เอกสารที่มีแนบแม่แบบใช้เวลานานในการเปิด ใน Word 2002 และ Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสาร Microsoft Word (* .doc) แฟ้ม เอกสารอาจใช้เวลานานขึ้นจาก นั้นคาดว่าจะเปิดได้ ตัวอย่าง เอกสารอาจใช้เวลา 5 ถึง 10 นาทีเมื่อต้องการเปิด

สาเหตุ

อาการนี้อาจเกิดขึ้นถ้าเอกสารมีเท็มเพลต แนบ หรือเชื่อมโยง และมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แม่แบบที่แนบ โฟลเดอร์ หรือใช้ร่วมกันนั้นคือ ที่ขาดไป
 • มีการย้ายแม่แบบที่แนบ
 • แม่แบบที่แนบถูกลบ
เมื่อไม่พบแม่แบบ Word, Windows XP จะพยายามค้นหา ต้นแบบหายไปหลายครั้ง กระบวนการในการค้นหาแม่แบบขาดหายไป อาจทำให้เอกสาร Word เมื่อต้องการใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดว่าจะเปิด

ดังกล่าวจะใช้เวลานานในการเปิดเอกสารเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยเปรียบเทียบกับเมื่อคุณถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

การแก้ไข

การทำงาน ปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows XP ใช้หนึ่งตัว วิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

วิธีที่ 1: แนบแม่แบบจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เปิดเอกสารใน Microsoft Word รอจนกว่าเอกสารจะเปิดขึ้น หลังจาก เอกสารที่เปิดอยู่ แนบแม่แบบจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ขึ้น เปลี่ยนแม่แบบเป็นแม่แบบส่วนกลาง Normal.dot เมื่อต้องการแนบแบบ ต้นแบบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก แม่แบบ และเพิ่มเติม.
 2. ในการ แม่แบบและ add-ins กล่องโต้ตอบ คลิก แนบ.
 3. ในการ แนบแม่แบบ กล่องโต้ตอบ การเลือก แม่แบบที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิก เปิด.
 4. ในการ แม่แบบและ add-ins กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลง.

กลับสู่ด้านบน

วิธีที่ 2: ใช้กำหนดเอง โปรแกรมประยุกต์ Visual Basic เมื่อต้องการเปลี่ยนแม่แบบที่แนบกับแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) เมื่อมีเปิดเอกสารใหม่

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่จะแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเองเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงที่แนบ แม่แบบเป็นแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) เมื่อเอกสารใหม่ เปิด

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลอดภัยถูกตั้งค่าเป็น'ปานกลาง' หรือ ต่ำ

เมื่อต้องการสร้างโซลูชันกำหนดเองใน Microsoft Visual Basic 6 ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดโครงการ Standard.exe ใหม่
 2. บนแบบฟอร์มผู้ใช้ เพิ่มคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  • กล่องรายการหนึ่ง
  • กล่องข้อความที่สอง
  • ปุ่มคำสั่งสี่
  • ป้ายชื่อที่สอง
 3. การตั้งค่าการอ้างอิงถึงการรันไทม์การเขียนสคริปต์ของ Microsoft (Scrun.dll)
 4. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ในแบบฟอร์มผู้ใช้:
  Option Explicit
  
  Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1
  Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2
  Private Const MAX_PATH = 260
  Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" _
    (lpbi As BrowseInfo) As Long
  Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" _
    (ByVal pidList As Long, _
    ByVal lpBuffer As String) As Long
  Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" _
    (ByVal lpString1 As String, ByVal _
    lpString2 As String) As Long
  
  Private Type BrowseInfo
    hWndOwner   As Long
    pIDLRoot    As Long
    pszDisplayName As Long
    lpszTitle   As Long
    ulFlags    As Long
    lpfnCallback  As Long
    lParam     As Long
    iImage     As Long
  End Type
  
  Public fso As New FileSystemObject
  Dim fld As Folder
  
  Private Sub cmdEnd_Click()
    End
  End Sub
  
  Private Sub cmdSource_Click()
    ' Opens a Treeview control that displays the directories in a computer.
  
