Làm th? nào đ? kh?c ph?c Microsoft.Các v?n đ? cài đ?t NET Framework 1.1 trên Microsoft Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ý Không s? d?ng các thông tin mà xu?t hi?n trong bài vi?t này đ? g? r?i m?t Microsoft.Cài đ?t NET Framework 1.1 trên Microsoft Windows 2000 ho?c trên Microsoft Windows XP. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t.NET Framework cài đ?t trên Windows 2000 ho?c Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824643Làm th? nào đ? kh?c ph?c Microsoft.NET Framework 1.1 c? cài đ?t Windows XP ho?c Windows 2000
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? b?n có th? g?p khi b?n cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework 1.1 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003.

Khi Microsoft Windows Installer không chính xác đư?c đăng k? trong Windows registry, các.NET Chương tr?nh thi?t l?p khuôn kh? 1.1 không th? đư?c truy c?p vào m?t s? cài đ?t Windows các thành ph?n. Bài vi?t này bàn v? cách làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng unregistering và sau đó reregistering Windows Tr?nh cài đ?t.

Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? khác các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n cài đ?t các.NET Framework 1.1 trên Windows Server 2003, làm th? nào đ? s?a ch?a ho?c cài đ?t l?i Windows Server 2003, và làm th? nào đ? t? s?a ch?a các.NET Framework 1.1.

Yêu c?u

Đi?u này bài gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Microsoft.NET Framework 1.1
 • Registry Editor
 • Cài đ?t Windows

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows Server 2003

Unregister và sau đó reregister Windows Installer

 1. Unregister Windows Installer:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào Ch?y.
  2. Trong cácM? h?p văn b?n, lo?i msiexec / unregister, sau đó b?m Ok.
 2. Reregister Windows cài đ?t:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào Ch?y.
  2. Trong cácM? h?p văn b?n, lo?i msiexec /regserver, sau đó b?m Ok.

S?a ch?a ho?c cài đ?t l?i Windows Server 2003

Khi b?n s?a ch?a ho?c cài đ?t l?i Windows Server 2003, b?n s? t? đ?ng s?a ch?a các.NET Framework 1.1. Đ? làm đi?u này, ch?y chương tr?nh c?a b?n thi?t l?p Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows Máy ch? năm 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/Default.mspx

T? s?a ch?a các.NET Khuôn kh? 1.1

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Xóa b?ng tay các netfx giá tr? đăng k? t? Windows registry. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào Ch?y.
  2. Trong cácM? h?p văn b?n, lo?i regedit, sau đó b?m Ok đ? b?t đ?u đăng k? Biên t?p viên.
  3. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m vào đây khóa đăng k?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OC Manager\Subcomponents
  4. Dư?i Tên trong ngăn bên ph?i c?a Registry Editor, nh?n chu?t ph?i netfx, sau đó b?m Xóa b?.
  5. Trong các Xác nh?n xoá b? giá tr? h?p tho?i h?p, b?m vào Có.
  6. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Trong c?p Inf mà n?m trong thư m?c Windows, t?o m?t t?p tin thi?t b? thông tin (INF). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Dán văn b?n sau đây trong m?t văn b?n biên t?p viên như Notepad:
   [Version]
   Signature = "$Windows NT$"
   DriverVer=10/01/2002,5.2.3790.0
   
   [Components]
   netfx=netfxocm.dll,UrtOcmProc,netfxocm.inf,,7
  2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
  3. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí sau đó b?m các % Windows thư m?c %\inf thư m?c trên máy tính c?a b?n.

   Chú ý % Windows thư m?c % là m?t gi? ch? cho đư?ng d?n thư m?c Windows c?a b?n.
  4. Trong các Lưu như ki?u h?p th? xu?ng danh sách, Nh?p vào T?t c? các t?p.
  5. Trong các Tên tệp h?p văn b?n, lo?i sysnew.inf sau đó b?m Lưu.
 3. Ch?y thu?t s? cài đ?t c?a s? tùy ch?n thành ph?n (OC) đ? cài đ?t l?i các.NET Framework 1.1. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào Ch?y.
  2. Trong cácM? h?p văn b?n, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau đ? kh?i đ?ng thu?t s? cài đ?t Windows OC:
   sysocmgr /i:% Windows thư m?c %\inf\sysnew.inf
   Chú ý % Windows thư m?c % là m?t gi? ch? cho đư?ng d?n thư m?c Windows c?a b?n.
  4. Trên các C?u ph?n c?a Windows Trang c?a các Thu?t s? Windows OC tr?nh cài đ?t, b?m vào Ti?p theo đ? cài đ?t l?i các.NET Khuôn kh? 1.1.

   Chú ý Nếu T?p tin c?n thi?t h?p tho?i xu?t hi?n, h?y g? đư?ng d?n c?a các thư m?c i386 cài đ?t trong các Sao t?p t? h?p văn b?n, và sau đó nh?p vào Ok. Thư m?c i386 n?m trong thư m?c mà b?n đ? cài đ?t c?a b?n h? đi?u hành.
 4. Cài đ?t th? công H?i đ?ng khác nhau trong b? nh? cache l?p ráp toàn c?u. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào Ch?y.
  2. Trong cácM? h?p văn b?n, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, ch?y sau đây l?nh (g? l?nh này vào m?t d?ng):
   "% Windows thư m?c %\Microsoft.NET\Framework\v1.1.xxxx\gacutil.exe" /f /il % Windows thư m?c %\Microsoft.NET\Framework\v1.1.xxxx\assemblylist.txt
   Chú ý
   • % Windows thư m?c % là m?t gi? ch? cho đư?ng d?n thư m?c Windows c?a b?n.
   • xxxx là m?t gi? ch? cho các xây d?ng s? phiên b?n c?a các.NET Framework 1.1 mà b?n đang c? g?ng S?a ch?a.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây các trang web:
Microsoft.NET Framework phiên b?n 1.1 Redistributable Gói
http://Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3 & displaylang = en

Registry Editor
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/x6kd89c5 (vs.71) .aspx

Windows Tr?nh cài đ?t
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa372866.aspx

Thư?ng xuyên câu h?i
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/netframework/aa497323.aspx

Versioning, kh? năng tương thích, và th?c hi?n c?nh nhau trong các.NET Framework
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/netframework/aa497340.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 830646 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbtshoot kbregistry kbpdwizard kbsyssettings kbsoftwaredist kbsetup kbdeployment kbappsetup kbhowtomaster kbmt KB830646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com