V?n đ? đ? bi?t video ? tu?i c?a Đ? ch? II

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830651 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? đư?c bi?t video liên quan đ?n các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n chơi Microsoft tu?i c?a Đ? ch? II. Bài này đư?c chia thành hai ph?n sau đây:
 • Các v?n đ? chung c?a video
 • Các v?n đ? x?y ra ch? trên c? th? video ph?n c?ng

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? chung c?a video

Sau đây là v?n đ? chung liên quan đ?n video v? mà không áp d?ng đ? ph?n c?ng video c? th?.

Màn h?nh màu đen s? xu?t hi?n khi b?n b?t đ?u tr? chơi

Khi b?n b?t đ?u m tu?i c?a Đ? ch? II, tr? chơi có th? m? c?a cho m?t màn h?nh màu đen. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?t đ?u tr? chơi b?ng cách s? d?ng các NoStartup tham s?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tham s? NoStartup, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242227Tu?i c?a Đ? ch? II: tham s? d?ng l?nh
268471 M? r?ng AOE II: The Conquerors: tham s? d?ng l?nh

Con tr? chu?t không ph?i là có th? nh?n th?y

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II, con tr? chu?t có th? không có có th? nh?n th?y ho?c có th? không di chuy?n trơn tru. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i video c?a b?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng th? đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a các tr?nh đi?u khi?n cho video c?a b?n th? ho?c s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà h? xu?t hi?n. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o video c?a b?n th?, xem ph?n "Tham kh?o".

Phương pháp 1: B?t đ?u tr? chơi b?ng cách s? d?ng các NormalMouse tham s?

Đ? bi?t thêm v? vi?c này tham s?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242227Tu?i c?a Đ? ch? II: Command line tham s?
268471 WIDOW II M? r?ng: The Conquerors: tham s? d?ng l?nh


Cách 2: Thay đ?i các thi?t đ?t chu?t

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Chu?t.
 3. Trên các Tùy ch?n con tr? tab, b?m vào đ? xóa các Hi?n th? con tr? l? h?p ki?m.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Hi?n v? trí con tr? khi tôi nh?n phím CTRL h?p ki?m tra, n?u nó có s?n.
 5. Nh?p vào Ok.
Phương pháp 3: Đ?t tăng t?c ph?n c?ng đ? t?t chu?t tăng t?c
 1. Nh?p chu?t ph?i vào bàn làm vi?c c?a Microsoft Windows, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. Trên các Thiết đặt tab, b?m vàoNâng cao.
 3. Trên các G? r?i tab, đ?t cácTăng t?c ph?n c?ng trư?t m?t notch bên trái c?aĐ?y đ?.
 4. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mOk.
 5. Nh?p vào Ok.

Tr? chơi màn h?nh cu?n lên b?t ng?

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II, b?n đ? trên màn h?nh tr? chơi có th? cu?n lên đ?t ng?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i ph?n c?ng video card c?a b?n h?ng ch? t?o đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n cho b?n Video th?. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o video c?a b?n th?, xem ph?n "Tham kh?o".

Màn h?nh màu s?c flicker

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II, màu s?c màn h?nh có th? flicker m?t th?i gian ng?n khi b?n thay đ?i t? m?t trong nh?ng màn h?nh tr? chơi khác. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng video th? đ? có đư?c và cài đ?t m?i nh?t Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n cho video c?a b?n th? ho?c th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch c?a b?n máy tính. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o video c?a b?n th?, xem ph?n "Tham kh?o".

Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, thư?ng có m?t s? chương tr?nh t? kh?i đ?ng và ch?y trong n?n mà có th? ?nh hư?ng t?i v?i các tr? chơi. Các chương tr?nh này có th? bao g?m antivirus và h? th?ng ti?n ích các chương tr?nh. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng.

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u c?a b?n máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn ch?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch s?, làm theo các bư?c n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP:

Chú ý B?n có th? g?p m?t t?m th?i c?a m?t s? d?ch v? ch?c năng khi b?n th?c hi?n theo các bư?c sau. Khôi ph?c thi?t đ?t khôi ph?c các ch?c năng, nhưng thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi có th? tr? l?i như m?t k?t qu?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?imsconfig, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoCh?n l?c Startup.
 4. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?p Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  • Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  • T?i kho?n m?c Startup
 5. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft ki?m tra h?p và b?mVô hi?u hoá t?t c?.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?mKh?i đ?ng l?i.
Đ? xem "Làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng" video, b?m các Chơi nút: Đ? xem "Làm th? nào đ? tr? v? t? m?t ti?u bang kh?i đ?ng s?ch" video, b?m các Chơi nút:

