Chnh sch nhm khng p d?ng h? s di ?ng ng n?u t?p tin NTuser.dat v NTuser.pol khng ?c ?ng b?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 830464 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Tu? ch?n ?c nh?m m?c tiu t?i m?t khch hng my tnh v thi?t ?t chnh sch nhm b?t ng? ?c p d?ng cho m?t chuy?n vng h? s ng?i dng ng nh?p m?t my tnh khch hng khc nhau.

NGUYN NHN

Khi m?t ng?i dng h? s chuy?n vng ng nh?p, t?p tin NTuser.dat lun lun ?c C?p Nh?t vo chia s? h? s chuy?n vng. Cc t?p tin NTuser.pol tng ?ng ch? ?c c?p nh?t n?u d?u th?i gian c?a cc b?n sao c?c b? ? ?c t?o ra lc ng nh?p l m?i hn cc b?n sao ?c t?m th?y trong chia s? h? s chuy?n vng. M?t v?n ? ?ng b? ha c th? x?y ra n?u m?t ng?i s? d?ng v?i m?t h? s di ?ng ng vo nhi?u khch hng my tnh cng m?t lc. i?u ny cu?i cng ? c th? gy ra thi?t ?t chnh sch ?c p d?ng khng chnh xc.

V d?, n?u tnh nng v?ng-ng?c chnh sch nhm ?c p d?ng trn m?t trong cc my tnh khch hng, t?p tin NTuser.dat trn chia s? h? s chuy?n vng c th? ch?a thi?t ?t chnh sch loopback khng c trong t?p tin NTuser.pol. N?u v?n ? ny x?y ra, cc thi?t ?t chnh sch loopback ?c nh?m m?c tiu vo m?t my tnh khch hng c th? ?c p d?ng b?t ng? cho m?t ng?i s? d?ng cc b?n ghi m?t my tnh khch hng khc nhau.

GI?I PHP

Thng tin gi d?ch v? Windows XP

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Hotfix thng tin

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Windows Server 2003, Windows XP SP1, Windows 2000 Server SP3 ho?c Windows 2000 Server SP4

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n khng ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Windows 2000:

  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll
  20-Sep-2003 16:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882  222,992 Gdi32.dll
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6867  711,440 Kernel32.dll
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6883  334,096 Msgina.dll
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882   90,232 Rdpwd.sys
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6882  380,176 User32.dll
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6886  391,440 Userenv.dll
  18-Dec-2003 16:13 5.0.2195.6886 1,630,192 Win32k.sys
  10-Nov-2003 16:29 5.0.2195.6873  182,032 Winlogon.exe
  19-Dec-2003 14:40 5.0.2195.6884  243,984 Winsrv.dll

Windows XP:

  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  23-Dec-2003 14:34 5.1.2600.1330 669,184 Userenv.dll

Windows Server 2003:

  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  21-Dec-2003 12:14 5.2.3790.115 754,176 Userenv.dll

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915 M?i t?p tin l?c ? ?t tn cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gi
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 830464 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinservperf kbmgmtservices kbgpo kbgrppolicyprob kbgrppolicyinfo kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000sp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB830464 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:830464

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com