    Dim lpIDList As Long
    Dim sBuffer As String
    Dim szTitle As String
    Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
  
    szTitle = "This is the title"
    With tBrowseInfo
     .hWndOwner = Me.hWnd
     .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
     .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN
    End With
  
    lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)
    If (lpIDList) Then
     sBuffer = Space(MAX_PATH)
     SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
     sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
     frmFSO.txtSearch.Text = sBuffer
    End If
  End Sub
  
  Private Sub cmdTarget_Click()
  
    ' Opens a Treeview control that displays the directories in a computer.
  
    Dim lpIDList As Long
    Dim sBuffer As String
    Dim szTitle As String
    Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
  
    szTitle = "This is the title"
    With tBrowseInfo
      .hWndOwner = Me.hWnd
      .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
      .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN
    End With
  
    lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)
  
    If (lpIDList) Then
      sBuffer = Space(MAX_PATH)
      SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
      sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
    End If
  End Sub
  
  Private Sub Command1_Click()
    Dim nDirs As Long, nFiles As Long, lSize As Currency
    Dim sDir As String, sSrchString As String
    Dim nTime
    Dim ntime2
    Dim nOk As Integer
    Dim fileNumber As Integer
    Dim oWord As Object
    Dim strServer As String
    Set oWord = CreateObject("Word.Application")
    strServer = txtOldServer.Text
    nTime = Time()
    fileNumber = FreeFile
      
    List1.Clear
      
    Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
    Write #fileNumber, "Start:" & " " & nTime
    Close #fileNumber
           
    'Enter the top-level directory to start the search.
    sDir = txtSearch.Text
   
   'Enter the type of files, such as *.doc for Word documents
   sSrchString = "*.doc"
    
   MousePointer = vbHourglass
  
   'The label shows the current subfolder being searched.
   Label1.Caption = "Searching Folder: " & vbCrLf & UCase(sDir) & "..."
   lSize = FindFile(sDir, sSrchString, nDirs, nFiles, strServer, oWord)
   MousePointer = vbDefault
   ntime2 = Time()
   'Opens text file to show the stop time and the total numbers of
   'files that were found.
   Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
   Write #fileNumber, "Stop:" & " " & ntime2 & " " & _
     "Time to Complete the Changes: " & _
     Format(ntime2 - nTime, "nn:ss") & vbCrLf _
     & Str(nFiles) & " files found in" & Str(nDirs) & _
     " directories"
   Close #fileNumber
   ' Debug.Print "Stop:" & " " & ntime2
   Label1.Caption = "Done"
   If Label1.Caption = "Done" Then Command2.Enabled = True
     MsgBox "Done"
     oWord.Quit
     Set oWord = Nothing
  End Sub
  
  Private Function FindFile(ByVal sFol As String, sFile As String, _
    nDirs As Long, nFiles As Long, strOServer As String, oWrd As Object) _
     As Currency
    Dim tFld As Folder, tFil As File, FileName As String
    Dim strFileName As String
    Dim fileNumber As Integer
     
    On Error GoTo Catch
     
    Set fld = fso.GetFolder(sFol)
    FileName = Dir(fso.BuildPath(fld.Path, sFile), vbNormal Or _
     vbHidden Or vbSystem Or vbReadOnly)
    While Len(FileName) <> 0
     FindFile = FindFile + FileLen(fso.BuildPath(fld.Path, FileName))
     nFiles = nFiles + 1
     List1.AddItem fso.BuildPath(fld.Path, FileName) ' Load ListBox
     strFileName = fld.Path & "\" & FileName
     '==
      
     ChangeTemplate strFileName, strOServer, oWrd
     FileName = Dir() ' Get next file
     DoEvents
    Wend
    Label1 = "Searching " & vbCrLf & fld.Path & "..."
    nDirs = nDirs + 1
  
    If fld.SubFolders.Count > 0 Then
     For Each tFld In fld.SubFolders
       DoEvents
       FindFile = FindFile + FindFile(tFld.Path, sFile, nDirs, nFiles, _
        strOServer, oWrd)
     Next
    End If
  Exit Function
  
  Catch:   FileName = ""
    
