Tài li?u có kèm theo m?u m?t m?t th?i gian dài đ? m? trong Word 2002 và trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830561 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n m? m?t tài li?u Microsoft Word (* .doc) t?p tin, tài li?u có th? m?t nhi?u th?i gian sau đó d? ki?n s? m?. Ví d?, các tài li?u có th? m?t 5-10 phút đ? m?.

Nguyên nhân

Tri?u ch?ng này có th? x?y ra n?u các tài li?u có m?t m?u đính kèm ho?c liên k?t và m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các m?u đính kèm, m?c tin thư thoại c?a nó ho?c chia s? c?a nó là thi?u.
 • Các m?u đính kèm đ? đư?c di chuy?n.
 • Các m?u đính kèm đ? đư?c đ?i tên.
Khi m?t m?u t? là m?t tích, Windows XP s? c? g?ng xác đ?nh v? trí Các m?u thi?u nhi?u l?n. Quá tr?nh t?m m?t m?u thi?u có th? gây ra m?t tài li?u Word đ? m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? m?.

Nó s? m?t nhi?u th?i gian đ? m? tài li?u khi b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i so v?i khi b?n b? ng?t k?t n?i t? m?ng.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trên m?t máy tính v?i Windows XP cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng m?t trong các Các phương pháp sau đây như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

Phương pháp 1: Đính kèm các m?u t? m?t v? trí m?i

M? tài li?u trong Microsoft Word. Ch? đ?i cho đ?n khi các tài li?u đư?c m?. Sau khi Các tài li?u m? c?a, đính kèm các m?u t? v? trí m?i. Ho?c thay đ?i m?u cho m?u toàn c?u, Normal.dot. Đ? đính kèm các m?u, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào M?u và Add-in.
 2. Trong các M?u và Add-in hộp thoại, B?m chu?t Đính kèm.
 3. Trong các Đính kèm m?u hộp thoại, ch?n Các m?u mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Trong các M?u và Add-in hộp thoại, B?m chu?t Ok.

Quay l?i đ?u trang

Phương pháp 2: S? d?ng m?t tùy ch?nh Visual Basic ?ng d?ng đ? thay đ?i các m?u đính kèm cho m?u toàn c?u (Normal.dot) khi m?t tài li?u m?i đư?c m? ra

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho?, mà không có b?o đ?m, bày t? hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c đ?c bi?t. Tuy nhiên, h? s? không thay đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n.

S? d?ng m?t gi?i pháp tùy ch?nh đ? thay đ?i các đính kèm m?u đ? các m?u toàn c?u (Normal.dot) khi m?t tài li?u m?i m?.

Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng an ninh v? mô đư?c thi?t l?p đ? v?a ho?c th?p.

Đ? t?o ra gi?i pháp tùy ch?nh trong Microsoft Visual Basic 6, h?y làm theo Các bư?c sau:
 1. M? m?t d? án m?i Standard.exe.
 2. Trên m?t bi?u m?u ngư?i dùng, thêm các thành ph?n sau:
  • M?t danh sách h?p
  • Hai h?p văn b?n
  • B?n nút ch?n m?t ch? l?nh
  • Hai nh?n
 3. Thi?t l?p m?t tham chi?u đ?n Microsoft Script Runtime (Scrun.dll).
 4. Sao chép và dán đo?n m? sau trong m?t h?nh th?c ngư?i dùng:
  Option Explicit
  
  Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1
  Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2
  Private Const MAX_PATH = 260
  Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" _
    (lpbi As BrowseInfo) As Long
  Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" _
    (ByVal pidList As Long, _
    ByVal lpBuffer As String) As Long
  Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" _
    (ByVal lpString1 As String, ByVal _
    lpString2 As String) As Long
  
  Private Type BrowseInfo
    hWndOwner   As Long
    pIDLRoot    As Long
    pszDisplayName As Long
    lpszTitle   As Long
    ulFlags    As Long
    lpfnCallback  As Long
    lParam     As Long
    iImage     As Long
  End Type
  
  Public fso As New FileSystemObject
  Dim fld As Folder
  
  Private Sub cmdEnd_Click()
    End
  End Sub
  
  Private Sub cmdSource_Click()
    ' Opens a Treeview control that displays the directories in a computer.
  
