Mô t? nh?ng công c? hi?u đinh cho phiên b?n ti?ng ? c?a Office 2003 hotfix gói: 1 tháng 6 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830815 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành mô t? nh?ng công c? hi?u đinh cho phiên b?n ti?ng ? c?a Microsoft Office 2003. Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đăng k? s? d?ng m?t ho?c nhi?u các hotfixes trong gói
 • Các t?p tin đư?c ch?a trong gói hotfix

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office 2003 v?n đ? mà đư?c c? đ?nh trong mô t? nh?ng công c? hi?u đinh cho phiên b?n ti?ng ? c?a văn ph?ng 2003 hotfix tr?n gói là ngày 1 tháng 6 năm 2004.

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix

Các v?n đ? sau đây c?ng đư?c c? đ?nh trong gói hotfix này nhưng đ? không trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • Khi b?n c? g?ng s? d?ng các công c? hi?u đinh cho ? Phiên b?n c?a Office 2003 chương tr?nh Office 2003 c?a b?n, chương tr?nh có th? b? thu?c lá b?t ng?.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? gói thông tin

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2003. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không đư?c thay th? b?i b?t k? sau này hotfix.

Đăng k? thông tin

B?n không c?n ph?i t?o ho?c s?a đ?i b?t k? khóa registry đ? kích ho?t b?t k? hotfix đư?c ch?a trong gói này.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin mà b?n ph?i có đ? S?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m m?i nh?t xây d?ng.

Phiên b?n ti?ng ?


Ti?ng ? Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?p tin Microsoft Windows Installer MSP thông tin:
  Date     Time  Size    File name
  --------------------------------------------------------------
  21-May-2004 19:35 1,252,352 Msgrit32ff.msp (Full-File/Administrative)

Sau khi b?n cài đ?t hotfix, phiên b?n ti?ng ? này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
  Date     Time  Version   Size    File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Feb-2004 21:22 3.0.0.42   1,564,672 Msgren32.dll
Phiên b?n Office 2003 đa ngôn ng? User Interface Pack (MUI)


Ti?ng ? Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?p tin Microsoft Windows Installer MSP thông tin:
   Date   Time  Size    File name
  --------------------------------------------------------------
  21-May-2004 19:36 3,010,560 Itamuiff.msp (Full-File/Administrative)

Sau khi b?n cài đ?t hotfix, phiên b?n ti?ng ? c?a s?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
  Date     Time  Version   Size    File name
  --------------------------------------------------------------
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  116,424 Contab32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0   31,944 Dumpster.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  214,728 Emsabp32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  702,664 Emsmdb32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  131,784 Emsui32.dll
  06-Feb-2004 21:22 3.0.0.42   1,564,672 Msgren32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0 1,356,488 Msmapi32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  711,368 Mspst32.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  653,504 Outex.dll
  23-Mar-2004 07:52 11.0.6205.0  279,240 Pstprx32.dll

Chú ý bổ sung

 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t hotfix này, xem các T?p tin readme.txt gói ch?a.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? s? khác bi?t gi?a hai Tác ph?m MSP, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA011525711033.aspx

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng khi s?a ch?a ph?n m?m sau khi nó đư?c phát hành, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 830815 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kboffice2003sp1fix kbfix kbqfe kbhotfixrollup kboffice2003presp1fix kbmt KB830815 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830815

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com