    If Err.Number = 76 Then
     MsgBox "This is not a valid path statement" & vbCrLf & _
       "The program will end!"
     End
    End If
    Debug.Print Err.Description
    fileNumber = FreeFile
  
    'Writes the error description and number to the log file.
    Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
    Write #fileNumber, Err.Description & " " & Err.Number
    Close #fileNumber
    Resume Next
  End Function
  
  Private Sub Command2_Click()
    'Use this to view the log file.
    Shell "notepad.exe c:\ChangeTemplate.log", 1
  End Sub
  
  ในโมดูลมาตรฐาน เพิ่มรหัสต่อไปนี้:
  Sub ChangeTemplate(SourceFile As String, strServer As String, objWord As Object)
  
    Dim dlgTemplates As Dialog
    Dim strTemp As String
    Dim strpath As String
    Dim objtemplate As String
    Dim dlgTemplate As Object
    Dim x As Integer
    Dim fNumber As Integer
    Dim objDoc As Object
    
    fNumber = FreeFile
     
    objWord.Visible = False
    strTemp = SourceFile
  
    'This function determines if the document is password protected or Read Only.
    If OpenDocument(objWord, strTemp) = True Then
     'This assumes that there is only one document opened. It may have to be adjusted
     'to look for additional document being opened.
      Set objDoc = objWord.Documents(1)
      'Dialogs 87 is the Templates and Addins dialog
      Set dlgTemplates = objWord.Dialogs(87)
      objtemplate = objWord.Dialogs(87).Template
  
      'parse out the server name from the fullname of the attached template
  
      If Mid(objtemplate, 2, 1) = ":" Or Left(objtemplate, 2) = "\\" Then
       x = InStr(3, objtemplate, "\")
       strTemp = Mid(objtemplate, 3, x - 3)
       'if the parse name is the same as the stated server then
       'change the attached template to the Normal
  
       If strTemp = strServer Then
         objDoc.AttachedTemplate = "Normal.dot"
         'write to a log file the file name and location
         Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fNumber
         Write #fNumber, "Document: " & objDoc.fullName & _
         "Attached template changed to Normal.dot"
         Close #fNumber
       End If
      End If
        
     'After the template is changed, the document is saved and closed.
        
     objDoc.Save
     objDoc.Close
       Else
     'Enter into the log file files that are not opened.
     Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fNumber
     Write #fNumber, "Document: " & SourceFile & " not opened! it's 
     Read Only or Password Protected"
     Close #fNumber
    End If
  
  End Sub
  Function OpenDocument(ByRef objWord As Object, ByVal sDoc As String) As Boolean
  'Arguments:
  ' objWord - a valid Word Application object.
  ' sDoc  - the complete path and file name of the document to open in Word.
  '
  'Opens the document specified by the sDoc variable.
  'This function returns True if the document is opened and is read/write.
  'Else, this function returns False if the document cannot be opened
  'or if the document is opened read-only because of the "read-only recommended" setting 
  'in the document.
  'Therefore only if this function returns True if you try to modify the document.
  'If False is returned, log the sDoc into a text file and alert the user
  'of the list of file(s) that could not be processed by the batch routine.
    On Error GoTo EH
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = objWord.Documents.Open( _
      FileName:=sDoc, _
      ReadOnly:=False, _
      PasswordDocument:="?#nonsense@$", _
      WritePasswordDocument:="?#nonsense@$")
    If oDoc.ReadOnly = True Then
      OpenDocument = False
    Else
      OpenDocument = True
    End If
  CleanUp:
    On Error Resume Next
    Set oDoc = Nothing
    Exit Function
  
  EH:
    'There was an error opening the file. Return False
    OpenDocument = False
    Resume CleanUp
  End Function
  

กลับสู่ด้านบน

วิธีที่ 3: สร้างคำ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) แมโครที่ลูปทั้งหมด โฟลเดอร์เอกสาร และเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เก่ากับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ชื่อ

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่จะแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