    Dim lpIDList As Long
    Dim sBuffer As String
    Dim szTitle As String
    Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
  
    szTitle = "This is the title"
    With tBrowseInfo
     .hWndOwner = Me.hWnd
     .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
     .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN
    End With
  
    lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)
    If (lpIDList) Then
     sBuffer = Space(MAX_PATH)
     SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
     sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
     frmFSO.txtSearch.Text = sBuffer
    End If
  End Sub
  
  Private Sub cmdTarget_Click()
  
    ' Opens a Treeview control that displays the directories in a computer.
  
    Dim lpIDList As Long
    Dim sBuffer As String
    Dim szTitle As String
    Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
  
    szTitle = "This is the title"
    With tBrowseInfo
      .hWndOwner = Me.hWnd
      .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
      .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN
    End With
  
    lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)
  
    If (lpIDList) Then
      sBuffer = Space(MAX_PATH)
      SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
      sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
    End If
  End Sub
  
  Private Sub Command1_Click()
    Dim nDirs As Long, nFiles As Long, lSize As Currency
    Dim sDir As String, sSrchString As String
    Dim nTime
    Dim ntime2
    Dim nOk As Integer
    Dim fileNumber As Integer
    Dim oWord As Object
    Dim strServer As String
    Set oWord = CreateObject("Word.Application")
    strServer = txtOldServer.Text
    nTime = Time()
    fileNumber = FreeFile
      
    List1.Clear
      
    Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
    Write #fileNumber, "Start:" & " " & nTime
    Close #fileNumber
           
    'Enter the top-level directory to start the search.
    sDir = txtSearch.Text
   
   'Enter the type of files, such as *.doc for Word documents
   sSrchString = "*.doc"
    
   MousePointer = vbHourglass
  
   'The label shows the current subfolder being searched.
   Label1.Caption = "Searching Folder: " & vbCrLf & UCase(sDir) & "..."
   lSize = FindFile(sDir, sSrchString, nDirs, nFiles, strServer, oWord)
   MousePointer = vbDefault
   ntime2 = Time()
   'Opens text file to show the stop time and the total numbers of
   'files that were found.
   Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
   Write #fileNumber, "Stop:" & " " & ntime2 & " " & _
     "Time to Complete the Changes: " & _
     Format(ntime2 - nTime, "nn:ss") & vbCrLf _
     & Str(nFiles) & " files found in" & Str(nDirs) & _
     " directories"
   Close #fileNumber
   ' Debug.Print "Stop:" & " " & ntime2
   Label1.Caption = "Done"
   If Label1.Caption = "Done" Then Command2.Enabled = True
     MsgBox "Done"
     oWord.Quit
     Set oWord = Nothing
  End Sub
  
  Private Function FindFile(ByVal sFol As String, sFile As String, _
    nDirs As Long, nFiles As Long, strOServer As String, oWrd As Object) _
     As Currency
    Dim tFld As Folder, tFil As File, FileName As String
    Dim strFileName As String
    Dim fileNumber As Integer
     
    On Error GoTo Catch
     
    Set fld = fso.GetFolder(sFol)
    FileName = Dir(fso.BuildPath(fld.Path, sFile), vbNormal Or _
     vbHidden Or vbSystem Or vbReadOnly)
    While Len(FileName) <> 0
     FindFile = FindFile + FileLen(fso.BuildPath(fld.Path, FileName))
     nFiles = nFiles + 1
     List1.AddItem fso.BuildPath(fld.Path, FileName) ' Load ListBox
     strFileName = fld.Path & "\" & FileName
     '==
      
     ChangeTemplate strFileName, strOServer, oWrd
     FileName = Dir() ' Get next file
     DoEvents
    Wend
    Label1 = "Searching " & vbCrLf & fld.Path & "..."
    nDirs = nDirs + 1
  
    If fld.SubFolders.Count > 0 Then
     For Each tFld In fld.SubFolders
       DoEvents
       FindFile = FindFile + FindFile(tFld.Path, sFile, nDirs, nFiles, _
        strOServer, oWrd)
     Next
    End If
  Exit Function
  
  Catch:   FileName = ""
    
    If Err.Number = 76 Then
     MsgBox "This is not a valid path statement" & vbCrLf & _
       "The program will end!"
     End
    End If
    Debug.Print Err.Description
    fileNumber = FreeFile
  
