Exchange Server 2003 máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng sau khi m?t khách hàng MAPI s? m? ra nhi?u hơn giá tr? m?c đ?nh c?a m?t s? các đ?i tư?ng h? ph?c v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Exchange Server 2003 máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng cho m?t ho?c nhi?u khách hàng. Ngoài ra, m?t thông báo l?i tương t? như sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:

T? ch?c s? ki?n ID: 9646
Lo?i: l?i
Ngu?n: MSExchangeIS
Mô t?:
Đóng phiên h?p Mapi "/ o = t? ch?c/ou = nhóm hành chính/cn = ngư?i nh?n/cn = ngư?i s? d?ng" v? nó vư?t quá t?i đa 250 đ?i tư?ng thu?c lo?i "objMessage".Chú ý Các mô t? v? s? ki?n này có th? khác nhau tùy thu?c vào lo?i đ?i tư?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t khách hàng MAPI s? m? ra nhi?u hơn giá tr? m?c đ?nh c?a các đ?i tư?ng h? ph?c v? sau:

Chú ý Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) tăng giá tr? m?c đ?nh c?a m?t s? máy ch? các đ?i tư?ng. Các giá tr? gia tăng đư?c hi?n th? trong c?t "SP1 và sau này gói d?ch v?" trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nh?p c?nhGiá tr? m?c đ?nhSP1 và sau đó b?n service pack
objtMessage250250
objtFolder500500
objtAttachment100500
objtFolderView500500
objtMessageView500500
objtAttachView250500
objtStream50250
objtACLView5050
objtRulesView5050
objtFXSrcStrm5050
objtFXDstStrm5050
objtCStream5050
objtNotify500.000500.000

GI?I PHÁP

Trong trao đ?i Server 2003, s? lư?ng các đ?i tư?ng phía máy ch? đư?c phép c?a khách hàng đư?c gi?i h?n đ? ngăn ch?n m?t khách hàng duy nh?t t? các ngu?n l?c h?t vào Exchange server. Khi l?i s? ki?n đăng nh?p đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra, nó ch? ra có th? có hành vi c?a ngư?i nghèo trên danh ngh?a c?a m?t khách hàng m? quá nhi?u đ?i tư?ng ho?c đ? l?i quá nhi?u đ?i tư?ng m? trên máy ch?. N?u x?y ra l?i s? ki?n đăng nh?p, đi?u tra b?t k? ?ng d?ng c?a bên th? ba ho?c add-in đang ch?y trên máy khách.

Ngoài ra, đi?u tra hành vi ngư?i dùng k?t h?p v?i đăng nh?p ch? ra. Đi?u này s? giúp b?n hi?u r? hơn v? l? do t?i sao s? m?c đ?nh c?a các đ?i tư?ng là không đ?. Trong nh?ng trư?ng h?p hi?m, s? lư?ng tài nguyên là không đ? và có th? đư?c đi?u ch?nh. Tuy nhiên, c?n th?n trư?c khi b?n đi?u ch?nh s? lư?ng các đ?i tư?ng đư?c phép t?i đa. Khi b?n tăng s? lư?ng t?i đa c?a các đ?i tư?ng c?a m?t lo?i h?nh c? th?, b?n c?ng làm tăng s? lư?ng b? nh? có th? đư?c tiêu th? b?i yêu c?u khách hàng. Không chính xác c?u h?nh giá tr? này có th? d?n đ?n ra b? nh? c?nh báo ho?c c?nh báo phân m?nh b? nh? ?o.

B?n có th? thêm m?t khóa registry đi?u ch?nh h?t s? lư?ng các ngu?n l?c khác mà m?t máy khách MAPI có th? s? d?ng cùng m?t lúc. Đi?u ch?nh này đè gi?i h?n m?c đ?nh c?a t?ng đ?i tư?ng h? ph?c v? đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân".

Chú ý B?n ch? c?n đi?u ch?nh giá tr? cho lo?i đ?i tư?ng này đư?c g?i trong trư?ng h?p đăng nh?p l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng". B?n nên đi?u ch?nh các giá tr? này th?n tr?ng, và ch? tăng giá tr? trong t?ng bư?c nh?. Ví d?, ch? ch?nh giá tr? b?ng 100.

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;[LN];CNTACTMS
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? thêm m?t khóa s? đăng k? gi?i h?n t?i đa s? các ngu?n tài nguyên mà m?t máy khách MAPI có th? s? d?ng cùng m?t lúc, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. M? r?ng sau registry subkey:
  \\HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Nh?p chu?t ph?i ParametersSystem, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i MaxObjsPerMapiSession, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên subkey m?i.
 5. Nh?p chu?t ph?i MaxObjsPerMapiSession, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 6. Lo?i Object_type, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên đ?i tư?ng.

  Chú ý Object_type là tên c?a ki?u đ?i tư?ng thông đi?p l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng". Ví d?, g? objtMessage, sau đó nh?n ENTER.
 7. Nh?p chu?t ph?i Object_type, sau đó b?m S?a đ?i.
 8. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? s? lư?ng các đ?i tư?ng mà b?n mu?n đ? c?m t? này đ? h?n ch?, và sau đó nh?p vào Ok. Ví d?, g? 350 đ? tăng giá tr? cho đ?i tư?ng objtMessage. Giá tr? m?c đ?nh là 250.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 830829 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbprb kbmt KB830829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com