แมโครดังต่อไปนี้ลูปผ่านเอกสารทั้งหมด ในโฟลเดอร์และการเปลี่ยนแปลง ชื่อเซิร์ฟเวอร์เก่ากับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตั้งชื่อสำหรับการ ตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบ แมโครนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเส้นทางของแม่แบบ จะเหมือนกัน
Sub Test()
  Dim strFilePath As String 
  Dim strPath As String
  Dim intCounter As Integer
  Dim strFileName As String
  Dim OldServer As String
  Dim NewServer As String
  Dim objDoc As Document
  Dim objTemplate As Template
  Dim dlgTemplate As Dialog 

  OldServer = "<\\rsnj01\vol1>" 
  NewServer = "<\\rsnyc1p\vol3>" 
  strFilePath = InputBox("What is the folder location that you want to use?") 
  If Right(strFilePath, 1) <> "\" Then strFilePath = strFilePath & "\" 
  strFileName = Dir(strFilePath & "*.doc") 
   Do While strFileName <> ""  
     Set objDoc = Documents.Open(strFilePath & strFileName)  
     Set objTemplate = objDoc.AttachedTemplate  
     Set dlgTemplate = Dialogs(wdDialogToolsTemplates)  
     strPath = dlgTemplate.Template  
     If LCase(Left(strPath, 13)) = LCase(OldServer) Then    
      objDoc.AttachedTemplate = NewServer & Mid(strPath, 14)  
    End If  
     strFileName = Dir()  
     objDoc.Save         
     objDoc.Close
   Loop 
  Set objDoc = Nothing
  Set objTemplate = Nothing
  Set dlgTemplate = Nothing 

End Sub

กลับสู่ด้านบน

วิธีที่ 4: สร้างแมโคร VBA ที่ลูปผ่านเอกสารทั้งหมดในโฟลเดอร์ และเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เก่ากับแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot)

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่จะแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

แมโครดังต่อไปนี้ลูปทั้งหมด โฟลเดอร์เอกสาร และเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์เก่ากับแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot)

หมายเหตุ ถ้าเอกสารมีรหัสผ่านป้องกันใน ต้นแบบจะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และรหัสจะล้มเหลว
Sub Test()

 

  Dim strFilePath As String

  Dim strPath As String

  Dim intCounter As Integer

  Dim strFileName As String

  Dim OldServer As String

  Dim objDoc As Document

  Dim objTemplate As Template

  Dim dlgTemplate As Dialog

  Dim nServer As Integer

 

  'hardcode the name of the old server.

 

  OldServer = "{enter the name of the Old Server}"

  nServer = Len(OldServer)

  strFilePath = InputBox("What is the folder location that you want to use?")

 

  If Right(strFilePath, 1) <> "\" Then strFilePath = strFilePath & "\"

   strFileName = Dir(strFilePath & "*.doc")

   Do While strFileName <> ""

   Set objDoc = Documents.Open(strFilePath & strFileName)

   Set objTemplate = objDoc.AttachedTemplate

   Set dlgTemplate = Dialogs(wdDialogToolsTemplates)

   strPath = dlgTemplate.Template

  

   If LCase(Left(strPath, nServer)) = LCase(OldServer) Then

   objDoc.AttachedTemplate = NormalTemplate

  End If

 

  strFileName = Dir()

  objDoc.Save

  objDoc.Close

  Loop

 

  Set objDoc = Nothing

  Set objTemplate = Nothing

  Set dlgTemplate = Nothing

 

End Sub


กลับไป ด้านบน

วิธีที่ 5: เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ใช้ร่วมกัน หรือโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อเดิม

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ ใช้ร่วมกัน หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแม่แบบถูกย้าย หรือเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ใช้ร่วมกัน หรือโฟลเดอร์กลับไปเป็นชื่อเดิม

ถ้าเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่มีอยู่อีกต่อไป คุณสามารถสร้างรายการ DNS มี servername เก่า เมื่อคุณมีรายการ DNS servername เดิม คุณสามารถสร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์เดียวกันตามที่แสดงรายการในเส้นทางของแม่แบบ และคัดลอกแม่แบบไปยังโฟลเดอร์นั้น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbperformance kbtshoot kbprb kbmt KB830561 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com