tài li?u này đư?c lưu tr? trong m?t tài li?u Workspace.

  Microsoft Office có th? ki?m tra workspace Theo đ?nh k? đ? có đư?c c?p nh?t các tài li?u và ngăn tác v? chia s? không gian làm vi?c. B?n có mu?n văn ph?ng đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t trong khi b?n làm vi?c?
 3. Nh?p vào Ng?t k?t n?i khi b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
  B?n có mu?n d?ng nh?n đư?c C?p Nh?t Đ?i v?i đi?u này tài li?u và ng?t nó kh?i workspace c?a nó? Workspace và khác các thành viên c?a workspace s? không b? ?nh hư?ng.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Quản lý Tài liệu.
 5. Trong các Quản lý Tài liệu nhi?m v? ngăn, g? tên cho b?n workspace dư?i Tài li?u Workspace, sau đó b?m Tạo.
 6. Nh?p vào Có N?u b?n nh?n đư?c sau thông báo:
  B?n ph?i lưu tài li?u này trư?c khi b?n có th? ti?p t?c s? d?ng tính năng này. B?n có mu?n lưu tài li?u bây gi??
 7. Trong các Các thành viên di?n tích các Quản lý Tài liệu nhi?m v? ngăn, b?m vào Thêm các thành viên đ? thêm các các thành viên v?i ngư?i mà b?n mu?n chia s? tài li?u.
 8. Đ? g?i l?i các tài li?u đư?c chia s? cho các thành viên c?a b?n, đi?m đ?n G?i đ?n trên cácTệp tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thư ngư?i nh?n (như T?p tin đính kèm).

  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng các tài li?u đư?c m? trong Word 2007 khi b?n th?c hi?n bư?c 8.

Office 2003

 1. M? tài li?u trong Microsoft Office Word 2003 mà đ? có Workspace tài li?u đ? b? xóa.
 2. Nh?p vào Đ?ng h?i l?i khi b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
  M?t b?n sao c?a tài li?u này đư?c lưu tr? trong m?t tài li?u Workspace.

  Microsoft Office có th? ki?m tra workspace Theo đ?nh k? đ? có đư?c c?p nh?t các tài li?u và ngăn tác v? chia s? không gian làm vi?c. B?n có mu?n văn ph?ng đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t trong khi b?n làm vi?c?
 3. Nh?p vào Ng?t k?t n?i khi b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
  B?n có mu?n d?ng nh?n đư?c C?p Nh?t Đ?i v?i đi?u này tài li?u và ng?t nó kh?i workspace c?a nó? Workspace và khác các thành viên c?a workspace s? không b? ?nh hư?ng.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Chia s? Workspace.
 5. Trong các Chia s? Workspace nhi?m v? ngăn, làm cho ch?c ch?n r?ng các Tài li?u Workspace tên h?p và cácV? trí cho m?i workspace h?p đư?c thi?t l?p m?t cách thích h?p, và sau đó Nh?p vào Tạo.
 6. Nh?p vào Có N?u b?n nh?n đư?c sau thông báo:
  B?n ph?i lưu tài li?u này trư?c khi b?n có th? ti?p t?c s? d?ng tính năng này. B?n có mu?n lưu tài li?u bây gi??
 7. Trong các Các thành viên di?n tích các Chia s? Workspace nhi?m v? ngăn, b?m vào Thêm các thành viên đ? thêm các các thành viên nh?ng ngư?i b?n mu?n chia s? tài li?u v?i.
 8. Đ? g?i l?i các tài li?u đư?c chia s? cho các thành viên c?a b?n, v?i các tài li?u m? trong Word 2003, đi?m đ?n G?i đ?n trên cácTệp tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thư ngư?i nh?n (như T?p tin đính kèm).

Thu?c tính

ID c?a bài: 830421 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbopenfile kberrmsg kbprb kbmt KB830421 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830421

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com