Đ? bi?t thêm thông tin ho?c đ? xem bư?c cho ho?t đ?ng khác h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Tr? chơi: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i chơi

Khu v?c chơi ho?c các đ?i tư?ng là màu đen ho?c discolored

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II, tr? chơi chơi khu v?c ho?c đ?i tư?ng có th? là màu đen ho?c discolored. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i video card c?a b?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh c?a b?n ho?c b?t đ?u tr? chơi b?ng cách s? d?ng các Mfill tham s?. Thông tin v? cách liên l?c v?i nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tham s? "Mfill", nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242227Tu?i c?a Đ? ch? II: tham s? d?ng l?nh
268471 WIDOW II M? r?ng: Các Conquerors: tham s? d?ng l?nh

Màn h?nh là màu đen ho?c tr?ng sau khi gi?i thi?u phim k?ch

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II, màn h?nh có th? chuy?n màu đen ho?c tr?ng và máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng (treo) sau khi b? phim gi?i thi?u v? k?ch. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng v? màn h?nh đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n cho video card c?a b?n ho?c thay th? t?p Wsock32.dll trên máy tính. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n, h?y xem ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này. N?u b?n ngh? r?ng b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n l?i th?i c?a các Wsock32.dll t?p tin, trích xu?t m?t b?n sao m?i c?a các t?p tin Wsock32.dll t? ban đ?u c?a b?n Phương ti?n cài đ?t c?a Windows.

Đ? bi?t thêm v? cách gi?i nén tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129605Làm th? nào đ? gi?i nén b?n g?c nén T?p c?a Windows

Các v?n đ? đ?c trưng cho ph?n c?ng video

3Dfx Voodoo 3

Khi b?n c? g?ng chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này, tr? chơi hi?u su?t có th? ít hơn so v?i d? ki?n ho?c đi?m chu?t có th? flicker. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t.

Creative Labs đ? h?a Blaster Exxtreme

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này và nh?n ALT + TAB, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), con tr? chu?t có th? bi?n m?t, ho?c màn h?nh có th? tr? nên b? méo. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y C?p Nh?t đ? t?i đa g?n đây tr?nh đi?u khi?n. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau:
http://www.SoundBlaster.com

Hercules Stingray 128/3D

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này và nh?n ALT + TAB, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), con tr? chu?t có th? bi?n m?t, ho?c màn h?nh có th? tr? nên b? méo. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y C?p Nh?t đ? các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau:
http://www.Hercules.com

Intergraph Intense3D 100

Khi c? g?ng c?a b?n đ? chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này, các tr? chơi có th? ng?ng đáp ?ng (treo) trong khi phát l?i b? phim gi?i thi?u. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?t đ?u tr? chơi s? d?ng các Nostartup tham s?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tham s? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242227Tu?i c?a Đ? ch? II: tham s? d?ng l?nh
268471 WIDOW II M? r?ng: The Conquerors: tham s? d?ng l?nh

Matrox thanh thiên niên k?

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này và nh?n ALT + TAB, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), con tr? chu?t có th? bi?n m?t, ho?c màn h?nh có th? tr? nên b? méo. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y C?p Nh?t đ? các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau:
http://www.Matrox.com

Matrox Thiên niên k? II PowerDesk

Khi b?n chơi tu?i c?a Đ? ch? II v?i ph?n c?ng này và nh?n ALT + TAB, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), con tr? chu?t có th? bi?n m?t, ho?c màn h?nh có th? tr? nên b? méo. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y C?p Nh?t đ? các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t. Đ? làm như v?y, ghé thăm Web site sau:
http://www.Matrox.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n màn h?nh, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
263039Tr? chơi: Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? hi?n th?

NVIDIA GeForce

Sau khi b?n ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA) trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Millennium, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
Tên t?p tin: VDD(03) + 00001816 Error: 00: 0028: C0231D9E
V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n l?i th?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh m?i nh?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p Nvidia Web site sau:
http://www.NVIDIA.com
N?u v?n đ? này v?n ti?p t?c x?y ra sau khi b?n có các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cài đ?t, h?y th? các tr?nh đi?u khi?n có di?n tích 56,64. Đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n 56.54, truy c?p vào Nvidia Web site sau:
http://www.NVIDIA.com/Object/win9x_archive.html

THAM KH?O

Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p video c?a b?n cho thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a video tr?nh đi?u khi?n cho v? màn h?nh c?a b?n. Đ? xem n?u có b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n có s?n, truy c?p vào Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng video, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
S?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 830651 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Age of Empires II: The Age of Kings
 • Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion
T? khóa: 
kbhardware kbdisplay kbhowto kbarttypeshowme kbinfo kbmt KB830651 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830651
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com