Làm th? nào đ? qu?n l? Outlook Web Access có trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830827 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Có r?t nhi?u tính năng m?i trong Microsoft Office Outlook Web Access (OWA) cho Microsoft Exchange Server 2003, bao g?m xác th?c d?a trên h?nh th?c, tính năng nén gzip, và ngăn ch?n t?p tin đính kèm. Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t và các tính năng trong Outlook Web Access cho Exchange 2003.

Lưu ?N?u b?n mu?n bi?t các tính năng m?i trong Outlook Web Access cho Exchange Server 2013, xem Outlook Web App cho Exchange Server 2013.

Nh?p vào ph?n sau đây đ? xem thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t ho?c tính năng.

Làm th? nào đ? truy c?p vào Outlook Web App
B?t ho?c vô hi?u hóa Outlook Web Access cho khách hàng n?i b?
S? d?ng m?t ngôn ng? tr?nh duy?t
Phép d?a trên h?nh th?c xác th?c
Thi?t l?p cookie xác th?c time-out
Cho phép Outlook Web Access (gzip) nén
Ch?n web beacons
Ch?n file đính kèm

Thu?c tính

ID c?a bài: 830827 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc kbinfo kbhowto kbmt KB830827 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 830827

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com