Sao lưu th?t b?i trên máy tính đang ch?y nh? Business Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830575 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ch?y sao lưu trên máy tính đang ch?y Microsoft nh? Business Server 2003, sao lưu có th? th?t b?i, và b?n có th? t?m th?y các s? ki?n tương t? như sau trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:


Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: VSS
S? ki?n Th? lo?i: không có
ID s? ki?n: 20
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 09: 59 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
Volume Shadow Copy Service l?i: m?t thành ph?n quan tr?ng c?a các
Shadow sao chép kh?i lư?ng d?ch v? không đư?c đăng k?. Này có th? x?y ra n?u m?t
xu?t hi?n l?i trong khi cài đ?t Windows ho?c trong khi cài đ?t c?a m?t bóng Sao
nhà cung c?p. L?i quay tr? l?i t? CoCreateInstance vào l?p v?i CLSID
{40700425-0080-11d2-851f-00c04fc21759} và tên MSSQL_ClientVirtualDeviceSet
là [0x80040154].


S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: VSS
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 6008
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 09: 59 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
Sqllib l?i: không th? t?o VDS đ?i tư?ng. hr = 0x80040154.


S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n Ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: sao
ID s? ki?n: 2001
Ngày: 25-11-2003
Th?i gian: 11: 01: 25 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
b?n sao Shadow (2140) th?ng 2 đóng băng b?t đ?u.


S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: sao
ID s? ki?n: 2001
Ngày: ngày 25/11/2003
Thời gian: 12: 10: 21 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
sao ?n Lsass (720) 2 đóng băng b?t đ?u.


S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
Th? lo?i s? ki?n: Sao
ID s? ki?n: 2001
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 10: 21 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
certsrv.exe (1792) Shadow sao chép 2 đóng băng b?t đ?u.


S? ki?n lo?i: Thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: sao
S? ki?n ID: 2003
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 09: 24 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
sao ?n Lsass (720) 2 đóng băng d?ng l?i.


S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: sao
ID s? ki?n: 2003
Ngày: 25-11-2003
Th?i gian: 05: 09: 24 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
b?n sao Shadow (2140) th?ng 2 đóng băng d?ng l?i.


S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: sao
ID s? ki?n: 2003
Ngày: ngày 25/11/2003
Thời gian: 10: 10: 32 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
certsrv.exe (1792) Shadow sao chép 2 đóng băng d?ng l?i.

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: ESENT
Th? lo?i s? ki?n: Đăng nh?p/ph?c h?i
ID s? ki?n: 210
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 11: 10 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
certsrv.exe (1792) A đ?y đ? d? ph?ng là b?t đ?u.


S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: ESENT
S? ki?n th? lo?i: Đăng nh?p/ph?c h?i
S? ki?n ID: 215
Ngày: ngày 25/11/2003
Th?i gian: 05: 11: 10 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computername></computername>
Mô t?:
certsrv.exe (1792) các sao lưu đ? đư?c ng?ng l?i v? nó đ? đư?c t?m d?ng b?i các
khách hàng ho?c các k?t n?i v?i khách hàng th?t b?i.

B?n c?ng có th? nh?n các thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng ch?y sao lưu cơ s? d? li?u SQL Server:

Không th? t?o thành ph?n: x 80040154
Ki?m tra đăng k? c?a SQLVDI.DLL và giá tr? c?a IID

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này v?n đ? x?y ra khi sao lưu chương tr?nh c? g?ng s? d?ng m?t t?p tin Sqlvdi.dll đ? Chưa đăng k?. Thông thư?ng, các t?p tin Sqlvdi.dll có th? tr? thành t? khi b?n g? cài đ?t SQL Server Desktop Engine (c?n g?i là MSDE 2000) t? m?t máy tính c?ng đang ch?y Microsoft SQL Server 2000.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đăng k? l?i các t?p tin Sqlvdi.dll. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ngăn ch?n SQL Server.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regsvr32 Đường dẫn\SQLVDI.DLL trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Đư?ng d?n m?c đ?nh c?a t?p tin Sqlvdi.dll là C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\COM.
  3. Kh?i đ?ng l?i SQL Server.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong "Áp d?ng cho" ph?n c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830575 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbnofix kbbug kbmt KB830575 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830575

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com