M?t t?p tin trong m?t thư m?c m?ng m? như ch?-đ?c ho?c tr? v? m?t thông báo l?i r?ng ki?u t?p tin không th? đư?c công nh?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 830903 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n m? m?t c?p m?ng trong Microsoft Windows Explorer, và sau đó c? g?ng đ? m? m?t t?p tin trong thư m?c đó, tài li?u có th? m? như ch?-đ?c ho?c có th? tr? v? m?t thông báo l?i r?ng ki?u t?p tin không th? đư?c công nh?n. Ví d?, N?u b?n m? m?t c?p m?ng trên m?t liên k?t ch?m, b?m vào m?t t?p tin như là m?t Microsoft Thuy?t tr?nh PowerPoint 2003 văn ph?ng, và sau đó m?t cách nhanh chóng nh?p đúp đ? m? các t?p, t?p có th? m? như ch?-đ?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Explorer khóa và đ?c t?p tin đ? trích xu?t h?nh thu nh? mà đ?i di?n cho các tài li?u cư c?a s? chi ti?t c?a các thư m?c hi?n th? tác v? thông thư?ng xem.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Ti?ng Anh Phiên b?n hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  08-Dec-2003 13:40 6.0.2800.1325 8,241,664 Shell32.dll
Sau khi cài đ?t hotfix này, đ? kích ho?t tính năng này, b?n ph?i thêm ky sau đây:
 1. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m phím sau trong registry:
  M?t chính sách cho m?i máy tính:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer


  M?t chính sách ngư?i dùng:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 3. Lo?i NoDetailsThumbnailOnNetwork, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i.
 5. Lo?i 1, sau đó b?mOk.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này mà không c?n cài đ?t các hotfix đó đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i quy?t", bài vi?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Windows Explorer, m? thư m?c m?ng ch?a các t?p tin mà b?n đang c? g?ng m? hay lưu.
 2. Trên menu công c?, b?m Tùy ch?n c?p.
 3. Click vào c?a s? s? d?ng c?p truy?n th?ng, và sau đó b?m OK.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này có th? x?y ra b?t k? chương tr?nh mà s? d?ng các StgOpenStorage ch?c năng đ? m? t?p tin trên m?t liên k?t ch?m. Ví d?, n?u b?n s? d?ng các Sysinternals Filmon ti?n ích khi v?n đ? là x?y ra ? đi?m quy?n l?c, Powerpnt.exe nào không khóa t?p tin:
206278 3:16:21 PM    POWERPNT.EXE:3304 LOCK  NOT GRANTED Offset: 2147483539 Length: 20
Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 830903 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB830903 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:830903

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com