    'Writes the error description and number to the log file.
    Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fileNumber
    Write #fileNumber, Err.Description & " " & Err.Number
    Close #fileNumber
    Resume Next
  End Function
  
  Private Sub Command2_Click()
    'Use this to view the log file.
    Shell "notepad.exe c:\ChangeTemplate.log", 1
  End Sub
  
  Trong m?t mô-đun chu?n, thêm m? sau đây:
  Sub ChangeTemplate(SourceFile As String, strServer As String, objWord As Object)
  
    Dim dlgTemplates As Dialog
    Dim strTemp As String
    Dim strpath As String
    Dim objtemplate As String
    Dim dlgTemplate As Object
    Dim x As Integer
    Dim fNumber As Integer
    Dim objDoc As Object
    
    fNumber = FreeFile
     
    objWord.Visible = False
    strTemp = SourceFile
  
    'This function determines if the document is password protected or Read Only.
    If OpenDocument(objWord, strTemp) = True Then
     'This assumes that there is only one document opened. It may have to be adjusted
     'to look for additional document being opened.
      Set objDoc = objWord.Documents(1)
      'Dialogs 87 is the Templates and Addins dialog
      Set dlgTemplates = objWord.Dialogs(87)
      objtemplate = objWord.Dialogs(87).Template
  
      'parse out the server name from the fullname of the attached template
  
      If Mid(objtemplate, 2, 1) = ":" Or Left(objtemplate, 2) = "\\" Then
       x = InStr(3, objtemplate, "\")
       strTemp = Mid(objtemplate, 3, x - 3)
       'if the parse name is the same as the stated server then
       'change the attached template to the Normal
  
       If strTemp = strServer Then
         objDoc.AttachedTemplate = "Normal.dot"
         'write to a log file the file name and location
         Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fNumber
         Write #fNumber, "Document: " & objDoc.fullName & _
         "Attached template changed to Normal.dot"
         Close #fNumber
       End If
      End If
        
     'After the template is changed, the document is saved and closed.
        
     objDoc.Save
     objDoc.Close
       Else
     'Enter into the log file files that are not opened.
     Open "C:\ChangeTemplate.log" For Append As #fNumber
     Write #fNumber, "Document: " & SourceFile & " not opened! it's 
     Read Only or Password Protected"
     Close #fNumber
    End If
  
  End Sub
  Function OpenDocument(ByRef objWord As Object, ByVal sDoc As String) As Boolean
  'Arguments:
  ' objWord - a valid Word Application object.
  ' sDoc  - the complete path and file name of the document to open in Word.
  '
  'Opens the document specified by the sDoc variable.
  'This function returns True if the document is opened and is read/write.
  'Else, this function returns False if the document cannot be opened
  'or if the document is opened read-only because of the "read-only recommended" setting 
  'in the document.
  'Therefore only if this function returns True if you try to modify the document.
  'If False is returned, log the sDoc into a text file and alert the user
  'of the list of file(s) that could not be processed by the batch routine.
    On Error GoTo EH
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = objWord.Documents.Open( _
      FileName:=sDoc, _
      ReadOnly:=False, _
      PasswordDocument:="?#nonsense@$", _
      WritePasswordDocument:="?#nonsense@$")
    If oDoc.ReadOnly = True Then
      OpenDocument = False
    Else
      OpenDocument = True
    End If
  CleanUp:
    On Error Resume Next
    Set oDoc = Nothing
    Exit Function
  
  EH:
    'There was an error opening the file. Return False
    OpenDocument = False
    Resume CleanUp
  End Function
  

Quay l?i đ?u trang

Phương pháp 3: T?o ra m?t Microsoft Visual Basic cho v? mô Applications (VBA) v?ng qua t?t c? các tài li?u trong m?t m?c tin thư thoại và thay đ?i tên máy (ứng dụng) phục vụ c? v?i máy ch? m?i Tên

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho?, mà không có b?o đ?m, bày t? hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c đ?c bi?t. Tuy nhiên, h? s? không thay đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n.

V? mô sau v?ng qua t?t c? các tài li?u trong m?t m?c tin thư thoại và thay đ?i tên máy (ứng dụng) phục vụ c? v?i máy ch? m?i đ?t tên cho các v? trí c?a các m?u. V? mô này ch? ho?t đ?ng n?u đư?ng d?n cho các m?u là như nhau.
Sub Test()
  Dim strFilePath As String 
  Dim strPath As String
  Dim intCounter As Integer
  Dim strFileName As String
  Dim OldServer As String
  Dim NewServer As String
  Dim objDoc As Document
  Dim objTemplate As Template
  Dim dlgTemplate As Dialog 

  OldServer = "<\\rsnj01\vol1>" 
  NewServer = "<\\rsnyc1p\vol3>" 
  strFilePath = InputBox("What is the folder location that you want to use?") 
  If Right(strFilePath, 1) <> "\" Then strFilePath = strFilePath & "\" 
  strFileName = Dir(strFilePath & "*.doc") 
   Do While strFileName <> ""  
     Set objDoc = Documents.Open(strFilePath & strFileName)  
     Set objTemplate = objDoc.AttachedTemplate  
     Set dlgTemplate = Dialogs(wdDialogToolsTemplates)  
     strPath = dlgTemplate.Template  
     If LCase(Left(strPath, 13)) = LCase(OldServer) Then    
      objDoc.AttachedTemplate = NewServer & Mid(strPath, 14)  
    End If  
     strFileName = Dir()  
     objDoc.Save         
     objDoc.Close
   Loop 
  Set objDoc = Nothing
  Set objTemplate = Nothing
  Set dlgTemplate = Nothing 

End Sub

Quay l?i đ?u trang

Phương pháp 4: T?o m?t macro VBA v?ng qua t?t c? các tài li?u trong m?t m?c tin thư thoại và thay đ?i tên máy (ứng dụng) phục vụ c? v?i m?u toàn c?u (Normal.dot)

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho?, mà không có b?o đ?m, bày t? hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c đ?c bi?t. Tuy nhiên, h? s? không thay đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n.

V? mô sau v?ng qua t?t c? các tài li?u trong m?t m?c tin thư thoại và thay đ?i tên máy (ứng dụng) phục vụ c? v?i các m?u toàn c?u (Normal.dot).

Lưu ? N?u m?t tài li?u là m?t kh?u b?o v? trong anyway, các m?u s? không th? thay đ?i và m? s? không thành công.
Sub Test()

 

  Dim strFilePath As String

  Dim strPath As String

  Dim intCounter As Integer

  Dim strFileName As String

  Dim OldServer As String

  Dim objDoc As Document

  Dim objTemplate As Template

  Dim dlgTemplate As Dialog

  Dim nServer As Integer

 

  'hardcode the name of the old server.

 

  OldServer = "{enter the name of the Old Server}"

  nServer = Len(OldServer)

  strFilePath = InputBox("What is the folder location that you want to use?")

 

  If Right(strFilePath, 1) <> "\" Then strFilePath = strFilePath & "\"

   strFileName = Dir(strFilePath & "*.doc")

   Do While strFileName <> ""

   Set objDoc = Documents.Open(strFilePath & strFileName)

   Set objTemplate = objDoc.AttachedTemplate

   Set dlgTemplate = Dialogs(wdDialogToolsTemplates)

   strPath = dlgTemplate.Template

  

   If LCase(Left(strPath, nServer)) = LCase(OldServer) Then

   objDoc.AttachedTemplate = NormalTemplate

  End If

 

  strFileName = Dir()

  objDoc.Save

  objDoc.Close

  Loop

 

  Set objDoc = Nothing

  Set objTemplate = Nothing

  Set dlgTemplate = Nothing

 

End Sub


Quay l?i các đ?u trang

Cách 5: Đ?i tên h? ph?c v?, chia s? ho?c m?c tin thư thoại đ?n tên g?c

N?u các máy ch?, chia s? ho?c m?c tin thư thoại có ch?a các b?n m?u đư?c di chuy?n ho?c đ?i tên, đ?i tên h? ph?c v?, chia s? ho?c m?c tin thư thoại v? tên g?c.

N?u máy ch? c? không t?n t?i n?a, b?n có th? t?o m?c nh?p DNS c? tên_máy_ph?c_v?. M?t khi b?n có các m?c nh?p DNS c? tên_máy_ph?c_v?, b?n có th? t?o c?u trúc m?c tin thư thoại tương t? như đư?c li?t kê trong đư?ng d?n m?u và sao chép các m?u đ?n m?c tin thư thoại đó.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 830561 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbperformance kbtshoot kbprb kbmt KB830561 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830561

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com